Alla inlägg den 31 mars 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 mars 2018 12:14

RÄDDADE GENOM TRO PÅ KRISTUS.


¤Romarbrevet. 5:1.


1.  #Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro

har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus#.


Vi alla har gjorts ostraffliga och renhjärtliga

      genom tron på vår Herre Jesus Kristus.

Vi får leva i frid med genom Jesus Kristus, 

       vår Herre. 


Efesierbrevet. 2:14.


14.  #Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit

      skiljemuren, fiendeskapen.


Han är vår frid: under sitt jorde-liv på jorden:

      rivit ned syndens skiljemur som skiljde oss

från livets vandring i frid.  


¤Romarbrevet. 5:2.


2.  #Han har gett oss tillträde till den nåd som

vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få

      del av Guds härlighet#.  


Genom sin död och uppståndelse från de döda:

       gott oss fritt tillträde till den Guds nåd

i vilket vi nu lever i.

     Vi är stolta över hoppet få del av Guds härlighet.


Efesierbrevet. 2:18.


18.  #Ty genom honom kan både vi och ni nalkas

Fadern, i en enda Ande#.


Genom hans Son kan vi alla nalkas vår Fader:

       i Andens enhet.


Efesiebrevet. 3:12.


12.  #Genom honom och med den tillförsikt vi

hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt

       nalkas Gud#.


Genom honom med kunskapens insikt  hämtad

    ur tron på honom.

Vi kan med hjärtats frimodighet nalkas

   Guds gemenskap.


              JESUS SOM ÖVERSTEPRÄST.


Hebreerbrevet. 4:16.


16.  #Låt oss därför frimodigt träda fram till

nådens tron för att få förbarmande och nåd i den

       stund då vi behöver hjälp#.


Vår rädsla försvann i hans död och uppståndelse

       från de döda.

Låt oss nu vara frimodiga träda fram till nådens

      tron där får vi förbarmande i livet.

Få nåd i den stund då vi behöver hjälp.


¤Romarbrevet. 5:3.


3.  #Mer än så, vi är stolta över våra lidanden,

eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet#.


Vi känner stoltheten i våra lidanden

        Våra lidanden skapar uthållighet. 


Filipperbrevet.  1:29.


29.  #Ty ni har fått nåden att ---- ja, inte bara att tro

på Kristus, utan också att lida för hans skull#.


Givna nåden i tro på Kristus.

       Fått nåden given också att lida för hans

namns skull.


Jakobs brev.  1:2-4.


                 TRO OCH PRÖVNING.


2.  #Skatta er lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag#.


I livets tro och prövningar:  mina tros-bröder

     ni utsätts för olika slags livs-prövningar.


3.  #Nu vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet#.


Består ni: i er tro: när tron prövas: ger den

       livet uthållighet.  


4.  #Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela,

      utan någon brist#.


Frukten av uthålligheten visar sig i fullkomliga

      gärningar i ord & handlingar.

Då räknas ni som fullkomliga utan några brister.


¤Romarbrevet. 5:4.


4.  #Uthålligheten fasthet och fastheten hopp#.


Livets uthållighet skapar trons fashet.

       Livets fasthet skapar livets framtidshopp.


¤Romarbrevet. 5:5.


5.  #Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har

ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss

        den heliga anden#.


Livets framtids-hopp visar oss trohet och ståndaktighet.

      Guds o-ändliga kärlek blivit ingjuten i våra hjärtan.

        Den ger oss den heliga anden.


            GUDS LÖFTE OCH GUDS ED. 


Hebeerbrevet.  6:18-20.


18.  #Hans avsikt var att genom två orubbliga

utfästelser, i vilka han som Gud omöjligt kan ha

       ljugit, ge oss en stark uppmuntran, oss som

har tagit vår tillflykt till det hopp som ligger

       framför oss#.


Hans avsikt genom två o-rubbliga utfästelser

      visa vad som Gud o-möjligt kan ljugit.

Vill ge oss stark uppmuntran: eftersom vi tagit

      vår tillflykt till vårt framtids-hopp.


19.  #Detta hopp är vår själs ankare.

Det är tryggt och säkert och når innanför

       förhänget#. 


Vårt livs hopp vår själs trygga ankare.

      Själens trygga ankare: tryggt och säkert

har sin tillflykt innanför förhänget.  


20.  #Dit Jesus öppnade vägen för oss då han

blev överstepräst för evigt, en sådan som

       Melkisedek#.


Innanför förhänget dit Jesus vår överstepräst

      för evigt öppnade vägen för oss.


Första Johannesbrevet.  4:16.


16.  #Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har

till oss och tror på den.

       Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken

förblir i Gud och Gud i honom#.


Vi har lärt känna Guds o-ändliga kärlek.

      Vi tror på hans o-ändliga kärlek till oss.

Gud är kärleken: den som stannar kvar i den

     ( förblir i den ) förblir för evigt i Gud

och Gud förblir för evigt i honom.


¤Romarbrevet.  5:6.


6.  #Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla

gudlösa, när tiden var inne#.


Vi var svaga i vårt syndfulla liv:  dog Kristus

     för alla gudslösa människor.


Första Petrusbrevet. 3:18.


18.  #Kristus själv dog ju för era synder, en gång

      för alla.

Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda

     er till Gud.

Hans kropp dödades, men han gjordes levande

     i anden#.


Kristus dog själv för mänsklighetens synder.

      En gång för alla människor.

Rättfärdig ( renhjärtlig o-strafflig syndfri )

        för ert syndfulla o-renhjärtliga liv.

Genom sin död leda er till Gud.

      Hans kropp gisslades korsfästes:

Blev levandegjord i anden. 


¤Romarbrevet.  5:7.


7.  #Knappast vill någon dö för rättfärdig ------

kanske någon går i döden för som är god#.


Ingen vill i sig själv: dö för någon rättfärdig

      ( renhjärtlig o-strafflig syndfri ). 


¤Romarbrevet.  5:8.


8.  #Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att

Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare#.


Guds o-ändliga kärlek visar sig till oss genom

     Kristi död för oss.

I  en tid då vi fortfarande levde syndigt liv.


JESUS OCH NIKODEMUS.


Johannes evanelium.  3:16.


16.  #Ty så älskade Gud världen att han gav sin

ende son, för att de som tror på honom inte

       skall gå under utan ha evigt liv#.


Guds kärlek till förlorad värld av ondsinthet:

     offrade han sin enfödde Son gisslad korsfäst.

De som tror på honom ska inte för evigt förgås.

       Genom hans död och uppståndelse:

få evigt liv. 

 

¤Romarbrevet.  5:9.


9.  #Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans

blod skall vi av honom så mycket säkrare bli

      räddade från vreden#.


Vi gjorts syndfria genom hans felfria blod.

         Hans fel-fria blod vår räddning från

hans vredesdom.  


Första Tessalonikebrevet. 1:10.


10.  #Och vänta på att hans son, som han har

uppväckt från de döda, skall komma från himlen,

       Jesus, som räddar oss från den stundande

vreden#.


I väntan på hans sons tillkommelse: han har

         uppväckt honom från de döda.

Kommer från himlen, Jesus, vår räddning från

      den stundade vredesdomen. 


¤Romarbrevet.  5:10.


10. #Ty om vi var Guds fiender och blev försonade

med honom genom hans sons död, då skall vi,

      när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv#.


Vi var Gudsfiende blev försonade med honom

      genom hans Sons död.


Romarbrevet.  8:7.


7.  #Köttets sinnelag innebär ju fiendeskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan

     inte heller göra det#.


Köttsliga sinnet: i sitt tänkandet lever i fiendeskap

      med Guds liv.

Lever i upproriskt liv mot Guds lag.


Andra Korinterbrevet.  5:18.


18.  #Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt

      mig i försoningens tjänst#.


Hans försoningsverk har sitt upphov i Gud.

          Han har försonat oss med sig själv

genom Kristus.

      Ställt mig personligen: Paulus som hans

utvalde tjänare i försoningens tjänst.

   

Kolosserbrevet.  1:20-22.


20.  #Och genom hans blod på korset stifta fred

och försona allt med sig genom honom och

       till honom, allt på jorden och allt i himlen#. 


Genom Jesu försoningsblod på korset:

   stiftades frid och synderna blev försonade

genom honom till honom.

      Allt blev försonat på jorden och allt i himlen.


21.  #Och ni, som förut stod utanför och visade

ert fientliga sinnelag i era onda gärningar#.


Ni; som levde ert liv utanför Kristus: i livet

       visade ert fientliga sinnelag.

Ert fientliga sinnelag var livet i onda gärningar.


22.  #Också er har han nu försonat med sig genom

att Kristus led döden med sin jordiska kropp.

       Han skall låta er träda fram inför sig,

heliga och fläckfri och oförvitliga#.


Ert liv försonat med Kristi lidande död med sin

      jordiska kroppshydda.

Ni kan i frimodighet träda fram inför honom.

     Heliga fläckfria ( renhjärtliga o-straffliga syndfria ).

 

Jakobs brev. 4:4.


4.  #Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen

betyder fiendskap med Gud?

      Den som vill vara vän med världen blir

fiende till Gud#. 


Ni; otrogna, känner ni inte till: vara vän med världen

      vilket betyder fiendeskap med Gud.

      

 ¤Romarbevet.  5:11.


11.  #Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud

tack vare vår herre Jesus Kristus, genom

      vilken vi nu har vunnit försoningen#.


Vi äger vår stolthet i Gud: tack vare vår herre

     Jesu Kristi försoningsverk. 

Första Korinterbrevet.  1:31.


31.  #Som det står skrivet:  DEN STOLTE SKALL

HA SIN STOLTHET I  HERREN#.   

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 mars 2018 12:13

DAG FÖR DAG JULI MÅNAD.  2018.


Första dagen.


Ödmjukhetens vila  beskyddet  vid stadens portar.


Andra dagen.


Förbarmande hjärtat  utgivandets hjärta.


Tredje dagen.


Förbarmande hjärtat gå steget extra  hjälpa

    stödja sin nästa.


Fjärde dagen.


Högmodet livets o-gräs  ger dålig  frukt.


Femte dagen.


Högmodet livets o-gräs förökar sig av högmodiges

     aktiva vilja.


Sjätte dagen.


Betjänande hjärtat  ser sin nästas behov.


Sjunde dagen.


Betjänande hjärtat utstrålar värme och omsorg.


Åttonde dagen.


Betjänande hjärtat god hjälp i nöden.


Nionde dagen.


Ärligheten ärekronan på den ärliges huvud.


Tionde dagen.


Ärligheten god sådd i människors hjärtan.


Elfte dagen.


Ärligheten god problem-lösare.


Tolfte dagen.


Kärleksfullt hjärta  utgivande hjärta.


Trettionde dagen.


Kärleksfullt hjärta  fyllt av medlidande och omsorg.


Fjortonde dagen.


Kärleksfullt hjärta  vinner människo-hjärtan.


Femtonde dagen.


Tacksamhetens  hjärta fyllt av  ödmjukhet.


Sextonde dagen.


Tacksamheten  äger  leendet på våra läppar.


Sjuttonde dagen.


Tacksamheten  visar öppen hand mot

människo-hjärtan.


Artonde dagen.


Mild & saktmodig  tunga  talar milda och

      ödmjuka ord.

Nittionde dagen.


Mild och saktmodig tunga  ljuvlig och skön

      i sitt tal.


Tjugonde dagen.


Mild & saktmodig tunga  har sin källa i visheten

      och insikten.


Tjugoförsta dagen.


Orden  talar utifrån hjärtats tankar.


Tjugoandra dagen.


Ha sund balansgång mellan känslo-livet

     och verkligheten.


Tjugotredje dagen.


Tystnaden var fin den är.


Tjugofjärde dagen.


Tystnaden tillgänglig för Alla.


Tjugofemte dagen


Tystnaden var nyttig den är.


Tjugosjätte dagen.


O-ändliga fromheten tillgänglig för Alla.


Tjugosjunde dagen.


O-ändliga fromheten stor tillgång för nationen.


Tjugoåttonde dagen.


Fullkomliga troheten bättre än otroheten.


Tjugonionde dagen.


Fullkomlig barmhärtighet bättre än o-barmhärtighet.


Trettionde dagen.


Livet i otrohetens fångenskap sämre än livet

i trohetens frihet.


Trettioförsta dagen.


Stoltheten på väg till sin bittra död.

   

 


  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 mars 2018 12:13

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 105.


#Människan bestämmer själv om hon vill välja

      dårskapen eller visheten#


10500.  Visa människor  ödmjuka människor.


10501.  Dåraktiga människor  stolta människor.


10502.  Hjärtats ödmjukhet  påverkar  tungans tal

tanke-världens tankar.


10503a.  Tungans ödmjukhet  föraktar  förtalets

tal i ord.


10503b.  Hur dyrbar är inte ödmjukhetens tunga

       av ödmjukhet.


10503c.  HUr dyrbar är inte ärlighetens tunga

     av ärlighet


10504a.  Vreden skadlig  smärtsam  för mig själv  och min nästas hjärtas och tankars vilja.


10504b.  Häftigheten smärtsam skadlig för mig

själv och min nästas hjärtas och tankars vilja


10504c.  Ilskenheten skadlig skadlig för mig själv

och min nästas hjärtats och  tankars vilja.


10505a.  Tror sig vara vis i vad man säger:

deras tal gör sig själva till dårar.


10505b.  Dårar äger dumdristigt  tankesätt:

kortsiktigt tänkande.


10505c.  Egoismen deras levnadssätt gör dem till

själv-utvalda dårar.


10506.  Acceptera respektera andra människors

människo-värde inte deras levnadssätt

        som dårar.


10507.  Få kännedom om hjärtats tankar

när tankarna uttalas i ord.


10508.  Orden ger uttryck för vad människan tänker.


10509.  Man kan inte vara vän med någon

som man träffat.


10510a.  Uppmuntran vad fin denär.


10510b.  Uppmuntran vad nyttig den är.


10510c.  Uppmuntran tillgänglig för Alla.


10511.  Uppmuntran trovärdig den är.


10512.  Uppmuntran livs-trogne vän den är.


10513.  Uppmuntran skön och ljuvlig i livets

alla skeenden.


10514.  Stormännens ord väger tungt i dåraktighetens vågskålar.


10515.  Stormännens ord väger lätt i vishetens

vågskålar.


10516.  Varför ge livets tid till fåfängan & tomheten.


10517a.  Tystnaden vad fin du är.


10517b.  Tystnaden tillgänglig för Alla.


10517c.  Tystnaden nyttig för Alla.


10518a.  O-tystnaden  vad o-fin den är.


10518b.  O-tystnaden o-nyttig för Alla.


10518c.  O-tystnaden  förvirrad & orolig den är.


10519.  Tiden har ingen begränsning av sig själv.


10520.  Tiden påverkar människans liv.


10521.  Tiden tar ingen hänsyn till livet.


10522.  Tiden lever sitt egna liv.


10523a.  Elakheten visar sin motvilja mot snällheten.


10523b.  Elakheten visar sin motvilja mot godheten. 


10523c.  Elakheten visar sin motvilja mot vänligheten.


10524a.  Ödmjukheten dyrbart vacker smycke

bärs runt ödmjukes hals inför högmodets frestelser.


10524b.  Mildheten dyrbart vackert smycke bärs

runt mildes hals inför hård-hjärtligheten.


10524c.  Vänligheten dyrbart vackert smycke

bärs runt vänliges hals inför elakheten.


10525.  Dåraktigheten äras av dåren själv valt

livet han vill leva.


10526a.  Dårskapen inget för den vise.


10526b.  Dårskapen hjälper och stöder ingen.


10526c.  Dårskapen idel tomhet & fåfänga.


10527.  Människan väljer själv vilken Herre hon vill tjäna antingen dårskapen eller visheten.


10528.  Dårskapen & visheten varandras o-vänner.


10529.  Barmhärtige befriad från

o-barmhärtighetens hjärtats hårdhet i tankar

      och ord.


10530a.  Milda hjärtat  Källa till livet i mildheten.


10530b.  Milda hjärtat  rikt för alla som söker

mildheten.


10530c.  Milda hjärtat fullt av medlidande

& medömkan där o-försonligheten finns.


10531a.  Kroppslig smärta   lever sitt egna liv.


10531b.  Vädret lever sitt egna liv.


10531c.  Tiden lever  sitt egna liv.


10532.  Egoismens vilja  söker människors viljor

i utövandet av sin vilja.


10533.  Girighetens vilja  söker människors viljor

i utövande av sin vilja.


10534.  O-barmhärtighetens vilja  söker

människors viljor i utövande av sin vilja.


10535.  O-renhetens vilja  söker människors viljor

i utövandet av sinn vilja.


10536a.  Fromhetens liv  tillgänglig för Allas liv.


10536b.  Fromhetens liv vad nyttig det livet är.


10536c.  Fromhetens liv  stor tillgång för Alla.


10537a.  O-ändliga ödmjukheten var nyttig den är.


10537b.  O-ändliga ödmjukheten livets mening.


10537c.  O-ändliga ödmjukheten har allt för Livet.


10538.  Fullkomlig lydnad har allt för Livet.


10539.  O-lydnaden tidstjuven och energitjuven

för livet.


10540.  Fullkomlig ödmjukhet vill ge allt för Livet.


10541.  Fullkomlig snällhet vill ge allt för Livet.


10542.  Fullkomlig ärlighet vill ge allt för Livet.


10543.  Fullkomlig trohet vill ge allt för livet.


10544a.  Otroheten på väg till sin bittra död.


10544b.  O-lydnaden på väg till sin bittra död.


10544c.  Högmodet på väg till sin bittra död.


10545a.  Ödmjukheten på väg till sin himmelsfärd.


10545b.  Troheten på väg till sin himmelsfärd.


10545c.  Barmhärtigheten på väg till sin himmelsfärd.


10546.  Egoismens vilja älskar uppmuntrar

o-moralen.


10547.  Egoismnes vilja älskar uppmuntrar

laglösheten.


10548a.  Lydnaden och ödmjukheten  själens

två vingar likt fågelns flygande vingar.


10548b.  O-lydnaden och högmodet  själens

      två avbrutna vingar likt fågelns o-förmågas

flygande vingar.


10549.   Lydnadens välsignelse hjärtats glädje

och fröjd. 


10550.  O-lydnadens förbannelse hjärtats sorg

och bedrövelse.


10551.  Lydnadens vila och harmoni

hjärtats fröjd.


10552a.  Hjärtats fröjd  tröst hjälp för livets

Alla dagar. 


10552b.  Tröstat hjärta vägledaren för Livets

alla dagar.


10552c. Tröstat hjärta tänk få äga det.


10553.  Uppmuntrat hjärta uppmunrar.


10554.  Uppmuntrat hjärtatänk få äga det.


10555.  Uppmuntrat hjärta livets glädje

     i alla livsdagar.


10556.  Uppmuntrat hjärta få älska det.


10557a.  Tacksamt hjärta sinnesron och sinnesfriden.


10557b.  Tacksamt leende öppnar hjärtan

för tacksamheten.


10557c.  Tacksamt läppar öppnar hjärtan

för tacksamheten.


10558a.  Mörkret ger mörker.


10558b.  Ljusets strålar ger ljus.


10559a.  Lycklig den som flyr till ödmjukhetens

vila och harmoni.


10559b.  Lycklig den som flyr till snällhetens

vila och harmoni.


10559c.  Lycklig den som flyr till ärlighetens

vila och harmoni.


10560a.  Du; människa du bestämmer själv om du vill bli ödmjuk.


10560b.  Du; människa du bestämmer själv om du vill bli ärlig.


10560c.  Du; människa du bestämmer själv om du

vill bli snäll.


10561.  Framför människan ligger vrede eller saktmodet hon får det hon själv väljer.


10562.  Framför människan ligger elakheten eller

godheten hon får det hon själv vill välja.


10563.  Framför människan ligger troheten eller

o-troheten hon får det hon själv vill välja.


10564a.  Ödmjukhetens blickar följer den ödmjukes

fötters vandring.


10564b.  Barmhärtighetens blickar följer

den barmhärtiges fötters vandring. 


10564c.  Vänlighetens blickar följer den vänliges

fötters vandring.


10565.  Ty så stor är Ödmjukhetens kärlek;

vilkens kärlek följer alla de som älskar henne.


10566.  Ty så stor är saktmodighetens kärlek;

vilkens kärlek följer alla de som älskar henne.


10567.  Ty så stor är trohetens kärlek; vilkens

kärlek följer alla de som älskar henne.


10568a.  Snällheten skapades för att ha sin gemenskap med människan.


10568b.  Ärligheten skapades för att ha sin gemenskap med människan.


10568c.  Tacksamheten skapades för att ha sin

gemenskap med människan.


10569.  Människans högmod har sin gemenskap

med olydnaden.


10570.  Stoltheten väljer o-tacksamheten före

valet av tacksamheten.


10571.  Övermodet väljer o-barmhärtigheten

före valet av barmhärtigheten.


10572. Högmodet väljer elakheten före valet

av snällheten.


10573a.  Ärlighetens varma ömma droppar vidrör

ärligt hjärta och tankar.


10573b.  Tröstens varma ömma droppar vidrör

  

10574.    ÄRLIGHETEN  ++++ DEN ÄRLIGE.


Kärleks-fulla mot varandra.


Äger samma tale & tankesätt.


Uppskattar varandras ärlighet.


10575.  Ärliga mot varandra.


10576a.  Ärlige ärlighetens prydnad och juvel.


10576b.  Ärlige ärlighetens skönhet och ljuvlighet. 


10576c.  Ärliges ärlighet ägs i hjärtat och tankar.


10577.  Saligare  att giva än att taga.


10578.  Tacksam den som flyr till vishetens

friska källor.


10579.  Tacksam den som flyr till insiktens

friska källor.


10580.  Tacksam den som flyr till  klokhetens

friska källor.


10581a.  Sorgsen den som flytt till dumdristighetens

bittra källor. 


10581b.  Bedrövad den som flytt till dårens

bittra källor.


10581c.  Vad kan den sorgsne och bedrövade

ge till sin nästas liv.


10582.  Ondskan sprider sin ondska i vreden.


10583.  Ondskan sprider sin ondska i häftighet.


10584.  Ondskan sprider sin ondska i ilskenheten.


10585a.  Barmhärtige sprider sin barmhärtighet.


10585b.  Ärlige sprider sin ärlighet.


10585c.  Tacksamme sprider sin tacksamhet.


10586.  Om någon bevarar ödmjukhetens ord

i sitt hjärta och tankar älskar ödmjukheten.


10587.  Om någon bevarar kärlekens ord i sitt

hjärta och tankar älskar kärleken.


10588.  Om någon bevarar tacksamhetens ord

i sitt hjärta och tankar älskar tacksamheten.


10589a.  Vad fint och nyttigt få bemötas av

ödmjukhetens hjärta och ögon.


10589b.  Vad fint och nyttigt få bemötas av

snällhetens hjärta och ögon.


10589c.  Vad fint och lärorikt få bemötas av

insiktens hjärta och ögon.


10590.  Insiktens hjärta och ögon vill förändra

människors hjärtan och tankar.


10591.  Insiktens hjärta och ögon förändrar

nationens livsstil och livs-föring.


10592.  Insiktens hjärta och ögon vad värdefullt

det är att äga dem.


10593a.  Insiktens tunga vad insiktsfull den är.


10593b.  Insiktens tunga vad nyttig den är.


10593c.  Insiktens tunga värdefull den är.


10594.  Insiktens ord finns insiktens ordförråd.


10595.  Visa ord finns i vishetens ordförråd.


10596.  Kloka ord finns i klokhetens ordförråd.


10597a.  Ödmjukt hjärta lämnar sin vrede.


10587b.  Ödmjukt hjärta lämnar sin ilskenhet.


10597c.  Ödmjukt hjärta lämnar sin häftighet. 


10598.  Vilken vinning har den vrede av sin vrede.


10599a.  Vilken vinning har den häftige av 

sin häftighet.


10599c.  Vilken vinning har den ilskne av

sin ilskenhet. 

  


      


  
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se