Alla inlägg den 15 juni 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 juni 2017 12:35

BE-HÄRSKAD TUNGAS VÄRDE STÖRRE


ÄN GULDETS & SILVRETS.


5000.  Undvika stridiga ord-växlingar.


5001.  Tystnaden & stillheten talar tystnadens

ord i handling.


5002.  Tystnadens ord väger tungt på livets väg.


5003.  Tystnadens ord nationens framtid.


5004.  Tystnadens tankar väger tungt på

livets väg.


5005.  Tystnadens tankar tränar & fostrar

galopperande tankar.


5006.  Tystnadens tankar  vän med tiden.


5007.  Tystnadens tankar  själs-livets läkedom.


5008.  Tystnadens tankar  hjärtats glädje.


5009.  Ödmjukes få-ordighet  ärar tystnaden.


5010.  Vara rädd om tystnaden  ärar tystnaden.


5011.  Tystnadens belöning  vara rädd om tystnaden.


5012.  Kärleken till sin nästa  hjärtats glädje.


5013.  Kärleken till sin nästa  belönas.


5014.  Kärleken till sin nästa nationens framtid.


5015.  Älska sin nästa  som sig själv.


5016.  Ödmjuke älskar sin nästa  som sig själv.


5017.  Högmodige älskar sig själv  mer än

sin nästa.


5018.  Högmodige tänkar på sig själv

mer än på sin nästa.


5019.  Barmhärtighetens & kärlekens famn står

öppen för Alla.


5020.  Ödmjukhetens & mildhetens famn står

öppen för Alla.


5021.  Ärlighetens & öppen-hjärtlig-hetens famn

står öppen för Alla.


5022.  Barmhärtighetens & kärlekens hjärta står öppen för Alla.


5023.  Ödmjukhetens & mildhetens hjärta står öppen för Alla.


5024.  Ärlighetens & öppen-hjärtlig-hetens hjärta står öppen för Alla.


5025.  Barmhärtighetens ömhet & öm-sint-het

tillgänglig för Alla.


5026.  Ärlighetens Och öppen-hjärtlig-hetens

ömhet & öm-sint-het tillgänglig för Alla.


5027.  Ödmjukhetens Och mildhetens ömhet

& öm-sint-het tillgänglig för Alla.


5028.  Vandra i lydnadens fotspår ärar lydnaden.


5029.  Vandra i o-lydnadens fotspår  belönings-lös

ärar o-lydnaden.


5030.  Ömheten Och tålamodet   till-gäng-lig

för Alla.


5031.  Ömheten Och öm-sint-heten tiilgänglig

för Alla.


5032.  Stoltes tänkande  jag vet allt Och kan allt.


5033.  Inte skada sanningen främja den.


5934.  Inte skada sakt-modet främja den.


5935.  Inte skada ödmjuk-heten främja den.


5936.  Ren-hjärt-lige äger sanningens närhet.


5937.  Barm-härtige äger barmhärtighetens närhet.


5938.  Ärlige äger ärlig-hetens närhet.


5939.  Inte skada ärlig-heten främja den.


5940.  Inte skada snäll-heten & vänligheten

främja den.


5941.  Inte skada barm-härtig-heten främja den.


5942.  Ödmjuke äger ödmjuk-hetens närhet.


5943.  Sakt-modige äger saktmodigheten.


5944.  Ren-hjärt-lige förakta & hatar  för-talet

Och skvalle-riet.


5945.  Ren-hjärt-lige äger  be-härskad tunga.


5946.  Ren-hjärt-lige tänker  först innan han talar.


5047.  Ren-hjärtlige få-ordig.


5048.  Ren-hjärt-lige  älskar sanningen.


5049.  Förtalaren  älskar för-talet.


5050.  Föraktaren  älskar för-aktet.


5051.  Lögnaren  älskar lögnen.


5052.  För-talaren  hungrar efter förtalet.


5053.  Lögnaren  hungrar efter lögnen.


5054.  Girige  hungrar efter girig-heten.


5055.  Girige  älskar girig-heten.


5056.  Girige  äger girig-hetens närhet.


5057.  Girige  skadar inte girig-heten  främjar den.


5058.  Girige  känner ingen mättnad efter

girig-heten.


5059.  O-fullkom-lige  känner plågsamheten

i o-fullkomlig-heten.


5060.  Ren-hjärtlige  känner plågsamheten

i förtalarens närhet.


5061.  Ren-hjärt-lige  känner plågsamheten

i lögnarens närhet.


5061.  Ren-hjärt-lige  känner plågsamheten

i o-behärskade tungan.


5062.  Ren-hjärt-lige känner plågsamheten

i förtalet & skvalleriet.


5063.  Ren-hjärtlige känner plågsamheten

i hatet Och för-aktet.


5064.  Ondskan  ärar sin egen ondska.


5065.  Ondskan  skadar mänsklig-heten.


5966.  Ondskan  ärar lag-lös-heten.


5067.  Ondskan  sanningens fiende & o-vän.


5068.  Ondskan  hatets & för-aktets vän.


5069.  Människo-fruktan  o-social.


5070.  Människo-fruktan  frimodighetens fiende

Och o-vän.


5071.  Människo-fruktan  ärar rädslan.


5072.  Människo-fruktan  frimodiga tungans

fiende Och o-vän.


5073.  Människo-fruktan  lögnens vän.


5074.  Människo-fruktan  ärar lögnen.


5075.  Lögnaren visar  fast be-slutsamhet följa

lögnen.


5076.  Lögnaren lyder  lögnens vilja Och tankar.


5077a.  Lögnaren  lögnens lydige lär-ljunge.


5077b.  Lärljungen lär känna  lögnen.


5078.  Barm-härtige  gör barm-härtig-heten

älskvärd Och värde-full.


5079.  Ren-hjärtlige  gör sanningen älskvärd

Och värde-full.


5080.  Lära känna sanningen  vad den vill lära mig.


5081.  Lära känna barm-härtig-heten

vad den vill lära mig.


5082.  Lära känna insikten  vad den vill lära mig.


5083.  Lära känna vis-heten  växa ifrån

dårskapen.


5084.  Lära känna sakt-modet  växa ifrån

ilskenheten Och häftigheten.


5085.  Lära känna mildheten  växa ifrån

hård-hjärt-ligheten.


5086.  Lära känna ödmjuk-heten  växa ifrån

hög-modet.


5087.  Lära känna barm-härtigheten  växa  ifrån

o-barm-härtig-heten.


5088.  Lögnarens  härskar-dyrkan av lögnen.


5089.  Lyssnaren  lyssnar sig fram.


5090a.  Tal-trängde  pratar sig fram.


5090b.  Ren-hjärt-liga tankar ärar ren-hjärtligheten.


5090c.  Ren-hjärtliga hjärtat ärar ren-hjärtligheten.


5091a.  Talträngde  ärar prat-sam-heten.


5091b.  Ren-hjärtliga tungan ärar  ren-hjärtligheten.


5091c.  O-straffliga tankar  ärar o-straff-ligheten.


5092a.  Allt belönings-löst  fiender Och o-vänner.


5092c.  O-straffliga hjärtat ärara o-strafflig-heten.


5093a.  Be-lönings-lös-heten  tids-tjuvar Och

energi-tjuvar.


5093b.  O-straffliga tungan ärar o-strafflig-heten.


5093b.  Synd-fria tankar  ärar syndfriheten.


5093c.  Synd-fria hjärtat  ärar syndfriheten.  


5094a.  Be-lönings-lös-heten  förmörkar  mänsklig-hetens hjärtan Och sinnen.


5094b.  Synd-fria tungan ärar syndfriheten.


5094c.  Kivigheten Och o-sämjan  vanärar

synd-friheten.


5095a.  Be-lönings-lös-heten  ut-nyttjar

mänsklig-hetens dyrbara tid.


5095b.  Kivig-heten & o-sämjan  vanärar

be-härskad tunga.


5095c.  Kivig-heten Och O-sämjan  vanärar 

o-straff-ligheten.


5096a.  Be-lönings-lös-hetens lögner  tids-tjuvar

Och energi-tjuvar.


5096b.  Kivigheten & o-sämjan vanärar sanningen.


5096c.  Ilsken-heten & häftigheten

ärar o-sämjan Och kivig-heten.5097a.  Belönings-lös-heten  ärar lögnen.


5097b.  Ilskenheten Och häftigheten

arar vreden Och strids-lystenheten.


5097c.  Vreden Och strids-lystenheten

ärar o-behärskade tungan.


5098a.  Be-lönings-lös-heten ärar falskheten

Och lögnen.


5098b.  Vreden & strids-lysten vanärar  tystnaden.


5098c.  Ords-strider  tal-trängd  tunga

vanärar tystnaden.


5099a.  Tro-värdiga be-löningen 

be-lönings-lös-hetens fiende Och o-vän.


5099b.  O-ärliga Ord  ärar o-ärligheten.


5099c.  O-ärliga Ord  ärar för-talet.


5099d.  Lögnens Ord  ärar falsk-heten.Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 juni 2017 12:34

#VAR GENAST BEREDD ATT LYSSNA, MEN TÄNK


DIG FÖR INNAN DU SVARAR#.


SYRAKS BOK. 5:11. 


4800.  Godhetens & vänlighetens beskydd över nationer försvinner  råder elakhetens tankar

hjärtats tankar Och tungors Ord-val.


4801.  Sök inte strid med förtalaren undvik vara

hans med-tjänare.


4802.  Sök inte strid med skvallaren  undvik vara

hans med-tjänare.


4803.  Sök inte strid med hämnd-girige undvik

vara hans med-tjänare.


4804.  O-lydige tjänare i o-lydnaden.


4805.  Den lydige  tjänare i lydnaden.


4806.  Rastlös-heten & sysslo-lösheten ärar

latheten.


4807.  Late ärar latheten.


4808.  Bekväme ärar bekvämligheten.


4809.  O-tåligheten har  ingen varaktighet

i tåligheten.


4810.  Surhetens läppar  ingen varaktig i

glädjefyllda läppar.


4811.  Glädjen känner ingen oro

i sorgen-hetens närhet.


4812.  Saktmodet känner ingen oro 

i vredens närhet.


4813.  Snällheten känner ingen oro

i elakhetens närhet. 


4814.  Högmodet i fulla mognad accepterar inte

ödmjukheten.


4815.  Elakheten i sin fulla mognad accepterar

inte snällheten & vänligheten.


4816.  Trät-girig-hetens & gräl-sjuk-hetens tunga

i sin  fulla mognad accepterar inte tystnadens  tunga.


4817.  Förtalets & skvalleriets tunga i sin fulla mognad accepterar inte sanningens tunga.


4818.  Sanningens tunga lever i frihet från

tal-trängda tungan.


4819.  Sanningens tunga har en framtid på jorden.


4820.  Saktmodighetens tunga har en framtid

på jorden.


4821.  Skönt när tal-trängda tungan är behärskad.


4822.  Tal-trängda tungans fostran & träning

in i tystnadens närhet.


4823.  O-ordningens fostran & träning in

i ordningen.


4824.  Het-giriges avsaknad av fridens & barmhärtighetens närhet.


4825.  Egoismen saknar friden & barmhärtigheten.


4826.  Egoismens skadegörelsen på alla

levande varelser.


4827.  Egoismen  sorgsenheten  bedrövelsen

uppgivenheten  modlösheten  saknar livet.


4828.  Egoismen ingen tröstare  stödjare  hjälpare.


4829.  I egoismens närhet saknas ömheten

Och ömsintheten.


4830.  I egoismens närhet saknas uppmuntran

älskvärdigheten  kärleken.


4831.  Fly :: egoismen : livets förgörare.


4832.  Egoismens ögon söker   egoistiska tankar

hjärtats tankar tungans Ord-val.


4833.  Egoismen har sina vänner i egoismens

tankar  hjärtats tankar & tungans Ord-val.


4834.  Tillåta sina tankar  hjätrtats tankar

& tungans Ord-val ++ få sin livs-näring

från insikten.


4835.  Hård-nackade öron  o-villiga lyssna.


4836.  Hård-nackat hjärta  o-villig görare.


4837.  O-villiga görare  o-lydnadens barn.


4838.  Villiga görare  lydnadens barn.


4839.  O-roligt beteende  gör felaktiga beslut.


4840.  O-roligt beteende  o-roliga tankar

o-roligt hjärta & o-roliga tungors Ord-val.


4841.  O-orilga & förvirrade ögon  stillhetens

o-vänner och fiender.


4842.  O-roligt seende ++ svårt stilla sina

galopperande ögon Och htankar.


4843.  O-roliga tankar  hjärtats o-roliga tankar.


4844.  Frid-fulla tankar  hjärtats fridfulla tankar.


4845.  Glädje-fulla tankar  hjärtats

glädje-fulla tankar.


4846.  Tår-fyllda tankar  hjärtats tår-fyllda tankar.


4847.  Svekets ögon  &  tankar  hjärtats

svek-fulla tankar.


4848.  Falsk-hetens ögon  &  falska tankar  hjärtats

falska tankar.


4849.  Stor-taliga ögon & tankar  hjärtats stortaliga

tankars Ord-val.


4850.  Lögnens  &  stor-talig-hetens  tunga

lydiga göra deras vilja.


4851.  Ödmjuke vänder sina  tankar  hjärtats tankar till ödmjukhetens närhet.


4852.  Snälle vänder sina tankar  hjärtats tankar

till snällhetens närhet.


4853.  Ärlige vänder sina  tankar  hjärtats tankar till

ärlighetens närhet.


4854.  Dominantes & förtyrckarens beteende

förtrycker de smås  svagas  övergivnas  tröst-lösas

sörjandes behov.


4855.  Dominantes & förtryckarens beteende känner inget med-lidande  med-ömkan  med-känsla

   til sin ästa.


4856.  Dominantes & förtryckarens beteende

värde-löst Och fåfängt.


4857.  Vetgiriges & häftiges beteende

värde-löst Och fåfängt.


4858.  Ilsken-heten & häftigheten värde-löst

Och fåfängt.


4859.  Ilsken-hetens livsstil jämförs med agnar

för vinden.


4860.  Elak-hetens livsstil jämförs med agnar

förvinden.


4861.  Hjärtats hård-hets livsstil jämförs med agnar för vinden.


4862.  Mildhetens livsstil jämförs med goda säden

sås i den milda jordmånen.


4863.  Snällheten & vänlighetens livsstil jämförs med goda säden  sås i deras jordmån.


4864.  Saktmodighetens livsstil jämförs med 

goda säden sås i saktmodets jordmån.


4865.  Övergivna icke älskade känner behov av tröst  hjälp Och stöd.


4866.  Icke älskade saknar människo-värdet.


4867.  Människo-värdet besvarad av kärleken

& barmhärtigheten.


4868.  Kärleken uppskattar männsko-värdet.


4869.  Ego-kärleken uppskattar inte människo-värdet.


4870.  Ego-kärleken går sin egen kärleks-väg.


4871.  Ego-kärleken älskar inte sin nästa.


4872.  Förtvivlat beteende älskar inte sinnästa.


4873.  Förtvivlan livets tids & energi-tjuvar.


4874.  Förtvivlan Och missmodets beteende av-visar

sin nästa.


4875.  Hopplös-heten & tröstlös-heten skadar människans tankar Och jhjärtats  tankar.


4876.  Uppgiven-heten Och o-tröstlig-heten

kan inte trösta  uppmuntra sin nästa.


4877.  O-tröstlig-heten & hopplös-heten främmande

för tröste-rika Ord.


4878.  Misströstan om livet  saknar livets värde

vara älskad.


4879.  Över-jaget trälbinder  förslavar tankar ++

hjärtats tankar.


4880.  Över-jaget ärar jagets egoism.


4881.  Jagets egoism  kärleks-lös  hård-hjärtlig

dominnatisk ++ militantisk  själv-centrerad

     älskar sig själv.


4882.  Ödmjukheten brinner  i sin längtan komma

in i tankar  hjärtats tankar  & känslo-livet.


4883.  Fara efter lögn-aktigt tal  älsk-värd i

lögnens fotspår.


4884.  Fara efter lögn-aktigt tal ärar lögnens 

tankar & vilja.


4885.  Fara efter lögn-aktigt tal ärar lögnens onda

fördärv Och olyckor.


4886.  Snälle tränad i snäll-hetens tjänande.


4887.  God-hjärtlige tränad i god-hetens &

vänlighetens tjänande.


4888.  Dominantiskt manligt beteende sårar kvinnans känslo-liv.


4889.  Girigheten  svårt samarbeta med givmilg-heten.


4890.  Vreden svårt samarbeta med saktmodet.


4891.  Elakheten svårt samarbeta med snäll-heten

Och vänligheten.


4892.  Vreden  äger o-intressant beteende.


4893.  Ilskenheten & häftigheten äger

o-intressant beteende.


4894.  Säker-heten  bekymmer-lösheten  tryggheten

säger  var inte rädd.


4895.  O-fullkomliga kärleken  besegrad av rädslans

slaveri & träldom.


4896.  Friheten från hatet  hjärtats glädje.


4897.  Friheten från o-fullkomliga kärleken.


4898.  Inte älska strids-lystenheten.


4899a.  Inte älska pratsam-heten äga behärskad tunga.


4899b.  Laglös-hetens människa föraktar goda moralen.


4899c.  Lag-lös-hetens människa ärar sin

egen laglös-het.


4899d.  Laglös-hetens människa föraktar lag

& ordning.


4899e.  Saktmodige förlitar sig på sakmodet.


4899f.   Ödmjuke förlitar sig på  ödmjukheten.


4899g.  Milde förlitar sig på mildheten.  

 

  Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 juni 2017 12:34

#VISHETEN BÖRJAR NÄR MAN UPP-RIKTIGT


LÄNGTAR EFTER FOSTRAN#.  Syraks bok. 6:17.


4900.  Lyssna på äre-lysten-heten  :: hög-modet

& över-modet  knackar på tankars Och hjärtats dörr.


4901.  Sprida varma & fina blommor i ett

människo-hjärta.


4902.  Varje dag en ny möjlighet.


4903.  Varje dag en dal av livet.


4904.  Varje dag finns nya möjligheter

Och erbjudanden.


4905.  Känna ivrig längtan efter ödmjuk-hetens

kärlek & omsorg.


4906a.  Tungans beteende


Tillgängligt redskap i hög-modets händer.


4907.  Rastlös-heten Och sysslo-lösheten

ärar lat-heten & bekvämlig-heten.


4908.  Lates lathet ärar bekvämlig-heten.


4909.  Glädje-fattig-domen +++ högmodets vän.


4910.  Ångest-känslors tankar  hjärtats tankar


Och tal  o-lydiga mot sanningen.


4911.  Sanningen bote-medlet mot ångest-känslor.


4912.  Vandringen i lydnadens fotspår ärar

sanningen.


4913.   Lydnadens fotspår förändrar människors

livsstil.


4920.  Vara rädd om lydnaden  vara rädd  om

sanningen.


4921.  Vara rädd om snäll-heten  vara rädd om

godheten.  


4922.  Vara rädd om vänlig-heten  vandra i hennes

fotspår.


4923.  Vara rädd om tystnadens tunga vandra

i hennes fotspår.


4924.  Behärskad tunga  uppmunrande Ord

värdesätts av den sorgsne.


4925.  Behärskad  tunga ++ ren-hetens tunga fri

från skvallerier & förtal.


4926.  Vetgirige övad i vredens tankar & hjärtats tankar Och Ord-val.


4927.  Häftige övad i häftig-hetens tanka hjärtats tankar & Ord-val. 


4928.  Ilskne övad i ilskenhetens tankar & hjärtats tankar Och Ord-val.


4929.  Hård-hjärtliges beteende visar hans  hjärtats hård-het.


4930.  Hård-hjärtlige lever i sitt hjärtats hårdhet.


4931.  Hård-hjärtliges hjärtats hårdhet ärar sin

egen egoism. 


4932.  Knotande gnällande klagande beteende

o-villig trösta hjälpa Och stödja sin nästa.


4933.  Knotande gnällande klagande Beteende

tänker på sig själv.


4934.  Sanningen Och god-heten  elakhetens fiender

& o-vänner.


4935.  Sanningen & god-heten känner gemenskap med varandra.


4936.  Skön-heten & ljuvlig-heten  sanningens

Och god-hetens vänner.


4937.  Skön-heten & ljuvlig-heten tillgänglig

för Alla.


4938.  Sanningen Och god-heten tillgänglig

för Alla.


4939.  Små fina kärleks-fulla Ord värmer frusna

sorgsna hjärtan & tankar.


4940.  Små fina barmhärtiga Ord värmer frusna

sorgsna hjärtan & tankar.


4941.  Små fina sakt-modiga & milda Ord värmer

frusna Och sorgsna hjärtan & tankar.


4942.  Små fina ödmjuka Ord värmer frusna Och sorgsna hjärtan & tankar.


4943.  Barnets o-tillräckliga kärlek av faders -

moders-kärlek säger  Älska mig!!!


4944.  Historien blir längre för varje förbrukat år !!


4945.  Snäll-hetens & vänlig-hetens fina belöning

uppmuntrar sorgsna hjärtan.


4946.  Naturens skönhet & ljuvlighet 

hjärtats glädje. 


4947.  Uppmuntande & tacksamma Ord

värmer sorgsna hjärtan Och tankar.


4948.  Livet i det gråa & mörka vädret längtar efter

natur-sköna soliga varma sol-strålar.


4949a.  Synd-fries önskan  sprida sin synd-frihet

in i mänsklighetens tankar & hjärtan.


4949b.  Ren-hjärtliges önskan  sprida sin

ren-hjärtlighet in i mänsk-lighetens

tankar & hjärtan.


4950.  Barmhärtig-heten Och Kär-leken  förlåter

såriga & blödande hjärtan.


4951.  Tillåta ödmjuk-hetens närhet  vara vid sin sida till kunskap & upplysning  lära känna henne.


4952.  Tillåta snäll-hetens & vänlig-hetens

närhet  vara vid sin sida till kunskap & upplysning 

lära känna dem.


4953.  Tillåta saktmodets & mildhetens närhet

vara vid sin sida till kunskap Och upplysning

lära känna dem.   


4954.  Tillåta ärlig-hetens & öppen-hjärtlig-hetens

närhet  vara vid sin sida till kunskap Och

upplysning  lära känna dem.


4955.  Låna sin tunga till snäll-heten & vänlig-heten

ärar dem.


4956.  Låna sin tunga till Barmhärtig-heten 

Och för-låtelsen  ärar dem.


4957.  Låna sin tunga till Kärleken & sanningen

ärar dem.


4958.  Låna sin tunga till ilsken-heten &

häftig-heten  ärar dem.


4959.  Låna sin tunga till förtalet & skvalleriet 

ärar dem.


4960.  Låna ut sin tunga till hatet & föraktet

ärar dem.


4961.  Låna sin tunga till O-förlåten-heten &

O-barmhärtig-heten  ärar dem.


4962.  Vara ödmjukhetens trogne efter-följare

känna hennes närhet i hjärta & tankar.


4963.  Vara sanningens & stånd-aktighetens trogne

efter-följare  känna deras närhet i hjärta & tankar.


4964.  Ödmjuke lever i för-trolig vän-skap med

ödmjuk-heten.


4965.  Vara barmhärtig-hetens Och Kärlekens

trogne efter-följare  känna deras närhet

i hjärta & tankar.


4966.  Barmhärtige & kärleksfulle lever i för-trolig

vän-skap med  barmhärtig-heten Och kärleken.


4967.  Ståndaktige lever i för-trolig vänskap med

ståndaktig-heten.


4968.  Vara tro-hetens & till-förlitlig-hetens

trogna efter-följare  känna deras närhet

i hjärta Och tankar.


4969.  Gemenskapen bättre än ensamheten.


4970.  Vänskapen bättre än o-vänskapen.


4971.  Ensamheten sämre än gemenskapen.


4972.  O-vänskapen sämre än vänskapen.


4973.  Enheten & gemenskapen  hjärtats glädje.


4974.  Enheten & gemenskapen & vänskapen

varandras vänner.


4975.  Gemenskapen ensamhetens fiende & o-vän.


4976.  Vänskapen o-vänskapens fiende & o-vän.


4977.  Ödmjukes fåordiga Ord  talar ödmjuka Ord.


4978.  Saktmodiges få-ordiga Ord talar

saktmodiga Ord.


4979.  Litenhetens få-ordiga Ord talar  små fina Ord.


4980.  Enkelhetens få-ordiga Ord talar  enkla

små fina Ord.


4981.  Behärskad tungas Ord talar  få-ordiga Ord.


4982.  Livet i o-lydnaden  livets slav & träl

i ångestens-känslor.  


4983.  Lag-lös-heten visar sig vara ödmjukhetens

fiende & o-vän.


4984.  O-moralen visar sig vara ödmjukhetens

fiende Och o-vän.


4985.  Vishetens er-bjudande ge mänskligheten

sitt näring-rika bröd att äta.


4986.  Insiktens er-bjudande ge mänskligheten

sitt närings-rika bröd att äta.


4987.  Ärlighetens & öppen-hjärtlig-hetens

er-bjudanden ge mänskligheten sitt

närings-rika bröd att äta.


4988.  Vishetens er-bjudande ge mänskligheten

sin närings-rika vattenkälla att dricka.


4989.  Insiktens er-bjudande ge mänskligheten

sin närings-rika vattenkälla att dricka.


4990.  Ärlighetens & öppen-hjärt-lighetens

sin närings-rika vattenkälla att dricka.


4991.  Hel-hjärtad lydnad belönas.


4992.  Saktmodiges hel-överlåtna hjärta belönas.


4993.  Ödmjukes hel-överlåtna hjärta belönas.


4994.  Mildes hel-överlåtna hjärta belönas.


4995.  Barmhärtiges hel-överlåtna hjärta belönas.


4996a.  Kärleksfulles hel-överlåtna hjärta belönas.


4996b.  Vara vän med hel-överlåtna hjärtat.


4997a.  Vara främmande för o-lydnaden.


4997b.  Vara vän med lydnaden.


4998a.  Vara främmande för hatet & föraktet.


4998b.  Vara vän med kärleken & barmhärtigheten.


4999a.  Vara främmande för förtalet & skvalleriet.


4999b.  Vara främmande för tal-trängda tungan.


4999c.  Vara främmande för o-barmhärtigheten.


4999d.  Vara vän med be-härskade tungan.
 
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se