Alla inlägg den 13 mars 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 mars 2018 17:01

EXEMPLET ABRAHAM.


Romarbrevet.  4:1-12.


¤Romarbrevet. 4:1.


1.  #Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham,

vårt folks stamfar?

       Hur gick det för honom?


¤Romarbrevet. 4:2.


 2.  #Om han blev rättfärdig genom gärningar har

han något att vara stolt över.

       Men inte inför Gud#.


Fader Abraham har inget vara stolt för inför Gud.


Vårt folks stamfader Abraham: blev han rättfärdig

       genom gärningar:  inte inför Gud.


Bli rättfärdig genom gärningar: ärar stoltheten.

       Bli rättfärdig genom tro på Jesus Kristus

vanärar stoltheten.


¤Romarbrevet. 4:3.


3.  #Ty vad säger skriften?

ABRAHAM TRODDE PÅ GUD OCH DÄRFÖR

       RÄKNADES HAN SOM RÄTTFÄRDIG#.


Skriften säger oss:  ABRAHAM TRODDE PÅ GUD

I VAD HAN GJORDE I LYDNAD.

      VAD HAN I TRONSLYDNAD GJORDE RÄKNADES

HAN SOM RÄTTFÄRDIG.


Jakobs brev. 2:23.


23.  #.........  och han kallades Guds vän#.


Vår fader Abraham levde livet i trons-lydnad:

     trodde på Guds löftes-ord:  blev räknad som

rättfärdig: kallades Guds trogne vän. 


¤Romarbrevet. 4:4.


4.  #Den som har gärningar att peka på får sin lön

inte som en nåd utan som en rättfärdighet#.


Peka på gärningar: ger sin lön som rättfärdighet.

     Nåden ges genom tron på Jesus Kristus.


Romarbrevet.  11:6.


6.  #Men om det var om nåd var det inte för

gärningars skull ------ då vore nåden inte nåd#.


Nåden inte beroende av gärningars skull.


Galaterbrevet. 3.18


18.  #Om arvet berodde på lagen kunde det ju inte

längre bero på löftet.

        Men nu är det genom sitt löfte som Gud har skänkt arvet åt Abraham#.


Om arvet skulle bero på lagen: kan inte arvet

     bero på löftet.

I Guds löftes-ord till Abraham: skänktes arvet

       åt Abraham.


¤Romarbrevet. 4:5.


5.  #Den däremot som står utan gärningar men

tror på honom som gör syndaren rättfärdig,

      han får sin tro räknad som rättfärdighet#.


Tro på Kristus Jesus: räknar syndaren rättfärdig.


Romarbrevet. 3:28.


28.  #Ty vi menar att människan blir rättfärdig

på grund av tro, oberoende av laggärningar#.


Laggärningar gör inte människan rättfärdig

     inför Gud.

Människan blir rättfärdig på grund av tron.

      Tron gör människan  o-strafflig renhjärtlig

& syndfri.


RÄTTFÄRDIGHET GENOM TRO.


Galaterbrevet. 2:16.


16.  #Men vi vet att människan inte blir rättfärdig

genom laggärningar utan genom tron på

      Jesus Kristus.

Därför har vi också satt vår tro till Kristus för att

       bli rättfärdiga genom tron på Kristus

och inte genom laggärningar, ty av laggärningar

       blir ingen människa rättfärdig#.


Laggärningar gör inte människan rättfärdig.

     Tron på Jesus Kristus gör människan rättfärdig.

Vi satt vår tro på Kristus blir vi rättfärdiggjorda

      genom tron på Kristus.


Filipperbrevet. 3:9.


9.  #Och få vi leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som

       kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet

som Gud ger åt dem som tror#.


Vi får leva i honom Jesus Kristus: inte livet i

    den rättfärdighet som laggärningar ger.

Vi lever i honom i den rättfärdighet som ges genom

       tron på Kristus.

 

¤Romarbrevet. 4:6.


6.  #Så prisar också David den människa salig som Gud räknar som rättfärdig oberoende av hennes

       gärningar:#.


David prisar den människan välsignad som

    Gud tillräknar rättfärdig oberoende av hennes gärningar. 


¤Romarbrevet. 4:7.


7.  #SALIGA DE VILKAS ÖVERTRÄDELSER ÄR

FÖRLÅTNA OCH VILKAS SYNDER ÄR

       UTPLÅNANDE#.


Salig de som fått sina överträdelser förlåtna.

        Deras synder utplånade.


EN DIKT AV DAVID.


Psalm. 32:1-5.


1.  #Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut!


Vara välsignad vara förlåten från sina brottsliga

     överträdelse i arvssyndens spår. 


2.  #Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren

och vars sinne är utan svek!#.


Vara välsignad vara skuldfri av Herrens förlåtelse.

        Vara fri från svekets sinne.


3.  #Så länge jag teg tynade jag bort.

      Jag jämrade mig dagen lång#.


Bekände jag inte min arvssynd tynade jag bort

   i den.

Livet i min synd: gav mig ångest & klagan

      dagen lång. 


4.  #Dag och natt låg din hand tung på mig,

jag blev som en åker i sommarens torka#.


     Ständigt låg Herrens hand tung på mitt liv.

Vilket jämförs med en åkerjord: som törstar

      i sommarens torka.  


5.  #Då erkände jag min synd för dig, jag dolde

inte min skuld.

     Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren.

Och du förlät min synd och skuld#.


Vilket gjorde: jag erkände min synd inför dig.

       Mitt hjärta: dolde inte min skuld.

Bekände mina lagbrott inför Herren.

       Du gjorde mig skuldfri från min synd.  

   

¤Romarbrevet. 4:4.


8.  #SALIG DEN SOM HERREN INTE TILLRÄKNAR

SYND#.


Salig den som inför Herren tillräknas

      vara syndfria.


¤Romarbrevet. 4:9.


9.  #Denna saligprisning, gäller den bara de omskurna eller också de oomskurna?

         Jag har redan sagt: för sin tros skull räknades

Abraham som rättfärdig#.


¤Romarbrevet. 4:10.


10.  #Och när skedde det, före eller efter omskärelsen?  Före, inte efter#.


Omskärelsen skedde före.


¤Romarbrevet. 4:11.


11.  #Omskärelsens tecken fick han som bekräftelse på att han redan som oomskuren

     var rättfärdig genom sin tro.

Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror,

      så att dessa kunde räknas som rättfärdiga#.


Omskärelsens synliga tecken fick vår Stamfader

      Abraham bekräftelse: var o-omskuren

blev han rättfärdig genom tro.


Abrakam blev vår Stamfader: till alla o-omskurna

      som tror. 

Genom att tro räknades de rättfärdiga. 


Galaterbrevet. 3:7.


7.  #Ni skall alltså veta att de som tror, de är

söner till Abraham#.


¤Romarbrevet. 4:12.


12.  #Han skulle också bli far till omskurna,

för dem som inte bara är omskurna utan också

        följer trons väg, den som vår fader Abraham

vandrade redan innan han blev omskuren#.


Abraham blev far till de omskurna.

       Blev också far till som följer trons väg.

Fader Abraham vandrade själv trons väg: innan

      han blev omskuren.     


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 mars 2018 17:00

RÄTTFÄRDIGHET GENOM TRO.


Romarbrevet.  3:21-31.


21.  #Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen

       och profeterna har vittnat om#.


Gud har visat sin rättfärdighet: Sin ostrafflighet

      syndfrihet och o-strafflighet som mänsklighetens Fader Adam ägde innan sin olydnad

     fall i Edens lustgård.


Gud visade rättfärdighet: beror inte av lagen. 


22.  #En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror.

       Här görs ingen skillnad#.


Guds rättfärdighets syfte: förändra människans

     livsstil och livsföring: finns genom tron på

Jesus Kristus.


23.  #Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud#.


Hela mänskligheten lever i ett o-rättfärdigt liv  

   i avsaknad från Guds härlighet.


24.  #Och att utan ha förtjänat det blir de rättfärdiga

av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom

       Kristus Jesus#.


Människan har inte förtjänat hans rättfärdighet.

       De blir rättfärdiga genom hans nåd.

Hans nåd har friköpt mänskligheten:

      genom Kristus Jesus.


25.  #Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer

för dem som tror.

     Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han

förut hade lämnat synderna ostraffade#.


Gud har låtit Kristi Jesu blod: blodet bli ett

      försonings-offer för dem som sätter sin tilltro

till Blodet. 


Hans vilja var visa sin rättfärdighet.

      Innan han visade sin rättfärdighet: han lämnat

synderna o-straffade. 


26.  #Under uppskovets tid.

I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet:

      att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus#.


I vår levnads-tid ville han visa sin rättfärdighet.

       Visa sin rättfärdighet: Gör den som vill

tro på Jesus o-strafflig syndfri och renhjärtlig.


27.  #Vad blir då kvar av vår stolthet?

Ingenting.

        Vilken lag säger det, gärningarnas?

Nej, trons lag#.


Vår stolthet: vår oren-hjärtlighet syndfulla liv

gör vår stolthet till Herre i våra liv. 

      Försvinner för alltid i Guds rättfärdighet i tron

på Hans Son.


Trons lag: säger oss det. 

    Gärnngarnas lag: vår stolthetens lag. 


28.  #Ty vi menar att människan blir rättfärdig

på grund av tro, oberoende av laggärningar#.


Människan blir gjord rättfärdig  på grund av tron.

      Människan blir inte gjord rättfärdig

av lag-gärningars lagar.


29.  #Eller är Gud bara judarnas Gud och inte

hedningarnas?

      Jo, också hedningarnas#.


Gud är både judarnas och hedningarnas Gud.


30.  #Så visst som Gud är en, han skall göra

de omskurna rättfärdiga av tro och de oomskurna

       rättfärdiga genom tro#.


Gud är allena Gud.

       De omskurna blir rättfärdiga av tro.

De o-omskurna blir rätfärdiga av tro.


31.  #Upphäver vi då lagen genom tron?

Inte alls!

       Vi befäster lagen#.  


Lagen gäller fortfarande genom tron.

          Vi befäster lagen.   


Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 mars 2018 17:00HELA MÄNSKLIGHETENS SKULD INFÖR GUD.


Romarbrevet.  3:1-20.


1.  #Vilket företräde har då judarna, vilken fördel ger omskärelsen?#.


2.  #En stor fördel, på alla sätt.

Först och främst: Guds ord anförtroddes åt dem#.


Judarna: Guds utvalda egendomsfolk.


3.  #Och om nu några har visat sig trolösa, skall då

deras trolösthet upphäva Guds trofasthet?#.


Folkets trolöshet förändrar inte Guds trofasthet.


4.  #Nej, inte alls: Gud är sann ---- sedan må varje

människa visa sig vara en lögnare; som det

      står skrivet: DU SKALL BEFINNAS RÄTTFÄRDIG I DINA ORD OCH SEGRA NÄR MAN ANKLAGAR DIG#.


Guds sannfärdighet: trofast i vad han säger.

    Gör vad han lovat sitt folk.

Människans o-fullkomlighet: visar henne vara 

     lögnare.

Det står skrivet: Herren Guds, rättfärdighet

       renhjärtlig o-strafflig syndfri i vad han säger

och gör.

Folkets anklagande hjärtan mot hans rättfärdighet

        gör honom till segrare.


5.  #Och om vår orättfärdighet skall bevisa Guds rättfärdighet, vad innebär då detta?

       Är kanske Gud mänskligt talat orättvis när

han låter sin vrede drabba oss#?.


Vårt o-rättfärdiga liv: liv i trolöshetens o-ärlighet

        sanningslöshet illvilja ondsinta hjärtan.

Skall bevisa Guds rättfärdighet, vad innebär detta?

      Är Gud o-rättvis på mänskligt tänkande

när han låter sin vrede drabba oss?


6.  #Nej, inte alls ty hur skulle Gud då kunna döma

världen#.


Gud behandlar inte folket o-rättvist: när han låter

      sin vrede döma världen. 


7.  #Men om min lögn ökar Guds härlighet genom

att framhäva hans sannfärdighet, varför skall

      jag då dömas som syndare?#.


Mitt lögnaktiga tal: skulle då mitt tal göra

     Guds härlighet bli synligare genom visa

sin trofasthet, varför skall jag dömas som

       syndare?


8.  #Inte kan vi säga: "Låt oss göra det onda för

att frambringa det goda."

      Sådana ord lägger några i våra mun, men de

som förtalar oss på det sättet förtjänar sitt straff#.


Vi kan inte säga: Låt oss vara ondsinta för

     att goda ska visa sig.


Finns människor som lägger sina lögnaktiga ord

    i våra munnar.

De är förtalare.  De förtjänar sitt straff: som lögnare.


9.  #Hur är det då, har vi något försteg?

Inte utan vidare.

      Jag har förut anklagat både judar och greker

för att stå under syndens välde#.


Innan sanningen belyste mitt hjärtats tankar:

       jag anklagade både judar och greker

för att leva under syndens slaviska välde.


10.  #Det står ju skrivet:

INGEN FINNS SOM ÄR RÄTTFÄRDIG, INGEN ENDA#.


Det står skrivet: Ingen lever som o-strafflig 

     renhjärtlig syndfri.


11.  #INGEN SOM FÖRSTÅR, INGEN SOM SÖKER GUD#.


Ingen söker Gud i hjärta och sinne.


12.  #ALLA HAR VIKIT AV, ALLA ÄR FÖRDÄRVADE.

INGEN FINNS SOM GÖR DET GODA, INGEN ENDA#.


Alla människor vikit av i sina hjärtan: fördärvade

    hårdnackade gensträviga.

Älskar inte det goda.  Älskar sin egoism.


13.  #EN ÖPPEN GRAV ÄR DERAS STRUPE,

SIN TUNGA BRUKAR DE TILL SVEK.

       HUGGORMSGIFT HAR DE BAKOM SINA LÄPPAR#.


Deras strupe jämförs med öppna gravens dödlighet.

     Tungan talar dödliga ord istället för det eviga

Livets ord.

     Talar med svekfull tunga i stället för sanningens tunga av renhjärtliga ord.

      Huggormsgiftet: dödligt gift vilket dödar alla

levande varelser.

      Huggormsgiftet finns på deras tungor bakom deras talande läppar.

      Talande tungan +++ talande läppar varandras vänner.

      Trogna vänner bunds-förvanter.

  

14.  #DERAS MUN ÄR FULL AV BITTER FÖRBANNELSE#.


Deras munnar: fyllda av bitter förbannelse.

      Bitter förbannelse förbannar Guds välsignelser.

Tala förbannade ord tala välsignade ord:

      Folket väljer själva vad de vill tala. 


15.  #PÅ SNABBA FÖTTER ILAR DE FÖR ATT UTGJUTA BLOD#.


Med sina snabba fötter väljer de själva:

    vad de vill göra.

Ondsinta människor väljer utgjuta o-skyldigt blod. 


16.  #FÖRÖDELSE OCH ELÄNDE KANTAR DERAS

VÄG#.


Deras vägar bemöts av skada sig själva:

      i faror olyckor ödeläggelse förstörelse

undergång.


17.  #OCH FRIDENS VÄG KÄNNER DE INTE#.


Vandra på känna till fridens väg: saknas i deras

hjärtan och sinnen. 


18.  #HOS DEM FINNS INGEN FRUKTAN FÖR GUD#.


Deras gudlöshet föraktar Herrens fruktan.

      Dåraktigt liv söker inte visheten.


19.  #Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger

lagen, för att varje mun skall tystas och hela

     världen underkastas Guds dom#.


Lagens ord bemöter deras liv.

        Lagens ord: tystar varje stortalig mun.

Hela mänskligheten skall underkastar sig

     Guds vredesdom. 


20.  #Ty genom laggärningar blir ingen människa

rättfärdig inför honom.

       Lagen kan bara ge insikt om synd#.


Laggärningar: Du skall; gör ingen människa fri från

vara o-strafflig syndfri o-strafflig inför honom.


Lagen ger insikten om synden.

     

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se