Alla inlägg den 14 juli 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 juli 2017 04:43

GE INSIKTEN MÖJLIGHETEN


VARA HENNES VÄN  BLIR HON VÄN


FÖR LIVET.5500.   Sprida små varma blommor i hjärtan
glädjefyllda  tacksamma hjärtan.


5501.   Ödmjukheten  människo-vänlig

människo-värdig älska henne.


5502.  Se och smaka ödmjukhetens ljuvligheter.


5503.  Se och känn ödmjukhetens omsorg.


5504.  Som modern ömmar för sitt

barn  öm-mar ödmjukheten för de små enkla fattiga

hjälp-lösa över-givna hem-lösa & fader-lösa.


5505.  Tankarna  tungan  händerna  fötterna

egen viljan  vara  över-låtna i ödmjukheten.


5506a. Känns så tacksamt vara öd-mjuk-hetens vän.


5506b. Känns så tack-samt vara sakt-modig-hetens vän. 


5506c. Känna så tacksamt få vara mild-hetens vän.5507a. Stillheten så fin  den är.


5507b. Stillheten så nyttig  den är.


5507c. Stillheten så tillgänglig  den är.


5507d. Stillheten så talande  den är.


5507e. Stillheten så personlig  den är.5508a. Sinnesfriden så fin  den är.


5508b. Sinnesfriden så nyttig  den är.


5508c. Sinnesfriden så tillgänglig  den är.


5508d. Sinnesfriden så talande  den är.


5508e. Sinnesfriden så personlig  den är.5509a. Tystnaden så fin  den är.


5509b. Tystnaden så nyttig  den är.


5509c. Tystnaden så tillgänglig  den är.


5509d. Tystnaden så talande  den är.


5509e. Tystnaden så personlig  den är.


5510.  Dömmande blickar  dömer sin nästa.


5511.  Anklagande blickar  anklagar sin nästa.


5512.  Hjärtats döm-mande tankar  dömer

sin nästa.


5513.  Hjärtats an-klagande tankar  anklagar

sin nästa.


5514.  Acceptera mod-lös-hetens känslor

   inte bli vän med dem

          inte tillåta sig styras av dem.


5515.  Ödmjukheten öm-mar för de lidandets tårar.


5516.  Ödmjukheten ömmar för de smärt-samma tårarna.


5517.  Ödmjukheten ömmar för de såriga Och

blödande hjärtan.


5518.  Ödmjuka av hjärtat  lärt känna henne.


5519.  O-böjlig trohet  lärt känna troheten.


5520.  Ut-hållig i lidande Och prövningar

lärt känna uthålligheten.


5521.  Tålamodet styrs inte av tiden.


5522.  Tåla-modet beroende av människans intresse

vilja tid  för henne.


5523.  Förbrukad tid kommer aldrig tillbaks.


5524.  Intresset viljan tiden på-verkar det man

valt att göra.


5525.  Känns så tack-samt  vara tystnadens vän.


5526.  Känns så tacksamt vara stillhetens vän.


5527.  Känns så tack-samt vara sinnes-fridens vän.


5528.  Ödmjukhetens ömhet


5529.  Livet i o-böjlig trohet i ståndaktig-

hetens fotspår.


5530.  Livet i o-böjlig ödmjukhet i ödmjuk-

hetens fotspår.


5531.  Livet i o-böjligt tålamod i tålamodets fotspår.


5532.  Tillåta tro-heten vidröra vårt hjärta.


5533a.  Över-vinna hatet  med kärleken.


5533b.  Över-vinna föraktet  med kärleken.


5533c.  Över-vinna bitterheten med 

kärleken.


5533d.  Över-vinna fiendeskapet mot kärleken.


5534.   Hatet   fiendeskapet   o-viljan 

stark illvilja  bitterheten.


5535a.  SE och smaka saktmodighetens ljuvligheter.


5535b.  SE ock känn sakt-modig-hetens omsorg.


5535c.  Besvara saktmodighetens inbjudan.


5536.  Bitter-heten Och kärleken lever i fiendskap

mot varandra.


5537.  Hatet & kärleken lever i fiende-skap

mot varandra.


5538.  Föraktet & kärleken lever i fiendeskap

mot varandra.


5539.  Över-vinna o-viljan med viljan.


5540.  Villig-heten goda viljans tjänare. 


5541.  O-villigheten onda viljans tjänare.


5542.  Livet i o-böjlig kärlek i kärlekens fotspår.


5543.  Tänk: få vara stillhetens vän.


5544.  Tänk: få vara öd-mjuk-hetens vän.


5545a. Stillhetens in-bjudan.


5545b. Stillheten  skadar ingen.


5545c. Stillheten botemedlet mot för-virrade 

hjärtan & sinnen. 


5546.  O-ärligheten & lögnen varandras vänner.


5547.  Är-lig-heten & sanningen varandras vänner.


5548a.  Sanningens-ord  förändrar tankarna

talet & hjärtan.


5548b.  Sanningens ord  väger tyngre på livets

våg än få-fäng-liga Ord.


5548c.  Sanningens Ord fyllda av vis-het & klok-het.


5549.  Tålamodets väntan  på-verkar tacksamheten.


5550.  Tåla-modets väntan  tränar & fostrar

fram tålmodets rike-domar.


5551.  Tåla-modets väntan  ger aldrig upp.


5552.  Tålamodet styrs inte av tiden.


5553.  Tåla-modet gör sig nytta av väntan &  tiden.


5554a.  Bättre lyda snäll-heten än känna

elak-hetens smärta & lidande.


5554b.  Bättre lyda godheten än känna elak-hetens

smärta Och lidande.


5554c.  Bättre lyda vänligheten än känna

elak-hetens smärta & lidande.


5555a.  Snällheten så fin  den är.


5555b.  Snällheten så nyttig  den är.


5555c.  Snällheten så tillgänglig  den är.


5555d.  Snällheten så talande  den är.


5555e.  Snällheten så personlig  den är.    


5556a.  Känns så tack-samt vara  godhetens vän.


5556b.  Känns så tacksamt vara  vänlighetens vän.


5556c.  Känns så tack-samt vara snällhetens vän.


5557a.  Känns o-tacksamt vara elakhetens vän.


5557b.  Känns tacksamt vara elakhetens o-vän.


5558.  Ödmjuke trivs i gemenskap med ödmjukheten.


5559.  Rädslan: tanke på be-straffning.


5560.  Still-heten o-känd i samhällets o-måttliga

stress.


5561.  Ur-verkets tid påverkar samhällets

o-måttliga stress.


5562.  Kontrollerande beteendet  saknar

frihets-känslan.


5563.  Kontrollerande beteendet saknar

frihetens med-känslan.


5564.  Rädslans beteende  saknar frihets-känslan.


5565.  Rädslans beteende saknar fri-hetens

med-känsla.


5566.  Be-straffningens beteende känner ingen

medömkan & med-känsla.


5567.  Be-straffningens beteende känner ingen

frihets-känsla.


5568.  Be-straffningens beteende  främmande

för kärleken & barm-härtig-heten.


5569.  Kontrollerande ögon  känner ingen medkänsla & medömkan.


5570.  Kontrollerande ögon


5571a.  Be-straffande ögon


5572a. Ego-kärleken förminskas tillväxer kärleken. 


5573.  Rädslan visar sig inför be-straffningens

smärta & lidande.


5574.  För-minskad ego-kärlek  förändrar vänskapen.


5575.  Tack-samhetens språk  förändrar

vänskapen.


5576a.  Vara beskyddade från egen-kärleken.


5576b.  Vara beskyddade från egen-viljans feghet.


5576c.  Vara beskyddad från egen-viljans ljumhet.


5577a.  Vara be-skyddad från egen självcentrering.


5577b.  Vara beskyddad från egen-girigheten.


5577c.  Vara beskyddad från egna avund-sjukan.


5578a.  Vara be-skyddad från egna begär av

tillfreds-ställelser.


5578b.  Vara be-skyddad från egen-sinnig 

be-kväm-lighet.


5578c.  Vara beskyddad från egen-ärans

er-kännande från andra.


5579a.  Övervinna o-ärligheten.


5579b.  O-lydig mot o-ärligheten.


5579c.  Göra o-ärligheten till o-vän.


5580a.  Älska ärlighetens rike-domar.


5580b.  Upp-skatta ärligheten.


5580c.  Göra ärligheten älsk-värd.


5581.  Stillheten högt ärad bland de stilla

i landet.


5582.  De stilla har en framtid på jorden.


5583.  Tystnaden högt ärad bland de tysta

i landet.


5584.  De tysta har en framtid på jorden.


5585.  Ödmjuke bekänner sin o-fullkomligher.


5586.  Ödmjuke beroende av öd-mjuk-heten.


5587.  Destruktivt & skadligt beteende

sårar tankar & hjärtan.


5588.  Rädslan: frimodigheten fiende & o-vän.


5589a.  Ärlig-hetens tankar  ärar ärligheten.


5589b.  Ärligheten högt prisad av den ärlige


5589c.  Ärlig-hetens hjärta:  den ärliges hjärta.


5590.  Lögnaktiga ords-tankar  idel tomhet.


5591.  Lögnaktiga informerande Ord

idel få-fänga.


5592.  Ondskan  glädje-tjuven.


5593.  Stillheten  ger den stille stillhetens Ord

i tankar & hjärtan.
  

5594a.  Stillheten  så älsk-värd  hon är.


5594b.  Stillheten  så upp-skattad  hon är.


5594c.  Stillheten  så värde-full  hon är.5595.   Känns så tacksamt vara 

barmhärtighetens vän.


5596a.  Känns så tacksamt vara  snällhetens vän.


5596b.  Känns så tacksamt vara  godhetens vän.


5596c.  Känns så tacksamt vara  vänlighetens vän.


5597.  Sprida ödmjuka varma blommor  i hjärtan.


5598.  Sprida kärlekens varma blommor  i hjärtan.


5599.  Sprida omsorgsfulla varma blommor

i hjhärtan.


  


     


Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 juli 2017 04:38

#ÄLSKA VISHETEN ÄR ATT FÖLJA


HENNES LAGAR#.   Syraks. bok.  6:18b.

 

5400a.  Bättre lyda snällheten än känna

elak-hetens smärta.


5400b.  Bättre lyda god-heten  än känna

elakhetens smärta.


5400c.  Bättre lyda kärleken än känna

hatets & föraktets smärta.


5401a.  Strålande & o-förgänglig är kärleken.


5401b.  Strålande Och o-förgänglig är godheten.


5401c.  Strålande & o-förgänglig är snällheten.


5402.   Vara tröstens Och kärlekens tjänare

ärar dem.


5403.   Vara kärlekens & tröstens tjänare

känna gemenskap med dem.


5404.   Vara kärlekens Och tröstens tjänare

älska dem.


5405.   Vara tröstens & kärlekens tjänare

tungans Ord  vara av deras tankar Ord & vilja.


5406.  Strålande Och o-förgängliga är

tröste-rika Ord.


5407.  Strålande & o-förgänglig är barmhärtigheten.


5408.  Strålande Och o-förgänglig är tystnaden.


5409a.  Man finner tystnaden när man vill

söka henne.


5409b.  Man finner barmhärtigheten  när man vill

söka henne.


5409c.  Man finner tröste-rika Ord  när man vill

söka dem.


5410.  Man finner ödmjukheten när man vill

söka henne.


5411a.  Visheten vill ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5411b.  Insikten vill ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5411c.  Ärligheten vill ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5412.  Saktmodet vill själv teckna sin personlighet

i själens innersta.


5413.  Sanningen vill själv teckna sin personlighet

i själens innersta.


5414.  Barmhärtigheten vill själv teckna sin personlighet i själens innersta.


5415a.  Tystnaden vill själv ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5415b.  Kärleken vill själv ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5415c.  Troheten vill själv ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5416.  24 timmar om dygnet blir ett med ödmjuk-heten  leva för henne.


5417.  24 timmar om dygnet blir ett med

ut-hålligheten  leva för henne.


5418.  24 timmar om dygnet blir ett med

barm-härtigheten  leva för henne.


5419a.  Vara tystnadens vän.


5419b.  Vara ärlighetens vän.


5419c.  Vara barmhärtighetens vän.


5420.  Med tåligheten kommer man längre än

o-tåligheten.


5421.  Med mildheten kommer man längre än

hård-hjärt-ligheten.


5422.  Med barm-härtigheten kommer man

längre än o-barmhärtigheten.


5423a.  Ödmjukheten framspringer inte från  förståndet  utan från hjärtat.


5423b.  Mildheten framspringer inte från

förståndet  utan från hjärtat.


5423c.  Barmhärtigheten framspringer inte

från förståndet  utan från hjärtat.


5424.  Tillåta kärleken bli älskad  kärleken

älskar tillbaks.


5425.  Älskas av kärlekens ljuv-ligheter.


5426.  Bli upp-fylld av kärlekens sötma.


5427a.  Öd-mjuk-heten präglas inte av rädsla.


5427b.  I öd-mjuk-heten finns en vila.


5427b.  Full-kom-liga ödmjukheten leder

den ödmjukes tankar  hjärtan  tungans Ord-val.


5428.  O-fullkomliga högmodet leder den vredes

tankar  hjärta  tungans  Ord-val.


5429.  Den som funnit öd-mjuk-heten har övervunnit

högmodet  övermodet  Och stolheten.


5430a.  DEN som funnit är-lig-heten har övervunnit

o-ärlig-heten.


5430b.  Är-lig-heten följer  den ärlige i hans fotspår.


5430c.  Är-lig-heten finner sin glädje i

den ärliges tankar Och hjärta.


5431.  VARJE MÄNNISKA KÄNNER SIG BE-DRAGEN

AV SINA EGNA GENETISKA SVAGHETER.


5432a.  DEN som lever i o-ärlig-heten  har inte

funnit är-lig-heten.


5432b.  O-ärlig-heten följer  den o-ärlige

i hans smärtsamma fotspår.


5432c.  O-ärlig-heten finner sin skade-glädje

i den o-ärliges tankar & hjärta.


5433.  Ödmjukheten förintar vårt hög-mod.


5434.  Ödmjukheten förintar vårt över-mod.


5435.  Ödmjukheten förintar vår stolt-het.


5436.  För den barm-härtige öppnas barmhärtighetens djupa out-sinliga källor.


5437.  Bättre lyda fri-modigheten än rädslan.


5438.  Frimodigheten & rädslan varandras

fiender & o-vänner.


5439.  Rädslan & lögnen varandras vänner.


5440a.  Vreden saknar sakmodigheten

misslyckas med vara problem-lösare.


5440b.  Skapar problem istället.


5441a.  Kärleken & friden & glädjen.


5441b.  Sinnes-ron Och sinnes-friden

tillgänglig för Alla trötta & slitna tankar.


5441c.  Kärleken Och friden & glädjen

tillgängliga för Alla trötta Och slitna tankar.


5442a.  Leva livet i av-saknad av ödmjukheten

har istället valt livet i högmodet.


5442b.  Leva livet i av-saknad av litenheten

har i-stället valt livet i övermodet.


5442c.  Leva livet i av-saknad av enkelheten

har i-stället valt livet i stoltheten.


5443a.  Ödmjukes tankar  ödmjukhetens tankar.


5444b.  Mildes tankar  mild-hetens tankar.


5444c.  Saktmodiges tankar  saktmodig-

hetens tankar.


5445.  Den som hjälper en annan  hjälper sig själv.


5446.  Den som ger kärlek  får kärlek tillbaka.


5447a.  Snälles omsorg  får snällhetens be-löning.


5447b.  Vänliges omsorg  får vänlighetens

be-löning.


5447c.  Gode personens omsorg  får

godhetens belöning.


5448.  Bättre vara ödmjukhetens tjänare

än vara övermodets smärtsamma slav.


5449.  Bättre vara litenhetens tjänare

än vara högmodets smärtsamma träl.


5450.  Bättre vara enkelhetens tjänare

än vara stolhetens smärtsamma slav.


5451a.  Vad väljer människan sitt liv till

vara övermodets slav eller ödmjukhetens tjänare.  


5451b.  Vad väljer människan sitt liv till

vara högmodets träl eller litenhetens tjänare.


5451c.  Vad väljer människan sitt liv till

vara stolthetens slav eller enkelhetens tjänare.


5452.  Övermodet  skadande  få-fängt  förstörande.


5453.  Stoltheten  skadande  fåfängt  för-störande.


5454.  Högmodet  skadande  få-fängt  förstörande.


5455.  Ha-begäret  mänsklighetens  olycka & fördärv.


5456.  O-måttlig stresset  saknar  uppmuntrans

be-löning.


5457.  Uppmuntraren  all uppmuntrans vän.


5458.  Vara uppmuntrans vän  villig uppmuntra

sin nästa.


5459.  Godheten & barmhärtigheten

har en framtid på jorden.


5460.  Godheten & barmhärtigheten

mänsklighetens räddning.


5461.  Godheten Och barm-härtig-heten

elakhetens fiender & o-vänner.


5462a. Ödmjuka tankar  ödmjukt hjärta

ödmjuka Ord.


5462b. O-böjliga trohets-tankar  o-böjligt

trohets-hjärta  o-böjliga tohets-ord.


5463c.  Milda tankar  milt hjärta  milda Ord.


5464.  Lyssnande tankar  lyssnande hjärtan

lyssnande Ord.


5465.  Kärlekens läkemedel 

mänsklighetens räddning.


5466.  Ömhetens   öm-sint-hetens läkemedel

mänsklighetens  rädd-ning.


5467.  Egen-sinnighetens feghet & ljumhet

ärar egoismen.


5468.  Kärleks-fulla tankar  kärlekens hjärta

kärleks-fulla Ord.


5469.  Ömma tankar  ömt hjärta  ömma Ord.


5470.  Öm-sinthetens tankar  ömsinthetens

hjärta  örmsint-hetens Ord.


5471a.  Älskvärdigheten  vännen för livet


5471b.  Värde-fullheten  vännen för livet.


5471c.  Uppmuntran  vännen för livet.


5472.  Dominantiska beteendet saknar

sinnes-friden & sinnes-ron.


5473.  Ömheten & omsorgen  vänner för livet.


5474.  Tystnaden & stillheten  vänner för livet.


5475.  Ödmjukheten & mildheten

vänner för livet.


5475.  Snälla Och vänliga Ord  elakhetens Ords

fiender & o-vänner.


5476.  Kärlekens & barmhärtighetens Ord

för-aktets Och hatets Ords fiender & o-vänner.


5477.  Sanningens Ord  lögnens & falskhetens

Ords fiender Och o-vänner.


5478.  Tillåta tystnaden vara Herre över tankarna.


5479.  Tillåta tystnaden vara Herre över hjärtat.


5480.  Tillåta tystnaden vara Herre över tungan.


5481.  Tillåta tankarna  hjärtat  tungan  vara

tystnadens vänner.


5482.  Ärliga Ord   talas av  ärliga hjärtan.


5483.  Ren-hjärtliga Ord  talas av  rena hjärtan.


5484.  Kärleks Ord  talas av  kärleksfulla hjärtan.


5485.  Ärliga Ord  o-ärliga Ords  fiender &  o-vänner.


5486.  Bättre lyda tystnaden än känna o-tystnadens

smärtsamma lidande.


5487.  Bättre lyda ärligheten än känna

o-ärligens smärtsamma ångest.


5488.  Bättre lyda sanningen än känna för-talets

smärtsamma lidande.


5489.  Bättre lyda sanningen än känna skvalleriets

smättsamma lidande.


5490.  Glädjefyllt beteende  tröste-rika  vänliga

Ord  livets värde för de bedrövade & sorgsna.


5491.  Frimodiges djärvhet belönas.


5492.  Frimodiges frihet från rädslans slaveri

Och träldom.


5493.  Rädslans träldoms-ok  frimodighetens

fiende Och o-vän.


5494.  Frimodighetens frihet besegrar

rädslans lögner.


5495.  Frimodiga tankar  hjärtats frimodighet 

frimodig tunga  hjärtats glädje.


5496.  Rädslan känner en rädsla inför frimodighetens djärvhet. 


5497.  Kärleksfulle vandrar på kärlekens vägar.


5498.  Ödmjuke vandrar på ödmjukhetens vägar.


5499.  Milde vandrar på mildhetens vägar.     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 juli 2017 04:38

Lyssnandet gör att jag älskar den personen

     som jag lyssnar på.


SNÄLLHETEN.VÄNLIGHETENGODHETENELAKHETENRÄDSLANLÖGNENFALSKHETENKÄRLEKENÖMHETENÖMSINTHETENVREDENILSKENHETENHÄFTIGHETENSAKTMODIGHETENMILDHETENHÅRD-HJÄRT-LIGHETEN.HATETBITTERHETENFIENDESKAPET
FÖRAKTETBARMHÄRTIGHETO-BARMHÄRTIGHETENTÅLAMODETUTHÅLLIGHETENSTÅNDAKTIGHETENO-TÅLIGHETENSANNINGENFÖRTALETSKVALLERIETTYSTNADENO-TYSTNADENSTILLHETENORONFÖRVIRRINGENSINNES-RONSINNES-FRIDEN


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se