Alla inlägg den 31 januari 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 januari 2018 13:50

DE FÖRSTA LÄRLJUNGARNA.


MARKUS. 1:16-20.


¤Markus evangelium 1:16.


16.  #När han gick utmed Galileiska sjön fick han se

Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och

       kasta ut sina kastnät, för de var fiskare#.


Han fick se Simon hans bror Andreas  när han gick

       utmed Galileiska sjön stå vid sjön.

Kasta ut sina nät de var fiskare.

    

Markus evangelium 1:17.


17.  #Jesus sade till dem: "Kom och följ mig.

Jag skall göra er till människofiskare#.


Jesus sade till dem: Kom följ mig.

     Ni ska bli människofiskare.


¤Markus evangelium 1:18.


18.  #Och lämnade genast sina nät och följde honom#.

    

Deras lydnad gjorde dem till människofiskare.

      Lämnade sina kastnät följde honom i trohet.


¤Markus evangelium 1:19.


19.  #Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios

son, och hans bror Johannes, som höll på att göra

      i ordning näten i sin båt#.


Längre fram vid Galileiska sjön fick han se

     Jakob, Sebedaios son, hans bror Johannes

höll på göra i ordning näten i sin fiskebåt.


¤Markus evangelium 1:20.


20.  #Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde

efter honom#.


Han kallade på dem, lämnade sin far Sebedaios

      hans folk i deras båt följde honom.  Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 januari 2018 13:50

JESUS UPPTRÄDER I  GALILEEN.


MARKUS.  1:14-15.


¤Markus evangelium 1:14.


14. #När Johannes hade blivit satt i fängslad kom

Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap#.


Johannes döparen hade blivit fängslad.

        Vid den tiden: uppträdde Jesus förkunnade

Guds budskap som Fadern ingivet honom i ord 

    att tala.


JESUS UPPTRÄDER I GALILEEN.


Matteus evangelium. 4:12-17. 


12.  #När han hörde att Johannes hade blivit fängslad vände han tillbaka till Galileen#.


När Jesus fick höra Johannes blivit fängslad av kung Herodes vände  han tillbaka till Galileen.


13.  #Han lämnade Nasaret och slog sig ned

  Kafarnaum, som ligger vid sjön, i Sebulons

        och Naftalis land#.


Han lämnade sin hemstad Nasaret valde slå sig ned

    i Kafarnaum ligger vid sjön, i Sebulons

och Naftalins land.


14.  #För att det som som sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas#:.


Profens profetia uppfylldes när han slog sig ned i

Sebulans och Naftalins land.


15.  #SEBULONS LAND OCH NAFTALINS LAND NER MOT SJÖN, PÅ ANDRA SIDAN JORDAN, 

      HEDNINGARNAS GALILEEN#.


16.  #FOLKET SOM I MÖRKER HAR SETT LJUS,

OCH FÖR DEM SOM BOR I DÖDENS LAND 

       OCH SKUGGA HAR LJUSET GÅTT UPP#.


Hedningarna som inte kände Jesus vara Guds son,

        vilka levde i ett andligt mörker fick

se det eviga ljuset. 

       Förändrade Dödens land och skugga

där det eviga ljuset belyser.


17.  #Från den tiden började Jesus förkunna:

"Omvänd er. Himmelriket är nära"#. 


Jesus började sin förkunnelse frånn den  tiden.

      Gör bot och bättring från era dödliga gärningar.

Himmelriket är nu nära er.


DE TOLV SÄNDS  UT.


Markus evangelium. 6:6b-13.


6b.  #Han vandrade omkring från by till by i trakten

där omkring och undervisade#.


Guds älskade son besökte by till by trakten

     omkring och undervisade folket. 


7.  #Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena

     andarna#.

Han utvalde de tolv till sina lärjungar kallade dem

      till vara två och två lyda följa hans befallning sprida sin faders budskap bland folket gav dem

         makt över de onda andarna.

   

8.  #Och han sade åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav, inget bröd, ingen påse

      och inga pengar i bältet#.

Vid utsändandet: ta inte med er något en stav;

      inget bröd att äta, ingen påse,

tomt bälte utan penningar.  


9.  #Sandaler fick de ha men inte mer än en skjorta#.


Endast sandaler: inte vara iklädda mer än en skjorta.


10.  #Och han sade till dem:

"När ni har tagit in i ett hus, så stanna där tills ni skall vidare#.

     Besöker ni ett hus: stanna där tills ni går vidare.


11.  #Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån

      oh skaka av dammet under era fötter.

Det skall vittna mot dem".

 

 Där ni är o-välkomna: inte vill lyssna på er

       lämna dem.

När ni lämnar dem: låt dammet från era sandaler

    vara vittnet mot dem. 


12.  #De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig#. 


De utvalda lärljungarna gav sig iväg: predikade

     Guds ordet alla skulle göra bot och bättring.

Vända sina hjärtan och sinnen till det eviga

    livets ord. 


13.  #Och de drev ut många demoner och smorde sjuka med olja och botade dem#.  


De drev ut många demoner med sina ord.

     Smorde de sjuka med olja.

Botade dem.


JESUS UPPTRÄDER I GALILEEN. 


Lukas evangelium.  4:14-15. 


14.  #Med Anden kraft inom sig återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom spred sig i

     hela trakten#.


Andens kraft påverkade hans inre människa:

      återvände Jesus till Galileen.

Rykte om hans närvaro spreds sig över hela

      trakten.  


15.  #Han undervisade i deras synagoger, och alla

lovprisade honom#.


Han undervisade dem: talade vad hans fader gav

      honom att tala och efter den vishet som

hade i sitt hjärta.

      Allt folket som hörde honom lovprisade honom.

     

¤Markus evangelium. 1:15.


15.  #Och sade: "Tiden är inne, Guds rike är nära.

Omvänd er och tro på budskapet". 


Guds budskap var: Tiden är inne för er alla:

    Guds rike är nära er.

Låt era hjärtan omvändas: tro på min Faders

       budskap.


Daniels bok. 7:14.


14.  #Åt honom gavs makt, ära och herravälde,

så att människor av alla folk, nationer och språk  

     skulle tjäna honom.

Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra,

     och hans rike skall aldrig gå under#.


Åt den allsmäktige gavs all makt, ära och herravälde.

     Människor av alla folk, nationer och språk

skulle tjäna honom.

      Hans välde varar för evigt.

Hans välde skall upphöra.

      Hans rike skall aldrig förgås.   


  

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 januari 2018 13:49

JESUS FRESTAS.


¤Markus.  1:12-13.


12.  #Anden drev honom ut i öknen#.


Anden drev ut honom in i total ensamhet i

öken-livet.


JESUS FRESTAS.


Matteus evangelium 4:1-11.


1.  #SEDAN FÖRDES Jesus av Anden ut i öknen

för att sättas på prov av djävulen#.


Anden förde Jesus ut i öknen för att prövas

     av djävulen.

Djävulen fick den makten given pröva honom. 


2.  #När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han hungrig#.


Han tillbringade 40 dygn: i öknen.

      Efter 40 dygnen blev han hungrig. 


3.  #Då kom frestaren och sade till honom:

"Om du är Guds son, så befall att de här stenarna

      blir bröd":


Frestaren visade sig för honom: talade till

     honom ord från sig själv.

Ifrågasätter tvivlets förespråkare:

     Om du är Guds son:  lyd mitt ord befall de här

livlösa stenarna bli förvandlade till bröd.

     Frestar honom till att göra det frestaren vill att han skall göra. 


4.  #Jesus svarade: "Det står skrivet:

MÄNNISKAN SKALL INTE LEVA BARA AV BRÖD,

      UTAN AV VARJE ORD SOM UTGÅR UR

GUDS MUN#.


Jesus besvarade honom med orden:

      Det står skrivet: inget att tvivla på.

Låter inte tvivlet vara Herre i sitt liv.

     Inte tillräckligt bara leva av lekamliga födan.

Inte glömma livnära sig på varje ord som utgår

    Guds mun.

Ge den inre människa näringsrik föda: Guds Ord. 

     

5.  #Sedan tog djävulen upp honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på

      tempelmuren#.


Efter den första frestelsen: tog djävulen

       tillsammans med Guds enfödde Son sig till den heliga staden Jerusalem.

      Ställde honom högst upp på dess tempelmur.


6.  #Och sade:"Om du är Guds son, kasta dig ner.

Det står skrivet:

    HAN SKALL BEFALLA SINA ÄNGLAR OCH DE SKALL BÄRA DIG PÅ SINA HÄNDER SÅ ATT DU

      INTE STÖTER FOTEN MOT NÅGON STEN".


Med sina tvivelaktiga ord  ifrågasatte honom

      vara Guds Son: jag säger dig: kasta dig ner från tempelmuren. 


7.  #Jesus sade till honom:

"Det står skrivet:

"DU SKALL INTE SÄTTA HERREN, DIN GUD,

PÅ PROV#. 


Jesus besvarade hans frestande ord fyllda av tvivel:

        Du: min frestare: lyssna på mina ord:

Sätt inte Herren, Din Gud på prov med ditt

      högmodiga hjärta.   


8.  #Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken

     i världen och deras härlighet#.


Efter den andra frestelsen tog djävulen honom:

      Djävulen själv tog honom med sig: de gick tillsammans upp på ett högt berg.

     Visade honom alla olika riken i hela världen

alla nationers härlighet.

     Nationers härlighet vad de önskade bjuda

honom på.  

        

9.  #Och sade "Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig#.


Detta erbjudande vill jag ge dig: det blir ditt

    om du är villga tillbedja mig som herre i ditt hjärta  istället för din himmelske fader. 


10. #Då sade Jesus till honom:

"Gå din väg, Satan.

       Det står skrivet: HERREN, DIN GUD, SKALL DU TILLBE, OCH ENDAST HONOM SKALL DU DYRKA#.


Jesus besvarade honom med orden.

      Försvinn ifrån mig; du Satan,

önskar inte tillbedja dig vill fortsätta lyda

        tillbedja min himmelske fader. 

Jesus; nämnde Satan vid namn.  


Du; Satan ödmjuka dig Herren din Gud skall du

tillbedja endast honom skall du dyrka och inte ditt

      högmodiga hjärta.


11.  #Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom#.


När djävulen fick höra sanningen: lämnade han

honom.

     Änglarna kom efter alla djävulens tre frestelser.

betjänade och styrkte honom.

   Satan förslavad under sitt egna upproriska högmod.

          

13.  #Och han var i öknen fyrtio dagar och sattes

på prov av Satan.

     Han levde bland de vilda djuren, och änglarna

betjänade honom#.


I fyrtio dagar och nätter  tillbringade han i öknen

    utan lekamlig föda.

Efter de fyrtio dagarna sattes han på prov av Satan.

    Levde tillsammans med de vilda djur.

Under öken-tiden betjänades han av änglar.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 januari 2018 13:49

JESU DOP.


¤Markus.  1:9-11.


9.  #Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen

och döptes i Jordan av Johannes#.


Jesus nasareen Guds Son döptes av Johannes Döparen i Jordans vatten.


JESU DOP.


Matteus evangelium. 3:13-17.


¤Matteus evangelium 3:13.


13.  #Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes

vid Jordan för att döpas av honom#.


Jesus kom från Galileen till Johannes Döparen

     sin jordiske släkting vid Jordan

döptes inför sin 40 dagars vistelse i Öknen.


Matteus evangelium 3:14.


¤14.  #Men Johannes ville hindra honom och sade:

"Det är jag som behöver döpas av dig, och nu   

        kommer du till mig#.


Johannes Döparen som förberedde honom i

    dopets lydnad men vill fördindra honom göra det.

Jag: Johannes icke värdig upplösta dina sandaler 

     och framförallt döpa dig.  


¤Matteus evangelium 3:15.


15.  #Jesus svarade: "Låt det ske.

Det är så vi skall uppfylla allt som hör till  

       rättfärdigheten".

Då lät han det ske#.


Låt det ske med mig: enligt min Faders vilja.

      Genom mitt dop uppfylls allt som hör till

min Faders rättfärdighet.

       Faders rättfärdighet visar Gudomens

o-strafflighet renhjärtlighet och syndfrihet.


¤Matteus evangelium 3:16.


16.  #När Jesus hade blivit döpt steg han genast

upp ur vattnet.

      Himlen öppnade sig, och han såg Guds Ande komma ner som en duva och sänka sig

      över honom#.


När det var uppfyllt steg han genast upp ur

   vattnet.

Himlen öppnade sig för Guds Ande i skepnad

    av en duva sänkte sig ned över hans liv. 


¤Matteus evangelium. 3:17.


17.  #Och en röst från himlen sade:

"Detta är min älskade son, han är min utvalde".


Hans himmelske Faders röst hördes från himlen:

     Se, min äskade son: han är min utvalde.  


¤Markus evangelium. 1:10.


10.  #När han steg upp ur vattnet såg han himlen

dela sig och Anden komma ner över honom som

      en duva#. 


Steg upp ur Jordans vatten himlen delades

Anden sänkte sig ned över honom i gestalt

      av en duva.


¤Markus evangelium.  3:11.


11.  #Och en röst hördes från himlen:

"Du är min älskade son, du är min utvalde".


Budskapet från sin älskade sons Faderns röst

    hördes från Faderns himmel:

"Du är min älskade son, du är min utvalde".  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 januari 2018 13:48

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  98.


#Alla som är kloka lär  känna visheten, och de

       och de som finner den  får lovsångens gåva#.


Syraks bok. 18:28. 


9800.  Historien går inte förändra.


9801.  Tiden skapar historien.


9802.  Vilande och rofyllda tankar har en framtid

på jorden.


9803.  Lisigheten & falskheten  lögnens

med-hjälpare.


9804a.  Ödmjuke har sitt hjärta i ödmjukheten.


9804b.  Ärlige har sitt hjärta i ärligheten.


9804c.  Barmhärtige har sitt hjärta i barmhärtigheten.


9805.   Känner sorgen i hjärta få som känner visheten.


9806.  Splittringen inte hälsosam.


9807.  Enheten hälsosam.


9808.  Splittrande tankar  galopperande tankar.


9809.  Låta tankarna vara galopperande  sämre

än låta dem vara förenade med sinnesron.


9810.  Låta tankarna vara splittrande  sämre

än låta dem vara förenade med sinnesfriden.


9811.  Sinnesfriden och sinnesron  bättre

än galopperande tankar.


9812.  Girige glädje-fattig under penningbegäret.


9813.  Girige tänker bara på sina fåfängliga

rikedomar känner falsk trygghet  i dem.


9´14.  Girige ärar och tillber sina rikedomar

   tror sig finna hjärtats lycka i dem.


9815.  Förtalaren bättre han är tyst.


9816.  Skvalleriaktige bättre han är tyst.


9817a.  Lyssna på skvalleraktiga ord lyssna på

tomma och fåfängliga ord.


9817b.  Lyssna på förtalarens ord  lyssna på

fåfängliga och tomma ord.


9818a.  Tiden tillgänglig för Alla  som har livet

leva för.


9818b.  Tiden utnyttja till göra nyttigheter 

vilket belönas.


9818c.  Tiden utnyttja till göra o-nyttigheter

vilket blir till tidstjuvar och energitjuvar.


9819.  Stormännen saknar ödmjuka hjärtan.


9820.  Lydnaden ger sinnesro & sinnesfriden.


9821.  O-lydnaden saknar sinnesron & vilan

och sinnesfriden.


9822.  Laglösheten tillväxt  rider på o-moralen.


9823.  Omoralen och vännen  laglösheten

visar daglig tillväxt  i en nation som saknar

        moraliska lagar och paragrafer.


9824a.  Stormännens ord väger tungt på vågen.


9824b.  Stormännen umgås med sin storhet.


9824c.  Storheten och stoltheten  varandras vänner.


9825a.  Dårar umgås med dårskapen. 


9825b.  Häftige umgås med häftigheten.


9825c.  Ärlige umgås med ärligheten.


9826.  Människan kan inte påverka vädret vad

hon tänker och säger om det.


9827.  Vädret lever sitt egna liv lyssna inte

på människors olika tal.


9828a.  Snällheten bemöter snällheten mellan

två olika snälla personer.


9828b.  Ärligheten bemöter ärligheten mellan

två olika ärliga personer.


9828c.  Uppmuntran bemöter uppmuntran

mellan två olika uppmuntrande personer.


9829.  Nyfine vill veta allt som han inte själv

känner till uppmuntra sitt självförtroende

     vara informations-källa av Ord.


9830.  Informations-källan ger daglig information.


9831.  Snällheten och tacksamheten vilka

givande livskamrater de är.


9832.  Ödmjukheten och litenheten vilka fina

livskamrater de är.


9833a.  Lögnens medarbetare tungan sprider

lögnaktiga Ord.


9833b.  Förtalets medarbetare tungan sprider

förtalet.


9833c.  Skvalleriet medarbetare tungan sprider

skvalleriaktiga Ord.


9834.  Inbillningsfulla och fantasifulla personer

    lever inte jordnära livet.


9835.  Alla levande varelser behöver näringsrik föda.

  

9836.  Stormännen visar sitt fariseeriska beteende

     vilka i sin själviskhet korsfäste Guds son

vilken var fri från själviskheten.


9837.  Stormännen blivit förblindade av sin egen storhet.  Ser och förstår inte fångade av sin egna  

     storhet.  Lever som trälar under sin egen storhet.


9838a.  Tacksamheten och snällheten vad fina

de är.


9838b.  O-tacksamheten och elakheten vad o-fina

de är.


9838c.  Tacksamheten & snällheten känner ingen

gemenskap med o-tacksamheten & elakheten.


9839.  Stormännens beteende elakhetens beteende.


9840.  Stormännens beteende  o-barmhärtiga

i sitt beteende.


9841.  Stormännens beteende visar ingen respekt

för sina med-människor. 


9842.  Stormännens beteende  tänker bara

på sig själva.


9843a.  Tvivlet gör människan o-säker.


9843b.  Livet i Tvivelaktigheten  gör livet o-säkert

misstänksamt känner misstro vara misstrogen.


9843c.  Tvivelaktigheten känner ingen tilltro

till något.


9844.  Ödmjukheten är utan brister.


9845.  Högmodet bristfällig tror sig veta allt.


9846.  Snällheten och uppmuntran varandras vänner.


9847a.  Stormännen sysselsätter sig med sin storhet. 


9847b.  Storheten tänker bara på sig själv.


9847c.  Storheten självgod i sig själv.


9848.   Hjälpsamheten trogen syster till kärleken.


9849.  Hjälpsamheten avlägsna hatet bevarar

kärleken.


9850.  Inte låta modlösheten ta över

Var vid gott mod!


9851.  Lärt sig stormännens  beteende 

visar sitt dominanta beteendet.


9852.  Tänkande människor +++ lyssnade människor.


9853.  Talande människor  säger vad som finns

i hjärtat.


9854a.  När saktmodet  knackar på hjärte-dörren

släpp in den dela hennes gemenskap.


9854b.  När ödmjukheten  knackar på hjärte-dörren släpp in i de dela hennes gemenskap.


9854c.  När snällheten  knackar på hjärte-dörren

släppa in hennes gemenskap.


9855a.  Följ saktmodets råd  bli saktmodigare.


9855b.  Följ ärlighetens råd  bli ärligare.  


9855c.  Följ vänlighetens råd  bli vänligare.


9856a.  Följ inte häftighetens råd  välj saktmodighetens livsstil.


9856b.  Följ inte o-barmhärtighetens råd 

välj barmhärtighetens livsstil.


9856c.  Följ inte elakhetens råd  välj godhetens

livsstil.


9857.  Bättre vara saktmodig än häftig.


9858.  Bättre vara god än elak.


9859.  Bättre vara ödmjuk än stolt.


9860a.  Söka barmhärtigheten  bli barmhärtig

i tal och tankar.


9860b.  Söka ärligheten bli ärlig i tal och tankar.


9860c.  Söka litenheten bättre än stortaligheten.


9861.  O-förståndige söker ilskenheten istället

för saktmodet.


9862.  O-förståndige söker dårskapen istälet

för visheten.


9863.  O-förståndige söker istället själviskheten

istället för ödmjukheten.


9864a.  Dåren tror sig vara vis.


9864b.  Dåren tror sig vara vis  vilket leder till

dårskap.


9864c.  Dåren talar med talträngd tunga.


9865.  Självgode tror på sin själviskhet.


9866.   Ärlige vill vara andra  till hjälp  och stöd.


9867a.  O-ärlige leds av sin o-ärlighet.


9867b.  Dåren leds av sin dårskap.


9867c.  Självupptagne leds av sin självupptagenhet.


9868.  Kärleks-löst hjärta  ärar sin själviskhet.


9869.  Kärleks-löst hjärta  ser inte andras behov.


9870.  Ödmjuke visar sin ödmjukhet.


9871.  Högmodige visar sitt högmod.


9872.  Skrytsamme skryter om sin skrytsamhet.


9873.  Dåren skryter om sin dårskap.


9874a.  Den rike alltid rädd  för tjuven. 


9874b.  Den fattige aldrig  för tjuven.


9874c.  Den fattige  alltid fattig.


9875.  Vise och dåren  talar inte samma språk.


9876a.  Vise undviker dårskapen.


9876b.  Dåren undviker visheten.


9876c.  Dåren och den vise varandras fiender.


9875.  Vise lever i visheten.


9876.  Dåren lever i dum-dristigheten.


9877.  Vishetens folk känner tryggheten i visheten.


9878.  Insiktfulle känner tryggheten i insikten.


9879a.  Dåren lyssnar inte på vises råd. 


9879b.  Stolte lyssnar inte på ödmjukes råd.


9879c.  Ilsknes humör förstör vänskapen.


9880.  Häftiges humör förstör vänskapen.


9881.  Vise låter visheten påverka sin livsstil.


9882.  Ödmjuke låter ödmjukheten påverka

sin livsstil.


9883.  Barmhärtige låter barmhärtigheten

påverka sin livsstil.


9884a.  Ärliga Ord bättre än silvrets och guldets värde. 


9884b.  Stormäns Ord sämre än ödmjuka Ord.


9884b.  Stormäns hjärtan  sämre än ödmjuka hjärtan.


9884c.  Stormäns Ord  o-sociala Ord.


9885a.  Inte intresserad av stormäns beteende.


9885b.  Stormäns beteende ingen hjälp för de små

och svaga.


9885c.  Stormäns beteende vad vill de göra för

de små och svaga!!!


9886.   Stormän söker efter penningar

silvrets och guldets värde.


9887.  Stormäns hjärtan älskar penningars

silvrets och guldets värde.


9888.  Ödmjuka Ord uppmuntrar.


9889.  Glada människor  uppmuntrar.


9890a.   Argsinte lever i en värld av tomhet

& fåfänglighet.


9890b.  Stridslystne lever i en värld av tomhet

& fåfänglighet.


9890c.  Talträngde lever i en värld av tomhet

& fåfänglighet.


9891.  Ilskne uppmuntrar inte människor.


9892.  Ilskne hjälper stöder inte.'


9893.  Ilskne älskar inte sin nästa.


9894.  Häftige hånar och föraktar sin nästa.


9895a.  Häftige knyter sina händer för

den fattiges behov.


9895b.  Girige knytar sina händer för den fattiges

behov.


9895c.  Finns ingen uppmuntran i den ärelystne.


9896.  Äre-lystne älskar sig själv.


9897.  Strids-lystne älskar sig själv.


9898.  Ordstridens människan försvarar sig själv.


9899.  Ödmjukhetens människa främmande

för ord-strider.
 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se