Alla inlägg den 19 september 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 september 2017 16:39

#EN TILLRÄTTAVISNING KAN GES I OTID,

     OCH ATT TIGA KAN VARA  KLOKT#.

SYRAKS BOK.  20:1.


6700.  Ödmjuke lyssnar på sin nästa.


6701.  Högmodige ingen god lyssnare.


6702.  Försvara sina misstag  egoismens försvar.


6703.  Acceptera sina misstag  ödmjukhetens försvar.


6704.  Egen viljans frukter ::


6705a.  Skvaller & förtal orena läppar & tunga.


6705b.  Avgudadyrkan  tillfredsställa sig själv. 


6705c.  O-vänskapen  vanära vänskapen.


6706a.  Kivet  splittringens redskap.


6706b.  Vredesutbrottet  saktmodighetens

fiende & o-vän.


6706c.  Gensträvigheten  ohörsam i sitt lyssnande.


6707.  Lögnaren tror inte på sanningen.


6708.  O-ärlige  lyssnar inte på ärligheten.


6709.  O-barmhärtige  tar ingen

hänsyn till sin nästas behov.


6710.  Dåren älskar dåraktigt tal.


6711.  Vise är dåre  inför dårskapen.


6712.  Tystnadens tunga  dårskap inför 

o-tystnaden.


6713.  Ödmjuke ödmjukar sig för vad sin nästa

vill göra. 


6714.  Dåren dumdristig   inför den vise.


6715.  Ödmjuke jämförs med liljans skönhet

och ljuvlighet i dalen.


6716.  Högmodige saknar liljans skönhet

och ljuvlighet. 


6717a.  Ödmjukheten o-förgänglig.


6717b.  Högmodets  fåfänglighet.


6718.  Ödmjukhet  tystnad  stillhet.


6719a.  Högmod  o-tystnad.


6719b.  Högmod går före fall  vilket tiden visar.


6719c.  Stolthet går före undergång 

vilket tiden visar.


6720.  Ödmjukhetens närhet  hälosam

och lärorik.


6721.  Rädslan driver människor in i ett

kontroll-behov.


6722.  O-lönsamheten rädslan  för  fattigdomens

smärta och lidande.


6723.  Krävande människor  visar sin

o-barmhärtighet.


6724.  Felaktigt säkerhets-tänkande 

styrs av kontroll-tänkandet.


6725.  Kunskapen  hur man  ska leva  upphöjer folket.


6726.  Tiden tillgänglig  bara man förvaltar den

på ett rätt sätt.


6727.  Bekvämlige  saknar flitiga  arbetsamma

händer och fötter.


6728a.  Penning-begäret  tacksamhetens fiende

och ö-vän.


6728b.  Penningbegärets o-tacksamma o-mättnad

på begäret efter penningar.


6729a.  I kontroll-bevet finns ingen ödmjukhet.


6729b.  I kontroll-behovet finns stoltheten.


6729c.  I kontrol-behovet  saknas leende läppar.


6730a.  Kontroll-behovet o-barmhärtigheten

i sitt handlingssätt.


6730b.  Kontroll-behovet förslavar  trälbinder

människors hjärtan och tankar.


6730c.  Vara kontroll-behovets trälar och trälinnor

o-hälosamt och skadligt.


6731.  Kontroll-behovet   glädjefattigt.


6732a.  Penning-begäret förstör och skadar

närings-livet.


6732b.  Penning-begäret  söker egen ära.


6732c.  Penning-begäret  känner ingen mättnad.


6733.  Högmodigt folk  nationens fall.


6734.  Stoltaktigt folk  nationens undergång.


6735.  Vara aktsam till vad man väljer uttala

med tungan.


6736a.  Älska ödmjukheten  ivrigt söka

hennes närhet.


6736b.  Älska saktmodigheten  ivrigt söka

hennes närhet.


6736c.  Älska mildheten  ivrigt söka hennes närhet.


6737a.  Agressionen  fridsamhetens fiende

och o-vän. 


6737b.  Aggresivt  tale och tänkesätt förstör

sinnesron & sinnesfriden.


6737c.  Aggresiva ord och stridslystna ord

sårar hjärtan & tankar.


6738a.  Ilskenheten argsintheten vredsmodet

lugnets stillhetens fiender & o-vänner.


6738b.  Bättre vara lugn och stillsam än

ilsken argsint och vred.


6738c.  Ilskna  argsinta  Ord  sårar hjärtan

och tankar.    


6739.  Fridfulla ord och fridsamma ord  hjärtats

och tankars glädje.


6740.   O-vänskapen  fientligheten  känner

ingen gemenskap med  vänskapen.


6741.  Bittert hjärta  talar förbittrade ord.


6742.  Bitterheten smärtan sorgen.


6744a.  Vreden smärtsam i hjärtan och tankar.


6744b.  Häftigheten smärtsam i hjärtan

och  tankar.


6744c.  Ilskenheten smärtsam i hjärtan

och tankar.


6745.  Inte vara självkloka  egoismens vän.


6746a.  Sorgligt hjärta och tankar  glädjens

fiende och o-vän.


6746b.  Sorgligt  smärtsamt lidande  hjärta

bär på sårigt hjärta.


6746c.  Fröjdefullt hjärta vanärar sorgen.


6747.  Hatiskt hjärta  kärlekens fieende och o-vän.


6748a.  Vara ömhetens tjänare.


6748b.  Vara ömhjärtad  godhjärtad  ömsint.


6748c.  Ömheten visar  hjärtlig värme


6749.  Ömheten visar förståelse.


6750.  Ömheten visar  kärlek och godhet.


6751.  Visad ömhet visar förbarmande.


6752.  Ömma för  visar medlidande  visar medkänsla med  visa förbarmande.


6753a.  Vara hjärtlig  visar människo-kärlek

visar medkänsla  visar barmhärtighet.


6753b.  Vara hjärtlig  visar förståelse

ge förlåtelse.


6753c.  Vara hjärtlig  visar mänsklig omsorg

visar mänskligt medlidande.


6754.  Saktmodigheten älskar  saktmodiges

ord och handlingar.


6755.  Ödmjukheten älskar  ödmjukes ord

och handlingar.


6756.  Mildheten älskar  mildes ord och handlingar.


6757.  Saktmodigheten visar sin skönhet

och värdighet  i den saktmodige.


6758.  Ödmjukheten vsar sin skönhet och värdighet

i den ödmjuke.


6759.  Mildheten visar sin skönhet och värdighet

i den milde.


6760a.  Vara snäll uppmuntra sin nästa.


6760b.  Vara vänlig uppmuntra sin nästa.


6760c.  Vara omsorgsfull uppmuntra sin nästa.


6761.  Vara tillgäng för ödmjukheten.


6762.  Vara  tillgänglig för saktmodigheten.


6763.  Vara tillgänglig för mildheten.


6764.  Känner  ingen med det som skadar.


6765.  O-barmhärtiga människor  visar sig

vara krävande.


6766.  O-barmhärtiga människor visar vara

egoistiska.


6767.  O-barmhärtiga människor visar sig

vara självgoda  självupptagna  i  vad de gör.


6768a.  Lära känna ödmjukhetens nyttiga lärdom

och livs-erfarenhet.


6768b.  Lära känna snällhetens nyttiga lärdom

och livs-erfarenhet.


6868c.  Lära känna vänlighetens nyttiga lärdom

och livs-erfarenhet.


6869a.  Lära  känna godhetens nyttiga lärdom

och livserfarenhet.


6869b.  Lära känna elakhetens o-nyttiga lärdom

och livs-erfarenhet med smärta och lidande.


6869c.  Lära känna högmodets o-nyttiga lärdom

och livs-erfanhet med smärta och lidande.


6870.  Ha-begäret gör människan till sina

slavar & slavinnor.


6871.  Penning-begäret gö människan till sina

trälar och trälinnor.


6872a.  Äktheten  var fin den är


                 Äktheten var tillgänglig den är.


                      Äktheten var nyttig den är.


6872b.  Äktheten var älskvärd den är.


                 Äktheten  var uppskattad den är.


                    Äktheten  var  rik på äkthet  den är.


6872c. Göra rätt beslut känna  vilan och harmonin

i beslutet jag gjort. 


6783a.  Lögnens talare  ärar lögnen.


6783b.  Vara lögnens  slav och slavinnor.


6783c.  Vara lögnens  träl och trälinna.


6784.   Det nyttiga  och  tillgängliga

ger lärorik livsstil och lvsföring.


6785.  När barnen mår bra  känner

moders-kärleken vilan  och harmonin.


6786a.  Ärligheten och ödmjukheten

tillgängliga för Alla.


6786b.  Bättre vara ödmjukhetens äkta barn

än vara o-äkta.


6786c.  Bättre  livet i ödmjukheten  än i o-moralen.


6787.  O-moralen skadlig och smärtsam.


6788.  O-moralan har inte någon framtid på jorden.


6789.  O-moralen  högmodig och självgod.


6790.  O-moralen lever efter sina självvalda

paragrafer och lagar.


6791.  O-moralen säger jag gör precis det jag själv

vill göra.


6792.  Lättja

6793.  Uppmuntran


6794a.  Bekärskad  tyglad tunga.


6794b.  Behärska  tygla  hjärtats tankar


6794c.  Behärska  tygla  tungans språk.


6795.   Omtänksamheten  mildheten


6796.   Lättjan


6797.  Modfälldheten


6798.  Maktlystenheten fåfängligheten


6799. Ödmjukes kärlek till ödmjukheten förökar

hans ödmjukhet inför omgivningen.  

        Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 september 2017 16:39TUNGANS MAKT.A.  FULLKOMLIG TUNGA HAR FINA OCH GODA

KARAKTÄRSDRAG.


B.  FULLKOMLIG TUNGA SKILJER SIG AVSEVÄRT

FRÅN O-FULLKOMLIGA TUNGAN.


C.  FULLKOMLIGA TUNGAN  ÖDMJUK

OCH MILD TUNGA.


D.  FULLKOMLIG TUNGA INTE BESMITTAD AV

FÖRTAL OCH SKVALLER.


E.  FULLKOMLIG TUNGA TÄNKER FÖRST

INNAN DEN TALAR.


Vi lägger ett betsel i munnen på en häst för att han skall lyda oss styr vi också hela hans kropp.


   Drar hästkusken i hästens-betsel  åt vänster

går hästen åt vänster.


   Drar häst-kusken i hästens-betsel  åt höger

går hästen åt höger.


Hästen lyder  olika dragningar genom hästens-betsel  i hästens mun  där den är placerad.  


Hästens kroppsliga  tyngd är större än hästens-betsel  lyder hästens lilla betslet i sin mun.


  Tungan i människans mun jämförs med betslet

i hästens mun.


Styr fullkomliga tungan människo-kroppen

kroppen större än tungan  kan tala ord 

och utföra handlingar.


Tänk på fartyget så stor och drivs av hårda vindar.

       Ändå styr styrmannen det med det lilla

rodret dit han vill.


På samma sätt med tungans ord  tungan en liten lem vilket kan jämföras med fartygets lilla roder.


Tungans ord kan skryta över sin förmåga.


O-fullkomliga tungan skrytsam över hur mycket

den förmår att tala.


Insiktsfulla  tankar från APOSTELN JAKOB


FÖR CA.  2000 ÅR SEDAN.Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 september 2017 16:39

ORD FÖR DAGEN DECEMBER MÅNAD 2017.


Första dagen.


Tiden är tid för att använda den.


Andra dagen.


Tiden är tid för att inte missbruka den.


Tredje dagen.


Missbruka given tid  är att handla dåraktigt.


Fjärde dagen.


Tiden värdefull  för den som använder den.


Femte dagen.


Vid livets slut  tiden går mot  sitt slut.


Sjätte dagen.


Visad trohet mot ärligheten  aldrig förlora den. 


Sjunde dagen.


Visad trohet mot sanningen  aldrig förlora den.


Åttonde dagen.


Visad trohet mot tystnaden  aldrig förlora den.


Nionde dagen.


Visad trohet mot stillheten  aldrig förlora den.


Tionde dagen.


Visad trohet mot godheten  aldrig förlora den.


Elfte dagen.  


Hatet förlorar kärleken.


Tolfte dagen.


Föraktet förlorar kärleken.


Trettionde dagen.


Lögnen förlorar sanningen.


Fjortonde dagen.


Föraktfullt hjärta  tänker förakfulla tankar.


Femtonde dagen.


Hatiskt hjärta tänker   hatiska tankar.


Sexonde dagen.


Lögnaktigt hjärta  tänker  lögnaktiga tankar.


Sjuttonde dagen.


Ärlige lyder ärligheten.


Artonde dagen.


Den stille lyder stillheten.


Nittionde dagen.


Folkets o-kunskap  tygellöst folk.


Tjugonde dagen. 


Tänkande människor  tystnadens människor.


Tjugoförsta dagen.


Lyssnande människor  tystnadens människor.


Tjugoandra dagen.


Intressanta människor  kunskaps-givande människor.


Tjugotredje dagen.


Kunskaps-givande människor  insiktsfulla

i sin kunskap.


Tjugofjärde dagen.


Kunskaps-givande person  vishetens vän.


Tjugofemte dagen.


Försvara sina misstag  egoismens försvar.


Tjugosjätte dagen.


Acceptera sina misstag  ödmjukhetens mjukhet.


Tjugosjunde dagen.


Lögnaktigt & falskt hjärta  tala inte sanning.

      Inte sanningens vän.


Tjugoåttonde dagen.


Känslo-livet förändrar inte vädret.


Tjugonionde dagen.


Ondskans uthållighet   skadar mänskligheten.


Trettionde dagen.


Ondskan gör sina egna beslut.


Trettioförsta dagen.


1.  Ondskan lyssnar inte på sanningen.


2.  Ondskan lögnens med-hjälpare.


3.  Ondskan laglöshetens med-hjälpare.Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 september 2017 16:38HERREN LOVAR ATT VISA SIN HÄRLIGHET.
MOSE SADE : LÅT MIG FÅ SIN DIN HÄRLIGHET!!!


HERREN SVARADE:: JAG SKALL LÅTA MIN HÖGHET


OCH PRAKT GÅ FÖRBI DIG,  OCH JAG SKALL


ROPA UT NAMNET HERREN INFÖR DIG.  


JAG SKALL VARA NÅDIG MOT OCH BARMHÄRTIG


MOT DEN JAG VILL VARA BARMHÄRTIG MOT.


HAN FORTSATTE :: MITT ANSIKTE KAN DU INTE


FÅ SE, TY  INGEN MÄNNISKA KAN SE MIG


OCH LEVA.
SEDAN SADE HERREN::  HÄR BREDVID MIG FINNS


EN PLATS,  STÄLL DIG HÄR PÅ KLIPPAN!


NÄR MIN HÄRLIGHET  GÅR FÖRBI SKALL JAG


STÄLLA DIG I EN KLYFTA I BERGET  OCH SKYLA


DIG MED MIN HAND  TILLS JAG HAR GÅTT FÖRBI.


       DÅ SKALL JAG TA BORT MIN HAND OCH DU


SKALL SE MIG PÅ RYGGEN.


MEN MITT ANSIKTE FÅR INGEN SE.
ANDRA MOSEBOKEN.  33:18-23.  


     

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se