Alla inlägg den 24 juli 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2017 02:20

DEN  GODHJÄRTADE  BLIR  VÄLSIGNAD


TY HAN DELAR BRÖD  MED  DEN  FATTIGE.


Ord. 22:9.


5700.  O-själviska kärleken  vanärar

själviska kärleken.


5701.  Egoismen  ärar  själviska kärleken.


5702.  Egoismen & själviska kärleken

varandras vänner.


5703a.  O-själviska kärleken  själviska kärlekens

vän & fiende.


5703b.  O-själviska kärleken  själviska kärleken

går skilda väger.


5703c.  O-själviska kärleken  själviska kärleken

älskar inte varandra.


5704.   Själviska  kärleken  inte älsk-värd

inför o-själviska  kärleken. 


5705a.  O-själviske  känner  fullkomlig iver

tjäna o-självisk-heten.


5705b.  O-själviske  känner  fullkomlig iver

lära känna o-självisk-heten.


5705c.  O-själviske har ett mål på jorden.


5706.  Människans  livs-beslut  välja vandra

på  o-självishetens smala stigar  eller

självisk-hetens breda stigar. 


5707a.  För-virrade människor  har ingen själv-kännedom om sitt människ-värde.


5707b.  För-virrade människor har inte något mål

på  jorden.


5707c.  För-virrade människor  livet i fåfänga.


5708a.  Ömheten  så fin  den är.


5708b.  Ömheten  så nyttig  den är.


5708c.  Ömheten  så tillgänglig  den är.


5708d.  Ömheten  så talande  den är.


5708e.  Ömheten  så personlig  den är.


5709.  Kärleken  vän med sinnesron  Och sinnesfriden. 


5710.  Barmhärtigheten  vän med sinnesfriden 

& sinnesron.


5711.  Tålmodige har ett mål  på jorden.


5712.  Ut-hållige har ett mål  på jorden.


5713.  Tystnadens vän  lärt känna  tystnaden.


5714.  Stillhetens vän  lärt känna  stillheten.


5715.  Lugnets vän  lärt  känna  lugnet.


5716.  O-tystnadens vän  känner inte  tystnaden.


5717.  Tystnaden  vill lära känna  våra  tankar

hjärtats tankar.


5718.  Stillheten  vill lära känna  våra tankar

hjärtats tankar.


5719.  Lugnet  vill lära känna  våra tankar  

hjärtats tankar.


5720a.  Tystnaden  tala till  mina tankar

hjärtats tankar.


5720b.  Lugnet  tala till  mina tankar 

hjärtats tankar.


5720c.  Stillheten  tala till  mina tankar

hjärtats tankar.


5720c.  Stillheten  tala till  mina tankar 

hjärtats tankar.


5721.  Saktmodige uppskattar   värdesätter

saktmodighetens inre verk  i tankar 

     hjärtats tankar. 


5722.  Ödmjuke uppskattar  värdesätter

ödmjukhetens inre verk  i tankar

      hjärtats tankar.


5723.  Milde  uppskattar  värdesätter

mildhetens inre verk  i tankar  hjärtats tankar.


5724.  En droppe av mildhet bättre än

lära känna hårdhjärtligheten.


5725a.  En droppe av snällhet  bättre än

lära känna elakheten.


5725b.  En droppe av vänlghet  bättre än

lära känna elak-heten.


5725c.  En droppe av godheten  bätttre än

lära känna elakheten.


5726a.  Ömheten  så älsk-värd  den är.


5726b.  Ömheten  så upp-skattad  den är.


5726c.  Ömheten  så värde-full  den är. 


5727.  Värdesätta  uppskatta  ödmjukhetens

värdighet  söka hennes viljas inbjudan.


5728.   Jantelagen  den lag  som håller människan

kvar i o-självständigheten, falsk under-ordning

och servil anpasssning? 


5729.  Ödmjukheten  övervinner  högmodet.

 

5730.  Ödmjukhetens solstrålar  värmer

förändrar  hjärtan  sinnena.


5731.  Kärleken över-vinner allt.


5732.  Kärleken är mild   1 Kor.  13. 


5733a.  Förvirringens  trälar & trälinnor


5733b.  Förvirringens  slavar & slavinnor.


5733c.  Förvirrarens  tankar & hjärtats tankar.


5734a.  Förtalets  trälar & trälinnor.


5734b.  Förtalets  slavar & slavinnor.


5734c.  Förtalarens  tankar & hjärtats tankar.


5735a.  Stillheten  vännen för livet.


5735b.  Stillheten  så vänskaplig  hon är.


5735c.  Stillheten  så uppskattad  hon är.


5735d.  Stilheten  sorgsen  när ingen lyssnar

på henne.


5735e.  Stillheten  blir o-vän  för de som

vänder henne ryggen.


5736.   Egoistiskt beteendets  egen-viljans

vän för livet. 


5737a.  Tiden styr nationen.


5737b.  Tiden tillhör människans liv.


5737c.  Tiden till för tungans ord & handlingar.


5738.  O-enigheten  &  splittringen


5739.  Skrytsamheten  använder tungan.


5740a.  O-moralen  splittrar  Och  förvirrar 

famllje-livet. 


5740b.  O-moralen nationellt problem.


5740c.  O-moralen  för-virrar & splittrar  nationen.


5741.   O-moralen  vanärar  moralen  & etiken.


5742.   Moders-kärleken  fin & givande

överdriven moders-kärlek kan skada barnets  utveckling.


5743.  Överdiven moders-kärlek  kan  utnjyttas

av barnets lathet & be-kvämlighet.


5744.  Högmodige skadar sig själv  med sitt

högmod av smärta och lidande.


5745.  Kärlekens närvaro  i människans hjärta  sprider ut kärleken  i sin  nästas  hjärta.


5746.  Fattige be-möts av giriges ansikte

eller antingen av giv-mildes ansikte.


5747.  Bättre känna smärta och lidande för

sanningen än lögnen.


5748.  Bättre känna smärta och lidande för

ödmjukheten än högmodet.


5749.  Bättre känna smärta och lidande för

snällheten & vänligheten än elak-heten.


5750a.  Tiden  med  lyssnandet  lära  sin nästas

tankar Och hjärtats tankar.


5751b.  Tiden med lyssnandet  bättre än

tiden med fladdrande tunga.


5751c.  Tiden med  lyssnandet  känna stillheten

i sig själv.


5752.   Själv-upp-tagenhet  förlora tiden med

sin nästa.


5753.   Själv-säkerheten  förlorad tid med sin

nästas tankar  Och  hjärtats tankar.


5754a.  Känner inget intresse  vara  envis-hetens träl och slav.


5754b.  Känner inget intresse  vara  vredens barn.


5754c.  Känner inget intresse  vara  elak-hetens barn. 

  

5755a.  Villig vara godhetens  vän  och  barn. 


5755b.  Villig vara vänlighetens  vän  och  barn.


5755c.  Villig vara godhetens  vän  och  barn.


5756.   Ödmjukheten  dyrbar liten planta  i  tankar

hjärtats tankar  när  den  tillåts  växa till.


5757.   Saktmodige känner fri-heten vara  fri 

från vreden.


5758.  Med-lid-samma hjärtat  känner  tacksamheten få hjälpa sin nästa.


5759.  Med-känslans hjärta  villig  hjälpa sin nästa.


5760.  Med-ömkans hjärta  ömmar  för  sin

nästas behov.


5761.  Saktmodige känner fri-heten  vara  fri

från häftighetens smärta  &  lidande.


5762.  Saktmodige känner  fri-heten  vara fri

ilsken-hetens smärta  & lidande.


5763a.  Högmodet  vanärar  familje-livet.


5763b.  Högmodet  splittrar  familje-livet.


5763c.  Högmodet  föraktar  familje-livet.


5764a.  Familje-livet känner tryggheten & vilan

i ödmjukheten.


5764b.  Familje-livet beroende av manliga & kvinnliga enheten.


5764c.  Manliga Och kvinnliga  enhets-tänkandet

barnens trygghet.


5765.  Familje-ansvaret  barnens  trygghet.


5766.  Familje-ansvaret  alla i familjen tar sitt

egna ansvar.


5767a.  Barmhärtigheten & mildheten till-gäng-lig

för Alla.


5767b.  Barmhärtigheten Och mildheten

nyttig för Alla.


5767c.  Barmhärtigheten & mildheten så värde-fulla

de är.


5767d.  Barmhärtigheten Och mildheten 

så personliga  de är.


5767e.  Barmhärtigheten & mildheten

så älsk-värda de är.


5767f.   Barmhärtgheten  Och mildheten

vill vara tillgängliga för Alla.


5767g.  Barmhärtigheten & mildheten  vill fylla

mänsklighetens behov.


5768a.  Godheten Och vänligheten  varandras vänner.


5768b.  Godheten & vänligheten  bättre

än  Ha-begäret. 


5768c.  Godheten Och vänligheten  bättre

än begärets tomhet  Och  fåfänga. 

  

5769.  Älska barmhärtigheten & mildheten

lära känna dem.


5770.  Fullkomliga kärleken driver  ut all  rädsla.


5771.  Fullkomlig kärlek  vanärar  all rädsla.


5772.  Fullkomlig kärlek  ärar  fri-modig-heten.


5773.  Fullkomliga kärleken  Och  frimodigheten

varandras vänner.


5774.  Fullkomliga kärleken  & frimodigheten 

hjälper  stöder  tröstar  uppmuntrar  varandra.


5775.  Ödmjuk tunga  talar  ödmjuka ord.


5776.  Saktmodig tunga  talar  saktmodiga ord.


5777.  Mild tunga  talar  milda ord.


5778.  Högmodig tunga  talar  högmodiga ord.


5779.  Ilsken tunga  talar  ilskna ord.


5780.  Hård-hjärt-lig  tunga  talar  hårdhjärtliga ord.


5781.  Stoltheten  egen-äran.


5782a.  Stillheten  botemedlet  mot oron

& förvirringen.


5782b.  Stillheten  botemedlet  mot


5783.  Vaksam  tunga.

                 Återhållsam  tunga.

                       Saktmodig  tunga.

                            Mild  tunga.

                                Ödmjukhetens  tunga.


5784.   Skvaller-aktig  tunga.

                Trät-girig-hetens  tunga.

                     Kiv-aktighetens  tunga.

                          Gräl-sjuk-hetens  tunga.

                                För-talets  tunga.

                                    Skryt-sam-hetens  tunga.

                                         Tal-trängd  tunga.

                                              Över-modig  tunga.


5785a.  Vilan Och harmonin  så till-gäng-liga de är.


5785b.  Vilan & harmonin  trösterik den är.


5785c.  Vilan  Och harmonin  trösterik  i sin

vila Och harmoni.


5786.  24 timmar  om dygnet  bli ett  med vilan

& harmonin  leva för dem.


5787a.  Sinnes-ron  Och sinnes-friden  tösterika

de är.


5787b.  Sinnesron & sinnesfriden  trösterika

i sin sinnesro Och sinnesfrid.


5787c.  Sinnesfriden Och sinnesfriden 


5788.  Barmhärtiga kärleken  tillgänglig

för Alla.


5789.  Barmhärtiga kärleken  själens läkedom.


BARNETS UTVECKLING.


5790.  Barnet slutar  växa  när tiden  är inne.


5791.  Barnet börjar  tala  när tiden  är inne.


5792.  Barnet börjar  gå  när tiden  är inne. 


5793.  Laglösheten  fruktsamt  o-gräs.


5794.  O-moralen  fruktsamt  o-gräs.


5795.  I laglöshetens  värld  finns  inga o-skyldiga.


5796.  I O-moralens  värld  finns  inga o-skyldiga. 


5797.  Hjälpsamheten  tack-sam.


5798.  Visheten  tillgänglig för Alla.


5799.  Visheten  nyttig  för Alla. 


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2017 02:20

ÖDMJUKHETENS VÄG.  DEL.  1.


De ödmjuka  ödmjukhetens  älskade.


Ödmjuke  i ödmjukheten  hennes älskade barn.


Ödmjuke  i ödmjukheten  hennes dyrbara skatt.Ödmjuka Ord  ödmjuk tunga. 


Ödmjuka  tankar  tillgängliga  för den ödmjuke.


Ödmjuke lägger sitt liv  hjärta  själs-livet

sin vilja  i  ödmjukhetens vilja.


Ödmjukheten be-lönar  den  ödmjuke.ÖDMJUKHETEN  ++++ DEN ÖDMJUKE.


Kärleks-fulla mot varandra.


Uppskattar varandras värdigheter.


Älsk-värda mot varandra.Ödmjuka  mot  varandra.


Ödmjukheten  försvararen  räddaren  från  högmodet.


Vara tillgänglig för ödmjukhetens  kärleks-fulla

erbjudande.Vara ödmjukhetens  nyfödda barn  känna sig

väl-kommen i hennes varma  öppna moders  famn.


Låta sig växa in i hennes ömma ödmjukhet.


Bli hennes ödmjuka tjänare.Ödmjukheten  ödmjukes  liv.


Ödmjukes  livs-glädje  i  ödmjukhetens närhet.


Ödmjuk  tunga  talar  ödmjuka ord.Ödmjuka tankar  tänker  ödmjuka tankar.


Överge inte ödmjukheten.


Hon skall bevara dig.Älska ödmjukheten.


Hon skall beskydda dig.


Ödmjukheten viktig i livet.Sök efter den.


Äger du henne du äger allt.


Håll ödmjukheten högt.Så upphöjer hon dig.


Omfamna ödmjukheten.


Hon ger dig ära.Hon kröner dig med sin sköna krans.


Hon ikläder dig sin ödmjuka segerkrans.


Hon skänker dig sin ståtliga krona.Lyssna på hennes ödmjuka ord.


Ta emot hennes ord.


Hennes dyrbara ord ger långt liv.Hon leder dig på ödmjukhetens väg.FINNA ÖDMJUKHETENS NÄRHET.


Välja henne före högmodets ära.

 

   Hålla hennes ödmjukhet före övermodets rikedomar.


      Inte ens den dyrbaraste ädelsten sätts lika

högt som hennes närhet.


      Bredvid henne blir allt guld till värdelös

sand och silver räknas som förgänglig smuts

      på marken.


      Jag älskar ödmjukheten mer än hälsa och jordisk skönhet.


      Vill hellre äga henne än dagens solstrålar.

          Skenet från henne slocknar aldrig.


lIVET I ÖDMJUKHETEN ÄR ATT LÄRA KÄNNA


       DESS SKÖNHET OCH LJUVLIGHET.  


Lära känna henne ha  djupare gemenskap,

       känna hennes närhet.


Karaktär Vilja Önskan Längtan.

      

           Känsla och Språk.


Ödmjuke du ödmjukhetens vän.


Ödmjuke du ödmjukhetens trogne efterföljare.


Ödmjuke uppfylld av ödmjukheten till  

      med-människor.


Ödmjuke du ödmjukhetens fördöme.


Ödmjuke du levande exemplet på ödmjukheten.


Ödmjuke du beundrare av ödmjukheten.


Ödmjuke du högmodets besegrare.


Ödmjuke du beskyddare av ödmjukheten

       försvarar den.


Ödmjuke du besegrare av världens högmod.


Ödmjukheten villig visa sin skönhet och värdighet.


Ödmjuke tänker ödmjuka ord talar ödmjuka ord

     äger ödmjuka läppar äger ödmjuk tunga.


Ödmjukheten älskar den ödmjukes hjärta.


Högmodige föraktar den ödmjukes hjärta.


Ödmjukheten och litenheten betjänar varandra.


Den ödmjuke upplever ödmjukhetens närvaro.


Högmodige älskar ödmjukhetens frånvaro.


Ödmjukheten visar sin ödmjukhet och respekt

       för kvinnans emotionella rikedomar.


Ödmjukheten och vänligheten har en framtid

      på jorden.


Ödmjukheten och godheten har en framtid

    på jorden.


ödmjukheten och snällheten har en framtid

   på jorden.


Ödmjuka ord har en framtid på jorden.


Ödmjukheten omsluter den ödmjuke med sin     

      ödmjukhet.


Ödmjukhetens  tystnad formar den ödmjukes hjärta.


Närma du dig ödmjukheten  likt en som plöjer

och sår i hjärtats åkerjord väntar på ödmjukhetens

     goda skörd.


Ödmjuke fyller sitt hus med ödmjukhetens närhet.


Ödmjukes ödmjukhet:  beskyddar honom från

       högmodets smärta och lidande.


Ödmjuke segrar över stolthetens och övermodets

      frestelser och lockelser.


Ödmjukes ödmjukhet:  beskyddar hans ödmjuka

       hjärta och tankar från högmodet.


Ödmjukheten undervisar den ödmjuke:

      tala ödmjuka ord:  tänka ödmjuka tankar.


Ödmjuke villig lära känna ödmjukheten:  låta sig

      fostrar av henne.


Ödmjukhetens syfte med den ödmjukes liv::

       bli fullkomlig i henne.


Bli hennes äkta söner och döttrar.


Lyda henne i ord och handling.


Vara ödmjukhetens  tjänare och tjänarinna.


Bättre vara ödmjukhetens slav och slavinna

     än högmodets.


Varje dag älskar den ödmjuke ödmjukheten.


Varje dag lever den ödmjuke i ödmjukhetens närhet. 


Varje dag känner den ödmjuke sin trygghet

i ödmjukhetens närhet.


Ödmjukheten vad skön och vacker den är.


Ödmjukheten får vara sig själv i ödmjuke.


Ödmjukheten tröstar och hjälper den ödmjuke.


Ödmjukheten ödmjukes rådgivare.


Älska Ödmjukheten.


Leva i ödmjukheten.


Bära ödmjukheten i sitt hjärta & i sina tankar.


Ödmjuke tar hänsyn till ödmjukheten låter den

      vara i centrum av sitt liv.  


Ödmjuke tjänar ödmjukheten  hennes trogne

      med-hjälpare och efterföljare.


Ödmjuke försvarar och älskar ödmjukheten.


Ödmjuke besegrar  högmodet.


Ödmjuke visar ödmjukheten sin vördnad

       kärlek och respekt.


Ödmjukhetens solstrålar berör ödmjukes

hjärta och sinne.


Varje dag älskar den ödmjuke ödmjukheten.


Varje dag lever den ödmjuke i ödmjukhetens närhet.


Varje dag känner den ödmjuke sin trygghet

i ödmjukhetens närhet.


Ödmjuka händer stöder och tröstar

    svaga och sjuka människor.


Ödmjukheten dyrbarare än dyrbara juveler.


Ödmjukheten lika dyrbar som du söker efter det 

      som du tycker om.


Ödmjuke får sin styrka i ödmjukheten.


Ödmjuke finner sin glädje i ödmjukheten.


Ödmjuke äger ödmjukt hjärta och ödmjuka tankar.


Ödmjuke älskar ödmjukheten   vara ödmjukhetens

    tjänare  vara ödmjuk ibland de högmodiga.


Ödmjuke och högmodige lever sida vid sida.


När ödmjukheten finns i ditt inre kan du hjälpa

andra finna ödmjukheten.


Ödmjuke låter ödmjukhete vara i centrum i sitt liv.  


Ödmjuke känner sin stolthet i ödmjukheten.


Ödmjukheten tacksam få äga ödmjukes hjärta

     och tankar.


Ödmjukes inre längtan och beroende av

ödmjukhetens närhet. 


Ingenting kan jämföras med ödmjukheten antingen  

     det är stoltheten övermodet eller högmodet

man kan inte tjäna två herrar.


Ödmjuke bevarar sitt hjärta och sina tankar

från högmodet.


Ödmjukheten önskar äga våra hjärtan.


Ödmjuke känner glädjen få älska ödmjukheten.


Ödmjukes känner glädje få vara älskad av

      ömjukheten. 


Ödmjukes glädje uppskattad älskvärd av ödmjukheten.


Stormäns och världs-härskares beteende:

      slipar ödmjukhetens juveler: de ödmjuka.


Vara ödmjuk bättre än vara stolt som stormän

      och världs-härskare.


Stormän och världs-härskare har svårt för livet

i ödmjukheten.  


Ödmjuke låter sig inte påverkas av stolthetens

      lockelser och frestelser:

bli stolthetens slav och slavinna.


Låta ödmjukheten bli kunnig inför folket.


Ödmjukheten lever i den ödmjukes liv.


Tänka på ödmjukheten med ödmjukt sinne. 


Ödmjuke förstår ödmjukheten.


Ödmjuke älskar respekterar ödmjukheten.


Stolte föraktar hatar ödmjukheten.


Stolte tänker inte på ödmjukheten.


Stolte vanärar ödmjukheten.


Ödmjuke vän med ödmjukheten.


Övermodige känner inte ödmjukhetens kärlek.


Övermodige hatar Och föraktar ödmjukhetens

     kärlek.


Ödmjukheten inbjuder alla som älskar den.


Ödmjukhetens vän söker inte äre-lystenheten.


Ödmjukhetens vän  talträngda tungans o-vän.


Ödmjukheten ej intresserad lära känna stoltheten

      istället valt följa sin ödmjukhet.


Ödmjuke tar hänsyn till ödmjukheten låter den vara

      i centrum av sitt liv.


Ödmjuke känner sin stolthet i ödmjukheten.


Ödmjukheten tacksam få äga ödmjukes hjärta

      och tankar.


Ödmjukes beroende och inre längtan efter

      ödmjukhetens närhet.


Ödmjukheten Och lydnaden goda vänner.


Stolte har problem med ödmjukheten.


Ödmjukheten längtar efter ödmjukes fullkomliga

      beroende av hennes närhet. 


Ödmjukheten gör den som tror på den: ödmjuk.


Själviskheten och Ödmjukheten varandras fiende

       och o-vänner. 


O-själviskheten och ödmjukheten varandras

       livs-kamrater.


Ödmjukheten vanärar själviskheten. 


Ödmjukheten och litenheten vilka fina livskamrater

    de är.


Ödmjuke har sitt hjärta i ödmjukheten.


Ödmjukheten & ärligheten fina livs-kamrater de är.


Ödmjukheten utan brister.


När ödmjukheten knackar på hjärte-dörren

släpp in hennes gemenskap.


Ödmjuke visar sin ödmjukhet.


Ödmjuke låter ödmjukheten påverka sin livsstil.


Ödmjuka Ord uppmuntrar.


Ödmjukhetens människa främmande för ord-strider.


Ödmjukheten ödmjukes  vägledande ljus.


Ödmjukheten ödmjukes  liv-givande bröd för dagen.


Ödmjukheten ödmjukes  uppmuntran för dagen.


Ödmjukheten ödmjukes  räddning från högmodets

    smärta och lidande.


Ödmjukheten ödmjuka folkets glädje och ära.


Ödmjuke känner hjärtats vördnad och respekt

      för ödmjukheten.


Ödmjukes dagliga längtan efter ödmjukhetens

      närhet.


Ödmjukheten älskvärd och önskad.


Ödmjukheten bevarar ödmjukes fotsteg från 

      högmodets faror och olyckor.


Ödmjuke har sitt fullkomliga förtroende

      för ödmjukheten.


Ödmjuke valt ödmjukheten som sin livskamrat:

       varje dag säger den ödmjuke till ödmjukheten

Du; min vän jag vill leva i din närhet.


Ödmjuke bärande av ödmjukheten.


Ödmjuke växer in i ödmjukheten.


Ödmjuke låter ödmjukheten växa in i sitt hjärta

        och tankar.


Du: ödmjukheten gör mitt hjärta fritt från högmodet

      bli delaktig av dig låt min personlighet

likna din.


Ödmjuke uttömd på stolhetens inre liv.


Ödmjuke tänker sina tankar genom

       ödmjukhetens inre liv.


Ödmjukes beskyddar  ödmjukes hjärta

     och tankar från stoltheten & övermodet.


Ödmjuke ger inte äran till skrytsamheten.


Ödmjuke fri från skrytets slaveri.


Ödmjukhetens lilja bland törnen högmodet

       stoltheten och övermodet.


Ödmjukhetens liljors väldoft bättre än högmodets

      stolthetens & övermodets illa-luktande doft. 


Ödmjukheten vunnit  ödmjukes hjärta

och tankar.


Högmodet förlorar sin tjänares högmodiga hjärta:

    istället valt följa & tjäna ödmjukheten.


Ödmjukheten ser ödmjuke som sin dyrbara 

       ögonsten.


Ödmjukheten gör ödmjuke lik sig själv.


Ödmjuke undviker stolthetens sårbara törnen

       & övermodets fåfängliga liv.


Ödmjukheten & litenheten och högmodet

     & stoltheten o-trogna bunds-förvanter.


Tack: för din ödmjukhet  ödmjuke vän.


Ödmjuka Ord vidrör hjärtan med ödmjukheten.


Ödmjukt leende öppnar hjärtan för ödmjukheten.


Ödmjukt hjärta  tänk att få älsk adet.


Ödmjukt hjärta  alla längtar efter.


Ödmjukt hjärta  tänk vad älskvärt.


Ödmjukt hjärta  tänk att få äga det.


Ödmjukt hjärta  tänk vad värdefullt.


Ödmjukt hjärta  ödmjukes liv. 


Ödmjuka tankar  ödmjukes liv.


Ödmjukt leende  ödmjukes liv.


O-ändliga ödmjukhet  stor tillgång för Alla.


Ödmjukheten Och mildheten  tillgänglig för Alla.


Ödmjukheten Och mildheten styrka och uppmuntran

        under Livets alla dagar.


Fullkomlig ödmjukhet bättre än stolthet.


Ödmjukheten & tålamodet & kärleken:

    anfalls-vapen mot nationella o-moralen.


Ödmjukheten & tålamodet & kärleken:

     ljuvlig väldoft för nationer.'


Ödmjuka hjärtat längtar efter ödmjukheten.


Ödmjuke visar fullständig trohet mot ödmjukheten.


Visar inte ödmjuke fullständig trohet mot ödmjukhet

      han äger inte ödmjuka hjärtat.  


Ödmjuke äger beprövad ödmjukhet.


Saktmodet Och ödmjukheten betjänar varandra.


Ödmjuke ger tid utrymme sin kärlek till

       ödmjukheten.


Ödmjukheten belönar ödmjuke med kärlek

      omsorg och omtanke.


Ödmjukheten gläds över ödmjukes trohet.


Ödmjukes ödmjukhet av ödmjukheten i

       ödmjukhetens inre liv.


Ge mig ödmjukhetens tårar min vän ödmjukheten.


Ödmjuke ödmjukar sig under ödmjukheten.


Snälle ödmjukar sig under snällheten.


Ömme ödmjukar sig under ömheten.


Med stor ödmjukhet besegrar dmjuke sin

      fiende högmodet.


Ödmjuke visar sig sin o-böjliga trohet  uppfylla

      ödmjukhetens vilja i sitt liv.


Stillheten Och ödmjukheten bunds-förvanter.


Ödmjukheten Och mildheten bunds-förvanter.


Ödmjuke accepterar tidens verklighet.


I ödmjukheten  finns ingen  egoism.


Ödmjukheten nationens problem-lösare.


Ödmjukheten vill förändra nationer.


Ödmjukhetens inbjudan:  jag älskar mänskligheten.


Ödmjukheten vill sprida sin ömma ödmjukhet

      bland nationers människor.


Ömheten & ödmjukheten vad fina de är för folket.


Ömheten & ödmjukheten vad älskvärda de är

     för folket.  


Ömheten Och ödmjukheten vad önskvärda de är

       för folket. 


Ömheten Och ödmjukheten vad nyttiga de är

    för folket.


Hjärtats ödmjukhet  påverkar tungans tal

tanke-världens tankar.


Hur dyrbar är inte ödmjukhetens tunga.


Tungans ödmjukhet  föraktar förtalets ord.


Tungans ödmjukhet hatar skvalleriets ord.


Ödmjukheten dyrbart smycke  bärs runt ödmjukes

hals inför högmodets frestelser.


O-ändliga ödmjukheten var nyttig den är.


O-ändliga ödmjukheten livets mening. 


O-ändliga ödmjukheten har allt för Livet.


Fullkomlig ödmjukhet vill ge allt för livet.


Fullkomlig ödmjukhet vad nyttig den är.


Fullkomlig ödmjukhet livets mening.


Lydnaden Och ödmjukheten  själens två vingar

      likt fågelns flygande vingar.


Lycklig den som flyr till ödmjukhetens vila

Och harmoni.


Du; människa bestämmer själv om du vill

bli ödmjuk.


Ödmjukhetens blickar följer den ödmjukes vandring.


<p

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2017 02:20

ORD FÖR DAGEN  SEPTEMBER MÅNAD  2017.


Första dagen.


#Ty visheten, hon som är mästare i allt,

undervisar mig#.  Visheten.  7:22. 


Sanningens Ord  förändrar  tankar  tal  hjärtan.

     Övermodet  slipar  ödmjukhetens ädelstenar.

    

Andra dagen.


Sanningens Ord  väger tyngre  än  fåfängliga Ord. 

     Fladdrande tunga  slipar  tystnadens

och stillhetens  ädelstenar.


Tredje dagen.


Väl-doftande blommor  sprider  glädje & harmoni.

        Stolheten  slipar  litenhetens  ädelstenar.


Fjärde dagen.


Ödmjukheten  ödmjukes livsstil  Och livsföring.

      Tystnaden  stillheten  lugnet  botemedlet  mot

oron och förvirringen  i  tankevärlden.


Femte dagen.


Snällheten  hjärtats glädje.

      Klokt  och  vist  träffas  i  samtal  och slipas

tillsammans  i den vardagliga  verkligheten

      lära känna varandra  i  god vänskap.


Sjätte dagen.


Gemenskapen  friden  glädjen  varandras  vänner.

      Ömhetens  och  omsorgens  väldoftande blommor  själslivets inre vila  och  harmoni

      i  människohjärtan.


Sjunde dagen.


Bara finnas till  vara tacksam  för  livet.


     Vänskaplig gemenskap  i  en närvaro av   hårda

och känslokalla hjärtan  ingen  varaktig vänskap.


Åttonde dagen.


Kärleken  förlåter.

      Ömsintheten  och  omsorgen  i  dess skönhet

och ljuvlighet  förändrar  människans  tankar

och hjärtan.


Nionde dagen.


De ödmjuka  ödmjukhetens  älskade.


Tionde dagen.


Ödmjuke  ödmjukhetens  älskade barn.


Elfte dagen.


Ödmjuke  ödmjukhetens  dyrbara skatt.


Tolfte dagen.


Vara sen på högmodet  rik på  ödmjukheten.


Trettionde dagen.


Stillheten  så älskvärd  den är.


Fjortonde dagen.


Stillheten  så uppskattad  den är.


Femtonde dagen.


Stillheten  så värdefull  den är.


Sextonde dagen.


Skrytsamheten  använder  tungan.


Sjuttonde dagen.


O-moralen  splittrar  Och  förvirrar  familjelivet.


Artonde dagen.


O-moralen  nationellt  problem.


Nittonde dagen.


O-moralen  vanärar  moralen  &  etiken.


Tjugonde dagen.


Fattige bemöts antingen av giriges ansikte

eller givmildes ansikte.


Tjugoförsta dagen.


Bättre känna smärta Och lidande för sanningen

än lögnen.


Tjugoandra dagen.


Känner inget intresse  vara  vredens barn.


Tjugotredje dagen.


Villig  vara  saktmodighetens barn.


Tjugofjärde dagen.


Saktmodige  känner  friheten  vara  fri  från vreden.


Tjugofemte dagen.


Medömkans hjärta  ömmar  för  sin  nästas behov.


Tjugosjätte dagen.


Saktmodige  känner  friheten  vara fri 

från häftighetens  smärta & lidande.


Tjugosjunde dagen.


Högmodet  vanärar  familjelivet.


Tjugoåttonde dagen.


Högmodet  splittrar  familjelivet.


Tjugonionde dagen.


Högmodet  föraktar  familjelivet.


Trettionde dagen.


Famijelivet  beroende av manliga & kvinnliga enheten.  


 
  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se