Alla inlägg den 27 augusti 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 augusti 2017 07:16

FATTIGDOM, DÖD OCH VANÄRA.  DEL 2.


¤Syraks bok.  41:1.


1.  #O död, hur bitter är inte tanken på dig

för en man som lever i lugn och välstånd,

      en man utan bekymmer som har framgång

i allt och som ännu kan njuta av en god måltid#.


Döden en bitter tanke  för en man i livets trygghet.

      Bekymmerlös man framgångens liv i allt

i vad njutningen kan ge i goda måltiden.


¤Syraks bok.  41:2.


2.  #O död, en lycka är det bud du sänder för

en man som är fattig orkeslös, en utlevad

       gubbe som har bekymmer med allt,

som vägrar finna sig och inte längre håller ut#.


En fattig orkelös mans lycka sändebudet om döden.

En gubbes liv med bekymmer i allt.

        I sitt bekymrade liv saknar tålamodets

uthållighet. 


¤Syraks bok.  41:3.


3.  #Frukta inte för dödens bud ----- tänk på dem

som gått före och dem som kommer efter#.


Känn ingen rädsla för dödens bud.

       Låt tanken på de som gått före de som kommer efter uppmuntra dig. 


Syraks bok. 38:22.


22.  #Tänk på att hans öde även skall bli ditt:

"I går jag, i dag du".


¤Syraks bok.  41:4.


4.  #Detta är Herrens bud för alla som lever,

och hur kan du förkasta den Högstes beslut?

       Tio år eller hundra eller tusen ----- i dödsriket

kan ingen klaga över sitt liv#.


Herrens budskap för alla nu levande känn ingen rädsla för döden förkasta inte

       den Högstes beslut.


Syraks bok. 14:17-19.


17.  #Allt som lever slits ut som ett klädesplagg,

ty sedan urminnes tid lyder budet:

Du skall dö.


Allt som har en livsande i sig jämförs livets slut

med utslitet klädesplagg. 


18.  #Som grönskande löv på ett lummigt träd

----- några faller av, andra spricker ut -----

       är också släktet av kött och blod:

ett släktled dör, och ett annat föds#.


Livets ungdomstid jämförs med trädets nyutslagna

lövverk på ett lummigt träd.

      Några löv faller av  får ett förkorktad liv.

Andra löv spricker ut  får ett  längre liv.


19.  #Allt människoverk multnar och förgår

och med det försvinner dess upphovsman#.  


Människoverk uppbyggt på mänskliga visdom förgås.

Upphovsmannen till människoverket försvinner.


¤Syraks bok.  41:5.


5.  #Syndares barn blir vidriga barn, som vistas

i de gudlösas sällskap#.


Syndaträlarens barn föds till avskyvärda barn.

   Förhatliga barn har sin gemenskap i de

syndfullas sällskap. 


DE GUDLÖSA STRAFF.


Vishetens bok. 3:12.


12.  #De får hustrur utan vett och ondskefulla barn.

Förbannelse vilar över deras avkomma#.


Gudlösa äktar hustrur utan vist & klokt hjärta.

    De föder ondskefulla barn utan fostran i

de andliga dygderna. 

      O-äkta andliga barn lever under förbannelsen.


¤Syraks bok.  41:6.


6.  #Syndares barn går miste om sitt arv,

deras avkomma lever i ständig vanära#.


Syndfullas barn mister sitt arv.

      Deras avkomma lever i ständig förnedring. 


Ordspråksboken. 13:22.


22.  #Den gode lämnar arv åt barn och barnbarn,

men syndarens rikedomar går till den rättfärdige.


Godhjärtlige överlämnar sitt livsarv åt sina barn

och barnbarn.


Budlagens överträdares rikedomar överlämnas

till den ostrafflige renhjärtlige. 


¤Syraks bok.  41:7.


7.  #En gudlös far får höra klander från barnen,

ty de blir vanärade för hans skull#.


Syndfull far får höra barnens anklagelser.

       De blir förnedrade för faderns skull.


Syraks bok.  3:11.


11.  #En människas ära bestäms av av faderns anseende, och att modern föraktas länder

barnen till skam#.


Faderns livsstil och livsföring bestämmer barnens

framtid i de andliga dygderna.

      Föraktas modern förlorad kärlek vara

älskvärd blir barnen till skam.


¤Syraks bok.  41:8.


8.  #Ve er, alla gudlösa, som har övergett

den Högstes lag!


Olycka kommer över er alla ni gudlösa.

       Ni lever i o-lydnad inför budorden.

 

¤Syraks bok.  41:9.


9.  #När ni föds, föds ni till förbannelse, och när

ni dör, blir förbannelse er lott#.


De gudlösas barn föds till förbannelse.


¤Syraks bok.  41:10.


10.  #Allt som kommer ur jord vänder åter till

jorden, så går de gudlösa från förbannelse

till förintelse#.


Av jorden är människan kommer till jorden skall

då vända åter.

       De gudlösas liv från förbannelse till förintelse.


Syraks bok. 40:11.


MÄNNISKANS HÅRDA LOTT.


11.  #Allt som är av jord vänder åter till jorden,

och det som är av vatten går tillbaka till havet#.


Människan skapad av jordens stoft återvänder till

sitt ursprung.

   Jämförs med vattnets ursprungs flöde återvänder

till havet. 


¤Syraks bok.  41:11.


11.  #Människor sörjer kroppens död, men för

syndaren utplånas även hans onda namn#.


Människor sörjer inför den jordiska kroppshyddans

död.

      För den syndfulle utplånas även hans onda namn.


Ordspråksboken.  10:7.


7.  #Den rättfärdiges minne välsignas,

den ondes namn förmultnas#

 

Ondsintes namn och livsverk förmultnas.


Renhjärtliges minne välsignas.


¤Syraks bok.  41:12.


12.  #Var rädd om ditt namn, ty det följer dig

länge än tusentals väldiga guldskatter#.


Låt inte ditt namn bli fyllt av ondskan.

       Bevara ditt namn i syndfriheten renhjärtligheten

ostraffligheten.

      Sådant namn följer dig längre än tusentals

väldiga guldskatter.


Ordspråksboken. 22:1.


1.  #Gott rykte är mer värt än stor rikedom,

aktning bättre än silver och guld#.


God berömmelse och ära bättre än stor rikedom.

     Gott anseende bättre än silver och guld.

 

  

¤Syraks bok.  41:13.


13.  #Det goda livet har sin utmätta tid,

men ett gott namn lever kvar för alltid#.  


Godhetens värdefulla liv  har sin utmätta tid.

      Gott namn väl bevarat.


      

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 augusti 2017 07:15

#Ordspråken gör att man förstår de klokas ord#

Ord. 1:1b.


6400a.  Vara snällhetens slav-tjänare & tjärinna

är så fint att vara.


6400b.  Bättre vara snällhetens slav-tjänare

& tjänarinna än elakhetens.


6400c.  Bättre vara snällhetens vinnare

och elakhetens förlorare.


6401.  Fröjd & glädjen  låter sorgen och all

suckan fly bort.


6402.  Dominanta människor  gnällande

och klagande.


6403.  Dominantas förslag skall  göras

av de som hör dem.


6404.  Dominantas förslag vill ära sig själva.


6405.  Frimodighetens belöning  sinnesron

och sinnesfriden.


6406.  Människans sköna  värdighet 

vara älskad.


6407.  Människans sköna  älskvärdighet

vara uppskattad.  


6408a.  Visa  hjärtlig förståelse

                           hjärtlig förlåtelse

                                hjärtlig ödmjukhet

6408b.  Visa  hjärtlig snällhet

                          hjärtlig vänlighet

                               hjärtlig godhet

6408c.  Visa  hjärtligt saktmod

                          hjärtlig mildhet

                              hjärtligt leende


6409.  Kaoset  & förvirringen  ingen fast grund

för byggandet  av varaktigheten.


6410.  Vrede  vredesmodet ursinnighet  raseri

o-viljan förbittring  förtörnelse.


6411a.  Avund  sämre än  förnöjsamheten.


6411b.  Avund  missunnsamheten


6412.   förvirring  o-ordning  kaosstämning


6413.  Oro  bekymmer  orolig väntan  fruktan

ängslighet  ångestskänslor  o-säkerhet

        o-frid rastlöshet  dis-harmonisk


6414.  Förbittring  bitterhet  ilska  irritation

vrede grämelse förargelsen.


6415.  Stridslysten  grälsjuk påstridig.

  

6416.  Glädjen & tacksamheten  bättre än

sorgsenheten  &  o-tacksamheten.


6417a.  Förargelsen Och bitterheten sämre än

saktmodigheten.


6417b.  Förargelsen & bitterheten förlorare

saktmodigheten vinnaren.


6417c.  Förargelsen Och bitterheten  själens

fiender  &  o-vänner. 


6418.  Barmhärtighets gärningar  se sin nästas

behov  de smås fattigas hemlösas.


6419.  Insiktiga ord vägleder  hjärtan från

oron & förvirringen.


6420.  Massmediala snurrigheten   förvirrar 

skapar o-ordning hjärtan.


6421.  Ondskefulla  o-moraliska tankar

saknar värde  idel tomhet.


6422.  Betjänas av insiktsfulla ord bli delaktig

av hennes insiktiga o rdförråd.


6423.  Arbetsamma händer  betjänande händer.


6424.  Betjänande händer gör livet meningsfyllt.


6425a.  O-moget livsbeteende

                  visar sig i karaktärslösa svagheter.


6425b.  O-moget livsbeteende 

                  oerfaren  omdömeslös.


6425c.  O-moget livsbeteende

                   övermodig  stolt.


6426.   Ordspråk  Visdomsord  ord på vägen.


6427a.  Människo-kärlek   kärlek till sin nästa.


6427b.  Människo-kärlek  visad  människovärdighet.


6427c.  Människo-kärlek  visad  uppskattning

älskvärdighet.


6428.  Barmhärtigheten fortlever för alltid.


6429.  Ödmjukheten fortlever för alltid.


6430a.  Högmodet förgänglig  idel tomhet.


6430b.  Övermodet förgänglig  idel tomhet.


6430c.  Stoltheten förgänglig  idel tomhet. 


6431.  O-barmhärtigheten  förgänglig  idel  tomhet.


6432a.  Personlig kärlek till saktmodigheten.


6432b.  Leva i vänskap med saktmodigheten.


6432c.  Lära känna saktmodighetens inre liv.


6433.  Tröstaren  hjälparen  stödjaren

våra trogna livskamrater.


6434.  Glädja  trösta  hjälpa de små svaga fattiga

övergivna faderlösa  hungriga  missmodiga.


6435.   Själv-belåtenheten  själv-uppskattningen

egoismen fara och olycka.


6436.  Lögnen håller sanningen fången.


6437a.  Vreden håller saktmodigheten fången.


6437b.  Häftigheten håller saktmodigheten fången.


6437b.  Ilskenheten håller saktmodigheten fången.


6438.  Saktmodigheten häftighetens fiende

och o-vän.


6439.  Saktmodigheten ilskenhetens fiende

och o-vän.


6440.  Saktmodigheten vredens fiende och o-vän.


6441.  Människo-vänligheten elakhetens o-vän.


6442a.  Vara fri från vreden  bättre vara slav

under saktmodigheten.


6442b.  Vara fri från häftigheten  bättre vara

slav under saktmodigheten.


6442c.  Vara fri från ilskenheten  bättre vara

slav under saktmodigheten.


6443.  Milda blickar  milda hjärtats utstrålning.


6444.  Snälla blickar  snällhetens hjärtats

utstrålning.


6445.  Vänliga blickar  vänlighetens hjärtats

utstrålning.


6446a.  Förbarmaren visar  sitt förbarmande.


6446b.  Saktmodige visar  sin saktmodighet.


6446c.  Ödmjuke visar sin ödmjukhet.


6447.  Ödmjuka blickar  ödmjukhetens hjärtats

utstrålning.


6448.  Saktmodiga blickar  saktmodighetens

hjärtats utstrålning.


6449.  Trogna blickar  trohetens hjärtats utstrålning.


6450a.  Trogne visar sin trohet.


6450b.  Snälle visar sin snällhet.


6450c.  Barmhärtige visar sin barmhärtighet.


6451.  Ödmjukheten tröstaren i övermodets beteende.


6452.  Saktmodigheten tröstaren i ilskenhetens

beteende.


6453.  Vänligheten tröstaren i elakhetens beteende.


6454.  Vänlige visar sin vänlighet.


6455.  Behärskade tungan visar  sin återhållsamhet.


6456a.  Låt ödmjukheten fostra träna  högmodet.


6456b.  Låt högmodet vara en förlorare

ödmjukheten en vinnare.


6456c.  Låta sig vara ödmjukhetens tjänare. 


6457.  Hatet mördar sin nästa.


6458.  Kärleken älskar sin nästa.


6459.  Vredens bekvämlighet  o-villig lära känna

saktmodigheten.


6460.  Hårdhjärtlighetens bekvämlighet  o-villig

lära känna mildheten.


6461.  Elakhetens bekvämlighet  o-villig

lära känna vänligheten.


6462.  Talträngd tungas  bekvämlighet  o-villig

lära känna  behärskande tungan.


6463.  Dåren känner inte sanningen.


6464.  Dumdristige lyssnar på lögnaktig tal.


6465.  Stoltheten fattig  på medkänslan

                           medömkan  medlidandet.


6466.  Tiden tillgänglig för Alla.


6467.  Förlåtelsen tillgänglig för Alla. 


6468.  Förståelsen  tillgänglig för Alla.


6469.  Vreden o-personlig  smärtsam & skadlig.


6470.  Vreden  o-nyttig för Alla.  


6471.  Egoismens  o-tacksam.

                                   o-förnöjsam.

                                       dåraktig.

                                      dumdristig.


6472.  Saktmodigt leende lyfter ofta en

stridslysten själ.


6473.  Stolte likgiltig inför de små fattiga bortglömda övergivna hemlösa.


6474a.  Kärleken tänker inte på sig själv.


6474b.  Ödmjukheten tänker inte på sig själv.


6474c.  Litenheten tänker inte på sig själv.


6475a.  Kärleken försvarar inte sig själv.


6475b.  Ödmjukheten försvarar inte sig själv.


6475c.  Litenheten försvarar inte sig själv.


6476.  Medlidsamma ögon visar medlidande.


6477.  Medömkansvärda ögon visar medömkan.


6478.  Kärleksfulla ögon visar kärlek.


6479a.  Kärleken söker inte egen lycka.


6479b.  Ödmjukheten söker inte egen lycka.


6479c.  Litenheten söker inte egen lycka.


6480.  Med iver se sig vara ödmjukhetens tjänare.


6481.  Med iver se sig vara saktmodighetens tjänare.


6482.  Med iver se sig vara litenhetens tjänare.


6483.  Med törstig längtan efter ödmjukhetens källa.


6484.  Med törstig längtan efter saktmodighetens källa.


6485.  Livet i ödmjukhetens skönhet & ljuvlighet

bättre än i högmodets smärtsamma  skadliga

påverkan.


6486.  Kärlekens mildhet  stärkande kärlek

uppmuntrar längtande själar efter kärleken.


6487a.  Högmodet o-intresserad av samarbete

med ömjukheten.


6487b.  Högmodet saknar samarbets-viljan

med ödmjukheten.


6487c.  Högmodet visar ingen samarbets-vilja

med ödmjukheten.


6488a.  Egen-kärleken förväntar sig kärlek

tillbaks.


6488b.  Annars blir egen-kärleken bitter

och besviken.  


6488c.  Egen-kärleken ger ingen kärlek utan veta

att den besvaras.


6489.  Umgås med ödmjukheten vara hennes likhet.  


6490.  Förtala inte andra så du inte själv bli förtalad.


6491.  Vara fridsam äga  fridsamt hjärta.


6492.  Ödmjuke och ödmjukheten omfamnar

varandra.


6493a.  Känner inget intresse vara häftighetens barn.


6494b.  Känner inget intresse vara ilskenhetens

barn.


6495.  Känns intressant vara saktmodighetens

älskade barn.


6496.  O-intressad av stolthetens Och laglöshetens

lockelser & frestelser.


6497.  O-intresserad av elakhetens lockelser

& frestelser.


6498.  O-intreserad av fötalets & skvalleriets  

lockelser Och frestelser.


6499.  O-intresserad av o-ärlighetens

frestelser Och lockelser.

 


     Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 augusti 2017 07:15

FATTIGDOM, DÖD OCH VANÄRA.


Syraks bok.  40:28.


28.  #Mitt barn, lev inte en tiggares liv,

det är bättre att dö än att tigga#.


Tiggarlivet inget gott vittnesbörd i människors ögon.

      Döden bättre än tiggarlivet.


Syraks bok.  40:29.


29.  #En man som måste snegla åt andras

bord, hans tillvaro kan inte kallas liv.

      Att äta andras mat fläckar hans själ,

och en man med förstånd och fostran

             tar sig i akt#.


Livet i fattigdom känner en skamkänsla inför

den rikes bord. 

        Äta mat från andras matbord fläckar

hans själ i skam och skuldkänslor.

       Förståndig och väluppfostrad man visar

sin återhållsamhet.


   Syraks bok.  40:30.


30.  #I den skamlöses mun smakar gåvan sött,

men i hans mage bränner den som eld#.


I den o-förskämdes mun smakar gåvan som

sötmas honungssmak.

        I hans skamfulla mage bränner den

som en förtärande eld.

 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se