Alla inlägg den 11 juni 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 juni 2017 20:56

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  46.


4600.  Slöheten Likgiltigheten  flitig-hetens fiender

Och o-vänner.


4601.  Bekvämligheten  Latheten arbetsamhetens

fiender Och o-vänner.


4602.  Barmhärtigheten äras av den barmhärtige.


4603.  Ödmjukheten äras av den ödmjuke.


4604.  Saktmodigheten äras av den saktmodige.


4605.  Mildheten äras av den milde.


4606.  Tacksamheten äras av den tacksamme.


4607.  Förnöjsamheten äras av den förnöjsamme.


4608.  Rättvises blick ses av den rättvise.


4609.  Ärliges blick ses av den ärlige.


4610.  Ärligheten äras av den ärlige.


4611.  Förnöjsammes blick ses av den förnöjsamme.


4612.  Giriges blick ses av den girige.


4613.  Vetgiriges blick ses av den vetgirige.


4614.  Svartsjukes blick ses av den svartsjuke.


4615.  Förtalarens blick ses av förtalaren.


4616.  Bitterheten äras av den bittre.


4617.  Bitterhetens människo-blick ses av den bittre.


4618.  Sorglösheten bättre än sorgen.


4619.  Ödmjuke underordnar sig ödmjukheten.


4629.  Saktmodige underordnar sig saktmodet.


4630.  Ärlige underordnar sig ärligheten.


4631.  Trogne underordnar sig troheten.


4632.  Vara ärlig i tankar & ord undviker

hjärtats o-ärlighet.


4633.  Ärlige fullkomlig i ärlighetens närhet.


4634.  Ärlighetens fullkomlighet äger inga fel

& brister.


4635.  Ärlighetens frid tillfredsställer själens

djupa längtan.


4636.   Vara kärleksfull i tankar &Ord undviker föraktfulla hjärtans närhet.


4637.  Kärleksfulle fullkomlig i kärlekens närhet. 


4638.  Kärlekens frid tillfredsställer själens

djupa längtan.


4639.  Kärlekens fullkomlighet äger inga fel

& brister.


4640.  Vara ödmjuk i tankar & Ord undviker

högmodigas hjärtans närhet.


4641.  Ödmjuke fullkomlig i ödmjukhetens närhet.


4642.  Ödmjukhetens frid tillfredsställer själens

djupa längtan.


4643.  Ödmjukhetens fullkomlighet äger inga fel

& brister.


4644.  Vara barmhärtig i tankar & Ord undviker

o-barmhärtighetens hjärtans närhet.


4645.  Barmhärtige fullkomlig i barmhärtighetens

närhet.


4646.  Barmhärtighetens frid tillfredsställer

själens djupa  längtan.


4647.  Barmhärtighetens fullkomlighet äger inga

fel & brister. 


4648.  Bitter-heten har ingen framtid på jorden.


4649.  Svart-sjukan har ingen framtid på jorden.


4650.  Hopplös-heten har ingen framtid på jorden.


4651.  Ondske-fulla tankar har ingen framtid

på jorden.


4652.  Hatiska & föraktfulla tankar har ingen

framtid på jorden.


4653.  Tacksamheten känner vilan i tacksamt hjärta.


4654.  Ödmjukheten känner vilan i ödmjukt hjärta.


4655.  Mildheten känner vilan i milt hjärta.


4656.  Saktmodigheten känner vilan i

saktmodigt hjärta.


4657.  Ärligheten känner vilan i ärliges hjärta.


4658.  Barmhärtigheten känner vilan i

barmhärtigt hjärta.


4659.  Kärleken känner vilan i kärleksfullt hjärta.


4660.  Vara lydig kärleken ärar kärleken.


4661.  Vara lydig barmhärtigheten ärar barmhärtigheten.


4662.  Vara lydig ärligheten ärar ärligheten.


4663.  Vara lydig ödmjukheten ärar ödmjukheten.


4664.  Vara lydig snällheten & godheten ärar

deras hjärtan.


4665.  Vara artig & god-hjärtad ärar deras hjärtan.


4666.  Artigt & älskvärt hjärta sprider sin artighet

& älskvärdighet.


4667.  Snällt & vänligt hjärta sprider sin snällhet

& vänlighet. 


4668.  Snällheten känner vilan i snällt hjärta.


4669.  Vänligheten känner vilan i vänligt hjärta.


4670.  Girigheten själens snara.


4671.  Penning-girige älskar penningars värde.


4672.  Begärlig person älskar ha-begärets värde.


4673.  Penning-begäret själens snara.


4674.  Girighetens farliga Ha-begär.


4677.  Girigheten säger :: Jag älskar penningar.


4678.  Ha-begäret säger ::: Jag älskar Ha-begäret.


4679.  Ögonens begär + tankars begär + hjärtats

begär + tungans begär ++ själens fiender och

o-vänner.


4680.  Girighetens tal ögonen känner ingen mättnad

efter penningars värde.


4681.  Känslo-livets begär tillgängligt för alla.


4682.  Förnöjsamhetens tacksamhet  känner inget

Ha-begär.


4683.  Tacksamheten ++ förnöjsam.


4684.  Förnöjsamme älskad av förnöjsamheten.


4685.  Ödmjuke älskad av ödmjukheten.


4686.  Artige älskad av artigheten.


4687.  Barmhärtige älskad av barmhärtigheten.


4688.  O-ärlige älskad av o-ärligheten.


4689.  Frimodige älskad av frimodigheten.


4690.  Fullkomlige älskad av fullkomligheten.


4691.  Förtalaren älskad av förtalet.


4692.  Tjuven älskad av tjuv-aktigheten.


4693.  Bittert leende älskad av bitter-heten.


4694.  Saktmodiges liv ärad av saktmodigen.


4695.  Ärliges liv ärad av ärligheten.


4696.  Ödmjukes liv ärad av ödmjukheten.


4697.  Barmhärtiges liv ärad av barmhärtigheten.


4698.  Frimodiges liv ärad avfrimodigheten.


4699.  Tacksammes liv ärad av tacksamheten.Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 juni 2017 20:56

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDRKVICKELSE. 


DEL.  47.


4700.  Stänga av massmediala informationen

tillåta tystnadens tid  äga massmediala tiden.


4701.  Massmediala förvirrande.

Tankar förvirras Tungor förvirras Hjärtan förvirras.

4702.  Snurriga informations-källor penning &

Ha-begärets språkrör.


4703.  Social vänskap  bättre än massmediala

informationskällors ständiga utflöde.


4704.  Massmedial förhärligande av ondskan.


4705.  Fåfängligt förhärliga ondskan.


4706.  Fåfängligt förhärliga ilskenheten & häftigheten.


4707.  Fåfängligt förhärliga vreden & stridslystenheten.


4708.  Fåfängligt förhärliga elakheten.


4709.  Fåfängligt lyssna på tal-trängd tunga.


4710.  Fåfängligt lyssna på lögnen & falskheten.


4711.  Fåfängligt lyssna på förtalet & skvalleriet.


4712.  Fåfängligt lyssna på o-ärligheten.


4713.  Fåfängligt lyssna på övermodet & stoltheten.


4714.  Fåfängligt lyssna på skrytsamheten & högmodet.


4715a.  Tålmodige inväntar tiden sedan bryter

hans tåliga hjärtats glädje fram.


4715b.  Tålmodiges få-ordiga tunga talar tills tiden är inne.


4715c.  När han talar prisas och äras

tålmodiges klokhet.


4716.  Lögnen & falskheten dödar själs-livet.


4717.  Förvillat liv fyllt av olyckor & fördärv.


4718a.  Saktmodigheten leder den saktmodige på

saktmodets jämn väg.


4718b.  Känna sig fri från ilskenhetens & häftighetens o-jämna  steniga & törnfyllda mark.


4719.   Moders-kärlekens dominantiska beteende :

skadar barnets självständiga utveckling.


4720.  Ödmjukhetens sälta nyttig i högmodets Och stolthetens närhet. 


4721.  Lyssna på olydnaden : göra hennes vilja.


4722.  Lyssna på hatet & föraktet göra deras vilja.


4723.  Ont & fördärvligt tal : tomhetens tal.


4724.  Tystnadens vilja talar i tystnaden.


4725.  O-tystnadens vilja talar i o-tystnaden.


4726.  Lyssna inte till din nästas fel & brister

utan först se dina brister & fel.


4727.  O-tiden i tystnadens & stillhetens närhet

blir bestulen på deras tid  :: i stället skapas tid

för oron & förvirringen : vilket skadar tankar

hjärta & talet.


4728.  Falskt vittnesbörd  falskhetens & lögnens

bunds-förvantet.


4729.  Tjuveriet  stjäla det som inte tilhör sig själv.


4730.  Mord stjäla livet infrån din nästa.


4731.  Onda tankar ärar & förhärligar Ondskan.


4732.  Vänskapen fortplantar sig i vänskapens närhet.


4733.  Ödmjukheten fortplantar sig i ödmjukhetens närhet.


4734.  Snällheten & vänligheten fortplanar sig i deras närhet.


4735.  De ges vidare när deras inbjudan besvaras.


4736.  Tacksamt hjärta befriat från

o-tacksamhetens närhet.


4738.  Ödmjukt hjärta befriat från högmodets vilja & tankar.


4739.  Moder-kärleken  känner längtan efter

baby-doften.


4740.  Milt hjärta känner sig befriad från

hård-hjärtlighetens närhet.


4741.  Saktmodighetens hjärta känner sig befriad

från häftighetens närhet.


4742.  Saktmodighetens hjärta känner sig befriad

från ilskenhetens &b vredens närhet.


4743.  Vänlighetens & snällhetens hjärta känner

befriad från elakhetens närhet.


4744.  Tröste-rikt hjärta känner friheten från

sorgsenhetens närhet.


4745.  Fridens hjärta känner friheten från

o-fridens närhet.


4746.  Kärlekens hjärta känner friheten från

själ-viskhetens närhet.


4747.  Mildheten bor i mildes tankar hjärtats inre tankar & tal.


4748.  Vara mildhetens vän & med-tjänare

fördjupar hennes närhet i den mildes livs-vandring. 


4749.  Ödmjukheten bor i ödmjukes tankar

hjärta & tal.


4750.  Vara ödmjukhetens vän Och medtjänare

fördjupar hennes närhet i den ödmjukes livs-vandring.


4751.  Snällheten & vänligheten bor i snälles

Och vänliges tankar  hjärta  Och  tal.


4752.  Vara snällhetens & vänlighetens vän Och med-tjänare fördjupar hennes närhet i snälles

& vänliges tankar  hjärta  Och tal. 


4753.  Uppmuntra kvinnan i sin moders-kärlek

känner hon sig uppskattad älskad & värdefull.


4754.  Kvinnan vanäras om hon inte få föda barn.


4755.  Böja sig djupt inför ödmjukheten

älska henne.


4756.  Böja sig djupt inför sanningen älska henne.


4757.  Böja sig djupt inför snällheten & vänligheten

älska dem.


4758.  Böja sig djupt inför barmhärtigheten & förlåtelsen  älska dem.


4759.  Böja sig djupt inför tystnaden & stillheten

älska dem.


4760.  Böja sig djupt inför lydnaden & kärleken

älska dem.


4761.  Böja sig djupt inför behärskade tungan

älska den.


4762.  Sök inte strid med en gräl-sjuk

lägger brännbara vedträd på gräleriets torra

ved-brasa. 


4763.  Sök inte strid med den ilskne lägger brännbara vedträd på ilskenhetens torra vedbrasa.


4764.  Sök inte strid med den vetgirige lägger

brännbara vedträd på vredens torra ved-brasa.


4765.  Saktmodigheten visar sin tacksamhet när hennes inbjudan besvaras.


4766.  Älska saktmodet dela sin gemenskap

med henne.


4767.  Älska snällheten & vänligheten 

dela sin gemenskap med dem.


4768.  Älska mildheten sin gemenskap med henne.


4769.  Älska kärleken & barmhärtigheten dela sin

gemenskap med dem. 


4770.  Älska stillheten äga stillhetens vänskap.


4771.  Älska tystnaden äga tystnadens vänskap.


4772.  Älska behärskad tunga äga hennes vänskap.


4773.  Ärlige lever i fullkomlig lydnad inför ärligheten.


4774.  Kärleken har en vilja & känsla få vidröra tankar  hjärtats tankar & ord-valen.


4775.  Skrivna blad kan inte förändras.


4776.  Högmodiga tankar vanärar ödmjukhetens tankar. 


4777.  Elakhetens tankar vanärar snällhetens & vänlighetens tankar.


4778.  Vredens & ilskenhetens tankar vanärar

saktmodighetens tankar.


4779.  Undvika ilskenhetens & häftighetens beteende  vara deras o-vänner.


4780.  Mildheten leder den mildes livs-vandring på

mildhetens jämna väg.

 

4781.  Ödmjukheten leder den ödmjukes

livs-vandring på ödmjukhetens jämna väg.


4782.  Mildhetens sälta nyttig i hård-hjärtlighetens närhet.


4783.  Snällhetens & vänlighetens sälta nyttig

i elakhetens närhet.


4784.  Tystnadens sälta nyttig i o-tystnadens närhet.


4785.  Behärskad tunga nyttig i o-behärskad

tungas närhet.


4786.  Lyssna på lydnaden göra hennes vilja.


4787.  Glömskans belöning  glömmer betala räkningen.


4788.  Sanningens ljusa sälta avslöjar lögnen.


4789.  Sanningen talar sanna Ord lögnen talar

lögnaktiga Ord.


4790.  Världens mörker av fördärv och undergång

förhärligar Ondskan.


4791.  Världens mörker känner ingen längtan

efter ljuset.


4792.  Världens förhärligande av mörkret

förslavad av Ondskan.


4793a.  Lämna sin vredes-vilja till saktmodighetens vilja.


4793b.  Lämna sin häftighets-vilja till saktmodets

vilja.


4793c.  Lämna sin ilskenhets-vilja till saktmodighetens vilja.


4794a.  Lämna sin elaka vilja till godhetens &

vänlighetens vilja.


4794b.  Lämna sin elaka vilja till snällhetens vilja.


4795a.  Finns alltid tid för tystnadens tid.


4795b.  Finns alltid tid vara rädd om tystnaden.


4795c.  Finns alltid tid för saktmodighetens tid.


4795d.  Finns alltid tid vara rädd om saktmodigheten.


4796.  Penning-begäret nationellt gissel.


4797.  Penning-begäret tankarnas lockande begär

efter penningar.


4798.  Seendets begär efter penningar sår sitt

begär i tankar hjärtats tankar & ord-val.


4799a.  Häftige skadar sig själv. 


4799b.  Vetgirige skadar sig själv.


4799c.  Ilskne skadar sig själv.  

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 juni 2017 20:55

ORD FÖR DAGEN  JULI MÅNAD. 2017.


Första dagen.


Där avsaknaden av högmodet finns har ödmjukheten  funnit sina djupa rötter.


Andra dagen.


Vittnesbördet med tålamodets  uthållighetens

karaktär prövas  tränas i antingen motgångar

Och medgångar.


Tredje dagen.


Inre ansvars-känslan  känner fullt ansvar i

sina ord Och handlingar.


Fjärde dagen.


Ärlighetens karaktär  utvecklar en fin Och djup vänskap.


Femte dagen.


O-ärligheten  Ärligheten inte varandras vänner.


Sjätte dagen.


Högmodiges avsaknad av ärligheten.

        Ärlighetens fiende Och O-vän.


Sjunde dagen.


Ödmjuk person utvecklar fin Och djup vänskap.


Åttonde dagen.


Ärlighetens gemenskap tröstar  stöder Och hjälper

vänskapen.


Nionde dagen.


Ärligheten Och o-ärligheten går skilda vägar.


Tionde vägen.


Ärligheten tror på sanningen.


Elfte dagen.


O-ärligheten tror på lögnen.


Tolfte dagen.


Högmodige äger  o-ärligt beteende.


Trettonde dagen.


Ödmjuke äger ärligt beteende.


Fjortonde dagen.


Nyfiknes fråg-vishet  söker information om

sin nästa.


Femtonde dagen.


Nyfiknes fråg-vishet  spider ut information

om sin nästa till andra.


Sextonde dagen.


Nyfikne vill veta allt om alla.


Sjuttonde dagen.


Nyfikenheten splittrar vänskapen i sina spridande

ord om och till sin nästa.


Artonde dagen.


Nyfikenhetens tunga +++ sprider förtal Och skvaller.


Nittonde dagen.


Nyfikenhetens öron +++ känner omättnad

lyssnandet.


Nyfikenhetens ögon === blir aldrig tillfredsställd 

seendet.


Tjugonde dagen.


Övermodiges problem med nyfiken tunga.


Tjugo-första dagen.


Ödmjuke lånar inte ut sig till nyfikenheten.


Tjugo-andra dagen.


Vänligen Och godheten  Elakhetens o-vänner.


Tjugo-tredje dagen.


Dominantes beteende svårt ödmjuka sig

inför nästans önske-mål.


Tjugo-fjärde dagen.


Lydnaden  tacksamheten  ödmjukheten varandras vänner.


Tjugo-femte dagen.


Lydnaden  ödmjukheten  tankars Och hjärtats glädje.


Tjugo-sjätte dagen.


Tacksamheten Och ödmjukheten säger sanningen.


Tjugo-sjunde dagen.


Lydnaden Och ödmjukheten  ärlig Och pålitlig.


Tjugo-åttonde dagen.


Ödmjukheten Lydnaden Tacksamheten varandra

till tröst  Stöd Och hjälp.


Tjugo-nionde dagen.


Ödmjukheten Lydnaden Tacksamheten  lyhörd

för tystnaden  eftertänksamheten Och stillheten.


Trettionde dagen.


Tacksamheten Lydnaden Ödmjukheten  upphöjd

Och prisad vid stadens portar.


Trettio-första dagen.


Tacksamheten Lydnaden  Och Ödmjukheten

främmande för O-lydnaden  O-tacksamhet

      Och Högmodet. 


 
 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se