Alla inlägg den 28 januari 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 januari 2018 05:15

ORD FÖR DAGEN  MAJ MÅNAD  2018.
Första steget till att bli helig är att vilja det.

     Den helige Thomas säger:

"Helighet består helt enkelt i ett fast beslut,

     i att en själ modigt överlämnar sig åt Gud.

Genom en redlig vilja älskar vi Gud, väljer vi

     Gud, skyndar vi  til Gud, når honom,

äger honom#.

      O goda, goda vilja, som förvandlar mig till

Guds avbild och gör  lik honom!  


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 januari 2018 05:14

LIVET I GUDLÖSHETEN.


Matteus. 15:19.


19.  #Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord

äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal.


20.  #Det är detta som gör människan oren.

Men att äta utan att ha tvättat händrna, det gör

     inte människan oren#.


Från människan hjärtan kommer:

      Onskefulla tankar vilket påverkar talet.

Mord vanärar sin nästas liv olydnad mot femte budet.

     "Du skall icke dräpa"  1917 års översättning.

Äktenskapsbrott vanärar äktenskapet.


     Första Moseboken. 2:21-24.


21.  #Då försänkte Herren Gud mannen i dvala,

och när han sov tog Gud ett revben och fyllde

      igen det hålet med kött#.


22.  #Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne

     till mannen#.


23.  #Då sade mannen:

"Den här gången är det ben av mina ben,

       kött av mitt kött.

Kvinna skall hon heta av man är hon tagen"


24.  #Det är därför en man lämnar sin far och mor

för att leva med sin hustru, och de blir ett#.


Romarbrevet 13:13.


13.  #Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till,

inte med festande och drickande, inte med otukt

      orgier, inte med strider och avund.


Leva ett värdigt liv: behärskat liv  anständigt liv.

Festande och drickande liv:  o-behärskat liv

    o-anständigt liv.

Inte ett liv i o-tukt och origier:  lösaktigt liv.

     Undvika ord-strider och avund mot sin nästa.   


14.  Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha

inte så mycket omsorg  om det jordiska

      att begären väcks#. 


Låt er istället ikläda er: vara hans Sons avbild 

    i livet:  i hjärtat talet och i tankar. 


Tillåt inte tiden för omsorgen om de jordiska

    tingen  vara sin Herre.


Första Korinterbrevet.  6:9-10.


9.  #Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få

ärva Guds rike?

       Låt ingen bedra er.

Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar

      eller män som ligger med andra män#.


Har ni då glömt ingen o-rättfärdig: o-ärlig

sannings-lös elak gudlös människa ska få Guds rike

     till arvedel.


Låt er inte bli vilseledda av lögnaktiga ord

     och tankar.

O-kyskt levnadsätt leder till o-kyskhet.

     Avgudadyrkan vänärar det första budordet.

Hor-karlar eller män som lever med män

     ska inte Guds rike till arvedel.


10.  #Inga som är tjuvaktiga eller själviska,

inga drinkare, ovettiga och utsugare --------

      ingen sådan får ärva Guds rike#. 


Tjuvaktiga och själviska människor:

       O-hederliga människor: o-ärliga o-pålitliga

trolösa falska  svekfulla samvets-lösa

       lögnaktiga människor få Guds rike till arvedel.    


VARNINGAR OCH FÖRMANINGAR INFÖR DET

     TREDJE BESÖKET I FÖRSAMLINGEN I KORINT.


Andra Korinterbrevet.  12:20.


20.  #Jag är rädd att jag, när jag kommer, skall

finna er annorlunda än jag önskar ------- och att ni

     skall finna mig annorlunda än ni önskar -------

att jag får möta strider, ofördragsamhet, vrede,

      intriger, förtal, skvaller, inbilskhet och bråk#. 


Känner en rädsla inför mötet med er när jag kommer för att besöka er i Korint.

      Få se er helt annorlunda i ert levnadssätt.

När ni möter mig personligen  finner mig vara

     annorlunda än vad ni önskar.

Jag får möta er i ord-strider  i ett o-behärskat tal.

     O-fördragsamma i göra det goda.

Vredes-lystna i talet.

    Lever i intriger:  i listiga planer mot varandra.

Låter förtalets tunga vara Herre i era liv.

       Ärar skvalleriet med era tungors tal.

Inbilska göra det onda. 


Tillåter grälsjukheten inre ord-strider  trätgirigheten

och kivet råda bland er.


LÅT ER ANDE LEDA ER.


Galaterbrevet. 5:19-21.


19.  "Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet,

liderlighet#.


Köttets gärningar: visar sig i o-tukten  o-renheten

och liderligheten.

    O-tukten:  leva i o-kyskheten ärar Guds tempel.

Livet i o-tuktens levnadssätt vanärar Guds tempel.

     O-renhetens liv: orenar Guds tempel. 


20.  #Avguderi, trolldom, fiendeskap, strider,

ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar,

      kätterier#.


Avguderiet utöva tillbedjan inför andra gudar.

      Trolldomen: utövar häxerier ande-besvärjelser

och svart-konster.


Fiendeskapen: o-vänskap visar agg mot sin nästa

       lever i illviljan hatet känner en hämndkänsla. 

Strider:  stridslysten med sin tunga.

     O-fördragsam göra det goda.

Vreden:  ge liv till vredesutbrott.

      Intriger: vara listig i sitt tal. 

Splittringen:  o-vän med enheten.

       Splittrad tunga  talar  o-eniga ord.

Kätterier: sprider villfarelser  villo-läror  illäror.

 

21.  #Maktkamp, dryckenskap, utsvävningar

och annat av samma slag.

      Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike#.


Efesierbrevet.  5:3-6.


3. #Otukt och annan orenhet eller själviskhet

får det inte ens vara tal om bland er, det anstår

      inte de heliga#.


Ni, efesier tillåt inte o-tukten och o-renheten

     vara bland er i ord och handlingar. 

Själviskheten  avguden tillåt er inte styras av den.

     Sådant levnadssätt skall finnas bland

de heliga.


4.  #Inte heller oanständigt och tanklöst eller

lättsinnigt tal ------ sådant passar inte  ------

      utan bara tacksägelse till Gud#.


Låt inte ert tal  vara o-anständigt stötande

o-höviskt skamlöst fräckt förargelse-väckande

     o-tuktigt o-moraliskt lättsinnigt.


Tillåt inte ert tal vara tanklöst. 

      Lättsinnigt tal  dåraktigt tal.

Låt istället tacksägelsen till Gud vara bland er. 


5.  #Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del

i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren

      eller självisk, alltså avgudaredyrkare#.


Jag känner till er kännedom  ingen som lever i

o-tuktigt och orent och själviskt liv  blir delaktig

    av Kristi och Guds rike.

Avguderi: livet i otuktighet orenhet och

     själviskhet.  


6.  #Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor.


Var vaksamma inför de tomma och fåfängliga orden.

     O-lydnadens människors tal i tomhet och fåfänga.

      Guds vredesdom vilar över dessa människor


7.  #Ha därför ingenting med dem att göra#.


Umgås inte med o-lydiga människor.

     Undvik all avgudadyrkan.


DEN GAMLA OCH NYA DEN MÄNNISKAN.


Kolosserbrevet. 3:5-9.


5.  #Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet,

lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi#.'

Låt inte de jordiska tingen ha sitt inflytande

i era liv.

      Döda dem; ta ingen tid med dem.

O-tukten o-renheten lösaktigheten själviskheten.

        Själviskheten denna avgud.

 

6.  #Sådant framkallar Guds vrede#.


Guds vredesdom vilar över: o-tukten orenheten

lösktigheten och avguden +++ själviskheten.


7.  #Och det fyllde även er tillvaro när ni levde

mitt uppe i det#.


Ni heliga i Kolossai; fyllde era liv med dem.


8.  #Men nu måste också ni lägga bort allt detta:

vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla

      skändligheter sommer ur er mun#.


9.  #Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er gamla människan och hennes vanor#.


Låt inte lögnens tunga vara verksam bland er.

      Ni är ju heliga ni har ju iklätt av er gamla

människa och hennes livs-vanor.


MÄNNISKORNA I DE SISTA DAGARNA.


Andra Timoteusbrevet. 3:2-4.


2.  #Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma,

     högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar,

otacksamma, ogudaktiga#.


De yttersta dagarna kännetecknas av: själviskheten

denna avgud.

     Visa en kärlek till penningars värde. 

Skrytsamma i sitt tal.

     Högmodiga i sina hjärtan och tankar.

Visa en fräckhet i sitt tal.

     O-lydiga mot sin föräldrar vanärar det

fjärde budordet.

     O-tacksamma i sina hjärtan och tankar.

O-gudaktigheten ärar gudlösheten.


3.  #Kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott#.


Kärleklösa i sitt beteende: älskar sin själviskhet.

      O-försonliga mot sin nästas liv.

Lever i o-förlåtelse mot sin nästa.

      Deras hjärtan och tankar fyllda av förtal. 

O-behärskade i sina liv.

      Äger o-behärskad tunga och tankar.

Våldsamma i sitt beteende.

      Främmande inför det goda.


4.  #Svekfulla, hänsynslösa och inbilska.

De älskar njutningar mer än Gud#. 


Äger svekfullt hjärta.

      Hänsynlösa mot sin nästa.

Inbilska självsäkra självbelåtna avgudar sig själva. 


Låter egen-kärleken blir ärad istället för Gud. 


    


       


            


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 januari 2018 05:14

EVANGELIET ENLIGT MARKUS.


JOHANNES DÖPAREN.


Markus evangelium. 1:1.


1.  #Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus,

Guds son#.


HERREN KOMMER FÖR ATT DÖMA.


Malaki bok. 3:1.


1.  #SE, JAG SÄNDER min budbärare, han skall bana väg för mig.

     Plötsligt skall han komma till sitt tempel, den

härskare som ni ber om, den förbundets budbärare

     som ni begär.

Se, han kommer, säger Herren Sebaot#. 


Min budbärare:  Johannes Döparen.

       Han förbereder vägen för mig.

Han besöker sitt tempel.


TRÖSTANDE ORD TILL GUDS FOLK.


Jesaja bok.  40:3.


3.  #En röst ropar:

banar väg för Herren genom öknen,

      gör en jämn väg i ödemarken

för vår Gud!#. 


JOHANNES DÖPAREN.


Matteus evangelium. 3:1-12.


1.  #VID DEN TIDEN  uppträdde Johannes döparen

i Judeens öken#.


2.  #Och förkunnade: "Omvänd er.

Himmelriket är nära".


3.  #Det är om honom det heter hos profeten Jesaja:

        EN  R ÖST ROPAR I ÖKNEN: BANA VÄG  FÖR

HERREN , GÖR HANS STIGAR RAKA#


4.  #Johannes bar kläder av kamelhår och hade


ett läderbälte om livet.

     Hans föda var gräshoppor ochh vildhonung#.


5.  #Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten

kring Jordan kom ut till honom#.


6.  #Och de bekände sina synder och döptes av

honom i Jordan#.


7.  #När han såg många fariseer och saddukker

kom för att bli döpta sade han till dem:

      "Huggormsyngel, vem har sagt er ett ni kan slippa undan den kommande vreden?

     Bär då sådan fruktsomm hör till omvändelsen.


9.  #Och tro inte att ni bara kan säga er:

Vi har Abraham till farder.

      Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar#.


10.  #Redan är yxan satt till roten på träden.

Varje träd som inte bär frukt skall hugga sbort och kastas i elden#.


11.  #Jag döper er med vatten för omvändelsens skull.

       Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom

      hans andaler.

Han skall döpa er med helig ande och eld#.


12.  #Han har kastskoveln i handen och skall

rensa den tröskad esäden och samla vetet i sin

      lada, men agnarna skall han bränna i en eld

som aldrig slocknar#.     

       

¤Markus evangelium 1:2.


2.  #Som det det står skrivet hos profeten Jesaja:

SE, JAG SÄNDER MIN BUDBÄRARE FÖRE DIG,

      HAN SKALL BEREDA VÄGEN FÖR DIG,

HAN SKALL BEREDA VÄGEN FÖR DIG#.


¤Markus evangelium 1:3.


3.  #EN RÖST ROPAR I ÖKNEN:

BANA VÄG FÖR HERREN,

      GÖR HANS STIGAR RAKA#.


¤Markus evangelium. 1:4.


4.  #Så uppträdde Johannes döparen ute i öknen

och förkunnade syndernas förlåtelse genom

        omvändelse och dop#.


Johannes Döparen utvald i moderslivet vara

redskapet bana väg för Kristus Jesus

       mänsklighetens återlösare från synd och skam

in i försoningsverket.


¤Markus evangelium. 1:5.


5.  #Och hela Judeen och alla i Jeusalem kom dit

ut till honom, och de bekände sina synder

      och döptes av honom i Jordan#.


¤Markus evangelium.  1:6.


6.  #Johannes var klädd i kamelhår och hade ett

läderbälte om livet, och han levde på gräshoppor

     och vildhonung#.


¤Markus evangelium. 1:7.


7.  #Han förkunnade: "Efter mig kommer den som är starkare än jag,  jag är inte värdig att böja mig

      ner knyta upp hans sandalremmar#.


¤Markus evangelium.  1:8.


8.  #Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er

med helige ande#.  Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se