Alla inlägg under juni 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 juni 2017 20:56

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDRKVICKELSE. 


DEL.  47.


4700.  Stänga av massmediala informationen

tillåta tystnadens tid  äga massmediala tiden.


4701.  Massmediala förvirrande.

Tankar förvirras Tungor förvirras Hjärtan förvirras.

4702.  Snurriga informations-källor penning &

Ha-begärets språkrör.


4703.  Social vänskap  bättre än massmediala

informationskällors ständiga utflöde.


4704.  Massmedial förhärligande av ondskan.


4705.  Fåfängligt förhärliga ondskan.


4706.  Fåfängligt förhärliga ilskenheten & häftigheten.


4707.  Fåfängligt förhärliga vreden & stridslystenheten.


4708.  Fåfängligt förhärliga elakheten.


4709.  Fåfängligt lyssna på tal-trängd tunga.


4710.  Fåfängligt lyssna på lögnen & falskheten.


4711.  Fåfängligt lyssna på förtalet & skvalleriet.


4712.  Fåfängligt lyssna på o-ärligheten.


4713.  Fåfängligt lyssna på övermodet & stoltheten.


4714.  Fåfängligt lyssna på skrytsamheten & högmodet.


4715a.  Tålmodige inväntar tiden sedan bryter

hans tåliga hjärtats glädje fram.


4715b.  Tålmodiges få-ordiga tunga talar tills tiden är inne.


4715c.  När han talar prisas och äras

tålmodiges klokhet.


4716.  Lögnen & falskheten dödar själs-livet.


4717.  Förvillat liv fyllt av olyckor & fördärv.


4718a.  Saktmodigheten leder den saktmodige på

saktmodets jämn väg.


4718b.  Känna sig fri från ilskenhetens & häftighetens o-jämna  steniga & törnfyllda mark.


4719.   Moders-kärlekens dominantiska beteende :

skadar barnets självständiga utveckling.


4720.  Ödmjukhetens sälta nyttig i högmodets Och stolthetens närhet. 


4721.  Lyssna på olydnaden : göra hennes vilja.


4722.  Lyssna på hatet & föraktet göra deras vilja.


4723.  Ont & fördärvligt tal : tomhetens tal.


4724.  Tystnadens vilja talar i tystnaden.


4725.  O-tystnadens vilja talar i o-tystnaden.


4726.  Lyssna inte till din nästas fel & brister

utan först se dina brister & fel.


4727.  O-tiden i tystnadens & stillhetens närhet

blir bestulen på deras tid  :: i stället skapas tid

för oron & förvirringen : vilket skadar tankar

hjärta & talet.


4728.  Falskt vittnesbörd  falskhetens & lögnens

bunds-förvantet.


4729.  Tjuveriet  stjäla det som inte tilhör sig själv.


4730.  Mord stjäla livet infrån din nästa.


4731.  Onda tankar ärar & förhärligar Ondskan.


4732.  Vänskapen fortplantar sig i vänskapens närhet.


4733.  Ödmjukheten fortplantar sig i ödmjukhetens närhet.


4734.  Snällheten & vänligheten fortplanar sig i deras närhet.


4735.  De ges vidare när deras inbjudan besvaras.


4736.  Tacksamt hjärta befriat från

o-tacksamhetens närhet.


4738.  Ödmjukt hjärta befriat från högmodets vilja & tankar.


4739.  Moder-kärleken  känner längtan efter

baby-doften.


4740.  Milt hjärta känner sig befriad från

hård-hjärtlighetens närhet.


4741.  Saktmodighetens hjärta känner sig befriad

från häftighetens närhet.


4742.  Saktmodighetens hjärta känner sig befriad

från ilskenhetens &b vredens närhet.


4743.  Vänlighetens & snällhetens hjärta känner

befriad från elakhetens närhet.


4744.  Tröste-rikt hjärta känner friheten från

sorgsenhetens närhet.


4745.  Fridens hjärta känner friheten från

o-fridens närhet.


4746.  Kärlekens hjärta känner friheten från

själ-viskhetens närhet.


4747.  Mildheten bor i mildes tankar hjärtats inre tankar & tal.


4748.  Vara mildhetens vän & med-tjänare

fördjupar hennes närhet i den mildes livs-vandring. 


4749.  Ödmjukheten bor i ödmjukes tankar

hjärta & tal.


4750.  Vara ödmjukhetens vän Och medtjänare

fördjupar hennes närhet i den ödmjukes livs-vandring.


4751.  Snällheten & vänligheten bor i snälles

Och vänliges tankar  hjärta  Och  tal.


4752.  Vara snällhetens & vänlighetens vän Och med-tjänare fördjupar hennes närhet i snälles

& vänliges tankar  hjärta  Och tal. 


4753.  Uppmuntra kvinnan i sin moders-kärlek

känner hon sig uppskattad älskad & värdefull.


4754.  Kvinnan vanäras om hon inte få föda barn.


4755.  Böja sig djupt inför ödmjukheten

älska henne.


4756.  Böja sig djupt inför sanningen älska henne.


4757.  Böja sig djupt inför snällheten & vänligheten

älska dem.


4758.  Böja sig djupt inför barmhärtigheten & förlåtelsen  älska dem.


4759.  Böja sig djupt inför tystnaden & stillheten

älska dem.


4760.  Böja sig djupt inför lydnaden & kärleken

älska dem.


4761.  Böja sig djupt inför behärskade tungan

älska den.


4762.  Sök inte strid med en gräl-sjuk

lägger brännbara vedträd på gräleriets torra

ved-brasa. 


4763.  Sök inte strid med den ilskne lägger brännbara vedträd på ilskenhetens torra vedbrasa.


4764.  Sök inte strid med den vetgirige lägger

brännbara vedträd på vredens torra ved-brasa.


4765.  Saktmodigheten visar sin tacksamhet när hennes inbjudan besvaras.


4766.  Älska saktmodet dela sin gemenskap

med henne.


4767.  Älska snällheten & vänligheten 

dela sin gemenskap med dem.


4768.  Älska mildheten sin gemenskap med henne.


4769.  Älska kärleken & barmhärtigheten dela sin

gemenskap med dem. 


4770.  Älska stillheten äga stillhetens vänskap.


4771.  Älska tystnaden äga tystnadens vänskap.


4772.  Älska behärskad tunga äga hennes vänskap.


4773.  Ärlige lever i fullkomlig lydnad inför ärligheten.


4774.  Kärleken har en vilja & känsla få vidröra tankar  hjärtats tankar & ord-valen.


4775.  Skrivna blad kan inte förändras.


4776.  Högmodiga tankar vanärar ödmjukhetens tankar. 


4777.  Elakhetens tankar vanärar snällhetens & vänlighetens tankar.


4778.  Vredens & ilskenhetens tankar vanärar

saktmodighetens tankar.


4779.  Undvika ilskenhetens & häftighetens beteende  vara deras o-vänner.


4780.  Mildheten leder den mildes livs-vandring på

mildhetens jämna väg.

 

4781.  Ödmjukheten leder den ödmjukes

livs-vandring på ödmjukhetens jämna väg.


4782.  Mildhetens sälta nyttig i hård-hjärtlighetens närhet.


4783.  Snällhetens & vänlighetens sälta nyttig

i elakhetens närhet.


4784.  Tystnadens sälta nyttig i o-tystnadens närhet.


4785.  Behärskad tunga nyttig i o-behärskad

tungas närhet.


4786.  Lyssna på lydnaden göra hennes vilja.


4787.  Glömskans belöning  glömmer betala räkningen.


4788.  Sanningens ljusa sälta avslöjar lögnen.


4789.  Sanningen talar sanna Ord lögnen talar

lögnaktiga Ord.


4790.  Världens mörker av fördärv och undergång

förhärligar Ondskan.


4791.  Världens mörker känner ingen längtan

efter ljuset.


4792.  Världens förhärligande av mörkret

förslavad av Ondskan.


4793a.  Lämna sin vredes-vilja till saktmodighetens vilja.


4793b.  Lämna sin häftighets-vilja till saktmodets

vilja.


4793c.  Lämna sin ilskenhets-vilja till saktmodighetens vilja.


4794a.  Lämna sin elaka vilja till godhetens &

vänlighetens vilja.


4794b.  Lämna sin elaka vilja till snällhetens vilja.


4795a.  Finns alltid tid för tystnadens tid.


4795b.  Finns alltid tid vara rädd om tystnaden.


4795c.  Finns alltid tid för saktmodighetens tid.


4795d.  Finns alltid tid vara rädd om saktmodigheten.


4796.  Penning-begäret nationellt gissel.


4797.  Penning-begäret tankarnas lockande begär

efter penningar.


4798.  Seendets begär efter penningar sår sitt

begär i tankar hjärtats tankar & ord-val.


4799a.  Häftige skadar sig själv. 


4799b.  Vetgirige skadar sig själv.


4799c.  Ilskne skadar sig själv.  

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 juni 2017 20:55

ORD FÖR DAGEN  JULI MÅNAD. 2017.


Första dagen.


Där avsaknaden av högmodet finns har ödmjukheten  funnit sina djupa rötter.


Andra dagen.


Vittnesbördet med tålamodets  uthållighetens

karaktär prövas  tränas i antingen motgångar

Och medgångar.


Tredje dagen.


Inre ansvars-känslan  känner fullt ansvar i

sina ord Och handlingar.


Fjärde dagen.


Ärlighetens karaktär  utvecklar en fin Och djup vänskap.


Femte dagen.


O-ärligheten  Ärligheten inte varandras vänner.


Sjätte dagen.


Högmodiges avsaknad av ärligheten.

        Ärlighetens fiende Och O-vän.


Sjunde dagen.


Ödmjuk person utvecklar fin Och djup vänskap.


Åttonde dagen.


Ärlighetens gemenskap tröstar  stöder Och hjälper

vänskapen.


Nionde dagen.


Ärligheten Och o-ärligheten går skilda vägar.


Tionde vägen.


Ärligheten tror på sanningen.


Elfte dagen.


O-ärligheten tror på lögnen.


Tolfte dagen.


Högmodige äger  o-ärligt beteende.


Trettonde dagen.


Ödmjuke äger ärligt beteende.


Fjortonde dagen.


Nyfiknes fråg-vishet  söker information om

sin nästa.


Femtonde dagen.


Nyfiknes fråg-vishet  spider ut information

om sin nästa till andra.


Sextonde dagen.


Nyfikne vill veta allt om alla.


Sjuttonde dagen.


Nyfikenheten splittrar vänskapen i sina spridande

ord om och till sin nästa.


Artonde dagen.


Nyfikenhetens tunga +++ sprider förtal Och skvaller.


Nittonde dagen.


Nyfikenhetens öron +++ känner omättnad

lyssnandet.


Nyfikenhetens ögon === blir aldrig tillfredsställd 

seendet.


Tjugonde dagen.


Övermodiges problem med nyfiken tunga.


Tjugo-första dagen.


Ödmjuke lånar inte ut sig till nyfikenheten.


Tjugo-andra dagen.


Vänligen Och godheten  Elakhetens o-vänner.


Tjugo-tredje dagen.


Dominantes beteende svårt ödmjuka sig

inför nästans önske-mål.


Tjugo-fjärde dagen.


Lydnaden  tacksamheten  ödmjukheten varandras vänner.


Tjugo-femte dagen.


Lydnaden  ödmjukheten  tankars Och hjärtats glädje.


Tjugo-sjätte dagen.


Tacksamheten Och ödmjukheten säger sanningen.


Tjugo-sjunde dagen.


Lydnaden Och ödmjukheten  ärlig Och pålitlig.


Tjugo-åttonde dagen.


Ödmjukheten Lydnaden Tacksamheten varandra

till tröst  Stöd Och hjälp.


Tjugo-nionde dagen.


Ödmjukheten Lydnaden Tacksamheten  lyhörd

för tystnaden  eftertänksamheten Och stillheten.


Trettionde dagen.


Tacksamheten Lydnaden Ödmjukheten  upphöjd

Och prisad vid stadens portar.


Trettio-första dagen.


Tacksamheten Lydnaden  Och Ödmjukheten

främmande för O-lydnaden  O-tacksamhet

      Och Högmodet. 


 
 Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2017 05:50

JESUS SYRAKS BOK.  39:1-11.


KROPPSARBETE OCH STUDIER.


DEL. 2.


Syraks bok.  39:1.


1.  #Han forskar i alla fädernas vishet och studerar

ivrigt vad profeterna sagt#.


Den vise känner längtan viljan söka för-fädernas

vishets-läror Och sanningens profeters tal.


¤Syraks bok.  39:2.


2.  #Han samlar på berömda mäns ord och tränger

in i sinnrika tänkespråk#.


Vise personens intresse samla berömda mäns

vishets-ord.

      Visar sitt intresse för skarp-sinniga tänkespråk.       


Salomos vishet. 8:8.


8.  #Och skulle någon därtill längta efter lärdom,

så känner hon det förflutna och kan förutse

       framtiden.

Hon förstår sig på tänkespråk och kan lösa gåtor,

       tecken och under känner hon till på förhand,

och hon vet hur tider och skeden skall sluta#.


Söker någon efter vishetens lärdom  tillgänglig

för Alla.

        Hon känner det för-flutna  förutse framtiden.

Förstår  ut-tyder tänkespråk  löser o-lösta gåtor.

      Tecken & under känner  hon till.

Vet när när tider & skeden slutar#.


Vishetens lärdom  hjärtats längtan

     Lärorikt tal  talar läro-rika ord.


Lärdomen  förflutnas kännedom.

             Lärdomen  förutser framtiden. 


Vishetens tänke-språk  löser o-lösta gåtor.

      Vishetens  kännedom om tecken och under.


Vishetens  kännedom om olika  tiders

och slut-skeende skall inträffa.


Syraks bok. 8:8.


8.  #Försumma inte att lyssna på de de visa, fördjupa dig i deras tänkespråk.

      Genom dem kan du få bildning och lära dig

att tjäna stormän#.


Visa  respekt för de vises lärdom.

    Låt dig fördjupas i deras tänkespråk.

De vises lärdom & tänke-språk be-rikar din

       bildning ger de dig tillfälle betjäna stormännen.

 

¤Syraks bok. 39:3.


3.  #Han söker ordspråkens dolda mening och

är förtrogen med tänkespråkens gåtor#.


Den lärdes vishet söker  ordspråkens  fördolda skatter för  dårars tankar och hjärtats tankar.


     Känner sig trogen med tänkespråkens

dolda gåtor.


4.  #Stormän tar honom i sin tjänst, och i härskares

följe blir han sedd#.

        Han kan resa i främmande länder, ty han har

prövat på gott och nytt bland människor#.


Stormännen önskar den lärdes vishet  vara

deras tjänare.

       Hans vishet  skiljer på gott och nytt.


Syraks bok. 34:9.


9.  #Den som har rest omkring känner till mycket,

der erfarne kan tala med sakkunskap#.


Mycket resande ger riklig kunskap.

       Erfarne känner ingen brist på sak-kunskap.    


5.  #Han beflitar sig om att börja sin dag i bön inför Herren, sin skapare.

         Han vänder sig till den Högste, åkallar honom

och ber om förlåtelse för sina synder#.


Den vises dag börjar med bön  inför sin skapare.

         Vänder sitt ödmjuka hjärta till den Högste.


Åkallar honom  ber om syndernas för-låtelse. 


6.  #Om det är Herrens, den Väldiges, vilja fylls

han av vishetens ande#.

         Han låter sin vishet strömma fram i ord

och prisar Herren i bön#.


Lärdes vishet  fylld av vishetens ande.

        Vishetens ande  tillgänglig  för Alla.

Vise personen i sin vishet låter  visa ord strömmar

från hans tankar  hjärtats tankar.


Vises tacksamhet  visas i  hjärtats lov-prisning

i bön inför den Högste.


Jesaja bok.  11:2.


DEN SVEKFRIE O SVEKLÖSE HÄRSKAREN.


2.  #Han är fylld av Herrens ande, vishetens

och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande,

         kunskapens och gudsfruktans ande#.


Svekfries & sveklöses liv kännetecknas

vara fylld av  Herrens ande

                           Vishetens o insiktens ande

klokhetens o kraftens ande

         kunskapens o gudsfruktans ande.


3.  #Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten#.


Svekfrie härskaren dömer  inte efter ytligt sken

av gudsfruktan.

För inte rättvisans tal  efter  falska rykten.


4.  #Rättvist dömer han de svaga, med oväld skipar

han rätt åt de fattiga  i  landet.

        Hans ord är en käpp på våldmännens rygg,

de ondas liv blåses ut av hans tal.


Sveklöse härskaren  dömer rättvist  för

de svagas talan.

      Har objektivt tänkande åt de fattiga i landet.

Hans insiktsfulla ord  tränar  fostrar  våld-männens

ondas planer.

    Onskefullas  liv  tillintetsgörs av  hans tal.


5.  #Rättvisan är hans bälte, troheten bär han

kring livet#.


Rättvisan hans ära.  

         Troheten hans livs ryggrad.


Vishetens bok.  7:7.


7.  #Därför bad jag till Gud, och han gav mig

klokhet.

        Jag åkallade honom, och vishetens ande

kom till mig#.


Bönen till Gud  tillgänglig  för Alla.

         Klokheten  tillgänglig för Alla. 

Åkalla honom  allas möj-lig-het.

      Besvarad åkallan  vishetens ande 

åkallans be-löning.


   7.  #En sådan man ger rätt riktning åt sin klokhet

och insikt och ägnar sina tankar åt Herrens

        hemligheter#.


Lärd mans vishet  livets målmedveten  hans

klokhet  och  insikt.

      Lärde mannen låter sin tids-tankar  vara

i Herrens fördolda hemligheter. 


8.  #Han undervisar om sin lära och har sin stolhet

I Herrens förbunds lag#.


Lärd mans vishet  undervisar  i sin vishets-lära

känner sin stolthet  i Herens förbunds lag.


9.  #Många skall lovsjunga hans klokhet,

aldrig någonsin skall hans namn utplånas.

      Minnet av honom skall inte försvinna, hans rykte

skall leva genom alla släktled#.


Folket lovsjunger lärde mannens  klokhet.

        Hans namn för evigt bevaras.

Hans levnads minnen  skall aldrig ut-plånas.

        Hans insiktfulla rykte  skall få  leva  i evighet.


Syraks bok. 37:26.


26.  #Den vise vinner förtroende hos sitt folk,

och hans namn skall leva i evighet#.


Vis människas vishet  vinner folkets hjärtats

för-troende.

       Hans namn skall aldrig ut-plånas.


10.  #I främmande länder skall man tala om hans

vishet, och folkförsamlingen skall förkunna

         hans lov#.


Folket i främmande  känner till  vises  lärdom

       folk-församling  förkunnar hans livs-lärdom

i tacksamhet.


11.  #Lever han länge äras hans minne mer än

tusen andras, och dör han är detta honom nog#.  


Får den vise leva långt liv  äras  hans livs-minnen

bättre än tusen andras minnen.

       Vid sin död  känner han mättnaden. 

  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2017 05:50

JESUS SYRAKS BOK.  39:12-34.


ALLT HAR SITT ÄNDAMÅL.


12.  #Ännu fler tankar har jag att lägga fram;

som fullmånen sväller jag av dem#.


Hjärtats tankar lägger jag fram  i  jämförelse

med fullmånens storhet. 


13.  #Lyssna till mig, mina fromma söner,

så skall ni grönska som rosenbusken vid bäcken#.


Lyssna till mitt saktmod  min mildhet

mitt fromhets tänkande  mina fromma söner.

      Lyder ni min fromhet  skall ni grönska

som rosenbusken vid vatten-bäcken.


Psalm. 1:3.


3.  #Han är som ett träd planterat nära vatten ---

det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar

        bladen.

Allt vad han gör går väl#.


Fromhetens söner  liknas vid ett fruktsamt träd.

          Trädet planterat vid vatten-bäckens närhet.

Bär frukt av saktmod och mildhet  på bestämd tid.

         Fromhetens träds blad vissnar aldrig.

Fromhetens söner  bemöts av framgång o välstånd.


14.  #Ni skall sprida vällukt som rökelsen och gå

i blom som liljan.

    Sprid er vällukt, stäm upp er lovsång och prisa

Herren för alla hans verk#.


Saktmodets o mildhetens söner  skall sprida

mildhetens  saktmodighetens vällukt  som välbehaglig rökelse.


Sönernas blomstring  liknas vid liljans väldoftande

ut-blomning. 


Ni, sprid er vällukt  låt er lovsång ljuda

lovprisningen  tacksamt ära hans verk.


15.  #Förkunna hans namns storhet, tacka och lovsjung honom med sånger och med spel

      på lyra.

Med dessa ord skall ni prisa honom#.


Ni milda o saktmodiga söner  förkunna frimodigt

hans namns ära i  storhet  tacksamhet  lovsång

       i sånger  harpos spel  på lyra.


16.  #Allt vad Herren har skapat är underbart,

och allt vad han har befallt sker i rätt tid#.


Skapelse-verket  fullkomligt verk

  skapelsen vill visa sin skönhet o ljuvlighet. 


Vishetens bok.  1:14.


14.  #Nej, till att leva skapade han allt, och i allt

som blir till i världen bor hälsa#.


Allt skapade varelser har en livsande sig.

     I allt skapat bor hälsan.


Syraks bok. 42:22.


22.  #Hur härliga är inte alla hans verk  ----

också den minsta gnista är en fröjd för ögat#.


Hans skapades verks skönhet  jämförs med

ögats seendets fröjd av  värme och ömhet.   


17.  #Ingen må säga: "Vad är detta?

Vad är det till för?"


Allt blir efterfrågat när dess tid är inne.

       Genom hans ord hejdades vattnet liksom i en damm, på hans bud blev vattenförråden till#.  


Hans makt ord  kontrollerade  vattenflödet

i  rätt  tid.


Första Moseboken. 1:6.


6.  #Gud sade:  "I vattnet skall ett valv bli till,

och det skall skilja vatten från vatten".

    Och det blev så#.


Skapelse ordningen lydde den allsmäktiges ordning.

   Vattenflödet fick bara beträda vissa

skapelse områden. 


18.  #På hans befallning sker allt vad han önskar,

och ingen kan försvaga hans räddande kraft#.


Hans ord be-fallningar  lyder skapelse-ordningen.

        Hans skapar-förmåga försvagas inte.


Psalm.  135:6.


6.  #Allt vad Herren vill, det gör han i himlen och på

jorden, i haven och de stora djupen#. 


19.  #Han vet allt om varje människas gärningar,

ingenting kan gömas för hans blickar#.


Hans allvetande har kännedom om människans

ord och handlingar.

        Hans allvetande blickar genomskådar allt.


Psalm. 139  ger beskrivning på den högstes

allvetande kännedom.


20.  #Från evighet till evighet ser han, och ingenting är förundransvärt för honom#.


Hans Majestäts evighets tänkande  ser allt  vet allt.


21.  #Ingen må säga: "Vad är detta?

Vad är det till för?"

       Allt har skapats för sitt ändmål#.


Behövs inte ifrågasätta  den högstes  skapelse

ordning.

   Hela skapelsens olika skapelseverk

har ett ändamål  livssyfte  livsmål  livets mening.


22.  #Hans välsignelser flödar över som en flod

som dränker in den torra jorden med sitt vatten#.


Hans Majestäts överflödande välsignelser 

flodets strömmande välsignelser  som aldrig upphör.

Torra jordens längtan  efter  vattnets fuktiga

näringsflöde.


23.  #Men hans vrede skall också fördriva hedningarna, liksom när han förvandlade vattenrik

mark till saltjord#.


Herrens vredes förbannelse  visar sig i att

fördriva hedningarna.

          Jorden vattenrika jord  förvandlas  till

en ofruktsam saltig jord.


24.  #Hans vägar är raka för de fromma men fulla

av hinder för de laglösa#.


Fromsinta  godhjärtade  vandrar på Herrens raka

välsignade vägar.

       Laglösa  o-moraliska människor  bemöts

av olyckor  och  faror.


25.  #Goda ting har från begynnelsen skapats

för de goda men också onda ting för syndarna#.


Godhjärtliga människors  liv  fylls av

goda dygder.

        Onskefulla människors  liv  fylls  av

o-moralen  lidandet  sjukdomar.  


26.  #Det mest nödvändiga för människans liv

är vatten och eld och järn och salt, mjöl och

mjölk och honung, vin och olja och kläder#.


Människans nödvändigaste behov :::

vattnet  törstens hjälp  elden  kroppens värme

     järnet  formas efter  hennes  livs-behov.

Saltet  födans  smakliga stöd.

     Mjölet  mjölken  kroppens näringsrika  föda.

Honungen  kroppens hälsomedel.

       Vinet  släcker  törsten.

Oljans  lenhet  kroppens mjukhet.

       Kläder  kroppens värme.


27.  #Allt detta är de fromma till nytta, men för syndarna vänds det till skada#.


Fromsinta  godhjärtiga


28.  #Det finns andar som skapats för att straffa

och låter piskslagen hagla i vredsmod.

       På räkenskapens dag ger de sin styrka

fritt lopp tills deras skapares vrede är stillad#.


29.  #Eld och hagel, pest och hungersnöd ------

allt detta har skapats för att straffa#.


30.  #Liksom vilddjurständer, skorpioner och ormar

och svärdet som straffar  och förgör den gudlöse#.


31.  #När de hör hans befallning gläds de och gör sig beredda för sinn tjänst på jorden; när tiden

        är inne lyder de hans ord#.


32.  #Av detta har jag från början blivit strykt,

jag har övervägt det och nu skrivit ner det#.


33.  #Allt vad Herren har skapat är gott,

han fyller varje behov i rätt tid#.


34.  #Ingen må säga: "Det här är sämre än det där",

ty allt blir uppskattat när dess tid är inne#.


35.  #Så stäm upp er lovsång med både hjärta

och mun, och prisa Herrens namn#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2017 05:49

FÖRTALETS FAROR.


13.  #Förbannelse över lögnaren och baktalaren -----

han vållar många fredliga människors undergång#.


14.  #Den skvallrande tungan har störtat många i olycka och drivit dem på flykt från land till land.

       Den har förstört befästa städer och lagt stormäns hus i ruiner#.


15.  #Den skvallande tungan har kört dugliga hustrur på porten och berövat dem mfrukten av deras

         arbete#.


16.  #Lyssnar man till den får man ingen frid

och kan aldrig leva i ro#


17.  #Piskans slag ger blodiga märken, men

tungans slag knäcker ben#.


18.  #Många är de som fallit över för svärdet,

men inte så många som tungans offer#.


19.  #Lycklig den som funnit skydd mot förtalet,

som inte utsatts för dess raseri, inte behövt släpa 

      på dess ok och aldrig fjättrats av dess bojor#.


20.  #Ty dess ok är av järn och dess bojor av koppar#.


21.  #Ond är den död det vållar, och dödsriket

självt ger en bättre lott#.


22.  #Förtalet skall aldrig få makt med de fromma,

de skall inte bli brända av dess flammor#.


23.  #Dess offer blir de som överger Herren,

kring dem skall det brinna och aldrig slockna.


Det skall släppas loss mot dem som ett lejon,

      som en leopard skall det slita dem i stycken#.


24-25.  #Du inhägnar ju din egendom med törnhäckar ------ se också till att sätta lås för din

      mun.


Du knyter ihop om ditt silver och guld ------ gör dig också en våg för att väga dina ord#.


26.  #Akta dig så att förtalet inte får dig på fall

mitt för ögonen på din lurande fiende#.


Syraks bok.  28:13-26.

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juni 2017 02:34

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 45.


4500.  Lyssna på snurrigheten bli hennes

med-tjänare.


4501.  Snurrigheten lyssnar på sig själv.

Hon är själv snurrig Och förvirrad.


4502.  Äras inte ödmjukheten  äras högmodet.


4503.  Äras inte vänligheten Och snällheten

äras elakheten.


4504.  Äras inte saktmodigheten  äras

ilskenheten Och häftgheten. 


4505.  Karaktäriska o-mogenheten visar sig i ::


1.  Ilskenheten.


2.     Häftigheten.


3.         Vreden.


4.             Ordstrider Och strids-lystenheten.


5.                   Kivet Och grälsjukheten.


6.                        Avundsjukan.


7.                            Otroheten Och trolösheten.


8.       O-lydnaden.


4506.  Saktmodige stressar inte sin nästa in i ilskenhetens Och häftighetens närhet.


4507.  Saktmodige tänker Och lyssnar först innan han talar i ord Och handling.


4508.  God-hjärtlige stressar inte sin nästa in

i elakhetens närhet.


4509.  God-hjärtlige tänker Och lyssnar först innan han talar i ord Och handling. 


4510.  Kärleksfulle stressar inte sin nästa in

i förtalets Och skvalleriets närhet.


4512.  Kärleksfulle tänker Och lyssnar först innan han talar i ord Och handling.


4513.  Milde stressar inte sin nästa in i

hård-hjärtlighetens närhet.


4514.  Milde tänker först Och lyssnar innan han talar i ord Och handling.


4515.  Uppmuntraren stressar inte sin nästa in

i uppgivenhetens Och deppighetens närhet.


4516.  Uppmuntraren tänker först Och talar innan han talar i ord Och handling.


4517.  Lyda sanningen  eller bedröva sanningen.


4518.  Tillåta sig tränas Och fostras ifrån ilskenheten ::: släppa hennes inflytande i tankar Och hjärta.

Istället bjuda in saktmodet i tankar Och hjärta.


4519.  Tillåta sig tränas Och fostras ifrån häftigheten ::: släppa hennes inflytande i

tankar och hjärtat.

Istället bjuda in saktmodet i tankar Och hjärtan.


4520.  Tillåta sig tränas Och fostras ifrån vreden

::: släppa hennes inflytande i tankar Och hjärta.


4521.  Ondskan föraktar kärleken Och sanningen.


4522.  Bemöta människor med saktmodet undviker deras ilskna Och häftiga beteende.


4523.  Bemöta människor med vänlighet Och

snällhet undviker deras elaka beteende.


4524.  Bemöta människor med mildheten undviker

deras hård-hjärtliga beteende.


4525.  Bemöta människor med kärleken undviker

deras förtaliga Och skvalleriaktiga beteende.


4526.  Bemöta människor med sanningen undviker

deras falska Och lögnaktiga beteende.


4527.  Bemöta människor med ödmjukheten undviker deras högmodiga Och stolta beteende.


4528.  Egen-äran  farlig Och skadlig.


4529.  Tungans Missbruk:


Skvalleraktiga-Ord

     Förtaliga-Ord

         Anklagelse-Ord

              Högmodiga-Ord

                   Stolta-Ord

                       Hatiska-Ord 

                            Föraktfulla-Ord.  


4530.  Lydnadens tunga  tacksamhetens tunga

ärad av lydnaden Och tacksamheten.


4531.  Lydnadens ögon  tacksamhetens ögon

ärad av lydnaden  Och  Tacksamheten.


4532.  Lydnadens lyssnande  Tacksamhetens

lyssnande  ärad av Lydnaden  Och Tacksamheten.


4533.  Betjäna sin nästa med öppnande händer.


4534.  Betjäna sin nästa med tröstande stödjande

Och hjälpande händer.


4535.  Känns fint få ge uppmuntrande ord till

nästans uppmuntran.


4536.  Känns fint få ge älskvärda ord till

nästans älskvärdhet.


4537.  Känns fint få ge uppskattade ord till

nästans uppskattning.


4538.  Vara fångad i vredens fängelse-håla :

vill jag bli fri +++ saktmodig-hetens möjlighet befriar tankar & hjärtats tankar Och tungans Ord-val.


4539.  Saktmodigheten befrielse från ilsken-hetens Och häftig-hetens fängelse. 

    Saktmodighetens frihet släpper ilsken-hetens

Och häftig-hetens fångar fria.


4540.  Vara fångad ilsken-hetens Och häftig-hetens

fängelse-håla :: vill jag bli fri + saktmodighetens

        möjlighet befriar tankar hjärtat Och tungan.


4541.  Vara fångad elakhetens fängelse-håla ::

vill jag bli fri + god-hetens Och snäll-hetens

       möjlighet befriar tankar hjärtat Och tungan.


4542.  Stolte ärad av stolt-heten.


4543.  Över-modige ärad av över-modig-heten. 


4544.  Ren-hjärtlige älskad av renheten  ärad

avv renligheten.


4545.  Barmhärtige älskad av barmhärtigheten

ärad av barmhärtigheten.


4546.  Snälle älskad av snällheten  ärad av

snällheten.


4547.  Vänlige & god-hjärtlige älskad av dem

ärad av dem.


4548.  Renhjärtliges hjärta känner friheten från

förtalets & skvalleriets slaveri & träldom.


4549.  Barmhärtiges hjärta känner friheten från

o-barmhärtighetens träldom & slaveri.


4550.  Uppmuntrad person äger uppmuntrande tankar & hjärta.


4551.  Uppmuntrande Ord  Ord på den uppmuntrandes tunga.


4552.  Barmhärtiga Ord  Ord på den barmhärtiges

tunga.


4553.  Ödmjuka Ord  Ord på den ödmjukes tunga.


4554.  Saktmodiga Ord  Ord på den saktmodiges tunga.


4555.  Vänliga & snälla Ord  Ord på snälles

& vänliges tunga.


4556.  Glädjefulla Ord  Ord på den glädje-fylldes  tunga.


4557.  Ödmjukhetens befrielse från högmodets

Och övermodets fängelse.

     Ödmjukhetens frihet släpper högmodets Och övermodets fångar fria.


4558.  Barmhärtighetens befrielse från

o-barmhärtighetens fängelse.

      Barmhärtighetens frihet släpper

o-barmhärtighetens fångar fria.


4559.  Sanningens befrielse från förtalets Och skvalleriets fängelse.

       Sanningens frihet släpper förtalets & skvalleriets fångar fria.


4560.  Snällhetens Och vänlighetens från elakhetens fängelse.

        Snällhetens Och vänlighetens släpper

elakhetens fångar fria.


4561.  Vara fångad i högmodets Och övermodets fängelse-håla : vill jag bli fri +++ ödmjukhetens

       möjlighet befriar tankar hjärtats tankar

tungans Ord-val.


4562.  Vara fångad i hatets & föraktets fängelse-håla :: vill bli fri +++ ödmjukhetens möjlighet

     befriar tankar  hjärtats  tankar  tungans Ord-val.


4563.  Vara fångad i lögnens Och falskhetens fängelse-håla : vill bli fri +++ sanningens möjlighet

     befriar tankar  hjärtas tankar  tungans Ord-val.


4564.  Egen-kärleken  +++ föraktfull.


4565.  Egen-kärleken ++ själens fängelse-håla.


4566.  Egen-kärleken +++ själens kräfts-sår.


4567.  Egen-kärleken  +++ själs-livets

smärta Och lidande.


4568.  Finheten & snällheten & vänligheten

elakheten Och o-finhetens fiender & o-vänner.


4569.  Skvalleraktiga Ord  sanningens fiender

& o-vänner.


4570.  Förtaliga Ord  sanningens fiender

Och o-vänner.


4571.  Anklagelsens ord  kärlekens fiende

Och o-vänner.


4572.  Högmodiga Ord  ödmjukhetens fiender

Och o-vänner.


4573.  Stolta Ord  ödmjukhetens fiender & o-vänner.


4574.  Hatiska Ord  kärlekens fiender Och o-vänner.


4575.  Föraktfulla Ord  kärlekens fiender

Och o-vänner.


4576.  Hata egen-viljan  älska kärleken till nästan.


4577.  Hata vredesmodet  älska saktmodet

till sin nästa.


4578.  Hata ilskenhetens & häftighetens beteende

älska saktmodet.


4579.  Hata elakheten  älska snällheten

Och vänligheten.


4580.  Älska saktmodet  förakta ilskenheten.


4581.  Förakta tal-trängda tungan  älska

den behärskade tungan.


4582.  Hata pratsam tunga  älska tystnadens tunga.


4583.  Tystnadens tunga  botemedlet mot pratsam

& pratsjuk tunga.


4584.  Lyssnande öron  lyssnar inte på övermodiga

tungors ord-val.


4585.  Sen till vrede  rik på saktmod.


4586.  Sen till ilskenhet  rik på saktmod.


4587.  Sen till hat & förakt  rik på kärlek

& barmhärtighet.


4588.  Sen till förtal & skvaller  rik på sanning.


4589.  Sen till elakhet rik på vänlighet & snällhet.


4590.  Sen till hjärtats hård-het  rik på mildhet.


4591.  Rik på barmhärtighet  sen till egoism.


4592.  Rik på sanning  sen till lögnen.


4593.  Lögnen  ingen varaktighet i sanningen.


4594.  Egoismen  ingen varaktighet i

barmhärtigheten.


4595.  Hatet & föraktet  ingen varaktighet

i kärleken.


4596.  Kärleken förlåter hatet & föraktet.


4597.  Vreden ingen varaktighet i saktmodet.


4598.  Elakheten  ingen varaktighet

i snällheten & vänligheten.


4599.  Snällheten bättre än elakheten.   

      

         


            

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juni 2017 02:33

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 43.


#Tölpens övermod ställer till gräl, vishet finns

hos dem som tar  råd#.  Ord. 13:10.


4300.  O-trevligt  o-artigt övermod äger grälsjuk tunga.


4301.  Oartiga  o-trevliga Ord äger förtalets tunga.


4302.  O-artigt  o-trevligt beteende äger den karaktärslöse personen.


4303.  O-artiga  o-trevliga ögon föraktas av sanningen Och kärleken.


4304.  O-artigt  o-trevligt lyssnande främmande för sanningen Och kärleken.


4305.  Lättvunnen rikedom   o-ärlig rikedom.


4306.  Lättvunnen rikedom  föraktar sanningen

Och kärleken.


4307.  Lättvunnen rikedom föraktar förnöjsamheten.


4308.  Långsamt sparande ärligt sparande.


4309.  Långsamt sparande  ej  förvirrande.


4310.  Långsamt sparande främmande för

lättvunnen rikedom.


4311.  Vänliga ord   uppmuntrande ord.


4312.  Vänligt beteende vänliga ord.


4313.  Vänligt leende främmande för o-vänligt leende.


4314.  Vänlig tunga främmande för o-vänlig tunga.


4315.  Sanningens person avskyr lögnaktigt tal.


4316.  Sanningens person föraktar lögnen

Och falskheten.


4317.  Sanningens person älskar sanningen.


4318.  Sanna ord äger bestående värde.


4319.  O-sanna ord äger fåfängligt värde.


4320.  Tank-lösa ord sprider förvirrande tankar.  


4321.  Tank-lösa ord sårar själslivet.


4322.  Tank-lösa tankar   Tankar i förvirring.  


4323.  Trösterika ord  Trösterika tankar

livets glädje.


4324.  Trösterika tankar Och ord modlöshetens

Och deppighetens fiender Och o-vänner.


4325.  Trösterika tankar Och Ord ger ljus åt ögonen.


4326.  Givmild människa  förnöjsam människa.


4327.  Förnöjsam person främmande för

överflödets rikedomar.


4328.  Sanningen föraktar falskhetens Och lögnens

tankar Och ord.


4329.  Kvinnans flitiga händer  mannens glädje.

   

4330.  Lögnen ger inget fotfäste i sanningen.


4331.  Ilskenheten Och häftigheten ger inget fotfäste i saktmodigheten.


4332.  Hatet Och föraktet ger inget fotfäste

i kärleken.


4333.  Hård-hjärtligheten ger inget fotfäste

i mildheten.


4334.  O-behärskade tungan ger inget fotfäste

i behärskade tungan.


4335.  O-tystnaden ger inget fotfäste i tystnaden.


4336.  Tystnadens belöning föraktas av

o-tystnaden.


4337.  Behärskade tungans belöning föraktas

av o-behärskade tungan.


4338.  Ödmjukhetens belöning föraktas av högmodet.


4339.  Ödmjukheten bygger sitt hus i ödmjuka  hjärtan.


4340.  Behärskade tungan bygger sitt hus i

behärskade hjärtan.


4341.  Behärskat hjärta  ser sanningen Och kärleken som sina vänner.


4342.  Behärskat hjärta ser o-behärskat hjärta

som sin fiende och o-vän.


4343.  Behärskat hjärta främmande för förtalets

Och skvalleriets hjärta.  


4344.  Förtalets Och skvalleriets hjärta främmande för sanningen Och kärleken.


4345.  Barmhärtighetens hjärta främmande för

egoismens hjärta.


4346.  Elakhetens tankar Och Ord snällhetens

vänligheten fiende och o-vänner. 


4347.  Elakhetens hjärta föraktar snällhetens

vänlighetens hjärta.


4348.  Snällhetens  vänlighetens hjärta vän

med godhetens hjärta.


4349.  Barmhärtighetens tankar Och ord

värdesätter människo-värdet.


4350.  Barmhärtigheten kärleken  Sanningen

känner med-lidande  med-ömkan   med-känsla

för sin nästa.


4351.  Med-lidsamt hjärta ser sin nästas behov.


4352.  Med-lidsamt hjärta tröste-rik i ord

Och handling.


4353.  Med-lidsamt hjärta ser de smås fattigas övergivnas dagliga behov.


4354.  Törnen och fällor finns på den ilskes och häftiges väg.


4355.  Törnen och fällor finns på lögnarens

och falskesväg.


4356.  Törnen och fällor finns på den

o-barmhärtiges väg.


4357.  Törnen och fällor finns på förtalarens

och skvalleriens väg.


4358.  Ödmjukhetens vän blir den som älskar henne.


4359.  Saktmodighetens vän blir den som älskar henne.


4360.  Kärlekens vän blir den som älskar henne.


4361.  Förtalets Och skvalleriets vän blir den

som älskar dem.


4362.  Kivets  Och trätgirighetens vän blir

den som älskar dem.


4363.  Ilskenhetens och häftighetens vän blir

den som älskar dem.


4364.  Lyssna på Ödmjukhetens Moder

bemöter inbjudna med sin ödmjukhet.


4365.  Lyssna på Barmhärtighetens Moder

bemöter inbjudna med sin barmhärtighet.


4366.  Lyssna på mildhetens Moder

bemöts inbjudna med sin mildhet. 


4367.  Inom kärlekens värld existerar inte

existerar inte hatet Och föraktet.


4368.  Inom saktmodighetens värld existerar

inte ilskenheten Och häftigheten.


4369.  Inom vänligens Och godhetens värld

existerar inte elakheten.


4370.  Elakheten beteende ett kortsiktigt beteende.


4371.  Ilskenhetens Och häftighetens beteende

ett kortsiktigt beteende.


4372.  Förtalets Och skvalleriets beteende ett

kortsiktigt beteende.


4373.  Skrytsamhetens beteende ett kortsiktigt beteende.


4374.  Skrytsamma tankar  övermodets tankar.


4375.  Skrytsamt hjärta  övermodets hjärta.


4376.  Skrytsamma ord   övermodiga ord.


4377.  I nationella moraliska tillståndet existerar

inte laglöshetens människa.


4378.  I nationella o-moraliska tillståndet existerar

laglöshetens människa.


4379.  Godheten Och vänlighetens ögon ser inte som elakhetens ögon.


4380.  Dårens ögon ser inte med vises ögon.


4381.  Dårens tankar tänker inte vises tankar.


4382.  Ilsknes tankar tänker inte saktmodiges  tankar.


4383.  Vetgiriges tankar tänker inte

saktmodiges tankar.


4384.  Vänliges tankar tänker inte 

elakhetens tankar.


4385.  Mildes tankar tänker inte som hård-hjärtlige.


4386.  Mildes ögon ser inte med hård-hjärtliges ögon.  


4387.  Godhetens ögon ser med elakhetens ögon.


4388.  Bitterhetens ögon ser inte som förlåtelsens ögon.


4389.  Bitterhetens tankar tänker inte som förlåtelsens tankar.


4390.  Uppgivna tankar tänker inte uppmuntrande tankar.


4391.  Modlösa tankar tänker inte uppmuntrande tankar.


4392.  Modlösa ögon ser inte som uppmuntrande ögon.


4393.  Uppgivna ögon ser inte som uppmuntrande ögon.


4394.  Uppmuntrande tankar Och Ord hjärtats Och tankars glädje.


4395.  Älskvärda tankar tänker älskvärda ord.


4396.  Uppskattade tankar tänker uppskattade ord.


4397.  Värdefulla tankar tänker värdefulla ord.


4398.  Älsk-värda ögon  kärleksfulla ögon.


4399a.  Uppskattade ögon  kärleksfulla ögon.


4399b.  Värdefulla ögon  kärleksfulla ögon.


  


  

 
   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juni 2017 02:33

TANKAR AV UPPMUNTRAN  OCH VEDERKVICKELSE


DEL. 44.


4400.  Förtalets Och skvalleriets tankar  värde-lösa

agnar för vinden.


4401.  Anklagande  o-förlåtna tankar  värde-lösa

angnar för vinden.


4402.  Vetgiriga  ilskna tankar  värde-lösa tankar

agnar för vinden.


4403a.  Vänliga ord muntrar upp.


4403b.  Vänliga tankar muntrar upp.


4404a.  Älskvärda ord muntrar upp.


4404b.  Älskvärda tankar muntrar upp.


4405a.  Uppskattade ord muntrar upp.


4405b.  Uppskattade tankar muntrar upp.


4406a.  Värdefulla ord muntrar upp.


4406b.  Värdefulla tankar muntrar upp.


4407a.  Saktmodiga tankar muntrar upp.


4407b.  Saktmodiga ord muntrar upp.


4408a.  Milda tankar muntrar upp.


4408b.  Milda ord muntrar upp.


4409a.  Godhetens tankar muntrar upp.


4409b.  Godhetens ord muntrar upp.


4410.  Kärlekens tankar muntrar upp.


4411.  Kärlekens ord muntrar upp.


4412.  Älskvärda personen tänker älsk-värda tankar

Och älsk-värda Ord.


4413.  Älskvärda personen blir själv älsk-värd.


4414.  Uppskattad person tänker uppskattade tankar Och uppskattade Ord.


4415.  Ilskne  vetgirige lever i avsaknad från saktmodighetens närhet.


4416.  Föraktfulle  hatiske lever i avsaknad från

kärlekens närhet.


4417.  Förtalaren   skvallraren  lever i avsaknad

från sanningens närhet.


4418.  Känner sig svag i vredens Och ilskhetens

närhet  kan finna styrka i saktmodighetens närhet.


4419.  Känner sig svag i förtalets Och skvalleriets

närhet  kan finna styrka i sanningens närhet.


4420.  Känner sig svag i elakhetens närhet

kan finna styrka i vänligheten och snällhetens närhet.


4421.  Känner sig svag i lögnens Och falskhetens närhet  kan finna styrka i sanningens närhet.


4422.  Känner sig svag i deppighetens Och modlöshetens närhet  kan finna styrka

uppmuntrans närhet.


4423.  Livet i lydnaden inför ödmjukhetens närhet 

källan till ödmjukes tankar Och hjärta.


4424.  Livet i lydnaden inför godhetens Och snällhetens närhet  källan till god-hjärtliges tankar Och hjärta.


4425.  Livet i lydnaden inför tystnadens Och behärskade tungans närhet  källan till

tystnadens och behärskade tankars närhet.


4426.  Livet i lydnaden inför mildhetens närhet

källan till mildhetens tankar.


4427.  Livet i lydnaden inför lydnadens närhet

källan till lydnadens tankar Och hjärta.


4428.  Livet i lydnadens närhet  källan till

fullkomlighetens tankar.


4429.  Livet i o-lydnadens närhet  källan till

o-fullkomlighetens tankar och hjärta.


4430.  Barmhärtighetens givmildhet  tillgänglig

för alla.


4431.  Godhetens Och snällhetens givmildhet tillgänglig för alla.


4432.  Ödmjukhetens Och litenhetens givmildhet tillgänglig för alla.


4433.  Medlidandets  medömkans  medkänslans givmildhet tillgänglig för alla.


4434.  O-kunskapen om sanningens givmildhet

skadar mänskligheten.


4425.  O-kunskapen om vredens Och ilskenhetens skadeverkan på mänskligheten tillintetgör hennes existens.


4426.  O.kunskapen om hård-hjärtlighetens skadepåverkan på mänskligheten tillintetgör

hennes existens.


4427.  Finhetens Och tröstens tankar tillgängliga

för alla.


4428.  Tomheten Och förgängligheten följer

ondskans fotspår.


4429.  Tomheten Och förgängelsen glädje-fattig.


4430.  Tomheten Och förgängelsen belönings-lös.


4431.  Tomheten bygger sitt hus i

tomma tankar Och hjärtan.


4432.  Saktmodigheten bygger sitt hus i

saktmodigt hjärta.


4433.  Snällheten bygger sitt hus i

snälla Och vänliga hjärtan.


4434.  Barmhärtigheten bygger sitt hus

i barmhärtigt hjärta.


4435.  Barmhärtighetens vän blir den som älskar henne.


4439.  Barmhärtigheten känner tryggheten

i troget hjärta av barmhärtighet.


4440.  Snällheten Och vänligheten känner tryggheten i troget hjärta av snällheten.


4441.  Snällheten Och vänligheten blir vän med den som älskar dem.


4442.  Sinnes-ron Och sinnes-friden botemedlet

mot Oroliga tankar.


4443.  Talträngds tungas syfte  uppta vår dyrbara  tid.  


4444.  Dåligt humör känner avsaknad av kärlek.


4445.  Dåligt humör  brist på uppskattning.


4446.  Säkerhets-tänkandet  har en risk

bli förslavad under överdrivenheten.


4447.  Rädslan i säkerhets-tänkandet öppnar

för överdrivenhetens slaveri.


4448.  Rädslan Och kontroll-tänkandet bidrande faktor till aktivt säkerhets-tänkande.


4449.  Tacksamheten visar  tacksamhets-känslan.


4450.  O-tacksamheten visar  o-tacksamhetens

-känsla. 


4451.  Ödmjuke bekänner sin o-fullkomlighet.


4452.  Högmodige bekänner inte o-fullkomlighet.


4453.  Ödmjuke beroende av ödmjukheten.


4454.  Saktmodige beroende av saktmodigheten.


4455.  God-hjärtlige beroende av godheten.


4456.  Deppigheten utnyttjar känslo-livet på ett

felaktigt sätt.


4457.  I deppighetens närhet :::

Steg. 1.  Känslo-livet deppighetens redskap öppnar upp för hennes inflytande.


Steg. 2.  Kontrollera människans tankar  tal  hjärta.


4458.   


Deppighetens listighet.


4459a.  Vara förslavad  under strids-lysten  använder tankar Orden hjärtat i Hennes tjänst.


4459b.  Vara förslavad  under ilskenheten använder

tankar Orden hjärtat i Hennes tjänst. 


4459c.  Vara förslavad  under häftigheten använder

tankar hjärtat Orden i Hennes tjänst.


4460.  Vara förslavad  under elakheten använder

tankar Orden hjärta i Hennes tjänst.


4461a.  Vara förslavad  under förtalet använder

tankar hjärtat tungans Ord i Hennes tjänst.


4461b.  Vara förslavad  under skvalleriet använder

tankar  hjärtat tungans Ord i Hennes tjänst.


4462a.  Vara förslavad  under deppigheten använder

tankar hjärtat Orden i  Hennes tjänst.


4462b.  Vara förslavad under uppgivenheten änvänder tankar  hjärtat  Orden i Hennes tjänst.


4463.  Stoltheten Och Högmodet lever i o-lydnad mot ödmjukheten.


4464.  O-behärskade tungan lever i o-lydnad mot

behärskade tungan.


4465.  Elakheten lever i o-lydnad mot vänligheten

och snällheten.


4466.  Med-lidsamt hjärta känner medlidande

med sin nästas lidande Och smärta.


4467.  Ödmjukheten sår ödmjuka fruktbara frön

i ödmjukes  tankar Och hjärta.


4468.  Barmhärtigheten Och kärleken sår

sina fruktbara frön i kärleksfulle Och

     barmhärtiges tankar Och hjärta. 


4469.  Varför lyssna Ondskans förhärligande

vad nytta har jag av det??


4470.  Ondskan förgör  sig själv.

Se på alla ismer   Nazismen kommunismen o.s.v


4471.  O-måttlig stress belönins-lös.


4472.  Måttlig stress belönas.


4473.  Tungans tal uttrycker vad människan säger

Och tänker i sitt känslo-liv.


4474.  Ondskan förblindad av högmodet Och

o-lydnaden.


4475.  Kvinna uppskattar när det finns intresse

för hennes moders-kärlek.


4476a.  Ilskenhetens Och häftighetens vedbrasa.

    Saktmodighetens beteende släcker denna brinnande brasa.


4476b.  Ilskenhetens Och häftighetens vedbrasa.

     Vredens beteende lägger på brännbara

vredes-trän på den brinnande brasan.


4477a.  Elakhetens Och ondskans vedbrasa.

        Vänlighetens Och snällhetens beteende

släcker denna brinnande brasa.


4477b.  Elakhetens Och Ondskans vedbrasa.

        Deras beteende lägger på brännbara

ondskefulla ved-trän på brinnande brasan.


4478.  Högmodet Och o-lydnaden  tvillingbröder.


4479.  Ödmjukheten Och lydnaden  tvillingbröder.


4480.  Ärligheten Och ödmjukheten  visar fin Och djup vänskap.


4481.  Tröstade människor  tacksamma människor.


4482.  Livet  i falskheten Och lögnen  leva i deras fångenskap.


4483.  Livet i ilskenheten Och häftigheten  leva

i deras fångenskap.


4484.  Livet i elakheten leva i hennes fångenskap.


4485.  Vara en sorgens människa  vara främmande

för glädjen.


4486.  Tröstens människa tröstas i lidandet

Och smärtan.


4487.  Aktiva laglösheten  skapar arbetstillfällen.


4488.  Passiv laglöshet skapar inga arbetstillfällen.


4489.  Sorgens tårar skapar glädje-fattigdom.


4490.  O-tystnadens ord  talar kraft-lösa ord.


4491.  Tystnadens ord  talar kraft-fulla ord.


4492.  Arbete ger hälsa och välstånd.


4493.  Arbete hatar Och faktar inte sin nästa.


4494.  Känslo-livet uttrycker sina känslor

tankar  i  hjärta Och talet.


4495.  Visheten  klokheten nationell

räddning från undergång Och fördärv.


4496.  Övermodige vill inte kännas vid litenheten

Och enkelheten.


4497.  Utpräglad vane-människa  lever i en

falsk trygghet.


4498.  Ödmjukheten betjänar sin nästas behov.


4499.  Ärelystne söker egen äran.     
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se