Alla inlägg den 19 maj 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 maj 2018 09:27

JUDARNA OCH RÄTTFÄRDIGHETEN.


Romarbrevet. 10:1-13.


¤Romarbrevet. 10:1


1.  #Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud

är att de skulle bli räddade#.


Älskade bröder: mitt hjärtats önskan: min bön

      till Gud min Gud.

Mitt hjärtats längtan de skulle bli räddade.


Paulus hjärtats bön över juda-folkets

       omvändelse.


¤Romarbrevet. 10:2.


2.  #Jag kan vittna om ivern i deras gudstro,

men de saknar den rätta insikten#.


Jag kan vittna om deras hjärtats iver i gudstron.

      De saknar hjärtats rätta inställning till

insiktens fulla värde.


¤Romarbrevet.  10:3.


3.  #De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga

utan söker hävda sin egen, och därför har de

       inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud#.


De känner inte till Guds rättfärdighet.

      De lever utifrån sina egen rättfärdighet.

Deras egen-kärlek till egen-rättfärdigheten:

      vill inte ödmjuka sig under rättfärdigheten

från Gud.


¤Romarbrevet. 10:4.


4.  #Kristus är slutet på lagen, så att var och en

som tror kan bli rättfärdig#.


Lagens budord fick sitt slut i Kristus Jesus.

       Var och som tror på Jesus Kristus kan

bli rättfärdig.

       Bli rättfärdig genom honom.  


¤Romarbrevet. 10:5.


5.  #Ty om den rättfärdighet som lagen ger

skriver Mose:

      DEN MÄNNISKA SOM HÅLLER BUDEN SKALL LEVA GENOM DEM#.


Mose Herrens tjänare skriver:

     Om den rättfärdighet som lagen ger.

Den människa som lyder buden skall leva genom

       buden.


¤Romarbrevet. 10:6.


6.  #Men den rättfärdighet som tron ger säger:

FRÅGA INTE I DITT HJÄRTA: VEM SKALL

      STIGA UPP TILL HIMLEN? -----  det vill säga

för att hämta ner Kristus ---- #.


Den rättfärdighet som tron ger säger:

     Fråga inte i ditt hjärta: vem skall stiga upp

till himlen för söka tron där. 

       Vilket innebär hämta Kristus från himlen.


¤Romarbrevet. 10:7.


7.  #Eller: VEM SKALL STIGA NER I AVGRUNDEN?

------- det vill säga för att hämta upp Kristus från

     de döda#.


Kristus uppstånden från de döda den förste

      uppväckt från dödens rike.

Judarna och hedningarna får leva i hans eviga

          uppståndelses liv.


¤Romarbrevet. 10:8.


8.  #Vad säger den då?

ORDET ÄR NÄRA DIG I DIN MUN OCH I DITT

     HJÄRTA ----- det vill säga trons ord, det som

vi förkunnar#.


Ordets närvaro: Kristus själv hans närvaro.

      I människans mun  i människans hjärta.

Trons Ord levande:  i människans hjärta

      i människans mun.

Trons eviga Ord vi förkunnar. 


¤Romarbrevet. 10:9.


9.  #Ty om du med din mun bekänner att Jesus

är herre, och ditt hjärta tror att Gud har

     uppväckt honom från de döda, skall du

bli räddad#.


Munnens bekännelse: Jesus är Herre.

       Hjärtats mottagande av Ordet:

Ordet ger liv: Gud har uppväckt honom från

      de döda.

Gör du detta blir du räddad.


¤Romarbrevet. 10:10.


10.  #Hjärtats tro leder till rättfärdighet

och munnens bekännelse till räddning#.


Hjärtats tro leder till livet i renhjärtlighet

      o-strafflighet.

Munnens bekännelse till räddningen. 


¤Romarbrevet.  10:11.


11.  #Skriften säger ju:

INGEN SOM TROR PÅ HONOM SKALL STÅ DÄR

        MED SKAM#.


Heliga Skriften säger oss:

       Tro på honom fri från skam.


¤ROMARBREVET. 10:12.


12.  #Det är ingen skillnad på jude och grek,

alla har samme herre, och han ger av sin rikedom

       åt alla som åkallar honom#.


Skillnaden mellan Juden och Greken finns inte.

          Alla har samma Herre Jesus Kristus.

Alla blir delaktiga av hans rikedomar när de

     åkallar honom i ande och sanning.


13.  #TY VAR OCH EN SOM ÅKALLAR HERRENS

NAMN SKALL BLI RÄDDAD#.
Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 maj 2018 09:26

GUDS FRIHET I VALET AV FOLKET.


ROMARBREVET.  9-19-33.


¤Romarbrevet. 9:19.


19.  #Nu säger någon:

Varför fortsätter han att förebrå oss?

        Ingen kan ju göra motstånd mot hans vilja#.


Du; människa som skapats av jordens stoft:

      genom din o-lydnad gör motstånd mot sin Skaparens vilja.


¤Romarbrevet. 9:20.


20.  #Men tror du, stackars människa, att du kan

göra invändningar mot Gud?

       Kan det formade säga till formaren:

Varför gjorde du mig sådan?#.


Du stackars människa i själv utlämnad till vara

      syndens träl.

Skall du ha invändningar mot Guds rättfärdighet.

           Det formade ( människan ) säga till

sin Skapare: Varför gjorde du mig sådan?


¤Romarbrevet. 9:21.


21.  #Bestämmer inte krukmakaren över sin lera,

så att han av en och samma klump kan göra

        både ett fint skäl och ett som inte är så fint?#.


Bestämmer inte krukmakaren ( lerets skapare )

     över leret genom krukmakarens kärleksfulla

formande över leret ( människan ).

       Börjar med sina händer med en lerklump

( människans liv ).

      Lerklumpen blir till ett välbehagligt lerkärl.

Fina lerkärlet låter sig formas in skaparens

     rättfärdighet === hans renhjärtlighet ===

syndfrihet === o-strafflighet.

     Valet blir i  hans vill lerklumpen formas till

ett fin lerkärl eller till o-fint lerkärl.

           

¤Romarbrevet. 9:22.


22.  #Kanske har Gud, för att visa sin vrede

och göra sin makt känd, länge sparat de kärl som

      han har gjort för att förstöra i sin vrede?#.


De o-fina lerkärlen är länge besparade i sitt tålamod

     för att de o-fina tillåter sig bli omformade till

vara lika de fina lerkärlen. 

     Saknas villigheten till bli omformade bli de

o-fina lerkärlen drabbade av hans kända

       vredesmakt.


¤Romarbrevet  9:23.


23.  #Och kanske vill han göra hela sin härlighet känd genom de kärl som han har bestämt

        till att förhärligas genom

hans barmhärtighet?#.


Han vill göra sin härlighet känd genom de fina

      lerkärlen hans barmhärtiga kärleksfulla händer format från att vara lerklumpar.

      Han har själv beslutat genom de fina kärlen

bli förhärligade genom hans barmhärtighet.


¤Romarbrevet.  9:24.


24.  #Till att vara sådana har han kallat oss,

vare sig vi är judar eller hedningar#.


Han har kallat oss till vara de fina förhärligade

       lerkärlen.

Antingen vi judar eller hedningar.


¤Romarbrevet. 9:25.


25.  #Så heter det också hos Hosea:

DET FOLK SOM INTE VAR MITT SKALL JAG KALLA

     MITT FOLK, OCH HENNE SOM INTE VAR

ÄLSKAD SKALL JAG KALLA MIN ÄLSKADE#.


Profeten Hoseas budskap: talar Herrens sina 

        utlovade löften:

Det folk som inte varit mitt folk: genom min

      barmhärtighet vill jag kalla mitt folk.

Folket som inte kände sig älskat skall jag

     kalla min älskade.


¤Romarbrevet. 9:26.


26.  #OCH PÅ DEN PLATS DÄR DET SADES TILL DEM:

      NI ÄR INTE MITT FOLK, DÄR SKALL DE KALLAS

DEN LEVANDE GUDENS SÖNER#.


På den plats där de bodde  sades det till dem.

      Ni är inte mitt folk istället skall de kallas

den levande Gudens söner.  


¤Romarbrevet.  9:27.


27.  #Och Jesaja utropar om Israel:

OM ÄN ISRAELS SÖNER ÄR TALRIKA SOM HAVETS

      SAND, SKALL BARA EN REST BLI RÄDDAD#.


Profeten Jesaja utropar ur sin profetia om Israel.

     Om än Israels söner är talrika som havets sand,

skall bara en rest bli räddad.

     Israels söner var talrika som sandkornen på havet botten.

       Deras gensträvighet gör att bara en rest

bli räddad undan Guds vredesdom.


¤Romarbrevet. 9:28.


28.  #SNABBT OCH SLUTGILTIGT SKALL HERREN

HÅLLA RÄKENSKAP PÅ JORDEN#.


Herens beslutsamma rådslut: snabbt & slutgiltigt

      göra full räkenskap på jorden.


¤Romarbrevet.  9:29.


29.  #Likaså har Jesaja sagt:

HADE INTE HERREN SEBAOT SPARAT NÅGRA AV

       VÅRA EFTERKOMMAND, DÅ HADE VI BLIVIT

SOM SODOM OCH GOMORRA SKULLE VI LIKNA#.


Profeten Jesajas profetia: Hade inte Herrens Sebaot

      i sin barmhärtighet räddat några av våra

efterkommande vilket skulle bli likt

      Sodom och Gomorras folks eviga olycka

och fördärv. 


¤Romarbrevet.  9:30.


30.  #Vad innebär nu detta?

Jo, att hedningarna, som inte strävade efter

      rättfärdighet, men en rättfärdighet som bygger på tro#.


Vad innebär hans räddande barmhärtighet sparat

      några av våra efterkommande undan vredesdomen.

      Jo, hedningarna som inte strävade efter

rättfärdigheten livet i o-straffligheten &

       renhjärtligheten.

Men en rättfärdhet som bygger på tron ger

          möjligheten till ett liv i renhjärtligheten

och o-straffligheten. 


¤Romarbrevet. 9:31.


31.  #Israel däremot, som strävade efter en lag

som ger rättfärdighet, kom inte fram till den  lagen#.


Israeliterna strävade efter lagbuden som ger

      rättfärdighet. 


¤Romarbrevet. 9:32.


32.  #Varför?

Därför att det inte höll sig till tron utan ville hålla

      sig till gärningarna.

De snubblade över den stötesten#.


Varför ett strävande efter lagen.

       Problemet var att de höll sig inte till tron.

Istället levde efter gärningarnas lag.

      Livet efter gärningarnas lag blev dem

till livets stötesten.


¤Romarbrevet. 9:33.


33.  #Som skriften talar om:

se, I SION LÄGGER JAG EN STEN SOM MAN

      SNAVAR PÅ, EN KLIPPA SOM MAN

STÖTER EMOT.

      MEN DEN SOM TROR PÅ DEN SKALL INTE

STÅ DÄR MED SKAM#. 


Skriftens ord säger: Se, i Sion lägger jag en

    stötesten deras gärningars fötter snubblar

på den klippan Kristus som stöter sig emot.

     Den tror på klippan Kristus skall inte

komma på skam.

     

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 maj 2018 09:26

ISRAEL OCH GUDSLÖFTEN.


Romarbrevet. 9:1-18.


1.  #Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte.

      Den heliga anden låter även mitt samvete bestyrka det#.


Jag; Paulus Jesu Kristi tjänare ljuger inte.

       Är sanningens trogne tjänare.

Guds Ordet  Sanningens Ord.   Joh. 1:14.


Helige anden bestyrker mitt samvete i vad

      jag säger.

Mitt samvete  min inre styrka mitt hjälp

        mitt stöd urskilja mellan det goda & onda.


¤Romarbrevet. 9:2.


2.  #Ty jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt#.


Fylld av djup sorg i mitt hjärta plågas varje dag.


¤Romarbrevet.  9:3.


3.  #Jag skulle önska att jag själv fördömes

och skildes från Kristus om det kunde hjälpa

       mina bröder och stamfränder#.


Tänker på mina kära bröder  trosfränder före

       mig själv.

Känner mig inte värdig vara Kristi efterföljare.


¤Romarbrevet. 9:4.


4.  #De är ju israeliterna, som har fått söners rätt

härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten

och löftena#.


Israeliterna Guds utvalda egendomsfolk.

         Guds utvalda folk  israeliterna har sig givna

söner rätt.

         Delaktiga av Guds härlighet

förbunden lagbuden genom Mose Herrens 

      utvalde tjänare.

Gudtjänsten i det heliga tabernaklet.

       Löftena fått söners rätt.


 ¤Romarbrevet.  9:5..


5.  #De har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som över allting, gud, välsignad i evighet, amen.


Kristus som är människa kommen i köttslig

       mänsklig gestalt.

Han är Herre över allt skapat.

       Guds enfödde Son.

Välsignad i all evighet.


¤Romarbrevet.  9:6.


6.  #Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer

       från Israel#.


För evigt står ditt ord fast i himlen.

      Han är också hedningarnas Gud.

 

¤Romarbrevet.  9:7.


7.  #Och inte heller alla Abrahams efterkommande hans barn.

       Det heter ju:

DET ÄR ISAKS ÄTTLINGAR SOM SKALL FÖRA

DITT NAMN VIDARE#.


Isak löftes sonen.

      Isaks kallelse genom sina ättlingar föra

hans namn vidare till sitt utvalda folk

       judarna och grekerna  (  hedningarna ).


¤Romarbrevet. 9:8.


8.  #Det vill säga: inte alla de barn som han blev

upphov till är barn som Gud har gett honom;

       det är löftets barn som räknas som hans

efterkommande#.


Löftets barn genom löftes sonen Isak

      räknas som hans efterkommande.


¤Romarbrevet. 9:9.


9.  #Ty detta ord var ett löfte:

JAG KOMMER TILLBAKA NÄSTA ÅR VI DEN HÄR

     TIDEN, OCH DÅ SKALL SARA HA EN SON#.


Guds löftes ord genom änglarnas besök Abraham

      & Sara:  Jag kommer tillbaka nästa år

vid den här tiden, och då skall Sara din hustru

       ha en löftes son.


¤Romarbrevet. 9:10.


10.  #Likadant var det när Rebecka hade blivit havande med två barn genom en och samme man, vår fader Isak#.


Rebecka:  Isak hustru blev havande med två

      tvilling bröderna Esau och Jakob.


¤Romarbrevet. 9:11.


11.  #Innan de var födda och hunnit göra vare sig

gott eller ont  ----- Guds beslut att välja fritt

      skulle stå fast#. 


I tvilling brödernas liv i moderlivet innan de

      var födda och hunnit göra det onda

eller goda vilket de själva avgör.

        

¤Romarbevet. 9:12.


12.  #Och gärningar ingenting betyda, endast hans

själv, han som kallar ----- redan då fick hon höra

        orden:

DEN ÄLDRE SKALL TJÄNA DEN YNGRE#.


Han den allsmäktige han talar de kallande orden:

     Den äldre skall tjäna den yngre vilket var

deras kallelse.

      Deras moder Rebecka fick veta sina söners kallelse.


¤Romarbrevet. 9:13.


13.  #Det är också skrivet:

JAG ÄLSKADE JAKOB MEN HATADE ESAU#.


Herren Gud säger i sitt beslut: Jag älskar Jakob

      men hatar Esau.


¤Romarbrevet. 9:14.


14.  #Vad innebär nu detta?

Kan Gud göra orätt?

       Naturligvis inte#.


¤Romarbrevet.  9:15.


15.  #Han säger ju till Mose:

JAG SKALL FÖRBARMA MIG ÖVER VEM JAG VILL

       OCH VARA BARMHÄRTIG MOT VEM JAG VILL#.


Herren Guds tilltal till sin tjänare Mose:

       Herrens vilja Jag skall förbarma över vem 

jag vill.

        Jag är barmhärtig mot vem jag vill.


¤Romarbrevet. 9:16.


16.  #Alltså kommer det inte an på människans vilja

eller strävanden utan på Guds förbarmande#.


Guds förbarmande beror inte på Människans vilja.


¤Romarbrevet. 9:17.


17.  #Skriften säger ju till farao:

DET VAR DÄRFÖR JAG UPPHÖJDE DIG, FÖR ATT

      JAG SKULLE VISA MIN MAKT PÅ DIG OCH FÖR

ATT MITT NAmN SKULLE FÖRKUNNAS ÖVER

     HELA JORDEN#.


Skriftens budskap till Egyptiens härskare Farao:

     Det var mitt beslut upphöja dig Farao:

Jag ville visa min allmakt på dig.

         Genom min visade allmakt skulle mitt namn

bli förkunnat för alla folk.


¤Romarbrevet. 9:18.


18.  #Så förbarmar han sig över vem han vill

och förhärdar vem han vill#.  


Han låter sig styras av sina egna beslut.

    Efter min allmakt vilja förbarmar över den

jag vill  förhärdar den jag vill.     Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 maj 2018 09:25

#REN-HJÄRTLIGHETEN & O-STRAFFLIGHETEN

VAD NYTTIGA DE ÄR FÖR LIVET#.


10800a.  Ren-hjärtligheten nyttig för nationen.


10800b.  Renhjärtligheten nyttig för folket.


10800c.  Ren-hjärtligheten nyttig för överheten.


10801.  Sanningen känner till lögnaktighetens listigheter.


10802a.  Lögnaktighetens listigheter nationens

olycka och fördärv.


10802b.  Lögnaktighetens listigheter  vad kan de

ge till livet!


10802c.  Lögnaktighetens listigheter  överhetens

olycka och fördärv.


10803.  Lögnaktighetens listigheter rider på högmodet.


10804.  Lögnaktighetens listigheter rider på 

o-lydnaden.


10805a.   O-straffligheten nyttig för nationen.


10805b.  O-straffligheten nyttig för överheten.


10805c.   Ostraffligheten nyttig för mänskligheten.

10806a.  Äga visheten har större värde än

     dyrbara pärlor.


10806b.  Äga klokheten har större värde än

     guld och silver.


10806c.  Äga insikten har större värde än

sandkornen i havet.


10807.  Säga ja: till visheten vad kan man

      mer begära.


10808.  Tacksamt hjjärta tackar ja: till klokhetens

       dyrbara skatter.


10809.  Vad kan livet ge mer än insikten.


10810a.  Ödmjukheten: led mina fotsteg:

trösta hjälp mig  vara lik din ödmjukhet.


10810b.  Ärligheten: led mig i ord och tankar 

vara lik din ärlighet.


10810c.  Vänligheten: var vänlig du är mot mig

leder mina fotsteg en vän för livet.


10811a.  Insikten kan inte köpas för ägodelar.


10811b.  Insikten kan inte betalas med silver

och guld.


10811c.  Insikten förtjänas inte av talträngda  tungor.


10812a.  Varken silver eller guld  kan mätas 

med vishetens rikedomar.


10812b.  Vishetens rikedomar värdefullare

än mänskliga rikedomar.


10812c.  Mänskliga rikedomar kortsiktiga

i sitt värde. 


10813.  Äga ömheten värdefullare än äga pärlor.


10814.  Äga ömheten mer älskvärd än

mänskliga rikedomar.


10815a.  Äga ömheten uppmuntrar nationen.


10815b.  Äga ömheten uppmuntrar folket.


10815c.  Äga ömheten dyrbare än pärlor. 


10816.  O-ändliga godheten  tillgänglig för Alla.


10817.  O-ändliga godheten  nyttig för Alla.


10818.  O-ändliga godheten  som alla behöver.  


10819a.  Barmhärtigheten och godheten

varandras eviga bunds-förvanter.


10819b.  Barmhärtigheten & godheten

varandras vänner.


10819c.  Barmhärtigheten och godheten

gör livet värdefullt & älskbvärt.


10820a.  Ilskenheten hatar alla människor.


10820b.  Häftigheten hatar alla människor.


10820c.  Döden hatar alla människors-liv.


10821a.  Elakheten hatar alla människor.


10821b.  Elake umgås med den som hatar honom. 


10821c.  Tänk den elake aldrig vara älskad.


10822.  Elake alltid vara hatad av elakheten.


10823a.  Den gode sagt farväl till elakheten. 


10823b.  Vänlige sagt farväl till elakheten.


10823c.  Snälle sagt farväl till  elakheten. 


10824a.  O-vänligheten   vänligheten varandras

o-vänner.


10824b.


10824c.


10825a.  Vreden för den sakmodige liknas vid höstlövet för vinden.


10825b. Häftigheten för den saktmodige liknas

vid höst-lövet för vinden.


10825c.  Ilskheten för den saktmodiga liknas

vid höst-lövet för vinden.


10826.  Visad ansvars-känsla i vad man gör.


10827.  Visad ansvars-känsla i man lovat

att göra.


10828.  Visad ansvars-känsla i vad man säger.


10829a.  Vara vän till kärleken tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829b.  Vara vän till ömheten tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829c.  Vara vän till ömsintheten tänk så fint

få leva i hennes närhet. 


10830.  Vara vän till tröste-rika Ord tänk så fint

få leva i dessa ords närhet.

  
10829a.  Vara vän till kärleken tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829b.  Vara vän till ömheten tänk så fin få

leva i hennes närhet.


10829c.  Vara vän till ömsintheten tänk så fint

få leva i hennes närhet.


10830. Vara vän till tröste-rika Ord  tänk så fint

få leva i dessa ords närhet.

10829a.  Vara vän till kärleken tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829b.  Vara vän till ömheten tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829c.  Vara vän till ömsintheten tänk så fint

få leva i hennes närhet.


10830.  Vara vän till tröste-rika Ord tänk så fint få

leva i dessa Ords närhet.
10829a.  Vara vän till kärleken tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829b.  Vara vän till ömheten tänk så fint

leva i hennes närhet.


10829c.  Vara vän till ömsintheten tänk så fint få 

leva i hennes närhet.


10830.  Vara vän till tröste-rika Ord tänk så fint

få leva i dessa Ords närhet.
10829a.  Vara vän till kärleken tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829b.  Vara vän till ömheten tänk så fint

få leva i hennes närhet.


10829c.  Vara vän till ömsintheten tänk så fint

få leva i hennes närhet.


10830.  Vara vän till tröste-rika Ord tänk så fint få

leva i dessa Ords närhet.


  


10829a.  Vara vän till kärleken tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829b.  Vara vän till ömheten tänk så fint

få leva i hennes närhet.


10829c.  Vara vän till ömsintheten tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10830.  Vara vän till tröste-rika ord tänk så fint

få leva i dessa Ords närhet.

10831.  Tröste-rika Ord  hjärtats värme och omsorg.


10832.  Tröste-rika Ord  hjärtats harmoni och vila.


10833.  Tröste-rika Ord  hjärtats tröste-rika Ord.


10834.  Tröste-rik tunga tankars värme & omsorg.


10835.  Tröste-rik tunga tankars harmoni och vila.


10836.  Tröste-rik tunga tankars tröste-rika Ord.


10837.  Värmefyllda Ord tankars sinnes-ro.


10838.  Värmefyllda Ord tankars sinnes-frid.


10839.  Värmefyllda Ord tankars värme & omsorg.


 
10840a.  Ömma ord  ger  glädje och harmoni.


10840b.  Ömma ord  ger  harmoni och vila.


10840c.  Ömma ord  ger  vad dagen vill ge. 


10841.  Älskvärda orden  värmefyllda ord.


10842.  Äskvärda orden  rofyllda ord.


10843.  Älskvärda orden  glädjefyllda ord.


10844a.  Tänkvärda ord  vad de betyder för Livet.


10844b.  Tänkvärda ord  det som Livet vill ge.


10844c.  Tänkvärda ord  vill ge livet mening.


10845.  Uppmuntrande ord  ord på vägen.


10846.  Uppmuntrande ord  ord för Livet.


10847.  Uppmuntrande ord  livets meningsfulla Ord.
Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 maj 2018 09:25

GUDS KÄRLEK I KRISTUS JESUS.


Romarbrevet.  8:28-39.


28.  #Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han

      har kallat efter sin plan#.


Vi vet Gud är barmhärtig mot de som älskar honom.

        Guds barmhärtighet låter sin godhet fylla

våra hjärtan.

      De som älskar honom har han också kallat.

Han har planlagt sina älskades kallelse.


29.  #Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild,

       så att denne skulle vara den förstfödde

bland många bröder#.

  

De är kallade redan i moderlivet & besvarat sin

       kallelse i sin kärlek till honom.

Sina utvalda han förutbestämt formas ( fostras )

        bli lik hans sons avbild.

Hans enfödde Son skulle vara  god förebild

       bland många utvalda bröder.


30.  #Den han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också

       gjort  rättfärdiga, och dem har han också skänkt sin härlighet#. 


De som han kallat gjort renhjärtliga syndfria

    o-straffliga vilket beror på hans sons lydnad som   det levande syndoffret på korset. 

     I sin kallelse tanke skänkt sina älskade

utvalda barn sin härlighet.


31.  #Vad innebär detta?

Om Gud är för oss vem kan då vara mot oss?#.


Gud är för sina älskade utvalda barn:

     vi Kristi medarvingar & Guds arvingar enligt

hans dyrbara löften.


32.  #Han som inte skonade sin egen son utan

utlämnade honom för att hjälpa oss alla,

       varför skall han inte skänka oss allt med honom?#.


        Han tillät sin egen son lida och dö på korset.

Genom sin sons lidande  hjälpa oss som älskar

      honom. 


33.  #Vem kan anklaga Guds utvalda?

Gud frikänner#.


Gud frikänner: ingen kan anklaga Guds utvalda.


34.  #Vem kan då fälla?

Kristus den som har dött och därtill den som har

      uppväckts och sitter på Guds högra sida

och vädjar för oss#.


Kristus dött för hela mänskligheten.

        Kristus uppstått för hela mänskligheten.

Kristus sitter på Guds högra sida beder för oss.


35.  #Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek?

Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet,

      fara eller svärd?#.


Kristi offrande kärlek skiljer oss inte från

      nöden smärta och lidande.


Kristi lidande smärtsamma kärlek skiljer oss inte

     från ångestens känsliga smärta och lidande.


Världens förföljelse eller svält i brist på föda

      skiljer oss inte från Kristi medlidande kärlek.


Livet i nakenhet faror och till svärd mista livet

      skiljer oss inte från Kristi medömkan.


36.  #Det står ju skrivet: FÖR DIN SKULL LIDER VI

DÖDENS KVAL DAGEN LÅNG, VI HAR RÄKNATS

       SOM SLAKTFÅR#. 


För Jesu gissling död lider vi dödens verklighet

      vi tillräknas som slaktfår inför världen. 


37.  #Nej, över allt detta triumferar vi genom

honom som har visat oss sin kärlek#.


I det som beskrivits: triumferar vi genom honom

     som har visat oss sin outtröttliga kärlek.

     

38.  #Ty jag är viss om att varken död eller liv,

varken änglar eller andemakter, varken något

      som finns eller något som kommer#.


Ty jag vet i mitt hjärta: varken döden livet

      kan skilja mig från Guds dyrbara kärlek.

Varken änglar och andemakter i himlen kan skilja

      mig från Guds uthålliga kärlek.


39.  #Varken krafter i höjden eller krafter i djupet

eller något annat i skapelsen skall kunna skilja

     oss från Guds kärlek i Kristus Jesus,

vår herre#.         

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se