Alla inlägg den 4 augusti 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 augusti 2017 17:13

LÖNEN FÖR  ÖDMJUKHETEN  OCH  GUDSFRUKTAN


ÄR RIKEDOM  ÄRA  LIV.  Ord.  22:4.


6000a.  Ödmjukheten  renar  människan  från högmodets  skadliga  på-verkan i tankar

       och hjärtats tankar.


6000ab.  Vara  ödmjukhetens vän  dag för dag

lära känna  ödmjukhetens tillväxande  närhet

     inom sig själv.


6000b.  Känna gemenskap med henne

vara  hennes vän.


6000c.  Känna gemenskap  med  andra ödmjuka personer.


6000d.  Glädjas  med  ödmjukheten  älska henne

älska  som hon  älskar.


6000e.  Kärleken  till  henne  uppskatta  henne

tjäna henne  vara med  henne  tjugofyra  timmar

om dygnet. 


6001.  Kärlekens  mildhet  förändrar  människo-

hjärtan  i  ord  Och handling.


6002.  Kärlekens  tålmodighet  förändrar

människohjärtan  i  ord  och handling.  


6003.  Kärlekens  närhet  visar sin  ömhet

ömsinthet  när  hennes  inbjudan besvaras.


6004.  Kärleken  sprider  tålamod  mildhet

där  kyla  och frusenhet  otålighet råder.


6005.  Kärleken  vänder  inte  fåfängt tillbaks.


6006.  Vatten-bristen  saknar livs-näringen  till

alla levande varelser.


6007.  Ha-begäret  föraktar  förnöjsamheten.


6008.  Fladdrande  tunga  inget  intresse av

vad  den säger.


6009.  Goda  vänskapen  visar  villighet  ta

kontakt  o-beroende  av varandra.


6010.   Ödmjukheten  dårskap  för den  högmodige.


6011.  Saktmodigheten  dårskap  för

den ilskne  &  häftige.


6012.  Ödmjukheten  dårskap  för det sekuliserade

samhälls-tänkandet.


6013.  Ju  ödmjukare  en människa blir  desto  större  blir hennes  känsla  av  bristerna  i

      hennes ödmjukhet.


6014.  Bemöta  fladdrande  tungan  med tystheten. 


6015a.  Tacksamheten  vänder inte  fåfängt tillbaks.


6015b.  Vänligheten  vänder inte  fåfängt tillbaks.


6015c.  Godheten  vänder inte  fåfängt tillbaks.


6015d.  Snällheten  vänder inte  fåfängt tillbaks.


6016a.  Tacksamheten  vänskapens vän.


6016b.  Vänligen  vänskapens vän.


6016c.  Snällheten  vänskapens vän.


6016d.  Godhjärtligheten  vänskapens vän.


6017a.  Älska  ärligheten  göra  den  älskad.


6017b.  Älska  sanningen  göra  den  älskad.


6017c.  Älska  lögnen  göra  den  älskad.


6018a.  Älska  elakheten  göra  den  älskad.


6018b.  Älska  förtalet  göra  den  älskad.


6018c.  Älska skvalleriet  göra  den  älskad.


6019a.  Lära  känna ödmjukhetens närhet 

tillåta  henne  lära  den  som söker  ödmjukheten.


6019b.  Ödmjukes  kännedom  om  hennes  vilja.


6019c.  Ödmjukes fruktsamhet  återspelar

hans liv  i  gemenskap  med  henne.


6020.  Gemenskapen  med  den  Ödmjukes liv

känner  en längtan  efter  ödmjukhetens  närhet.


6021.  Ödmjukes  vittnesbörd  sprider

ödmjukheten  vidare.


6022.  Uppskattningen  & uppmuntran  värdesätter

männskovärdet.


6022.  Människovärdet  känner  sig  belönad  i   

tankar  hjärtats  tankar  talar  människovärdiga

     och  uppmuntrande  ord.


6023a.  Kärleken  uppskattar  och  uppmuntrar

människovärdet.


6023b. Kärleken  älskar  människo-vänliga  Ord.


6023c. Kärleken  rädslans  fördärv och olycka.


6024a.   Barmhärtigheten  lider  med  den  barmhärtige. 


6024b.   Barmhärtigheten inte  för  den

o-barmhärtiges ögon.


6024c.   Barmhärtigheten har  ett mål  på jorden.


6025a.   Barmhätigheten  belönas.


6025b.   Barmhärtige  sprider  sin  barmhärtighet

inför sin nästa.


6025c.   Barmhärtige  känner  gemenskap  med

barmhärtigheten.


6026.  Barmhärtigheten  tillgänglig  för Alla.


6027.  Barmhärtige  sprider sin  livs-glädje

inför  sin nästa  inbjuder till  barmhärtighetens

gemenskap.


6028.  Valet  välja antingen  vänlighetens

snällhetens  godhetens  tankar  hjärtats  tankar

      eller elakhetens.


6029.  Valet  välja  hårdhjärtlighetens  tankar

hjärtats  tankar  tungans  utvälda  Ord

     eller mildhetens.


6030.  Skvalleriets  &  förtalets  talrika  Ord

fåfängligt  sökande.


6031.  Lögnaktiga  &  falska  talrika  Ord 

få-fängligt  sökande.


6032a.  Övermodiga  &  skrytsamma  Ord 

fåfäng-ligt  sökande.


6032b.  Övermodiga  &  stortaliga  Ord  

få-fäng-ligt  sökande.


6033.  Tal-rika  Ord  tomma  tankar 

hjärtats  tomhet  livets fåfängas  tomhet. 


6034.  Tungans  tomma  ord-val  idel  tomhet.


6035.  Tanke-världens  ord

                Hjärtats Ord

                     Tungans ut-valda Ord


6036a.  Sanningens  Ord  ärar  upphöjer  sanningen.


6036b.  Lögnaktiga  Ord  ärar  upphöjer  lögnen.


6036c.  Falska  Ord  ärar  upphöjer  falskheten.


6037.   Föraktfulla  Ord  ärar  upphöjer  föraktet.


6038.   Egoismen  ärar  upphöjer  sin egen vilja.


6039a.  Kärlekens  &  barmhärtighetens  Ord

ärar  upphöjer  dem.


6039b.  Vänlighetens  & snällhetens  Ord  ärar

upphöjer  dem.


6039c.  Ha-begärets  Ord  ärar  upphöjer  begäret.


6040a.  Förnöjsamhetens  Ord  alltid  tacksam.


6040b.  Förnöjsamhetens  Ord  tillgänglig  för Alla. 


6040c.  Förnöjsamhetens  Ord  nyttiga  Ord 

för Alla.


6041.   Falskheten  lyssnar  till  fördärvliga  tungor.


6042.   Lögnen  äras  upphöjs  av  lögnaktiga tungor.


6043.  Skadliga  för-därvliga  tungor  äras

och  upphöjs  av  tal-trängda  tungor.


6044a.  Tänka  Ha-begärets  tankar 

omättande tankar.


6044b.  Tänka  Lögnens  tomma skadliga  tankar.


6044c.  Tänka  elakhetens  tomma 

skadliga tankar.


6044c.  Tänka  hårdhjärtliga  tomma 

skadliga tankar.


6045.  O-förnöjsamheten  känner  o-mättnad.


6046a.  Tystnaden  längtar  efter  tystnaden.


6046b.  Stillheten  längtar  efter  stillsamheten.


6046c.  Lugnet  längtar  efter  friden  & ron.


6047.  Snälle  be-möter  sin nästa  med

snäll-hetens närhet.


6048.  Vänlige  be-möter  sin nästa  med

vänlighetens närhet.


6049a.  Tålmodige  bemöter  sin nästa  med

tålmodighetens närhet.


6049b.  Ståndaktige  bemöter  sin nästa  med

ståndaktighetens närhet.


6049c.  Uthållige  bemöter  sin nästa  med

uthållighetens närhet.


6050.  Vara  tysthetens vän  dag för dag

lära  känna  tystheten.


6051.  Vara  sanningens vän  dag för dag

lära känna  sanningens tillväxtande  närhet 

inom  sig själv.


6052.  Vara  ärlighetens vän  dag för dag

lära känna  ärlighetens  tillväxande  närhet

inom sig själv.


6053.  Vänligheten  snällheten  av-visar  elakheten.


6054.  Sanningen  av-visar  lögnen & falskheten.


6055.  Kärleken  av-visar  hatet  &  föraktet.


6056.  Ödmjukheten  tränas & formas

i övermodets närhet.


6057.  Vänligheten  &  snällheten  tränas  & formas

i  elakhetens  närhet.


6058.  Mildheten  tränas  &  formas  i

hårdhjärtlighetens  närhet.


6059.  Kärleken  tränas  &  formas  i

hatets  &  föraktet  närhet.


6060.  Sanningen  tränas  &  formas  i

lögnens  &  falskhetens  närhet.


6061a.  Tjänst-villigheten  ärar  tjänandet.


6061b.  Tjänst-villigheten  ser  sin nästas behov.


6061c.  Tjänst-villigheten  äger  betjänande händer.


6062a.  Tjänst-villigheten  betjänande i ord 

och handling.


6062b.  Tjänst-villigheten  äger ett  tjänst-villigt hjärta.


6063.  Läro-rika Ord  lärdomens och erfarenhetens

språk  i  ord  och  handling.


6064.  Tröste-rika Ord  talar  tröstens  språk.


6065.  Lärdomens och erfarenhetens  språk

kunskapens och upplysningens språk.


6066.  Tröste-rika tårar  lider med  sorgsna

modlösa hjärtan.


6067.  Tröste-rika tårar  känner  medlidande

medömkan och med-känsla.


6068.  Ödmjuke  ödmjukar  sig  inför sina

o-fullkomligheter.


6069.  Ödmjuke  god  lyssnare.


6070.  Ödmjuke  formas  &  tränas  tilllsammans

med  sin nästas o-fullkomligheter. 


6071a.  Vredens  fåfänglighet  skadar  människan.


6071b.  Ilskenhetens  fåfänglighet

skadar  människan.


6071c.  Häftighetens  fåfänglighet

skadar  människan.


6072.   De  bortglömda  sorgsna  ensamna


6073a. Vreden  kan inte  trösta  hjälpa  människan.


6073b. Häftigheten  kan inte  trösta  hjälpa

människan.


6073c. Ilskenheten  kan inte  trösta  hjälpa

människan.


6074.  Vara  kärlekens  martyr.


6075.  Saktmodet  tröstar  hjälper  människor.


6076a.  Vara  rädd  om  manligheten.


6076b.  Vara  rädd  om  kvinnligheten.


6076c.  Vara  rädd  om  familje-livet.


6077.  O-vis tunga  sårar  tankar  hjärtats tankar.


6078.  Kvinnans  längtan  visa  sina  emotionella

rikedomar  för  mänligheten.


6079.  Dominantiska ögon  ser inte  de fattiga

för-summade  sorgsna  de  en-samna.


6080a.  Vara  vredens barn  vara avskuren  från

saktmodet.


6080b.  Saknad  vänskap  med  saktmodet.  


6080c.  Vara  saktmodighetens  för-lorare.


6080d.  Sakna  framtiden  med  saktmodet.


6080e.  Inte  vara indentifierad  med saktmodet.


6081.  Vara  vandrande sorterings-verk

av tankar  bemöta olika  erbjudande tankar.


6082a.  Själv-för-verkligandet  ser  sina  egna

behov  före andras.


6082b.  Själv-för-verkligandet  placerar  si själv

i centrum.


6082c.  Själv-för-verkligandet  egensinnigt  tänkande.


6083.  För-talet  skvalleriet  umgås   inte med

sanningen  eftersom de är varandras

fiender  &  o-vänner.


6084.  Rädslans  och oroliga  tankar

varandras  vänner.


6085.  Rädslan  oron  främmande  för

frimodigheten.


6086.  Räslan  oron  förvirringens  vänner.


6087.  Rädslan  oron  känner   


6088.  Ödmjukhetens  frimodighet

utöva sin ödmjukhet  i  övermodets närhet.


6089.  Ödmjukheten  inte  passiv  i  sitt

ut-övande beteende.


6090.  Ödmjukheten  ödmjukes  fasta  tilltro

hur man ska leva  i  hennes  vilja  Och  tankar

       vara  hennes slav  Och  slavinna.


6091.  Sorgset  sinne & hjärta  känner

behovet  av  glädje  och  fröjd.


6092.  Sorgen  bedrövelsen  bitterheten  smärtan

själs-ldandet  Bekymmer  gråt  tårar  nedstämdhet

      Prövningar   Elände


6093.  Rädslans beteende  inför  varandra

skapar  försvars-beteende  mot  varandra. 


6094.  Kärlekens be-teende  inför  varandra

för-kastar  försvars-beteende  mot  varandra.


6095.  Dominantisk  tunga  ut-övas av 

dominantiska  beteendet.


6096.  Uppmuntran  tröste-rika  ord  saknas

i  dominantiska  beteendet.


6097.  Egoismen  skapar  social  fattigdom.


6098.  Häftigheten  skapar  social  o-vänskap.


6099.  Elakheten  skapar   social  o-vänskap.
   

                          

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 augusti 2017 17:12

GENOM SITT FÖRSTÅND BLIR


DE REN-HJÄRTADE RÄDDADE.  Ord.  11:9b.


5800a.  Överlåta  sin tunga  åt tystnaden.


5800b.  Överlåta  sin tunga  åt saktmodigheten.


5800c.  Överlåta  sin tunga  åt ödmjukheten.


5801a.  Saktmodet  stillar  vreden. 


5801b.  Saktmodet  stillar  häftigheten.


5801c.  Saktmodet  stillar  ilskenheten.


5802.  Talets uppmuntrande ord  förändrar

tankarna  &  hjärtats tankar. 


5803.  Personliga  tålamodet  ut-hålligheten

personen till nytta  tröst  hjälp.


5804.  Be-prövat  tålamod  uthållighet

till tröst  stöd  hjälp.


5805.  Goda  hjärtats  tankar  Ord  Handlingar

till  hjälp  tröst  uppmuntran.


5806.  Ondskefullt hjärtats  tankar  ord  handlingar

o-hjälplig  tröstlös.


5807.  Sanningens  verklighet  ärlighet  trohet

uppskattar  värdesätter  livet.


5808.  Lögnens  o-ärlighet  förslavar  &  trälbinder

mänskligheten.


5809.  Själens öken-vandring  lyder  lögnens

o-ärlighet.


5810.  Livets vandring i sanningen  själs-livets

trädgård  står  i  sin  fulla blomstring. 


5811.  Personliga litenheten  tacksamheten

ödmjukheten  till  personlig  hjälp  tröst  uppmuntran.


5812.  Vara betjänad av litenheten  tacksamheten

ödmjukheten  känna  deras  kärleksfulla

omsorg  & ömhet.


5813.  Vårt liv tillhör  litenheten  tacksamheten

ödmjukheten  när de tillåts  till det.


5814a.  Ansvars-fulla människor  nationens ärekrona.


5814b.  O-ansvariga människor  nationens undergång.


5815.  Egoismen  för-svarar  sina egna ord

Och handlingar.


5816.  Egoistik  tunga  för-svarar genom sina

egna ord. 


5817a.  Rädslan  tanke på  be-straffning.


5817b.  Rädslans slav & träl  villig  för-svarar

i ord  &  handling.


5818.  Lära känna sin nästa  lära sig  förstå

hans  ord  &  handlingar.


5819a.  Ödmjukheten ett litet frö  planterat

i hjärtats tankar  tiden  på-verkar fröets växande.


5819b.  Ödmjukheten blir vår livs-kamrat.


5820.  Tålamodets väntan  för-beredelse-tiden

inför vad som skall hända.


5821.  Ståndaktig  tunga  tro-hetens  tunga.


5822a.  Plikt-troheten  skötsam  samvetsgrann

noggrann  trofast  pålitlig  trogen. 


5822b.  Plikt-förgäten-heten  plikttrohetens  o-vän.


5822c.  Plikt troheten  skötsamheten 

nationens äre-krona.


5823a.  Plikt troheten  trofastheten

nationens  äre-krona.


5823b.  Plikt troheten  vara  trogen  nationens ärekrona.


5824.  O-troheten  vanärar  troheten.


5825.   Gjorda  framsteg  i  fullkomligheten

låter jaget  förminskas i livet.


5826.  Större kärlek  till  fullkomligheten

förminskad  kärlek till jaget.


5827.  Förminskad  kärlek  till  jag-behovet

större  kärlek till  fullkomligheten.


5828.  Ödmjuke be-tjänar ödmjukheten med sina

tankar  tunga  fötter  händer  vanärar  egen-viljan.


5829a.  Vara sen på häftigheten  rik på  saktmodet.


5829b.  Vara sen på ilskenheten  rik på  saktmodet. 


5829c.  Vara sen på vreden  rik på  saktmodet.


5830a.  Vara sen på elakheten  rik på  vänligheten.


5830b.  Vara sen på elakheten  rik på  godheten.


5830c.  Vara sen på elakheten  rik på  snällheten.


5832.  Vinst-tänkandet  siffertänkandet.


5833.  Fattigdoms-tänkandet  känner rädsla

inför fattigdmen.


5834.  Ha-begäret  känner  falsk trygghet  i  begäret.


5835.  Penning-begäret  känner  falsk trygghet

i begäret.


5836.  Falska tryggheten  visar  o-mättnaden.


5837a.  Högmodiga  Ord  högmodig  tunga.


5837b.  Saktmodiga  Ord  saktmodig  tunga.


5837c.  Snälla  Ord  snäll  tunga.


5838a.  Vänliga  Ord  vänlig  tunga.


5838b.  Goda  Ord  godhjärtlig  tunga.


5838c.  Älska  saktmodiga  Ord  kärleken till

saktmodig tunga.


5839a.  Älska  milda  Ord  kärleken till milda tungan.


5839b.  Älska  barmhärtiga  Ord  kärleken  till

barmhärtiga  tungan.


5839c.  Älska  tålmodiga  Ord  kärleken  till

tålmodigheten  tunga.


5840a.  Älska  uthålliga  Ord  kärleken  till

uthållighetens  tunga.


5840b.  Älska  ståndaktiga  Ord  kärleken  till

ståndaktighetens tunga.


5840c.  Älska trohetens  Ord  kärleken  till

trohetens  tunga.


5841.  Ilskna  tankar  skadliga  tankar.


5842.  Häftiga  tankar  skadliga  tankar.


5843.  Begärets  tankar  skadliga tankar.


5844.  Elaka  tankar  skadliga  tankar.


5845a.  Högmodiga  tankar  tillgänglig för

de högmodiga.


5845b.  Högmodiga  tankar  skadliga för

de ödmjuka.


5845c.  Ödmjuka  tankar  tillgänglig  för Alla.


5846a.  Ödmjuka  tankar  nyttiga  för Alla.


5846b.  Ödmjuka  tankar  personliga  för Alla.


5846c.  Ödmjuka  tankar  älskvärda

av den ödmjuke.


5847.  Ödmjuka  Ord  älskvärda  av 

den ödmjuke.


5848.  Kärleken  &  trofastheten  tränar

och formar  familje-livet.


5849.  Godhjärtliges  o-ändliga  godhet  mot

de behövande  svaga  små  lidande  hjälplösa

      barnen  familje-livet  faderlösa  ensamna

utan härbärge.


5850.  Godhetens människa  främmande för

själviskheten  hjärts-hårdheten  elakheten.


5851.  Godhjärtliges  o-ändliga godhet  mot

de sörjande  barn-lösa  bittra  över-givna

      hatade  föraktade.


5852a.  Övermodig  be-kvämlighet  lathet 

tänker på sig själv.


5852b.  Övermodig  be-kvämlighet  lathet

själv-upptagen  själv-god.


5852c.  Övermodig  be-kvämlighet  lathet

ego-centrisk  gör allt för sjäviskheten.


5853.  Övermodig be-kvämlighet  lathet

själviskhetens med-tjänare.


5854.  Själv-för-verkligandet  tänker på sig själv.


5855.  Trogen relation  gemenskapens  trygghet.


5856.  Moraliska  mänskliga  förfallet

lag-lös-hetens  vän.


5857.  Välja  äktenskapet  Och  familjelivet

vara ansvarsfull i  ord  och handlingar.


5858.  Äktenskapliga  livet  viktig  för 

familjelivet.


5859a.  Mildhetens  hjärta  mildes  hjärta.


5859b.  Ödmjukhetens  hjärta  ödmjukes  hjärta.


5859c.  Saktmodighetens  hjärta  saktmodiges

hjärta.


5860.  Trösterikt  hjärta  talar  trösterika ord.


5861a.  Saktmodigt  milt  hjärta  behagar

saktmodigheten.


5861b.  Saktmodiga  milda  tankar  behagar

saktmodigheten.


5861c.  Saktmodiga  milda  ord  behagar  saktmodigheten.


5862a.  Ego-kärleken  älskar sig  själv.


5862b.  Ego-kärleken  älskar sina  egna behov.


5862c.  Ego-kärleken  älskar sina  egna

ord-val Och handingar.


5863.   Egoistiska  tankar  tänker om sig själv.


5864.   Egoistiska  ord  egna själv-utvalda Ord.  


5865.   Ödmjuke  högmodiges  förlorare.


5866.   Saktmodige  ilsknes  förlorare. 


5867.   Saktmodige  häftiges  förlorare.


5868.   Ödmjukes  omsorg  ser sin nästas  behov.


5869.   Vara  om-tänk-sam  ser sin nästas  behov.


5870.   Vara  om-sorgs-full  kärleksfull  mot

sin nästa.


5871.   Egoismen  kärleks-lös  mot sin nästa.


5872.   Kärleksfulle  egoismens  förlorare.


5873.   Omtänksamme  egoismens  förlorare.


5874.   Omsorgsfulle  egoismens förlorare.


5875a.  Självgodhetens  brist på kärlek 

Och  ödmjukhet.


5875b.  Själv-godhetens brist på  omsorg

och omtanke.


5875c.  Själv-godhetens  brist på  omtänksamhet.


5876.  Väldoftande blommor  sprider  glädje  harmoni.


5877.  Väldoftande blommor  hjälper  tröstar

stöder  sörjande själar.


5878.  Väldoftande blommor  livets  sinnesro

och  sinnesfrid.


5879a.  Egensinnigt  lyssnande  känner  inget

intresse til andras tal.


5879b.  Egensinnigt  lyssnande  ger det till sitt

egna valda intresse. 


5879c.  Egensinnigt  lyssnande  tar andras

ord  och handlingar  till sin egen fördel.


5880a.  Arbets-tillfällen  folkets  välstånd & ära.


5880b.  Arbets-tillfällen  folkets  välgång

och framtid.


5880c.  Arbets-tillfällen  folkets  glädje

Och harmoni.


5881.  Vänligheten  vänliges  livs-kamrat

stöd  tröst  Och  hjälp.


5882.  Snällheten  snälles  livs-kamrat  stöd

tröst  Och  hjälp. 


5883.  Ömheten  ömmes  livs-kamrat  stöd

tröst  Och hjälp.


5884.  Ömsintheten  ömsintes  livs-kamrat

stöd  tröst  och  hjälp.


5885a.  Tal-trängde  svårt lyssna på  sin  nästas tal.


5885b.  Tal-trängde  tänker på sitt egna  tal

vad han  vill säga.


5885c.  Tal-trängde  väljer vad  han själv  vill säga.


5886a.  Tal-trängde  villig tala  vad han  själv vill

tala om  tar ingen   hänsyn  vad andra  vill lyssna på.


5886b.  Tal-trängde  vill  att  andra  ska  lyssna

på hans  själv-utvalda  Ord. 


5886c.  Tal-trängdes  Ord  själv-utvalda  Ord.


5887a.  Tal-trängdes  Ord  låter sina  utvalda

ord  ära sig själv.


5887b.  Tal-trängdes  Ord  egensinniga  Ord.


5888a.  Egensinnigt  tänkande  har egna

utvalda  åsikter  om allt.


5888b.  Egensinnigt  tänkande  tar  inte  hänsyn  till

andras åsikter.


5888c.  Egensinnigt  tänkande  lyssnar  inte  på

sin nästas  åsikter.


5889.  Egensinnigt  tänkande  själv-upp-tagen

i sitt tänkande.


5890a.  Lyssnandet   lyssnar  på  andras  tal.


5890b.  Lyssnandet  villig  tänka på  vad  andra tänker.


5890c.  Lyssnandet  tar  hänsyn  till  sin  nästas

vilja.


5891.  Tillåta  ödmjukhetens  kärleksfulla  solstrålar

påverka  högmodets  kall  frusna hjärta.


5892a.  Tillåta  tacksamheten  för livet  vara varaktig  för varje dag.


5892b.  Tillåta  glädjen  för livets värde  vara

varaktig  för varje dag.


5892c.  Tillåta  tacksamheten  vara Herre

varje dag  istället för o-tacksamheten.


5893.  Tillåta tacksamheten  äga tankar

& hjärtats tankar.   


5894.  Högmodet smittosam sjukdom

ödmjukheten beskyddet  botemedlet 

mot högmodets inflytande.


5895a.  Vredens  medtjänare  främmande för

saktmodigheten.


5895b.  Häftighetens  medtjänare


5896.   Ödmjuke  prisad  Och upphöjd vid

stadens portar.


5897.  Högmodige  förödmjukad  vid stadens portar.


5898.  Bättre livet i troheten  än i livet  i o-troheten.


5899a.  Bättre  vara  sakmodighetens  träl än vara

vredens träl.


5899b.  Bättre vara  saktmodighetens slav  än vara  häftighetens  slav.


5899c.  Bättre vara saktmodighetens träl  än vara

ilskenhetens  träl. 


  


      


 

 Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 augusti 2017 17:12

HOS DE ÖMJUKA ÄR VISHET.

      Ord.  11:2c.


5900.  Nyttig  kunskap  bättre än  o-nyttig kunskap.


5901.  O-nyttig  kunskap  skadlig  Och  smärtsam.


5902.  Nyttig  kunskap  uppmuntrar.


5903.  Tiden  Intresset  Och viljan tillsammans med

nyttig  kunskap  värdesätter livet.


5904.  Tiden  intresset  och viljan  tillsammans med

o-nyttig  kunskap  livets  tidsjuv och  energi-tjuvar.


5905a.  Ödmjukes kärlek till  ödmjukheten

ges ingen kärlek  till högmodet. 


5905b.  Kärleken till högmodet  svälter ihjäl.


5906a.  Egoismens  penning-begär  tänker på

sig själv.


5906b.  Egoismens  penningbegär  främmande

för givmildheten.


5906c.  Egoismens  penningbegär  ser inte

sin nästas  behov.


5910.  Ut-torkad jord  uppmuntrad av fuktighetens

näringsrika   vatenflöde.


5911a.  Vredens fåfänga  skadar  människan.


5911b.  Häftighetens  fåfänga  skadar  människan.


5911c.  Ilskenhetens  fåfänga  skadar  människan.


5912.  Egoismens fattigdom  på  glädjen.


5913a.  Häftige  har inte saktmodet  inför sina ögon.


5913b.  Ilskne  har inte  saktmodet  inför sina ögon.


5913c.  Förtalaren  har  inte  sanningen  inför

sina ögon.


5914.  Girige  har inte  den  fattige  inför

sina  ögon.


5915.  Övermodige  utnyttjar  sin nästas svagheter.


5916.  Ödmjuke känner ingen  gemenskap

med  högmodet.


5917.  Människans fria  vilja  välja  vad vill hon

tala om  eller inte.


5918.  Vara  rädd  om  stillheten  ära  uppskatta

hennes  gemenskap.


5919a.  Godhjärtade vänner  kivas inte.


5919b.  Godhjärtade vänner  avundas inte.


5919c.  Godhjärtade vänner  grälar inte.


5920.  Övermodiges övermod  sig själv till

egen-skada.


5921.  Stoltes  stolthet  sig själv till  egen-skada.


5922a.  Kärleken  medkänslan  värmer  för-låter.


5922b.  Kärleken  medömkan  ser sin

nästas behov. 


5922c.  Kärleken  medlidandet  ser sin nästas

behov inför sina ögon. 


5923a.   Kärleken  äras & upphöjs vid  stadens portar  hatet  och  föraktet  förödmjukas  vid 

stadens  portar.


5923b.  Saktmodet  Och  mildheten  äras & upphöjs  vid  stadens portar  vreden  ilskenheten  förödmjukas  vid  stadens portar.


5923c.  Vänligheten  &  snällheten  äras  &  upphöjs

vid  stadens portar  elakheten  förödmjukas

    vid  stadens portar.


5924.  Låt sig  vara  kärleksfull  inte  förakt-full.


5925.  Låt sig  vara  kärleks-full  inte hatisk.


5926.  Föraktet Och hatet  sårar  kärleken

& barmhärtigheten.


5927.  Elakheten  sårar  godheten  Och  vänligheten.


5928.  Fåfänglig  ära  fåfänglig  glädje

fåfänglig  upphöjelse  .


5929.  Moders-kärleken   ömmar  för sina  barn.


5930.  Låta sig vara  vän  med  troheten.


5931.  Låta sig  vara  vän  med  ödmjukheten.


5932.  Låta sig vara  vän  med  mildheten.


5933.  Faderskärleken  moderskärleken 

ömmar för familjen.


5934.  Familje-livet  pappa  mamma  barnen.


5935a.  Visad  trohet  i  familjen  ärar  troheten.


5935b.  Visad  ödmjukhet  i  familjen  

ärar  ödmjukheten. 


5935c.  Visad  omtänksam  & omsorg  i familjen

ärar  familje-livet.


5936a.  Vara be-segrad  av  vreden  vara  vredens

slav & slavinna.


5936b.  Vara be-segrad  av  häftigheten  vara

häftighetens  träl  &  slavinna.


5936c.  Vara be-segrad  av  ilskenheten  vara

ilskenhetens  slav  & slavinna.


5937a.  Vara  be-segrad av  ödmjukheten  vara

vara  hennes  träl  &  trälinna.


5937b.  Vara  be-segrad  av  lydnaden  vara

lydnadens  slav  &  slavinna.


5937c.  Vara  besegrad  av  o-lydnaden  vara

o-lydnadens  träl  &  trälinna.


5938a.  Tack  för  vänligen.

Inbjuden  till  gemenskap.


5938b.  Tjäna  vänligheten  vara  hennes  tjänare och  tjänarinna.


5938c.  Tack  för  snällheten.

Inbjuden  till  hennes  gemenskap.


5938d.  Tjäna  snällheten  vara  hennes  tjänare

Och  tjänarinna.


5939.  Vänligheten  godheten  snällheten har

en relation  till varandra.


5940a.   Snällheten   har stängt  sitt sinnets-dörr för

elakhetens  faror  & olyckor.


5940b.  Vänligheten  har stängt  sitt sinnets-dörr

för elak-hetens  faror  &  olyckor.


5940c.  Godheten  har stängt  sitt sinnets-dörr

för elak-hetens  faror  &  olyckor.


5941a.  Ödmjuke  blir ärad  upphöjd i sin ödmjukhet. 


5941b.  Saktmodige  blir ärad  upphöjd  i sin

saktmodighet.


5941c.  Milde  blir ärad  upphöjd  i sin  mildhet.


5942.  Godheten  mildheten  barmhärtigheten

har en  relation  till  varandra.


5943a. Ödmjuke  finner  sin glädje  i  sitt  ödmjuka hjärta. 


5943b.  Vänlige  finner  sin glädje  i  sitt vänliga  hjärta.


5943c.  Snälle  finner  sin glädje  i sitt  snälla hjärta.


5945.  Egoismen  vill inte förlora sig själv.


5946.  Egoismen  älskar sig själv.


5947.  Egoismen  vill beskydda  sig själv.


5948.  Kärleken till vreden  förminskas  förintas

förstörs  växer  kärleken  till  saktmodet.


5949.  Kärleken  till  häftigheten  förminskas

förintas  förstörs  växer  kärleken  till  saktmodet.


5950.  Kärleken  till  ilskenheten  förminskas

förintas  förstörs  växer  kärleken  till  saktmodet.


5951.  Saktmodige  känner  en  intresse-löshet

inför vreden  ilskenheten  häftigheten.


5952.  Ödmjukheten  räddar  människan  från

högmodets  mörker & slaveri.


5953.  Knotande  klagande  hjärtan  lever i

avsaknad  från sinnesron  &  sinnesfriden.


5954.  Lögnen  falskheten  god vän  med

knotande och klagande hjärtan.


5955a.  Knotande  klagande  hjärtan  främmande

för ödmjukheten  saktmodet.


5955b.  Knotande  klagande  hjärtan  främmande

för  snällheten  Och  vänligheten.


5956a.  Tillåta  kärleken  äga  tankar  &  hjärtas tankar.


5956b.  Tillåta barmhärtigheten  äga  tankar

Och  hjärtan.


5956c.  Tillåta  tålamodet  uthålligheten  äga

tankar  Och  hjärtan.


5956d.  Tillåta  ståndaktigheten  Och troheten

äga  tankar  hjärtats  tankar.


5957.  Känna  glädjen harmonin  vilan  bara finnas

till  tacka för livet.


5958.  Där avsaknaden av högmodet finns

har ödmjukheten  funnit sina  djupa rötter.


5959.  Där avsaknaden av hatet & föraktet  finns

har kärleken & barmhärtigheten funnit

       sina djupa rötter. 


5960.  Där avsaknaden av förtalet  & skvalleriet

finns  har sanningen  funnit  sina  djupa rötter.


5961.  Älskvärdige  visar sig  vara älskad  av Alla.


5962.  Kärleksfulle  visar sig  vara  kärleksfull

av Alla.


5963.  Tacksamme  visar sig  vara  tacksam

av Alla.


5964.  Vänlige  visar sig  vara  vänlig  av Alla.


5965.  Vara  Ord-fast  i talet  vara  trovärdig.


5966.  Be-härskad  tunga  vänskapens vän.


5967.  O-behärskad  tunga  vänskapens 

o-vän  Och fiende.


5968.  Snällheten

                 Vänligheten

                       godheten

                              Be-lönas.


5969.  Elakheten  Be-löningslös.


5970.  Ömma Ord

                  Ömt hjärta.


5971.  Ömsinta  Ord

                 Ömt hjärta.


5972.  Tröste-rika  Ord

                   Trösterikt  hjärta.


5973.  Hjälpande  Ord 

                   Hjälpsamt  hjärta.


5974.  Kärleksfulla  Ord

                   Kärleksfullt  hjärta.


5975.  Barmhärtiga  Ord

                   Barmhärtigt  hjärta.


5976.  Regnets  fuktighet  skapade  varelsers

glädje  &  harmoni.


5977.  Regnets näringsrika  vattenflöde

tacksam för  jordens  torrhet.


5978.  Regnet  jordens  torrhets  glädje

& harmoni.


5979.  Saktmodiges  tankesätt  


5980.  Fåfängliga Ord o tankar  skadliga

ord  &  tankar.


5981.  I hjärtat lämna högmodets  skadliga  påverkan  istället  välja  ödmjukhetens  smala

      kärleksfulla  stig.


5982.  Ödmjukheten  försvararen  mot  övermodedt.


5983.  Barmhärtigheten  tröstaren  i  bitterheten

& lidandet.


5984.  Kärleksfulle  vandrar  på kärlekens stig.


5985.  Saktmodige  vandrar  på  saktmodighetens stig.


5986.  Ödmjuke  vandrar  på ödmjukenhetens  stig.


5987.  Ödmjuke  ge sig  tid  ödmjukhetens stig.


5988.  Kärleksfulle  ger sig  tid  på

ödmjukhetens  stig.


5989.  Saktmodige  ger sig tid  på 

saktmodighetens tid.  


5990.  Ödmjuke  inbjuds  till  ödmjukheten 

varje dag.


5991.  Ödmjuke  lär sig  tänka & tala

hennes språk.   


5992.  Övermodige  lär sig  tänka & tala

övermodets  språk.


5993.  Vara  för-slavad  under  ödmjukheten

bli hennes  livs-kamrat.


5994.  Vara  för-slavad  under  stoltheten

lära känna stolthetens skadlig  smärtsamma

      påverkan  i  tankar  hjärtats  tankar.


5995a.  Lyda  ödmjukheten  göra  hennes vilja

vandra  i  hennes  fotspår.


5996b.  Tala  &  tänka hennes  språk  bli enig

med henne  bli lik henne.


5997a.  Vara  för-slavad  under  ärligheten  lära

känna  hennes tankesätt  och  språk.  

                          

5997b.  Lyda  ärligheten  göra  hennes vilja

vandra  i  hennes fotspår.


5997c.  Tala  &  tänka  hennes språk  bli enig

med henne  bli lik henne.


5998a.  Bättre vara  för-slavad under  ödmjukheten

än under  stoltheten. 


5998b.  Bättre vara  för-slavad  under  ärligheten

än  under  o-ärligheten.


5998c.  Bättre vara  för-slavad  under  snällheten

än  under  elakheten.


5999.  Såriga  blödande  hjärtan  talar 

såriga  och  smärtsamma  ord.

   

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se