Alla inlägg den 10 juni 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2017 05:50

JESUS SYRAKS BOK.  39:1-11.


KROPPSARBETE OCH STUDIER.


DEL. 2.


Syraks bok.  39:1.


1.  #Han forskar i alla fädernas vishet och studerar

ivrigt vad profeterna sagt#.


Den vise känner längtan viljan söka för-fädernas

vishets-läror Och sanningens profeters tal.


¤Syraks bok.  39:2.


2.  #Han samlar på berömda mäns ord och tränger

in i sinnrika tänkespråk#.


Vise personens intresse samla berömda mäns

vishets-ord.

      Visar sitt intresse för skarp-sinniga tänkespråk.       


Salomos vishet. 8:8.


8.  #Och skulle någon därtill längta efter lärdom,

så känner hon det förflutna och kan förutse

       framtiden.

Hon förstår sig på tänkespråk och kan lösa gåtor,

       tecken och under känner hon till på förhand,

och hon vet hur tider och skeden skall sluta#.


Söker någon efter vishetens lärdom  tillgänglig

för Alla.

        Hon känner det för-flutna  förutse framtiden.

Förstår  ut-tyder tänkespråk  löser o-lösta gåtor.

      Tecken & under känner  hon till.

Vet när när tider & skeden slutar#.


Vishetens lärdom  hjärtats längtan

     Lärorikt tal  talar läro-rika ord.


Lärdomen  förflutnas kännedom.

             Lärdomen  förutser framtiden. 


Vishetens tänke-språk  löser o-lösta gåtor.

      Vishetens  kännedom om tecken och under.


Vishetens  kännedom om olika  tiders

och slut-skeende skall inträffa.


Syraks bok. 8:8.


8.  #Försumma inte att lyssna på de de visa, fördjupa dig i deras tänkespråk.

      Genom dem kan du få bildning och lära dig

att tjäna stormän#.


Visa  respekt för de vises lärdom.

    Låt dig fördjupas i deras tänkespråk.

De vises lärdom & tänke-språk be-rikar din

       bildning ger de dig tillfälle betjäna stormännen.

 

¤Syraks bok. 39:3.


3.  #Han söker ordspråkens dolda mening och

är förtrogen med tänkespråkens gåtor#.


Den lärdes vishet söker  ordspråkens  fördolda skatter för  dårars tankar och hjärtats tankar.


     Känner sig trogen med tänkespråkens

dolda gåtor.


4.  #Stormän tar honom i sin tjänst, och i härskares

följe blir han sedd#.

        Han kan resa i främmande länder, ty han har

prövat på gott och nytt bland människor#.


Stormännen önskar den lärdes vishet  vara

deras tjänare.

       Hans vishet  skiljer på gott och nytt.


Syraks bok. 34:9.


9.  #Den som har rest omkring känner till mycket,

der erfarne kan tala med sakkunskap#.


Mycket resande ger riklig kunskap.

       Erfarne känner ingen brist på sak-kunskap.    


5.  #Han beflitar sig om att börja sin dag i bön inför Herren, sin skapare.

         Han vänder sig till den Högste, åkallar honom

och ber om förlåtelse för sina synder#.


Den vises dag börjar med bön  inför sin skapare.

         Vänder sitt ödmjuka hjärta till den Högste.


Åkallar honom  ber om syndernas för-låtelse. 


6.  #Om det är Herrens, den Väldiges, vilja fylls

han av vishetens ande#.

         Han låter sin vishet strömma fram i ord

och prisar Herren i bön#.


Lärdes vishet  fylld av vishetens ande.

        Vishetens ande  tillgänglig  för Alla.

Vise personen i sin vishet låter  visa ord strömmar

från hans tankar  hjärtats tankar.


Vises tacksamhet  visas i  hjärtats lov-prisning

i bön inför den Högste.


Jesaja bok.  11:2.


DEN SVEKFRIE O SVEKLÖSE HÄRSKAREN.


2.  #Han är fylld av Herrens ande, vishetens

och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande,

         kunskapens och gudsfruktans ande#.


Svekfries & sveklöses liv kännetecknas

vara fylld av  Herrens ande

                           Vishetens o insiktens ande

klokhetens o kraftens ande

         kunskapens o gudsfruktans ande.


3.  #Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten#.


Svekfrie härskaren dömer  inte efter ytligt sken

av gudsfruktan.

För inte rättvisans tal  efter  falska rykten.


4.  #Rättvist dömer han de svaga, med oväld skipar

han rätt åt de fattiga  i  landet.

        Hans ord är en käpp på våldmännens rygg,

de ondas liv blåses ut av hans tal.


Sveklöse härskaren  dömer rättvist  för

de svagas talan.

      Har objektivt tänkande åt de fattiga i landet.

Hans insiktsfulla ord  tränar  fostrar  våld-männens

ondas planer.

    Onskefullas  liv  tillintetsgörs av  hans tal.


5.  #Rättvisan är hans bälte, troheten bär han

kring livet#.


Rättvisan hans ära.  

         Troheten hans livs ryggrad.


Vishetens bok.  7:7.


7.  #Därför bad jag till Gud, och han gav mig

klokhet.

        Jag åkallade honom, och vishetens ande

kom till mig#.


Bönen till Gud  tillgänglig  för Alla.

         Klokheten  tillgänglig för Alla. 

Åkalla honom  allas möj-lig-het.

      Besvarad åkallan  vishetens ande 

åkallans be-löning.


   7.  #En sådan man ger rätt riktning åt sin klokhet

och insikt och ägnar sina tankar åt Herrens

        hemligheter#.


Lärd mans vishet  livets målmedveten  hans

klokhet  och  insikt.

      Lärde mannen låter sin tids-tankar  vara

i Herrens fördolda hemligheter. 


8.  #Han undervisar om sin lära och har sin stolhet

I Herrens förbunds lag#.


Lärd mans vishet  undervisar  i sin vishets-lära

känner sin stolthet  i Herens förbunds lag.


9.  #Många skall lovsjunga hans klokhet,

aldrig någonsin skall hans namn utplånas.

      Minnet av honom skall inte försvinna, hans rykte

skall leva genom alla släktled#.


Folket lovsjunger lärde mannens  klokhet.

        Hans namn för evigt bevaras.

Hans levnads minnen  skall aldrig ut-plånas.

        Hans insiktfulla rykte  skall få  leva  i evighet.


Syraks bok. 37:26.


26.  #Den vise vinner förtroende hos sitt folk,

och hans namn skall leva i evighet#.


Vis människas vishet  vinner folkets hjärtats

för-troende.

       Hans namn skall aldrig ut-plånas.


10.  #I främmande länder skall man tala om hans

vishet, och folkförsamlingen skall förkunna

         hans lov#.


Folket i främmande  känner till  vises  lärdom

       folk-församling  förkunnar hans livs-lärdom

i tacksamhet.


11.  #Lever han länge äras hans minne mer än

tusen andras, och dör han är detta honom nog#.  


Får den vise leva långt liv  äras  hans livs-minnen

bättre än tusen andras minnen.

       Vid sin död  känner han mättnaden. 

  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2017 05:50

JESUS SYRAKS BOK.  39:12-34.


ALLT HAR SITT ÄNDAMÅL.


12.  #Ännu fler tankar har jag att lägga fram;

som fullmånen sväller jag av dem#.


Hjärtats tankar lägger jag fram  i  jämförelse

med fullmånens storhet. 


13.  #Lyssna till mig, mina fromma söner,

så skall ni grönska som rosenbusken vid bäcken#.


Lyssna till mitt saktmod  min mildhet

mitt fromhets tänkande  mina fromma söner.

      Lyder ni min fromhet  skall ni grönska

som rosenbusken vid vatten-bäcken.


Psalm. 1:3.


3.  #Han är som ett träd planterat nära vatten ---

det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar

        bladen.

Allt vad han gör går väl#.


Fromhetens söner  liknas vid ett fruktsamt träd.

          Trädet planterat vid vatten-bäckens närhet.

Bär frukt av saktmod och mildhet  på bestämd tid.

         Fromhetens träds blad vissnar aldrig.

Fromhetens söner  bemöts av framgång o välstånd.


14.  #Ni skall sprida vällukt som rökelsen och gå

i blom som liljan.

    Sprid er vällukt, stäm upp er lovsång och prisa

Herren för alla hans verk#.


Saktmodets o mildhetens söner  skall sprida

mildhetens  saktmodighetens vällukt  som välbehaglig rökelse.


Sönernas blomstring  liknas vid liljans väldoftande

ut-blomning. 


Ni, sprid er vällukt  låt er lovsång ljuda

lovprisningen  tacksamt ära hans verk.


15.  #Förkunna hans namns storhet, tacka och lovsjung honom med sånger och med spel

      på lyra.

Med dessa ord skall ni prisa honom#.


Ni milda o saktmodiga söner  förkunna frimodigt

hans namns ära i  storhet  tacksamhet  lovsång

       i sånger  harpos spel  på lyra.


16.  #Allt vad Herren har skapat är underbart,

och allt vad han har befallt sker i rätt tid#.


Skapelse-verket  fullkomligt verk

  skapelsen vill visa sin skönhet o ljuvlighet. 


Vishetens bok.  1:14.


14.  #Nej, till att leva skapade han allt, och i allt

som blir till i världen bor hälsa#.


Allt skapade varelser har en livsande sig.

     I allt skapat bor hälsan.


Syraks bok. 42:22.


22.  #Hur härliga är inte alla hans verk  ----

också den minsta gnista är en fröjd för ögat#.


Hans skapades verks skönhet  jämförs med

ögats seendets fröjd av  värme och ömhet.   


17.  #Ingen må säga: "Vad är detta?

Vad är det till för?"


Allt blir efterfrågat när dess tid är inne.

       Genom hans ord hejdades vattnet liksom i en damm, på hans bud blev vattenförråden till#.  


Hans makt ord  kontrollerade  vattenflödet

i  rätt  tid.


Första Moseboken. 1:6.


6.  #Gud sade:  "I vattnet skall ett valv bli till,

och det skall skilja vatten från vatten".

    Och det blev så#.


Skapelse ordningen lydde den allsmäktiges ordning.

   Vattenflödet fick bara beträda vissa

skapelse områden. 


18.  #På hans befallning sker allt vad han önskar,

och ingen kan försvaga hans räddande kraft#.


Hans ord be-fallningar  lyder skapelse-ordningen.

        Hans skapar-förmåga försvagas inte.


Psalm.  135:6.


6.  #Allt vad Herren vill, det gör han i himlen och på

jorden, i haven och de stora djupen#. 


19.  #Han vet allt om varje människas gärningar,

ingenting kan gömas för hans blickar#.


Hans allvetande har kännedom om människans

ord och handlingar.

        Hans allvetande blickar genomskådar allt.


Psalm. 139  ger beskrivning på den högstes

allvetande kännedom.


20.  #Från evighet till evighet ser han, och ingenting är förundransvärt för honom#.


Hans Majestäts evighets tänkande  ser allt  vet allt.


21.  #Ingen må säga: "Vad är detta?

Vad är det till för?"

       Allt har skapats för sitt ändmål#.


Behövs inte ifrågasätta  den högstes  skapelse

ordning.

   Hela skapelsens olika skapelseverk

har ett ändamål  livssyfte  livsmål  livets mening.


22.  #Hans välsignelser flödar över som en flod

som dränker in den torra jorden med sitt vatten#.


Hans Majestäts överflödande välsignelser 

flodets strömmande välsignelser  som aldrig upphör.

Torra jordens längtan  efter  vattnets fuktiga

näringsflöde.


23.  #Men hans vrede skall också fördriva hedningarna, liksom när han förvandlade vattenrik

mark till saltjord#.


Herrens vredes förbannelse  visar sig i att

fördriva hedningarna.

          Jorden vattenrika jord  förvandlas  till

en ofruktsam saltig jord.


24.  #Hans vägar är raka för de fromma men fulla

av hinder för de laglösa#.


Fromsinta  godhjärtade  vandrar på Herrens raka

välsignade vägar.

       Laglösa  o-moraliska människor  bemöts

av olyckor  och  faror.


25.  #Goda ting har från begynnelsen skapats

för de goda men också onda ting för syndarna#.


Godhjärtliga människors  liv  fylls av

goda dygder.

        Onskefulla människors  liv  fylls  av

o-moralen  lidandet  sjukdomar.  


26.  #Det mest nödvändiga för människans liv

är vatten och eld och järn och salt, mjöl och

mjölk och honung, vin och olja och kläder#.


Människans nödvändigaste behov :::

vattnet  törstens hjälp  elden  kroppens värme

     järnet  formas efter  hennes  livs-behov.

Saltet  födans  smakliga stöd.

     Mjölet  mjölken  kroppens näringsrika  föda.

Honungen  kroppens hälsomedel.

       Vinet  släcker  törsten.

Oljans  lenhet  kroppens mjukhet.

       Kläder  kroppens värme.


27.  #Allt detta är de fromma till nytta, men för syndarna vänds det till skada#.


Fromsinta  godhjärtiga


28.  #Det finns andar som skapats för att straffa

och låter piskslagen hagla i vredsmod.

       På räkenskapens dag ger de sin styrka

fritt lopp tills deras skapares vrede är stillad#.


29.  #Eld och hagel, pest och hungersnöd ------

allt detta har skapats för att straffa#.


30.  #Liksom vilddjurständer, skorpioner och ormar

och svärdet som straffar  och förgör den gudlöse#.


31.  #När de hör hans befallning gläds de och gör sig beredda för sinn tjänst på jorden; när tiden

        är inne lyder de hans ord#.


32.  #Av detta har jag från början blivit strykt,

jag har övervägt det och nu skrivit ner det#.


33.  #Allt vad Herren har skapat är gott,

han fyller varje behov i rätt tid#.


34.  #Ingen må säga: "Det här är sämre än det där",

ty allt blir uppskattat när dess tid är inne#.


35.  #Så stäm upp er lovsång med både hjärta

och mun, och prisa Herrens namn#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2017 05:49

FÖRTALETS FAROR.


13.  #Förbannelse över lögnaren och baktalaren -----

han vållar många fredliga människors undergång#.


14.  #Den skvallrande tungan har störtat många i olycka och drivit dem på flykt från land till land.

       Den har förstört befästa städer och lagt stormäns hus i ruiner#.


15.  #Den skvallande tungan har kört dugliga hustrur på porten och berövat dem mfrukten av deras

         arbete#.


16.  #Lyssnar man till den får man ingen frid

och kan aldrig leva i ro#


17.  #Piskans slag ger blodiga märken, men

tungans slag knäcker ben#.


18.  #Många är de som fallit över för svärdet,

men inte så många som tungans offer#.


19.  #Lycklig den som funnit skydd mot förtalet,

som inte utsatts för dess raseri, inte behövt släpa 

      på dess ok och aldrig fjättrats av dess bojor#.


20.  #Ty dess ok är av järn och dess bojor av koppar#.


21.  #Ond är den död det vållar, och dödsriket

självt ger en bättre lott#.


22.  #Förtalet skall aldrig få makt med de fromma,

de skall inte bli brända av dess flammor#.


23.  #Dess offer blir de som överger Herren,

kring dem skall det brinna och aldrig slockna.


Det skall släppas loss mot dem som ett lejon,

      som en leopard skall det slita dem i stycken#.


24-25.  #Du inhägnar ju din egendom med törnhäckar ------ se också till att sätta lås för din

      mun.


Du knyter ihop om ditt silver och guld ------ gör dig också en våg för att väga dina ord#.


26.  #Akta dig så att förtalet inte får dig på fall

mitt för ögonen på din lurande fiende#.


Syraks bok.  28:13-26.

     

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se