Alla inlägg den 27 juni 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 juni 2017 20:40

ORD FÖR DAGEN AUGUSTI MÅNAD.  2017.


Första dagen.


Tack-samheten & ödmjukheten sätter sin tilltro

till insiktens råd-giving.


Andra dagen.


Lydnaden  sprider hjärtats fröjd Och glädje.


Tredje dagen.


Livet i tack-samheten Och ödmjukheten

varje dags möjlighet.


Fjärde dagen.


Ödmjuka Och tacksamma ögon  nationens framtid.


Femte dagen.


Tro-värdigheten Och troheten

har en framtid på jorden.


Sjätte dagen.


Lydnaden  gör själen gott.


Sjunde dagen.


Tacksamheten  främmande för o-tacksamheten.


Åttonde dagen.


Tacksamheten  Ödmjukheten  familjens

goda karaktärs-drag.


Nionde dagen.


Tungans vittnesbörd  visar människans karaktär.


Tionde dagen.


O-fullkomliga tungan  visar människans

fel Och brister.


Elfte dagen.


Fullkomliga tungan  talar milda  uppmuntrande Ord.


Tolfte dagen.


Vis Och klok tunga talar vishetens Och

klokhetens tankar Och Ord.


Trettonde dagen.


Full-komliga tungan  främmande för lögnen

Och falskheten.


Fjortonde dagen.


Salt-källa ger salt vatten  att dricka.


Femtonde dagen.


Söt-källa ger sött vatten  att dricka.


Sextonde dagen.


Vänskapen  sprider varma små blommor.


Sjuttonde dagen.


Låt oss vara rädd om ödmjukheten

den är en diamant för själen.
Åttonde dagen.


Ödmjukheten likt fröet få växa i tankar Och

hjärtats tankar. 


Nittonde dagen.


Ödmjukheten likt en o-slipad diamant

slipas i högmodets närhet.


Tjugonde dagen.


Ödmjukheten  slipade diamanten  sprider

hennes skönhet Och ljuvlighet.


Tjugoförsta dagen.


Vetgirige  nyfikne  sprider i seendets Och lyssnandets information om sin nästa.


Tjugoandra dagen.


Ärliges ärlig-het  utvecklar  fin & god vänskap.


Tjugotredje dagen.


Sanningen Och lögnen  olika personligheter.


Tjugofjärde dagen.


Högmodiges beteende  återspeglar  hjärtats högmod.


Tjugofemte dagen.


Vane-människan  undviker  livets olika ut-maningar.


Tjugosjätte dagen.


Vane-människan  lever i falska trygghets-känslor.


Tjugosjunde dagen.


Lathetens budskap till tanke-världen:

    Sov lite till; slumra lite till och vila lite till.


Tjugoåttonde dagen.


Be-härskad tunga  verksam i det för-dolda.


Tjugonionde dagen.


Livets innehåll:  Intresset  viljan Och tiden.


Trettionde dagen.


Intressets budskap till tanke-världen:

    Låt intresset  aktivera tankarna  Och

hjärtats tankar.


Trettioförsta dagen.


a.  Be-härskad talar inte skade-görande Och

tomma Ord.


b.  O-be-härskad tunga  skadar  sin nästa. 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 juni 2017 20:40

#ATT HA VISHETEN I TANKARNA ÄR DEN HÖGSTAKLOK-HETEN#.   Syraks bok.  6:15.


5200.  Be-härskade tankar  i tankevärlden

Hjärtats tankar  på-verkar  behärskade

      Tungans   Ord-val.


5201.  O-behärskade tankar  i orolig  förvirrad tankevärld  Hjärtats för-virrade tankar

        på-verkar orolig  förvirrad tungas Ord-val.


5202.  Tacksamma tankar

                Tack-samt hjärta

                      Tack-samma Ord.


5203.  Sakt-modiga tankar

                Sakt-modigt  hjärta

                       Saktmodiga  Ord.


5204.  Vara trogen liten-heten

      ära henne.


5205.  Vara togen liten-heten

        Och enkel-heten ärar dem i Ord & handling.


5206.  Älska Saktmodet  bättre än älska vreden.


5207.  Bättre älska saktmodigheten  än älska

ilsken-heten & häftigheten. 


5208a.   Människans dårskap

                för-stör  hennes liv.


5208b.   Människans vrede & vredes-mod

                  för-stör  hennes liv.


5208c.   Människans  mod-lös-het

                  för-stör hennes liv.


5209.  Vara fientlig mot vänskapen

                  för-stör vän-skapen.


5210.  Vara fienlig mot sakt-modigheten

                  för-stör människans liv.


5211.   Vara fientlig mot ödmjuk-heten

                  för-stör människan liv.  


5212.   Vara fienlig mot tacksam-heten

                  för-stör människans liv.


5213.   Förakta & hata god-heten

               människors smärt-samma lidande.


5214.   Förakta & hata ödmjuk-heten

               människors smärtsamma lidande.


5215. Förakta & hata kärleken Och barmhärtgheten

               människors smärtsamma lidande.


5216a.   Trät-girig-heten  Och gräl-sjukheten

               för-svinner när trätgirige  grälsjuke gått.


5216b.    Trät-giriges trätsjuka

                  för-stör vänskapen.


5216c.    Trät-girige förlorar alla vänner.


5217a.    Grälskjukes grälsjuk-het   

                    för-stör vänskapen.


5217b.    Grälskjuke för-lorar alla vänner.


5217c.    Grälsjukan smärtsam.


5217d.    Grälsjuke fienlig mot vän-skapen.


5218a.   Upp-givenheten & förtvivlan  villiga

så sina frön i vårt känslo-liv.


5218b.   Acceptera känslo-livets upp-givenhet

förtvivlan  inte identiferars sig med dem.

         Tillåta sig inte styras av dem.


5219.  Vredge fångad i vredens gisslets smärta

& lidande.


5220.  Ha-begärets människa känner ingen mättnad.


5221.  Ha & penning-begärets människa känner

ingen mättnad.


5222.  Ha-begärets människa visar ingen

tack-samhet.


5223.  O-tacksamma människor älskar Ha-begäret.


5224.  O-tacksamma människor för-trösta på

rikedomar Och ägodelar.


5225.  Själv-förakt  för-kastar  dömer sig själv.


5226.  Förakt för sin nästa  av-visar sin nästa. 


5227.  Utnyttjande av de svaga  visar

o-barmhärtighet mot de svaga.


5228a.  Vara fientlig mot god-heten älskas

av elakheten.


5228b.  Vara fienlig mot snäll-heten älskas

av elak-heten.


5228c.  Vara fienlig mot vänligheten  älskas

av elakheten. 


5229.  Manipulationer  intiger  lögnens drängar.


5230.  Hatet Och föraktet   kärlekens fiender

       vandrar skilda vägar.


5231a.  Avund  för-nöj-samhetens fiende Och o -vän.


5231b.  Avund-sjukan älskas inte av för-nöjsamheten.


5231c.  Missunnsamheten ser o-förnöjsamt

på sin nästa.


5232.  Lögn Och falskhet  fienlig mot  sanningen.


5233.  Våld-samheten  saktmodets fiende

Och o-vän.


5234.  Destruktiviteten  ned-brytandet i hatets

Och föraktets fotspår. 


5235.  Föraktet  Och hatet  fienlig mot kärleken.


5236.  Vara främmande för friden  vara främmande

för glädjen.


5237.  Lättsinniges glädje visar ansvars-löshet.


5238.  Tiden intresset  Och viljan.


5239.  I hjärtats ödmjukhet finns tröste-rika Ord.


5240.  I hjärtats saktmod finns sakt-modiga Ord.


5241a.  Begäret av tillfredsställelser


5241b.  Begäret av be-kvämligheter


5242a.  Egen-kär feghet  &  ljumhet


5242b.  Egen-kär själv-centrering


5243.   Övermodige gjort sig själv till högsta

auktoriteten.


5244.   Hög-modige  förödmjukad inför ödmjuke.


5245.   Ilskne förödmjukad inför saktmodige.


5246.   Kärleken till saktmodigheten  växer

Och  renas från vreden tynas  förintas.


5247.   Kärleken till ödmjukheten  växer

Och renas från  hög-modet  tynas  Och förintas.


5248.   Ilskenheten Och häftigheten växer

kallnar kärleken  till sakt-modig-heten. 


5249.   Hög-modet  växer  kallnar kärleken

till ödmjukheten.


5250.  Mild tunga  krossar  hård-hjärtlig-heten.


5251a.  Göra sig till-gäng-lig för  sanningen.


5251b.  Göra sig till-gäng-lig för  ödmjukheten.


5251c.  Göra sig till-gäng-lig för  tålamodet


5252.  Ivrig längtan efter snäll-heten be-lönas.


5253.  Ivrig längtan efter vän-lig-heten be-lönas.


5254.  Ivrig längtan efter god-heten belönas.


5255.  Ödmjuke lyssnar på sin nästa.


5256a.  Göra sig till-gäng-lig för  barmhärtigheten.


5256b.  Göra sig till-gäng-lig för  kärleken.


5256c.  Göra sig till-gäng-lig för  ståndaktigheten.


5257a.   Ivrig längtan efter  barmhärtigheten.


5257b.   Ivrig längtan efter  kärleken.


5257c.   Ivrig längtan efter  ömheten.


5257d.   Ivrig längtan efter öm-sint-heten.


5258.   Tacksamma  tårar  hjärtats  tårar.


5259.   Kärleks-fulla tårar  hjärtats tårar.


5260.   Barmhärtighetens tårar  hjärtats tårar.


5261.   Fariseeriskt be-teende  fullkomliga i tankar

Och Ord  o-fullkomliga i hjärtat.


5262a.   Älska hjärtats  saktmod.


5262a.   Älska hjärtats  ödmjukhet. 


5262c.   Älska hjärtats mildhet.


5263.   Hjärtats längtar efter god-heten. 


5264.   Hjärtats längtan efter vän-lig-heten.


5265.   Hjärtats längtan efter snäll-heten.


5266a.   För-aktas godheten  älskas elakheten.


5266b.   För-aktas snällheten  älskas elakheten.


5266c.   För-aktas vänligheten  älskas elakheten.


5267.   Älskas kärleken  föraktas hatet.


5268.   Älskas barmhärtigheten  för-aktas

o-barmhärtigheten.


5269.   Älskas mildheten  för-aktas hårdhjärtligheten.


5270.  Inne-hålls-rik lärdom:


5271a.  Lära känna sanningen.


5271b.  Lära känna vänligheten & snällheten.


5271c.  Lära känna tålamodet & ut-hålligheten.


5272.  Känna för-trolig vänskap med:


5273a.  Sanningen.


5273b.  Tystnaden & stillheten.


5273c.  Barmhärtigheten & för-låtelsen. 


5274.   Inne-hälls-rik lärdom:


5275a.  Lära känna mildheten & ödmjukheten.


5275b.  Lära känna tystnaden & stillheten.


5275c.  Lära känna be-härskade tungan.


5276.  Känna för-trolig vänskap med:


5277a.  Kärleken & tålamodet.


5277b.  Ärligheten & öppenhjärtligheten.


5277c.  Barmhärtighetens tankar.


5278.  Inne-hålls-rik lärdom: 


5279a.  Ärligheten & öppenhjärtligheten.


5279b.  Kärleken & barmhärtigheten.


5279c.  Sinnes-ron & sinnes-friden.


5279d.  Insikten & erfarenheten.


5280.  Känna för-trolig vänskap med:


5281a.  Lärdomen & erfarenheten.


5281b.  Leende tankar & hjärtan.


5281c.  Tacksamma & uppmuntrande ord.


5281d.  Fridfulla & glädjefyllda ord.


5281e.  Sinnesrons & sinnesfridens  tacksamhet.


5282.   Medlidsamma  medömkans-värda

med-känslosamma Ord   förlåtelsens & barmhärtighetens vänner.


5283.  Vilan  ron  friden  tystnadens & stillhetens

vänner.


5283.  Sinnesron & sinnesfriden

tystnadens Och stillhetens vänner.


5284.  Sinnesron & sinnes friden ärar:


5285a.  Ärligheten & öppenhjärtligheten.


5285b.  Ödmjukheten & mildheten.


5285c.  Vänligheten & snällheten.


5286.  Hjärtats längtan efter ståndaktigheten.


5287.  Hjärtats längtan efter tålamodet.


5288.  Hjärtats längtan efter ut-håligheten.


5289.  Sinnesron & sinnes friden ärar:


5290a.  Betjänligheten & givmildheten.


5290b.  Kärleken & barmhärtigheten.


5290c.  Tystnaden & stillheten.


5290d.  De svaga  små  fattiga  de behövande.


5291.  Vara svag i ego-ismen bättre än

stark i ego-ismen.


5292.  Vara svag i själv-belåtenheten 

o-förnöjsamheten  & själv-kärleken  bättre än

stark i dem.


5293.  Vara svag i själv-klokheten  äre-lystenheten

bättre än stark i dem.


5294.  Ge utrymme i tankar  hjärtats tankar

& tungans Ord-val.


5295a.  Besvara ödmjukhetens inbjudan.


5295b.  Besvara sakmodets inbjudan.


5295c.  Besvara tystnadens inbjudan.


5296a.   Vara svag i själv-tillräckligheten

egen-rättfärdigheten  bättre än stark i dem.


5296b.   Vara svag i själv-uppfyllelsen

själv-dyrkan  själv-överskattningen

     bättre än stark i dem.


5296c.   Vara svag i egen-kärleken  egoismen

bättre än stark i dem.


5297.   Ge utrymme i tankar  hjärtats tankar

& tungans Ord-val.


5298a.  Besvara tålamodets inbjudan.


5298b.  Besvara ut-hålighetens i nbjudan.


5298c.  Besvara ståndaktighetens inbjudan.


5298d.  Besvara uppmuntrans inbjudan.


5299a.  Vara svag i jagisk-heten  själviskheten

själv-upptagenheten  bättre än stark i dem.


5299b.  Vara svag i egen-sinnigheten 

egen-villigheten  bättre än stark i dem.


5299c.  Ge utrymme i tankar  hjärtats tankar

& tungans Ord-val.


5299d.  Besvara kärlekens inbjudan.


5299e.  Besvara sanningens inbjudan.


5299f.   Besvara barmhärtighetens inbjudan.

 

 

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 juni 2017 20:40

#LÄNGTAR MAN EFTER VISHETEN GER HON SIG

FÖRST TILL KÄNNA#.  Syraks bok.  6:13.


5300.  Sakt-modig-hetens tunga  ärar saktmodet.


5301.  Saktmodigt hjärta  ärar sakt-modig-heten.


5302.  Sakt-modiga tankar  ärar  saktmodigheten.


5303a.  Lär oss älska ödmjukheten.


5303b.  Lär oss älska saktmodigheten.


5303c.  Lär oss älska mildheten.


5304.   Ödmjuk-hetens tunga  ärar ödmjukheten.


5305.   Ödmjukt hjärta  ärar ödmjuk-heten.


5306.   Ödmjuka tankar  ärar ödmjukheten.


5307.   In-väntad tålamod  bättre än vrede.


5308.   Ödmjukheten  bättre än själv-känslan.


5309.   Kärleken  min kärleks-fånge.


5310.   Barmhärtigheten  min barmhärtiges-fånge.


5311.   Troheten  min trohets-fånge.


5312.   Kärlekens tunga  ärar kärleken.


5313.   Kärlekens hjärta  ärar kärleken.


5314.   Kärleks-fulla tankar  ärar kärleken.


5315.   Lär oss älska sanningen.


5316.   Lär oss älska ärligheten.


5317.   Lär oss älska vänligheten.


5318.   Ödmjuke vandrar på ödmjukhetens väg.


5319.   Vandringen på ödmjukhetens väg

för-lorar högmodet  vinner ödmjukheten

     in-bjuder  henne  upp-lever  hennes  rikedom.


5320.   Vandringen på saktmodighetens väg

för-lorar vreden  vinner saktmodet

    in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5321.   Vandringen på mildhetens väg

för-lorar hård-hjärt-ligheten  vinner  mildheten

     inbjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5322a.  Tjäna vreden  under-kastar sig hans vilja.


5322b.  Tjäna ilskenheten  under-kastar sig

hans vilja.


5322c.  Tjäna häftigheten  under-kastar sg

hans vilja.


5323.  Ödmjukheten  min ödmjuks-fånge.


5324.  Saktmodigheten  min saktmods-fånge.


5325.  Mildheten  min mildhets-fånge.


5326.  Mildhetens tunga  ärar mildheten.


5327.  Mildhetens hjärta  ärar mildheten.


5328.  Mildhetens tankar  ärar mildheten.


5329.  Lär oss älska snällheten.


5330.  Lär oss älska kärleken.#LÄNGTAR MAN EFTER VIS-HETEN GER HON SIG


FÖRST TILL KÄNNA#.  Syraks bok.  6:13. 


5331.  Lär oss älska barmhärtigheten.


5332.  Vandringen på sanningens väg

för-lorar lögnen  vinner sanningen

     in-bjuder henne  upp-lever hennes  rikedom.


5333.  Vandringen på ärlighetens väg

för-lorar o-ärligheten  vinner ärligheten

     in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5334.  Vandringen på vänlighetens väg

för-lorar elakheten  vinner  vänligen

     in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom. 


5335a.  Sanningen  min sannings-fånge.


5335b.  Ärligheten min ärlighets-fånge.


5335c.  Vänligheten min  vänlighets-fånge.


5336.  Sanningens tunga  ärar sanningen.


5337.  Sanningens hjärta  ärar sanningen.


5338.  Sanningens tankar  ärar sanningen.


5339.  Lär oss älska  troheten.


5340.  Lär oss älska  tystnaden.


5341.  Lär oss älska  stillheten.


5342.  Vandringen på trohetens väg

för-lorar o-troheten  vinner troheten

      in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5343.  Vandringen på barmhärtighetens väg

för-lorar o-barmhärtighet  vinner barmhärtigheten

      in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5344.  Vandringen på tystnadens väg

för-lorar  o-tystnaden  vinner  tystnaden     

      in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5345.  Ärlighetens tunga  ärar ärligheten.


5346.  Ärlighetens hjärta  ärar ärligheten.


5347.  Ärlighetens tankar ärar ärligheten.


5348.  Tystnaden  min tystnads-fånge.


5349.  Snällheten  min snällhets-fånge.


5350.  Kärleken  min kärleks-fånge.


5351.  Vandringen på snällhetens väg

för-lorar elakheten  vinner snällheten

      in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5352.  Vandringen på kärlekens väg

förlorar hatet  vinner kärleken

      in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5353.  Vandringen på godhetens väg

för-lorar elakheten  vinner  godheten

     in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5354.  Bättre styra sitt sinne än att inta en stad.


5355.  Bättre lyda ödmjukheten  än känna

högmodets smärta.


5356.  Bättre lyda saktmodigheten  än känna

vredens smärta.#LÄNGTAR MAN EFTER VIS-HETEN GER HON SIG


FÖRST TILL KÄNNA#.   Syraks bok.  6:13.


5357.  Bättre lyda mildheten  än känna

hård-hjärt-lighetens smärta. 


5358.  Lyssnandet bättre än prat-samheten.


5359.  Lyssnandet  & tål-modigheten

varandras vänner.


5360a.  Svek-fritt sinne  svekets fiende & o-vän.


5360b.  Svek-fritt hjärta  svekets fiende & o-vän.


5360c.  Svek-fri tunga  svekets fiende & o-vän.


5361a.  Upp-riktigt sinne  o-ärlighetens

fiende & o-vän.


5361b.  Upp-riktigt hjärta  o-ärlighetens

fiede& o-vän.


5361c.  Upp-riktig tunga  oärlighetens

fiende & o-vän.


5362a.  Intrig-makarens själ  vishetens

fiende & o-vän.


5362b.  Intrig-makarens sinne  dårskapens

tanke-sätt.


5362c.  Intrig-makarens hjärta  dårens hjärta.


5363a.  Upp-riktigt hjärta bättre än o-ärligt hjärta.


5363b.  Upp-riktiga tankar bättre än

o-ärliga  tankar.


5363c.  Upp-riktig tunga  bättre än o-ärlig tunga.


5364a.  Vis tunga bättre än  dårens tunga.


5364b.  Vist hjärta bättre än  dårens hjärta.


5364c.  Visa tankar bättre  än dår-aktiga tankar.


5365a.  Sorgsna & be-drövade hjärtan  lever

i av-saknad från glädjen. 


5365b.  Sorgsna & be-drövade tankar  lever

i av-saknad från glädjen.


5365c.  Sorgsen & be-drövad tunga  lever

i av-saknad från glädjen. 


5366a.  Glädje-fyllda tankar  sorgens för-lorare.


5366b.  Glädje-fyllt hjärta  sorgens för-lorare.


5366c.  Glädje-fylld tunga  sorgens för-lorare.


5367a.  Sorgens förlorade tunga  glädje-fyllda

tungans  Ord-val.


5367b.  Sorgens för-lorade tankar  glädje-fyllda

tankar.


5367c.  Sorgens för-lorade hjärta 

glädje-fyllt hjärta.


5368a.   Tillåta glädjen vara  herre över tankarna.


5368b.   Tillåta glädjen vara  herre över hjärtat.


5368c.   Tillåta glädjen vara  herre över tungan.


5369.  Vänligheten & omsorgen varandras vänner.#LÄNGTAR MAN EFTER VIS-HETEN GER HON SIG


FÖRST TILL KÄNNA#.  Syraks bok.  6:13.


5370.  Vänligheten & omsorgen  elakhetens

fiender Och o-vänner.


5371a.  Tillåta vänligheten Och omsorgen

vara herre över  händerna. 


5371b.  Tillåta vänligheten och omsorgen vara  herre över  hjärtat.


5371c.  Tillåta vänligheten & omsorgen vara

herre över  tungan. 


5372.   Känna sig älskad i ödmjukhetens närhet.


5373.   Känna sig älskad i mildhetens närhet.


5374.   Känna sig älskad i kärlekens närhet.


5375.   Känna sig älsk-värd i godhetens närhet.


5376.   Känna sig älsk-värd i snällhetens närhet.


5377.   Känna sig älsk-värd i tystnadens närhet.


5378.   Känna sig upp-skattad i ärlighetens närhet.


5379.   Känna sig uppskattad i insktens närhet.


5380.   Känna sig upp-skattad i glädjens närhet.


5381a.  Kärlekens & tröstens Ord  skrivna i hjärtat.


5381b.  Kärlekens & tröstens  Ord

ligger på tungan.


5381c.  Kärlekens & tröstens Ord  skrivna

i tankarna.


5382.  Kloka mått-fullheten & lydnaden

varandras vänner.


5383.  Kloka mått-fullheten & lydnaden

o-måttlighetens Och olydnadens fiender &

o-vänner.


5384.  Kloka mått-fullhetens Och lydnadens

hjärtat ärar dem.


5385.  O-barm-härtig nation  nationens undergång.


5386.  Barmhärtiga nationen  har en framtid

på jorden.


5387.  Vandringen på svek-frihetens väg

för-lorar sveket  vinner svekfriheten

     in-bjuder henne  upp-lever  hennes rikedom. 


5388.  Vandringen på vishetens väg

för-lorar dårskapen  vinner visheten

      in-bjuder henne  upplever  hennes rike-dom.


5389.  Vandringen på moralens väg

för-lorar o-moralen  vinner moralen

      in-bjuder henne  upp-lever  hennes rike-dom.


5390.  Visheten älskar människan.


5391.  Insikten älskar människan.


5392.  Klokheten älskar människan.


5393.  Knotighetens & gnälleriets farligheter

tacksamhetens fiender Och o-vänner.


5394.  Knotigheten & gnälleriet  har ingen

framtid på jorden.


#LÄNGTAR MAN EFTER VIS-HETEN GER HON SIG


FÖRST TILL KÄNNA#.  Syraks bok.  6:13.


5395a.  Strålande & o-förgänglig är visheten.


5395b.  Strålande & o-förgänglig är insikten.


5395c.  Strålande & o-förgänglig är klokheten.


5396.  Strålande & o-förgänglig är ödmjukheten.


5397a.  Man finner ödmjukheten  när man vill

söka henne.


5397b.  Man finner visheten när man vill

söka henne.


5397c.  Man finner klokheten  när man vill

söka henne.


5398.   Man finner insikten  när man vill

söka henne.


5399.   Längtar man efter insikten  ger hon sig

först till känna.


 

    


Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 juni 2017 20:39

#VISHETEN GÅR SJÄLV OMKRING OCH SÖKER


UPP DEM SOM ÄR HENNE VÄRDIGA#


Syraks. 6:16a. 


5100.  Vara vän med vän-skapen  värde-sätter den.


5101.  Vara trogen vän  leva i vän-skapen.


5102.  Vara vän-skap-lig  vänlig  hjärtlig.


5103.  Vara Vänlig  Älsk-värd  Hjärt-lig

vara elak-hetens fienlighetens fiender

& o-vänner.


5104.  Livet i god-modigheten  vänskap-ligheten

mild-heten vara nästans vän.


5105.  Vara nästans vän  ärar vän-skapen.


5106.  Vän-skapligheten & godheten vanärar

elak-heten.


5107.  Elakhetens ondska  vanärar vänskapen.


5108.  Snälle lever dag-ligen i snällheten.


5109.  Nyfikne & vet-girige lever dagligen

i nyfikenheten.


5110.  Ärlige lever dag-ligen i ärlig-heten.


5111.  Trogne lever dag-ligen i troheten.


5112.  Förtalaren lever dag-ligen i för-talet.


5113.  Tiden av-gör människans ålder.


5114.  Ödmjuke talar få & för-nuftiga Ord


5115.  Få Och förnuftiga Ord  sprider tystnadens

glädje  tystnadens goda vittnesbörd.


5116.  Gyckelriets hån-gulla skatt & tal

vanärar tystnadens glädje.


5117.  Gyckelriet för-löj-ligande  högmodets glädje.


5118.  Gyckleriets skämt-sam-het  vanärar

tystnadens välsignelser.


5119.  Gyckleriets skämt-sam-het  nationens undergång.


5120.  Gyckleriets bländ-verk  återspeglar

hjärtats stor-talig-het & övermod.


5121.  Gycklaren äger för-löj-ligande be-teende.


5122.  Ut-öva elakheten hatar & föraktar

snälle Och vän-lige.


5123a.  Snälle lärt sig älska snäll-heten.


5123b.  Snälle känner sig älskad av snällheten.


5123c.  Snälles dagliga vän-skap med snällheten.  


5124a.  Dominante en-väldige diktatoriske

söker få starkt inflytande över folket & nationen.  


5124b.  Visar strängt beteende & hård-hjärtlig

i ord Och handling.  


5125.  Bära falskt vittnes-börd mot sin nästa

vanärar goda vittnes-bördet.


5126.  Barm-härtigheten Och o-barmhärtigheten

varandras o-vänner.


5127.  O-barmhärtigheten  Barmhärtighetens

fiende & O-vän.


5128.  O-barm-härtig-heten  tänker inte på sin nästa.


5129.  O-barm-härtigheten visar inget med-lidande

med-känsla & medömkan hjälpa stödja trösta.


5130.  O-barm-härtig-heten hatisk  förakt-full.


5131.  O-barmhärtigheten tänker på sig själv.


5132.  Kärleken till sin egen-vilja vanärar kärleken

till sin nästa.


5133.  Egen-kärleken vanärar sin nästa.


5134.  Egen-kärleken  älskar tillfredsställa sina

egna behov & önskningar.


5135.  Egen-kärleken  älskar sig själv.


5136.  Egen-kärleken  ärar sitt egna liv.


5137.  Egen-kärleken  tänker på sig själv.


5138.  En-heten i tankar  Tungans ordval

bote-medlet mot oron & för-virringen. 


5139.  O-moralen  karaktärs-lös.


5140.  O-moralen  lever i o-ordning & kaos.


5141.  O-moralen hatar Och föraktar  Ordningen.


5142.  O-moralen  älskar sig själv  O-ordningen

Och för-virringen.


5143.  O-moralen  ärar Och älskar sitt beteende.


5144.  Moraliska  be-teendet visar sig i

karaktäriska-livet.


5145.  Karaktäriska-livet  sprider uppmuntran

glädje tröst hjälp harmoni lugn Och vila.


5146.  O-moralen lever i en o-fullkom-lig karaktär.


5147.  Öd-mjukhetens karaktär  läker  tankarna

Hjärtats  tankar  Tungans ord-val 

       i-från övermodets smärta & lidande.


5148.  Över-modets & stolhetens smärta & lidande

sämre än ödmjukhetens läkedom.


5149.  Sakt-modets karaktär  läker tankar

Hjärtats tankar  Tungans Ord-val

      i-från vredens smärta Och lidande.


5150.  Snällheten Och Vänlig-hetens  karaktär

läker  tankar  Hjärtats tankar  Tungans Ord-val

     i-från  elak-hetens  smärta Och lidande.


5151.  Älska få-fäng-ligheten  fara efter

lögnens vilje-beslut.


5152.  Jaga efter få-fäng-lig ära  ärar tomheten.


5153.  Lögnens vilje-beslut  ärar lögnen.


5154.  O-lydig lögnens vilje-beslut   vanärar lögnen.


5155.  Lydig lögnens vilje-beslut  smärtar

Och sårar den lydige.


5156.  Alla person-lig-heter har en egen vilja.


5157.  Över-modiga består inte inför Öd-mjukheten.


5158.  Över-modige berömmer sig av sitt övermod.


5159.  Ödmjuke berömmer sig av sin litenhet.


5160.  Övermodiga blir för-ödmjukad inför

öd-mjukheten.


5161.  Högmodet & stoltheten känner sig förödmjukad inför ödjukheten Och litenheten.


5162.  Elake blir förödmjukad inför snäll-heten

& vänligheten.


5163.  Elake berömmer sig av sin elak-het.


5164.  Elak-heten känner sig förödmjukad

infr vänligheten Och snäll-heten.


5165.  Elakes mun Och tunga gömmer

på olycka & fördärv.


5166.  Ödmjukes tankar  Hjärtats tankar

Tungans Ord-val  ödmjuka.


5167.  Mildes tankar  Hjärtats tankar

Tungans Ord-val  milda.


5168.  Sakt-modiga tankar  Hjärtats tankar

Tungans Ord-val  saktmodiga.


5169.  Snälles och vänliges tankar  Hjärtats tankar

Tungans Ord-val  snälla Och vänliga.


5170.  Tal-trängde finner sin styrka i sin

prat-samma tunga.


5171.  Tal-trängde finner stolhet i sin

prat-sjuka tunga.


5172.  Tal-tränges falska i sin tunga hans olycka

Och fördärv.


5173.  Egen-kärleken  själens kräft-sår.


5174.  Egen-kärleken vanärar tankars  Hjärtats tankars glädje.


5175.  Kärleken rik på kärlek.


5176.  Kärleken daglig o-utsinlig källa.


5177.  Kärleken rik på sina tröste-rika rikedomar.


5178.  Hjälparen rik på sina hjälpande händer.


5179.  Hjälparen till-gäng-lig för Alla.


5180.  Tröstaren till-gäng-lig för Alla.


5181.  Sakt-modiges saktmod till-gänglig för Alla.


5182.  Snälles snäll-het till-gäng-lig för Alla.


5183.  Vänliges vän-lig-het tillgäng för Alla.


5184.  Hjälparen rik på hjälp-samheten.


5185.  Hjälparen ser mänsklig-hetens behov.


5186.  Saktmodige rik på sakt-modiga Ord. 


5187.  Ödmjuke rik på ödmjuka ord.


5188.  Uppmuntraren rik på uppmunde Ord.


5189.  Vänlige rik på vänliga Ord.


5190.  Snälle rik på snälla Ord.


5191.  Tala uppmuntrande Ord till den miss-modige.


5192.  Tala tröstande Ord till den sorgsne.


5193.  Ödmjuk-heten Mildheten  

                tänker ödmjuka Och milda ord.


5194.  Hatet  Föraktet

       tänker  hatiska Och förakt-fulla Ord.


5195.  Lång-modigheten  vredens O-vän

& fiende.


5196.  Långmodigheten  tålig Och nåde-full.


5197.  Lång-modigheten  tålighetens vän.


5198.  Långmodigheten  ärar  tåligheten.


5199.  Lång-modigheten nationens framtid.   

 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se