Alla inlägg den 17 juli 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2017 07:29

ÖPPNA ÄRLIGA HJÄRTAN SÖKER VISHETEN


BESVARAS HENNES INBJUDAN  FÅR


SMAKA VISHETENS RIKEDOMAR.


5600.  Oron & för-virrigen  skadlig Och smärtsan.


5601.  Tiden i oron & för-virringen  tiden ärar

menings-lös-heten.


5602a.  Mång-ordig-heten  förhärligas av talträngda

tungan.


5602b. Mång-ordig-heten  har inte något mål 

på jorden.


5602c. Mång-ordig-heten  vanärar  tystnaden.


5603a.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord

hälsosamt för Alla.


5603b.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord

till-gäng-liga för Alla.


5603c.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord 

personligt för Alla.


5603d.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord

värdefulla för Alla.


5603e.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord

älsk-värt för Alla.


5604a.  Mod-fälld-heten:  uppgiven

deppig  ned-brytande för mänskligheten.


5604b.  Mod-fälld-heten deppigheten  följer

den mod-fällde & deppige  i hans fotspår. 


5604c.  Mod-fälldige lever i brist på uppmuntran

Och tröste-rika Ord.


5604d.  Deppige lever i brist på glädje-fyllda

upp-muntrande Ord. 


5605a.  Miss-tröstandet  för-tvivlandet  missmodet

tröstar Och stöder ingen människan.


5605b.  Miss-modige känner ingen glädje i livet. 


5605c.  Vara förtvivlad känner sig övergiven. .  


5606a.  Kärleks-fulla leendet  så fin  den är.


5606b.  Kärleks-fulla leendet  så nyttig  den är. 


5606c.  Kärleksfulla leendet  vad tillgänglig

den är. 


5606d.  Kärleks-fulla leendet  vad talande  den är.


5606e.  Kärleks-fulla leendet  vad personlig den är. 


5607a.  Lyssnande öron  så nyttiga  de är.


5607b.  Lyssnande öron  så till-gäng-liga  de är.


5607c.  Lyssnande öron  så talande  de är.


5607d.  Lyssnande öron  så personliga  de är.


5607e.  Lyssnande öron  så värde-fulla  de är.


5608a.  Låta fegheten  ljumheten vara o-tillgänglig.


5608b.  Låta fegheten  ljumheten vara o-nyttig.


5608c.  Låta fegheten  ljumheten vara o-älskad.


5608d.  Låta fegheten  ljumheten vara o-personlig.


5609a.  Ömheten  kärleken  barmhärtigheten

så nyttiga de är.


5609b.  Ömheten  kärleken  barmhärtigheten

har ett mål på jorden.


5609c.  Ömheten  kärleken  barmhärtigheten

värdefulla  för Alla.


5610.  Högmodet liknas vid en svår & smittosam

sjukdom påverkar sinnena & hjärtat.


5611a.  Strids-lystenheten  fridens o-vän.


5611b.  Sinnesron  sinnesfriden  känner ingen vänskap med strids-lystenheten.


5611c.  Strids-lystenheten  vredens vän. 


5612a.  Kärlekens älskande hjärta  villig ge allt av

sig själv.


5612b.  Kärlekens älskande hjärta känner vänskap

med barmhärtigheten.


5612c.  Kärlekens älskade hjärtat känner vänskap

med med-lidandet.


5613.  Tystnaden  Lugnet  Stillheten läker

själs-livets sår.


5614.  Moraliska Och etiska tänkandet 

lugnet  stillheten  i själslivet  har ett mål på jorden.


5615.  Förtalets  Skvalleriets  tunga   sårar

tankar & hjärtats tankar.


5616.  Sjuka  lidande  sorgsna  människor 

behöver tröste-rika & uppmuntrande ord.


5617.  Försvars-lösa  utblottade  behövande

människor  behöver tröste-rika &

uppmuntrande Ord.


5618.  Beslutsamheten  & ordningen bättre än

o-beslutsamheten Och o-ordningen.


5619.  En-heten  Gemen-skapen  Vän-skapen

har ett mål  på jorden.


5620.  Tanken  Orden  Tungan styr  hela människan.


5621.  Glömskan  Försumlig-heten vanärar

ordningen.


5622.  Själv-förtröstan  själv-godheten

själv-uppptagenheten ärar egoismen.


5623.  Dåliga själv-förtroendet  o-säkerheten

varandras vänner.


5624.  O-vissheten  o-säkerheten  oron

varandras vänner.


5625a.  Tryggheten  vilan  harmonin

varandras vänner.


5625b.  Tryggheten  vilan  harmonin  har ett

mål på jorden.


5626.  Ödmjuka tankar  hjärtats ödmjuka tankar

ödmjuka tungans Ord  varandras vänner.


5627.  Latheten  slöheten  be-kvämligheten

livets tids-tjuvar & tids-tjuvar.


5628.  Falsk-heten  O-ärligheten  Lögnen

fläckar ner själs-livet.


5629a.  Värde-fullheten  älsk-värdigheten

varandras vänner.


5629b.  Värde-full-heten  älsk-värdig-heten

har ett mål på jorden.


5630a.  Stånd-aktig-heten & troheten

varandras vänner. 


5630b.  Ståndaktigheten  &  troheten

värdefull  för  Alla.


5630c.  Ståndaktigheten  &  troheten

tillgänglig  för  Alla. 


5631.  Klarsyntheten  uppmärksamheten

vak-sam-heten  varandras vänner.


5632a.  Bråd-djupet av ödmjukheten  lära 

känna henne.


5632b.  Bråd-djupet av litenheten  lära

känna henne.


5632c.  Bråddjupet av enkel-heten  lära

känna henne.


5633a.  Om-tänk-sam-heten  &  om-sorgs-fullheten

varandras vänner.


5633b.  Om-tänk-sam-heten  Och om-sorgs-fullheten

har ett mål på jorden.


5634.  Trygghets-känslan  vilans  &

harmonins känsla.


5635a.  Kärleken till ödmjukheten  vilja  lära

känna henne.


5635b.  Kärleken till litenheten  vilja  lära

känna henne.


5635c.  Kärleken till enkel-heten  vilja  lära

känna henne.


5636a.  Inre längtan efter  lära känna  ödmjukheten 

vara hennes  trogne vän.


5636b.  Inre längtan efter  lära känna  litenheten

vara hennes  trogne vän.


5636c.  Inre längtan efter  lära känna  enkelheten

vara hennes  trogne vän.


5637.  Bråd-djupet av kärleken  vilja  lära

känna henne.


5638.  Bråd-djupet av barmhärtigheten  vilja  lära

känna henne.


5639.  Bråd-djupet av friden  vilja  lära

känna henne.


5640.  Besvara kärlekens in-bjudan  hörsamma hennes in-bjudande röst.


5641.  Besvara barm-härtig-hetens inbjudan

hörsamma hennes in-bjudande röst.


5642.  Besvara fridens inbjudan  hörsamma

hennes  in-bjudande röst.


5643.  Friden  stillheten  lugnet  harmonin

samvets-lugnet  samvets-ron  själs-lugnet

     själs-ron  själa-ron  sinnes-ron.

Tryggheten  säker-heten  endräktigheten.


5644a.  Vara stillhetens vän.


5644b.  Vara lugnets vän.


5644c.  Vara harmonins vän.


5645a.  Vara Samvets-lugnets vän.


5645b.  Vara Samvets-rons vän.


5646.   Själs-lugnet  Själs-ron  Sinnes-ron

som vi alla behöver.


5647.  Tryggheten  säker-heten

en-dräktig-heten som vi alla behöver.


5648a.  Kärleken inte älskad  av alla.


5648b.  Kärleken tillgänglig  för alla.


5648c.  Kärleken nyttig  för alla.


5649a.  Fullkomligheten  litenheten  tacksamheten

ödmjukheten.


5649b.  Fullkomligheten  litenheten  tacksamheten

tillgänglig  för  Alla.


5649c.  Fullkomligheten  litenheten  tacksamheten

personliga  för Alla.


5650.  Troheten  trovärdigheten  trofastheten

har ett mål  på jorden.


5651.  Hopp-lös-heten  tröst-lös-heten

uppgivenheten.


5652.  Rastlösheten  orolig rot-lösheten

har inget mål  på jorden.


5653.  Menings-lös-heten  få-fäng-lig-heten

har inte något mål på jorden.


5654.  Vara innerlig  vara hjärtlig  vara öm.


5655.  Vara om-tänk-sam  vara hän-syns-full

vara om-sorgs-full.


5656.  För-nöjsam-heten  Tack-sam-heten 

Ha-begärets  fiender & o-vänner.


5657.  Hjälp-lös-heten  Över-given-heten

har inte något mål på jorden.


5658a.  Skam-känslan  Skuld-känslan 

Ångest-känslan  har inte något mål på jorden.


5658b.  Skam-känslan  övergivenheten

mänsklighetens  fördärv  och  olycka.


5659.  Minder-värdig-heten  lever i fåfängans

fotspår.   


5660a.  Disciplinen  Ordningen  Planeringen

har ett mål på jorden.


5660b.  Disciplinen  ordningen  planeringen

tillgänglig  för  Alla.


5660c.  Disciplinen  ordningen  planeringen

nyttig  för  Alla.


5660d.  Disciplinen  ordningen  planeringen

värdefull  för  Alla.


5661.  Går-dagen  Dagen  Morgon-dagen.


5662.  Känna sökande längtan efter 

ödmjukhetens inbjudan.


5663.  Livet i enkel-hetens  liten-hetens

ödmjukhetens rike-domar.


5664.  Varm-fyllda hjärtat av omsorg  värme

Och ömhet.


5665.  Omsorgs-fulla känslor  kärleks-fulla känslor

ömhets-känslor.


5666.  Hjärtats  livs-glädje i  sanningen.


5667.  Ögonen fyllda av god-heten  snällheten

Och vänligheten.


5668.  Tänka bråd-djupa tankar  hjärtats tankar

i moraliska Ord.


5669.  Slitna &  trötta tankar  finner sin  trygghet

& vila i stillheten. 


5670a.  Girigheten  vinnings-lystenheten 

snålheten nationens  fördärv  och  olycka.


5670b.  Girigheten  vinningslystenheten

snålheten  o-nyttig  för  Alla.


5760c.  Girigheten  vinningslystenheten  snålheten

glädjefattig  för  Alla.


5671.  Penningkär  penning-dyrkare

har inte något mål på  jorden.


5672a.  Penning-dyrkaren  Älskar penningar.


5672b.  Penning-dykaren känner ingen förnöjsamhet.


5672c.  Penning-dyrkaren känner ingen mättnad

i kärleken till penningar


5672d.  Penning-dyrkare  problem-skapare

har  inget  mål på  jorden.


5673.  Älska mammons rike-domar.


5674.  Bli vän med mammons rike-domar.


5675.  O-lydnaden  Rädslan  Be-straffningen

problem-skapare  nationens fördärv & olycka.


5676a.  Förvirringen  Problem-skapare

har  inget mål på jorden.


5676b.  Förvirringen  Problem-skapare

skadliga  &  smärtsamma  för  Alla.


5677a.  Vredens tunga  O-kontrollerbar tunga.

skadliga  &  smärtsamma  för  Alla.


5678.  Häftig tunga  sårar i smärtsamma Ord.


5679.  Ilsken-hetens  tunga  säger sårande

& smärtsamma Ord  innan den tänker på vad

den ska säga.


5680.  Tålamodet  inte tids-bunden.


5681a.  Dominantiskt beteende  känns

så smärtsam & sårande.


5681b.  Dominantiskt be-teende  rädslans

Och be-straffningens vän.


5681c.  Dominantiskt beteende  problem-skapare.


5682.   Tack ::: för ditt hjärtats innerliga tacksamma

uppmuntrande ord.


5683.   Sakt-modig-heten räddar & beskyddar från

ilsken-hetens väg.


5684a.  Öd-mjuk-heten  så ödmjuk den är mot

sin nästa.


5684b.  Ödmjukheten  så fin den är.


5684c.  Öd-mjuk-heten vad mjuk den är

mot sin nästa.


5684d.  Ödmjukheten  så nyttig  den är.


5685.  Tåla-modet  älskvärdig  för  Alla.


5686a.  Ödmjukes dagliga tillväxt i ödmjukhetens

rikedomar  lära känna hennes personlighet.


5686b.  Ödmjukes beroende närhet till ödmjukheten

visar sig  i  tänkandet  Och i orden.


5686c.  Ödmjukes personliga lärdom & livs-erfarenhet visar sig i ord Och handlingar.


5687a.  Ödmjuke visar hjärtats öppenhet mot

ödmjukheten.


5687b.  Tilåta ödmjukhetens vilja ske  i sitt  liv. 


5687c.  Bli upp-fylld av ödmjukhetens närhet.


5688.  Ödmjukheten  o-ändligt fullkomlig

lyck-salig i sig själv.


5689.  Ödmjukhetens längtan få bo i

mänsklighetens hjärtan.


5690.  Allas vilje-beslut följa ödmjukhetens

viljas fotspår eller högmodets fot-spår.


5691.  Ödmjukheten dår-skap för den högmodige

som saknar ödmjukhetens lärdom & livs-erfarenhet.


5692.  Ju ödmjukare en människa blir, desto större blir hennes känsla av bristerna i hennes ödmjukhet.


5693.  Ödmjuke skattar sig lycklig och är stolt

över att ha ägnat sin tid åt ödmjukheten

      i sig själv förlorad för världen och sig själv

av hjärtats kärlek till ödmjukheten.


5694.  Samvets-löse  Ondsinte vanärar  ödmjukheten.


5695.  Samvetslöse  Ond-sinte  ödmjukes

o-vänner & fiender.


5696.  Samvetslöse  Ondsinte  går skilda vägar.


5697.  Samvetslöse &  ödmjuke talar

inte samma språk.


5698.  Ödmjukes lärdom & livs-erfarenhet fördold

för den samvetslöse.


5699a.  Ödmjukes lärdom & livs-erfarenhet fördold

för den ondsinte. 


5699b.  Kärleken  personlig  för  Alla.


5699c.  Kärleken  vad  fin  den är.


5699d.  Kärleken  har ett mål  på jorden  för alla som  söker henne.  
Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2017 07:29

JESUS SYRAKS BOK.  40:1-11.


MÄNNISKAN HÅRDA LOTT.


¤Syraks bok.  40:1.


1.  #En ständig möda har skapats åt alla

människor, ett tungt ok har lagts på Adams söner

     alltifrån den dag de lämnar moderlivet

till den dag de återvänder till allas moder:#.


Livets ständiga möda :: o-lydnadens följder i

Edens lustgård bekymmer oro ångest.

      Alla människor formas i moder-livet

till Guds av-bild.

      Återvänder till mänsklighetens Moder. 


Jobs bok. 14:1.


1.  #MÄNNISKAN, AV kvinna född, lever en kort tid

och mättas av oro#.


Människor födda utifrån mänsklighetens moder

   våra första föräldrars olydnad  förkortade vårt jorde-liv döden kom min i skapelsen.

    Blev bestraffade med :::

 Du kvinna  din åtra ska vara till din man.

          Kvinnan fick i smärta föda sitt barn.

    Mannen fick bruka jorden med oro &

ångestfyllda mödor.


Psalm. 90:10.


10.  #Sjuttio år varar vårt liv, åttio, om krafterna

står bi.

        De flyende åren är möda och slit, snart är allt

förbi, och vi är borta#.

    Beskrivning på livets verklighet.


Predikaren. 2:3.


3.  #Jag beslöt mig för att njuta av vin men ändå låta visheten råda i mitt hjärta.

      Jag ville ägna mig åt dårskap för att se vad

som är bäst för människor att göra under himlen,

      de dagar live varar#.   


Jag var beslutsam njuta av vinets njutningar.

     I beslutsamheten ville jag ändå låta visheten vara min Herre.

      Ville ta tid med de skapade tingen vilket är  dårskap inför Gud.       


¤Syraks bok. 40:2. 


2.   #Bekymrade tankar; hjärtats ångest, oro för

det som väntar, dödsdagen#.


I väntan på människans dödsdag  tankars bekymmer  ångesten i hjärtat  oroliga hjärtats

tankar  inför dödsdagen.


Hebreerbrevet.  2:15.


15.  #Och befria alla dem som genom sin fruktan

för döden varit slavar hela sitt liv.


Genom Adams synd vår arvsynd härskare döden över mänsklighetens liv.

      Jesu fulldordade försonings-verk befriade

människo-släktets rädsla för döden.

     Dödens makt förslavar trälbundet mänskligheten.


¤Syraks bok.  40:3.


3.  #Från den som sitter i prakt på tronen till den som bär purpur och krona till den som sjunkit

       ner i stoft och aska#.


De som lever i prakt sitter på höga troner.

       De som är högt ärade i människors-ögon.

Ärelystnaden inför människor inte nyttig skadlig

och smärtsam.

      Ärelystenhetens lön blir nedsjunkna i stoft

och aska.


¤Syraks bok. 40:5.


4.  #Från den som bär purpur och krona till den som

går klädd i grovt linnetyg#.


Livets olika växlingar i livsstil och livsföring.

¤Syraks bok. 40:5.


5.  #Vrede och avund, förvirring och oro,

dödsskräck, förbittring och strid.

     Och när det är tid för nattvilan förvränger drömmen den sovandes föreställningar#.


Arssynden hårda lott fylld av vrede avund  förvirring

och oro döds-skräck förbittring och stridigheter.


Känner inte nattens ro-fyllda vila.


¤Syraks bok.  40:6.


6.  #En liten stund, knappt märkbar, får han ro,

men sedan plågas han i sömnen som på dagen,

      lika fylld av ångest för det han ser inom sig

som den som flyr ur en strid#.


Sinnesron och sinnesfriden varaktig under en

kort tid.

      Känner oro och förvirring under nattens vila.

Se ångesten som en trogen livs-vän.


¤Syraks bok.  40:7.


7.  #I det avgörande ögonblicket vaknar han och häpnar över inget finns att frukta#.

     Bemöts av Herrens fruktan  gudsfruktan

få lägga sitt liv i hans barmhärtiga händer.


¤Syraks bok.  40:8.


8.  #Bland allt som lever, såväl människor som djur,

men sjufalt värre bland syndarna#.


Syndaträlarna har det sjufaldigt värre än alla skapade varelser.


Syraks bok 39:25.


25.  #Goda ting har från begynnelsen skapats

för de goda men också onda ting för syndarna#.


Godhetens människor belönas med skapelsens

goda ting.

      Syndaträlarna får bemötas av ondskans

förgängliga frukter.


Syraks bok. 39:29-30.


29.  #Eld och hagel, pest och hungersnöd ----

allt detta har skapats för att straffa#.


30.  #Liksom vilddjurständer, skorpioner och ormar

och svärdet som straffar och förgör den gudlöse#. 


Fördömde synda-trälen bemöts av Guds bestraffning:

      Eld och hagel.

             Pest och hungersnöd.

                   Vilket har skapats för att bestraffa.


Fördömde synda-trälen bemöts av Guds

bestraffning:

       Vilddjurständer och skorpioner.

             Ormar och svärdet.

                  Vilket förgör den gudlöse.


¤Syraks bok.  40:9.


9.  #Härskar pest och blodsutgjutelse, strid och svärd, olyckor och hunger, förstörelse

      och lidande#.


Synda-trälen bemöts av Gus bestraffning i :::

           Härskande pest och blodsutgjutelse.

               Stridigheter och svärd.

                     Olyckor och hungersnöd.

                             Förströelse och lidande.


¤Syraks bok. 40:10.


10.  #För de laglösa har allt detta skapats;

för deras skull kom också floden#.


För lag-överträdarna har alla levande varelser skapats.

      För lag-överträdarnas skull kom synda-floden.


Första Moseboken.  6:5-7.


NOA OCH FLODEN.


5.  #Herren såg att ondskan på jorden var stor;

människornas uppsåt och tankar var alltid

     och alltigenom onda#.


6.  #Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människan på jorden#.


Herrens ögon överblickade ondskans ord

och gärningar på jorden.

       Människans upproriska beteende i ord

och tankar.  

Mänsklighetens ärelystna ondska.

          Mänsklighetens vanära mot Guds skapade

godhet mot alla skapade varelser.


Han kände en inre bitter ångest-känsla över sitt skapande av människan. 


¤Syraks bok. 40:11.


11.  #Allt som är av jord vänder åter till jorden,

och det som är av vatten går tillbaka till havet#.  


Syndens lön överträdelsens lön  olydnadens lön.

     Människan skapad av jordens stoft återvänder 

till jorden sitt ursprung. 

     

Första Moseboken.  3:19.


19.  #Du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett

tills du vänder åter till jorden#.


Beskrivning på syndens bestraffning. 


Predikaren 1:7.


7.  #Alla floder flyter mot havet, men havet

blir aldrig fyllt.

     Dit floderna har vandrat vandrar de alltid

på nytt#. 

         

Vattnet går tillbaka till havet. 

    Vattnets livs-vandring floder flyter mot havet.

Havets djup låter sig aldrig mättas.

       Hela tiden av tidens hjälp låter vattnet sig

flytas på nytt till havets djup.


Predikaren.  12:7.


7.  #Då stoftet ätervänder till jorden, sitt ursprung,

och livsanden återvänder till Gud, som gav den#.


Beskrivning på männskans livsande varifrån den

kommer till vad den återvänder vid livets slut.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2017 07:29

JESUS SYRAKS BOK.  40:12-28.


VÄRDEN SOM BESTÅR.


¤Syraks bok. 40:12.


12.  #All korruption och orätt skall sopas bort,

men redbarheten skall alltid bestå#.


Mutsystemet och mutförsöken från o-ärliga hjärtan

o-ärlighetens tjänare har ingen varaktig på jorden.

      Svekfriheten öppenhjärtligheten hederligheten

har bestående värde.


Ordspråksboken.  10:2.


2.  #Orätt vinning gagnar föga, men rättfärdighet

räddar från döden#.


O-rätt vinning :::

        All mut-mottagning och o-ärlighet bestraffas.

Öppen-hjärtligheten och svekfriheten har

bestående värde tillgänglig och nyttig för Alla.


Renhjärtligheten  syndfriheten  o-straffligheten

   mänsklighetens räddning.  


Ordspråksboken.  15:27.


27.  #Den som roffar åt sig drar olycka över sitt hus,

den som skyr mutor får långt liv#.


Den som stjäler lever livet som lag-överträdare

vilket gör honom till syndens träl.

    Olyckor och faror drabbar hans husfolk.

Avsky mot-mottagning belönas med långt liv.


Syraks bok. 5:8. 


8.  #Lita inte till vad du förvärvat med orätt;

av det får du ingen hjälp på olyckans dag#.


Förtrösta inte på mutor och o-ärligheten.

     Var inte vän med dem. 

          Låt dem vara dina o-vänner och fiender.


På olyckans dag finner du inga hjälpsamma händer.


¤Syraks bok.  40:13.


13.  #De orättfärdigas rikedom är lik bäcken

som torkar ut, lik åskmullret som dör bort i regnet#.


Sanningslösas o-ärligas o-hederligas rikedomar

kan jämföras med uttorkad bäck.

       Åskmullrets försvinnande ljud i regnets

häftiga skyfall.  


¤Syraks bok.  40:14.


14.  #Den som är frikostig får leva i glädje,

men lagbrytaren skall förintras fullständigt#.


Frikostiges givmildhet belönas i livsglädjens

harmoni.

Lag-överträdarens liv tillintentgörs. 


¤Syraks bok.  40:15.


15.  #De gudlösas avkomma skjuter inte många

skott för deras orena rötter finns bara hårda klippan#.


De syndfullas avkomma saknar livets välsignelser.

  Deras liv kan jämföras med o-moraliska rötter

som saknar den goda fruktsamma jorden.


Visheten. 4:3.


3.  #Men de gudlösa får ingen nytta av sina

många barn.

      Plantor av oäkta skott rotar sig inte djupt

och skaffar sig inget säkert fäste#.


Syndträlars barn inte tillgängliga och nyttiga

för dem.

    Deras barn jämförs med plantor av o-äktighet

o-fruktsamma i sitt rotsystem saknar djupa rötter.

       O-djupa rötter får inget bestående fäste.


Syraksbok. 23:25.


25.  #Hennes barn finner inget rotfäste, och hennes

grenar bär aldrig frukt#.


Hennes barn födda i sexuella synder saknar livets

fasta rot-fäste.

        Hennes livs-träd saknar ofruktsamma grenar.


¤Syraks bok.  40:16.


16.  #Vassen som växer vid sjöar och flodstränder

rycks upp före alla andra gräsarter#.

   

Vassen kan jämföras med o-gräset som förkväver

tillväxten av andra gräsarter.


¤Syraks bok.  40:17.


17.  #Men godheten är som en grönskande trädgård,

och barmhärtigheten fortlever för alltid#.


Godheten grönskande trädgård av fruktsamma

smakliga frukter.

     Barmhärtighetens fortlevande välsignelse

av evighet.


¤Syraks bok.  40:18.


18.  #Att vara sin egen eller ha ett arbete är behagligt, men bättre än båda är att finna

en skatt#. 


Inte vara en slav utan vara sin egen tjänare.

     Bättre är ändå finna den dyrbara skatten.


¤Syraks bok.  40:19.


19.  #Att få barn och att grunda en stad tryggar eftermälet, men bättre än båda anses

en oförvitlig hustru#.


Vara gravid grunda en stad tryggar ett gott anseende.

Bättre än dessa är en syndfri hustru.


Syraks bok. 26:1-3.


1.  #LYCKLIG DEN SOM har en god hustru,

hans livstid blir dubbelt så lång#.


Hustruns förnöjsamhet och vänlighet ger

mannen livs-glädje. 


2.  #En duglig hustru ger sin man glädje, och han

njuter frid i alla sina dagar#.


Hustruns flitiga och hjälpsamma händer fyller

mannens hjärta med glädje.


3.  #En god hustru är en dyrbar gåva; den gåvan

ges åt den gudfruktige#.  


Hustruns varm och öppen-hjärtlighet dyrbar gåva

för mannen. 


¤Syraks bok.  40:20.


20.  #Vin och musik ger glädje åt hjärtat, men bättre

än båda är kärlek till visheten#.


Vinet och musiklivet  hjärtats glädje.

    Bättre än de både är hjärte-kärleken till vishéten.


SALOMON FINNER VISHETEN.


Visheten. 7:8-11.


8.  #.Jag valde visheten framför spiror och troner

och höll rikedom för intet i jämförelse

     med henne#.


9.  #Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag

lika högt, ty bredvid henne blir allt guld till

    värdelös sand och silver räknas som smuts

på marken#.


10.  #Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet

och ville hellre äga henne än dagens ljus,

      ty skenet från henne slocknar aldrig#.


  


¤Syraks bok.  40:21.


21.  #Flöjt och harpa frambringar sköna toner,

men bättre än båda är älskvärda ord#.


Syraks bok.  40:22.


22.  #Skönhet och behag är en lust för ögat, men

bättre än båda är spirande gröda#.


Skönheten och ljuvligheten ögats glädje och fröjd.

    Bättre än de båda är fruktsamma grödan.


Syraks bok.  40:23.


23.  #Vän och kamrat skyndar till när det behövs,

men bättre än båda är hustrun vid mannens sida#.


God vänskap god hjälp i nöden.

      Bättre än de båda är hustrun vid mannens sida.

  

Syraks bok.  40:24.


24.  #Bröder och hjälpsamhet gagnar i nödens stund, men bättre än båda skyddar din egen godhet#.


Brödragemenskap hjälpsamma  händer & fötter

till nytta i nöden.

         Bättre än de båda är människans godhjärtlighet.


Syraks bok.  40:25.


25.  #Silver och guld ger säkert fotfäste,

men bättre än båda anses klokhet#. 


Silver och guldets värde säkert fotfäste.

      Bättre än de båda är  klokheten.


Syraks bok.  40:26.


26.  #Pengar och makt ger självsäkerhet,

men bättre än båda är gudsfruktan.

      För den gudfruktige finns ingen motgång,

han behöver aldrig söka hjälp#.


Gudsfruktan bättre är penningar och maktbegäret.

        Gudfruktige lever i de andliga dygdernas

fullkomlighet. 


Syraks bok.  40:27.


27.  #Gudsfruktan är som en grönskande trädgård

och skyddar bättre  än någon jordisk härlighet#.


Gudsfruktan är kunskapens begynnelse  Ord. 1:7a.

      Jordiska härligheten föraktar vishet och fostran.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se