Alla inlägg den 29 april 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 april 2018 08:42

DEN HÄRLIGHET SOM SKALL GES GUDS BARN.

Romarbrevet. 8:12-27.


¤Romarbrevet. 8:12.


12.  #Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte

mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga

     natur#.


Bröder:  vi är fria från köttets slaveri.

    Vår köttsliga natur korsfäst i Jesu korsfästelse.


13.  #Om ni lever på det sättet kommer ni att

dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar

      skall ni leva#.


14.  #Alla som leds av ande från Gud är

Guds söner#.


15.  #Ni har inte fått en ande som gör er till slavar

så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en

        hade som ger söners rätt så at vi ropa:

"Abba! Fader!"


16.  #Anden själv vittnar tillsammans med vår ande

om att vi är Guds barn#.


17.  #Men är vi barn, då är vi också arvingar,

Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar

        hans lidande för att också få dela hans härlighet#.


18.  #Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall

       uppenbaras och bli vår#.


19.  #Ty skapelsen väntar o-tåligt på att Guds söner

skall uppenbaras#.


20.  #Allt skapat har lagts under tomhetens välde,

inte av egen vilja utan på grund av honom som

        vållade det, men med hopp om#.


21.  #Att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas#.


22.  # Vi vet att  hela skapelsen ännu ropar som

i födslovåndor#.


23.  #Och till och med vi, som har fått Anden som

en första gåva, också vi ropar i vår väntan på

      att Gud skall göra oss till söner och befria

oss till söner och befria vår kropp#.


24.  #I hoppet är vi räddade ----- ett hopp somm an ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det hann redan ser?#.


25.  #Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt#.


26.  #På samma sätt är det när Andne stöder oss

i vår svaghet.

     Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara,

men Anden vädjar för oss med rop utan ord#.


27.  #Och han som utforskar våra hjärtan vet vad

Andne menar, eftersom Anden vädjar för de heliga

       såsom Gud vill#.      
Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 april 2018 08:41

FRIA  FRÅN LAGEN.


ROMARBREVET.  7:1-6.


¤Romarbrevet.  7:1.


1.  #Vet ni inte, bröder ----- jag talar till sådana som

känner lagen  ------ att  lagen råder över människan

     bara så länge hon lever?#.


Paulus talar personligen till de som äger kännedom

      om lagens bud.

     

2.  #Den gifta kvinnan är genom lagen bunden

vid sin man så länge han lever.

        Men om mannen dör är hon löst från lagen

som band  henne vid mannen#.


Gifta kvinnan genom  lagens bud ordning:

     bunden vid sin mannens liv.

Dör mannen: blir hon löst från det band som

     lagen troget höll henne vid mannen. 


3.  #Om hon går till en annan medan hennes man lever kallas hon äktenskapsbryterska.

      Men om mannen dör är hon fri från lagen

och bryter inte sitt äktenskap om hon går till

      en annan#.


Söker hon sig till en annan man när hennes man 

  fortfarande lever: kallas hon äktenskapsbryterska.

Dör mannen: känner hon sig fria från lagen.

        Söker hon en annan man nu: bryter hon inte sitt äktenskap. 


4.  #Så är det också med er, mina bröder: ni har

dött bort från lagen med Kristi kropp och tillhör

      nu en annan, honom som blev uppväckt från

de döda, och så kan vi bära frukt åt Gud#.


Gäller också ni, mina bröder i tron: med Kristi kropp

      ni dött från lagens bud.

Nu tillhör nu honom som uppväcktes levande

      från de döda.

Vår gemenskap med hans uppståndelse-liv:

      låter oss bära frukt åt Gud.


5.  #Så länge vi levde på människors villkor var

de synder och lidelser som väcks av lagen

     verksamma i våra lemmar, så att vi bar

frukt åt döden#.


Under er tid ni  levde på människors villkor:

    livet i era synder & lidelser: lagen uppväckte

dem i era lemmars synder.

       I det livet bar vi frukt åt döden.  


6.  #Men nu har vi blivit fria från lagen, sedan vi

dött bort från det som höll oss bundna, och kan

      tjäna på ett nytt sätt, med vår ande, och inte

på det gamla, efter bokstaven#.  


Nu är vi befriade från lagens bud.

        Dött från lagens bundenhet.

Nu kan vi på nytt levnadsätt tjäna med vår ande.

       Det gamla tjänande levnadsättet gjordes

efter lagens bokstav.      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 april 2018 08:41

LAGEN PÅ GOTT OCH ONT.


ROMARBREVET.  7:7-25.


¤Romarbrevet. 7:7.


7.  #Vad innebär detta?

Att lagen är Synd?

      Visst inte, men först genom lagen har jag lärt

känna synden.

      Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt: DU SKALL INTE HA BEGÄR:


Lagen inte synd.

        Genom lagen ges kännedom om synden. 

Lagen ger kunskap om vad begäret var.

      

¤Romarbrevet. 7:8.


8.  #Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig.

      Finns ingen lag är synden död#.


Synden utnyttjade tillfället till alla slags olika begär

       i min köttsliga natur.

Genom budordet uppväcktes begären inom mig.

         Saknas lagbuden synden död.


¤Romarbrevet. 7:9.


9.  #Jag levde en gång, när lagen inte fanns för mig.

Men när budordet kom fick synden liv#.


En gång levde jag; Paulus: lagen inte fanns

     levande för mig.

Synden blev verksam inom mig när budordet kom.


¤Romarbrevet. 7:10.


10.  #Och jag dog.

Det visade sig att det budord som skulle föra

      till liv förde mig till döden#.


Jag dog. vilket visade sig i: budordet som förde mig

     till liv  istället förde mig till döden.  


¤Romarbrevet. 7:11.


11.  #Ty synden grep tillfället, den bedrog mig

med budordet och dödade mig genom det#.


Syndens listighet grep rätt tillfälle i det den

      bedrog mitt liv  med bud-ordet.

Dödade mig genom budordet.


¤Romarbrevet. 7:12.


12.  #Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott#.


Lagen i sig är helig  budordet heligt.

       Lagen & budordet  rättvist och gott.


¤Romarbrevet. 7:13.


13.  #Var det då något gott som blev min död?

Nej inte alls.

       Det var synden.

För att den skulle avslöjas som synd vållade den

       mig döden genom det som är gott; så skulle genom budordet synden kunna visa sin

       fruktansvärda syndighet#.


Synden i mig begäret inom mig: blev min död.

       Synden avslöjades den vållade mig död.

Genom budorden visade sig för mig syndens

       fruktansvärda syndighet.


¤Romarbrevet. 7:14.


14.  #Vi att lagen hör till det andliga.

Men själv är jag av köttslig natur, såld till slav 

      under synden.#


Det andliga  tillhör den skrivna  lagen.

      Jag; själv är av köttslig natur.

Min köttsliga natur  såld till vara syndens slav.


¤Romarbrevet. 7:15.


15.  #Ty jag förstår  inte mitt sätt att att handla.

Det jag vill, det gör jag inte, med det jag avskyr,

       det gör jag#.


Jag kan inte förstår mitt levnadssätt:

       Det jag andligt vill göra: vill inte min köttsliga natur göra.

       Det jag avskyr göra det gör jag.

 

  ¤Romarbrevet. 7:16.


16.  #Men om jag gör det jag inte vill, då medger

jag att lagen är något gott#.


Det inte mitt köttliga begärets natur inte vill göra:

        Lagen visar för mig ondskan i min ego-natur.


¤Romarbrevet. 7:17.


17.  #Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig#.


Synden kontrollerar mig: i mitt handligssätt. 


¤Romarbrevet. 7:18.


18.  #Jag vet att det inte bor något gott i mig,

det vill säga i min köttsliga natur.

        Viljan finns i mig, men inte förmågan att

göra det som är gott#.


Allt det goda i mig själv saknas: vilket min

          köttsliga natur styr.

Ego-viljan  finns i mig.

        Ego-viljan i mig inte villig utföra det goda.


¤Romarbrevet. 7:19.


19.  #Det goda som jag vill, det gör jag inte, men goda som jag inte vill, det gör jag#.


Jag vill göra det goda: min ego-centriska köttliga

    naturs  o-villighet gör det onda.


¤Romarbrevet. 7:20.


20.  #Men  om jag gör det jag inte vill, då är det

inte längre jag som handlar, utan synden

       som bor i mig#.


Syndens köttliga natur som bor i mig: gör det

       jag inte vill göra. 


¤Romarbrevet. 7:21.


21.  #Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda

finns hos mig så är lagen något gott för mig som

     vill göra det goda -----#.


Jag ser det onda som bor i mig: vilket lagen

        visar mig.

Lagen det goda för mig eftersom den upptäcker

       för mig  syndens verklighet  i mig.


¤Romarbrevet. 7:22.


22.  #I mitt inre bejakar jag nu Guds lag#.


I min inre människa bejakar jag Guds fullkomliga

      lag.


¤Romarbrevet. 7:23.


23.  #Men jag ser en annan lag i mina lemmar;

den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör

      mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar#.


Jag har upptäckt en annan lag i mina lemmar.

       Ligger  i daglig strid med lagen i mitt förnuft.

Lagen i mina lemmar gör mig till livets fånge.

       Livets fånge hos syndens lag

i mina egna syndiga lemmar.

       Syndiga lemmar:

 

O-behärskade tungan.

        Obehärskat seende.

O-behärskat lyssnande.

        Villiga fötter & händer utföra onda handlingar.       


¤Romarbrevet. 7:24.


24.  #Jag arma människa, vem skall befria mig

från denna dödens kropp?#.


Jag; syndfulla människa, vemkan befria mig

       från min jordiska kroppshydda lagd

under dödens makt.


¤Romarbrevet. 7:25.


25.  #Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus,

vår Herre!

      Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med köttsliga natur

       syndens lag#. 


Känner mitt hjärta fyllt av tacksamhet: få se på

    Jesus kristus vår uppståndige Herre.

Vara utlämnad åt sitt egna ego med mitt förnuft

     tjänar jag Guds lag & min köttsliga natur:

syndens lag.

     


Ödmjukhetens hjärta räddningen från all ärelysten. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 april 2018 08:41

ETT ANDLIGT LIV I FRIHET.


ROMARBREVET.  8:11-11.


¤Romarbrevet.  8:1.


1.  #Nu blir det alltså ingen fällande dom för

dem som tillhör Kristus Jesus#.


Tillhöra livet i Kristus Jesus  vara lik honom:

     inte känna någon fördömelse ty förut följde jag min köttliga natur med dess begärelse.¤Romarbrevet. 8:2.


2.  #Ty den andliga lag som gäller för livet

Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens

      och dödens lag#.


Andliga lagen gällande för livet i Kristus Jesus.

       Andliga lagen gjort mig fri från syndens

och dödens lag.

       

¤Romarbrevet. 8:3.


3.  #Det som lagen inte kunde göra, eftersom

den kom till korta inför vår köttsliga natur,

       det gjorde Gud.  

Då han lät sin egen son bli lik en syndfull 

     människa och sände honom som ett

syndoffer, dömde han synden i människan#.


Lagen var begränsad  inför vår köttsliga natur.

       Gud lät sin enfödde Son; bli till en syndfull

människa i mänsklig gestalt.

       Sändes till mänsklig gestalt födas genom ödmjuka tjänarinnan: Jungfru Maria.

        Var utvalt syndoffer: i syndoffret dömde

han synden i människan.   


4.  #Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet

uppfyllas hos oss som lever efter vår ande,

        och inte vår köttliga natur#.


I utvalda syndoffret: kunde lagens krav på

     renhjärtligheten & o-straffligheten uppfyllas

hos oss.

        Vi som lever efter vår ande: istället för

livet i vår köttsliga natur.


5.  #Ty de som lever efter kött har dess sinnelag,

men de lever efter anden är andligt sinnade#.


De som valt leva sitt liv efter köttliga sinnelaget:

      De som valt leva efter anden:  har ett

anligt sinnelag. 


6.  #Köttets sinnelag betyder död, men andens liv

och frid#.


Köttsliga sinnelaget betyder död i synden.

      Andens liv ( andens sinnelag ) betyder frid.

    

7.  #Köttets sinnelag innebär ju fiendeskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan

     inte heller gör det#.


Köttets sinnelag lever i fiendeskap med Gud.

       Ödmjukar sig inte under Guds lag.

Köttets sinnelag: egot-viljans sinnelag:

       älskar sig själv:  inte Guds lag.  


8.  #De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte

behaga Gud#.


De som älskar sin egna köttsliga natur med hennes ego-centriska vilja, kan inte behaga sin Gud.


9.  #Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er.

      Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom#.


Ni lever inte nu i köttsliga sinnelaget: istället

      valt leva ert liv andliga sinnelaget.

Ert andliga sinnelag gör att Guds ande bor i er.

      Den som saknar Kristi ande: till hör

inte Kristi sinne.  


10.  #Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen

död på grund av synden, men anden har liv på grund

        av rättfärdigheten#.


Er jordiska kroppshydda: är död på grund av synden.

             Kristus bor i er: anden har liv i er.

Kristi ande gör er rättfärdiga:  renhjärtliga

o-straffliga & syndfria. 


11.  #Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har

       Kristus från de döda göra också era dödliga

kroppar levande genom att hans ande bor i er#.


Anden från honom uppväckte Jesus.

       Uppväckte Jesus från de döda bor levande

i er.

     Han som har uppväckt Kristus från de döda:

gjort era syndigt dödliga kroppar levandegjorda

         genom Kristi ande som bor i er. Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se