Alla inlägg den 27 maj 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 maj 2017 04:54

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 40.


#Den som tar emot fostran visar vägen till liv,

       den som undviker tuktan leder vilse#.

Ord. 10:17.


4000.   För att kunna äga ödmjukheten måste vi låta

henne äga själen.


4001. Ödmjukheten brinner av längtan komma 

in i hjärtan.


4002.  Bittra Och oroliga tankar Och hjärtan

saknar uppskattning Och uppmuntran Och kärlek.


4003.  Godheten Och barmhärtigheten tillgänglig

för alla.


4004.  Älska talets fåfänga ord + tomhetens ordval.


4005.  Fara efter lögnaktigt tal : älska lögnen.


4006.  Fara efter förtalets Och skvalleriets ord-val

älska tungans förtal Och skvallerier.


4007.  Fridens Och trygghetens tankar


4008.  Ödmjuka tankar talar ödmjuka ord.


4009.  Ödmjuke tränad i ödmjukhetens tjänst.


4010.  Milde tränad i mildhetens tjänande.


4011.  Frimodigheten rädslans fiende Och o-vän.


4012.  Frimodigheten botemedlet mot rädslans

träldom Och slaveri.


4013.  Tankars Och hjärtats tomhet : Tomhetens

fåfänga.


4014.  Fåfängligheten har ingen framtid på jorden.


4015.  Rädslan har ingen framtid på jorden.


4016.  Frimodigheten har en framtid på jorden.


4017.  Frimodigheten belönas.


4018.  Rädslan belönings-lös.


4019.  Dominantiskt manligt beteende mot

kvinnlighetens mjukhet   sårar hennes kvinnliga

tankar Och hjärta.


4020.  Skuld Och ångest-känslor  o-förlåtelsens

vänner.


4021.  Skuld Och ångest-känslor  förlåtelsens

fiender Och o-vänner.


4022.  I-härdigheten :: ståndaktigheten Och

uthålligheten  karaktärs-livets vänner. 


4023.  Ihärdigheten  Ståndaktigheten  Ut-hålligheten brinner av längtan komma in i tankar Och hjärtan.


4024.  Pratsam tunga  talar om sin egen själv-godhet alla ska lyssna på hennes själv-utvalda ord.


4025.  Dominantiskt tal lyssna på mig.


4026.  Valet  Välja antingen vredens Och ilskenhetens tankar  hjärtans ut-valda Ord eller saktmodighetens.


4027.  Valet  Välja antingen ärlighetens Och

öppenhjärtlighetens tankar  hjärtats ut-valda Ord 

eller o-ärlighetens Och trolöshetens.


4028.  Valet  Välja antingen hård-hjärtlighetens 

tankar  hjärtats ut-valda ord eller mildhetens.


4029.  Valet  Välja antingen hatets Och föraktets

tankar  hjärtats ut-valda Ord eller kärlekens.


4030.  Högmodige  Övermodige  stridens  Ord-stridens människa  vänder sin rygg mot sanningen.


4031.  Övermodiges rikedomar  fåfängligt sökande.


4032.  Aktiva Och snabba rikedomar  för

tjuv-aktiga sökare.


4033.  Tjuv-aktiga sökare  söker tjuvaktiga rikedomar.


4034.  Rikedomars faror  Olyckor bedrar tankar

Och hjärtan  tungans ut-valda Ord.


4035.  Tungans själv-ut-valda Ord  Väljs

antingen till uppmuntran eller förnekar den.


4036.  Tanke-världens ut-valda tankar

Väljs antingen till högmods-tankar eller

ödmjuka. 


4037.  Tungans Ordval  Väljs av  Viljan antingen

till ödmjuka snälla Ord eller övermodiga ord.


4038.  Älska sig själv  istället för sin nästa

Hård-hjärtliga i sina själv-ut-valda Ord.


4039.  Tala milda saktmodiga Ord  förkastas

av vredens Och ilskenhetens barn.


4040.  Milda  Snälla  Saktmodiga Orden försvarar

sig mot vredens Och ilskenhetens Ord.


4041.  Svartsjukans aggressivitet  mänsklighetens

träldom Och slaveri.


4042.  Förtalet  skvalleriet  mänsklighetens

Olycka Och träldom.


4043.  Penning-begärets aggressivitet  försvarar sitt

egna begär efter nya penningar.


4044.  Ha-begärets aggresivitet försvarar sitt egna

begär efter o-förnöjsamheten.


4045.  Penning-begärets o-tacksamhet Och

o-förnöjsamhet efter penningars värde

till mänsklighetens fara Och Olycka.


4046.  Penning-begäret visar sitt egna begär

efter o-måttligt sökande i penningars värde.


4047.  Begäret förblindar hjärtat efter penningar.


4048.  Begäret skadar  tankar  hjärtat  tungans ordval. 


4049.  Ögonens begärelse  skadar  tankar  hjärtat

tungans ut-valda Ord.


4050.  Tankars begärelse  skadar  tankar  hjärtat

tungans Ord.


4051.  Hjärtats begärelse  skadar  tankar  hjärtat

tungans Ord.


4052.  Ärlige bemöter sin nästa med ärlighetens närhet.


4053.  Ödmjuke bemöter sin nästa med ödmjukhetens närhet.


4054.  God-hjärtlige bemöter sin nästa med god-hjärtlighetens närhet. 


4055.  Vara ödmjukhetens vän dag för dag

känna ödmjuk tillväxt i hennes närhet.


4056.  Vara kärlekens vän dag för dag

känna kärlekens tillväxt i hennes härhet.


4057.  Vara saktmodighetens vän dag för dag

känna saktmodets tillväxt i hennes närhet.


4058.  Tålamodet fördriver o-tåligheten.


4059.  O-tåligheten fördriver tåligheten.


4060.  Barmhärtigheten fördriver förtvivlan.


4061.  Ödmjukheten fördriver högmodet.


4062.  Övermodet prövar ödmjukheten.


4063.  Vreden Och ilskenheten prövar saktmodet.


4064.  Kärleken fördriver hatet Och föraktet.


4065.  Hatet Och föraktet prövar kärleken.


4066.  Vara ödmjukheten ärad i ord Och handling bättre än övermodet ärad i ord Och handling.


4067.  Vara saktmodet ärad i ord Och handling

bättre än vara ilskenheten Och häftigheten ärad

i ord och handling.


4068.  Livet i mildheten i Ord och Handling bättre än hård-hjärtlighetens handling i ord och gärning.


4069.  Livet i tålighetens Ord Och Handling bättre än livs-vandringen i o-tålighetens Ord och gärningar. 


4070.  Livet i o-talträngda tungans bättre än

talträngdas själv-ut-valda Ord.


4071.  Vara vänlighetens med-tjänare bättre än vara o-vänlighetens med-tjänare.


4072.  Vara mildhetens med-tjänare bättre än vara hård-hjärtlighetens med-tjänare.


4073.  Tystnaden Och ödmjukheten varandras vänner.


4074.   O-tystnaden Och högmodet varandras vänner.


4075.  Hjälpsamheten  snällheten varandras vänner.


4076.  Tjänst-villigheten  god-hjärtligheten varandras vänner.


4077.  Läro-rika ordspråk tillgängliga för alla.


4078.  Tröste-rika ordspråk tillgängliga för alla.


4079.  Läro-rika tankar  livets erfarenhet.


4080.  Tröste-rika tankar  livets erfarenhet.


4081.  Trösterikt hjärta människor till hjälp

Och stöd.


4082.  Glädje-fyllda tårar  glädje-fyllda tankar

Och hjärtan.


4083.  Låt inte uppgivenheten Och Deppigheten

få makt över tankar Och Hjärtan. 


4084.  Låt inte förtalet Och Skvalleriet få makt

över tankar Och hjärtan.


4085.  Låt inte Ilskenheten Och häftigheten få

makt över tankar Och hjärtan.


4086.  Låt förlåtelsens tårar rena tankar Och hjärtan från bitterheten.


4087.  Låt förlåtelsens tårar rena tankar Och hjärtan

från ilskenhetens Och häftighetens såriga beteende.


4088.  Låt förlåtelsens tårar rena tankar och hjärtan från o-förlåtelsens smärta Och lidande.


4089.  Tacksamme   tacksam för livet.


4090.  Vänlige  tacksam för vänligheten.


4091.  Gode  tacksam för godheten.


4092.  Dugliga  hjälpsamma händer  öppna händer.


4093.  Tränad fostran visar vägen till livet.


4094.  Tränad ödmjukhet visar vägen till ödmjukheten.


4095.  Tränad saktmod visar vägen till saktmodigheten.


4096.  Tränad mildhet visar vägen till mildheten.


4097.  Milda ord visar vägen  till mildheten.


4098.  Saktmodiga ord visar vägen till saktmodigheten.


4099.  Ödmjuka ord visar vägen till ödmjukheten. 

    Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 maj 2017 04:54

JESUS SYRAKS BOK.  38:1-23.


DEL. 2.


REGLER FÖR HÄLSA, SJUKDOM OCH DÖDSFALL.


Syraks bok. 38:1.


1.  #Visa läkaren aktning för den nytta han gör

---- även han är ju skapad av Herren#.


Visa respekt för läkaren  skapad Guds avbild.

       Tröstande  hjälpande stödjande i talet

villiga händer till behövlig hjälp.


¤Syrkaks bok. 38:2.


2.  #Ty från den Högste kommer förmågan att bota,

och av kungar blir han belönad#.


Botandets förmåga kommer från den Högste.


Syraks bok.  34:20.


20.  #Han ger själen glädje och ögonen ljus,

han ger läkedom, liv och välsigelse#.


Den högstes omsorg & värme  sprider själslig glädje

förmörkade ögon öppnas av oförgängliga ljusstrålar.

        Hans kärlek & barmhärtighet sprider

läkedomen livets-källa & välsignelsen outsinliga flöde.


3.  #Läkarens kunnighet ger honom en hög ställning,

och han vinner mäktiga mäns beundran#.


Läkarens livs-lärdom belönas med gott förtroende.


4.  #Herren har låtit jorden alstra läkemedel,

och en klok man förkastar dem inte#.


Herren frambringade jordens växtliga läkemedel.

     Klok man tacksam inför hälsosamma växtligheter.


¤Syraks bok. 38:5.


5.  #Var det inte ett trästycke som gjorde vattnet

drickbart, för att Herrens makt skulle bli känd?#.


Andra Moseboken. 15:22-25.

Mirakel förvandlade bittra vattnet till drickbart

vatten.


6.  #Åt människorna gav han kunskap för att bli

prisad för dessa underbara gåvor#.


Herrens vishets-kunskap delgavs åt människo-barn.

      Blev prisad och ärad för dessa underbara gåvor.


7.  #Genom dem har han botat den sjukes plåga#.


Herrens underbara gåvor  hälsa sjukes plåga.


¤Syraks bok. 38:8.


8.  #Av dem blandar apotekaren till sin medicin.

Herren upphör aldrig att verka; från honom

       sprider sig hälsa över jorden#.


Flitige apotekaren blandar sin medicin från växtligheten.

       Herrens omsorgsfullhet sprider hälsa

över hela jordens inbyggare.


Vishetens bok. 1:14.


14.  #Nej, till att leva skapade han allt, och i allt som blir till i världen bor hälsa.

      Där finns inget gift som dräper, och döden har

inte sin kungborg på jorden#.


Herrens gav liv till alla skapade varelser.

     I allt liv finns hälsa.

Dödliga giftet saknar dödlig dräpar-kraft.

        Döden har inget kunga-fäste på jorden.


¤Syraks bok.  38:9.


9.  #Mitt barn, ta inte för lätt på sjukdom,

utanbe till Herren, så skall han göra dig frisk#.


Jesaja bok. 38:1-5.


Hiskias sjukdom.


1.  #Vid denna tid blev Hiskia allvarligt sjuk,

och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom

och sade: "Så säger Herren:

         Se om ditt hus.

Du ligger för döden, du kommer inte att överleva"#.


Bekänn ditt hus synder : du väntar på döden.


2.  #Då vände Hiskia ansiktet mot väggen och bad:#


Hiskias hjärtats förbarmande ödmjuka bön om

Guds barmhärtighet och nåd.


3.  #Herre, tänk på att jag troget och av hela mitt hjärta har hållit mig till dig.

      Jag har gjort det som är gott i dina.#

Och han grät häftigt.


Bön :: Se, till trohet & hela mtt varit lydigt till dig.


4.  #Herrens ord kom till Jesaja:#.


5.  #Gå och säg till Hiskia:

Så säger Herren, din fader Davids Gud:

      Jag har hört din bön och sett dina tårar.

Jag lägger ytterligare femton år till ditt liv#.


Profetens nådeuppdrag till Hiskia : hans

  barmhärtiga nådes-löfte.

 

Jakobs brev. 5:14.


14.  #Är någon av er sjuk skall han kalla sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom

       med olja i Herrens namn och be böner

över honom#.


Herrens barmhärtig & nåd verksam  genom

de äldstes förböner Och andes smörjelse.


Syraks bok.  38:10.


10.  #Upphör att fela, ändra ditt handlande och

rena ditt hjärta från all synd#.


Göra bot Och bättring i tankar & hjärta

   förändrar livets handlingar.

Ren-hjärtligheten lyder budorden.


Syraks bok. 18:21.


21.  #Ödmjuka dig innan sjukdomen kommer,

visa ånger i samma stund som du synder#.


Syraks bok.  38:11.


11.  #Offra rökelse och påminnelseoffer av mjöl,

och häll olja över din gåva, så mycket du

     har råd till#.


Rökelse-offret & påminnelse-offret  välbehaglig lukt

inför Herrens ansikte.

        Låt oljan frikostigt få flöda över gåvan.


Syraks bok. 35:8-10.


8.  #Den rättfärdiges offer pryder altaret, dess vällukt når fram till den Högste#.


Renhjärtliges o-straffliges syndfries offer pryder

offer-altaret  offerlukten välbehaglig inför

den Högste.


9.  #En rättfärdig mans gåva tas nådigt emot,

hans påminnelseoffer blir inte bortglömt#.


Syndfrie mannens offergåva väl mottagen

påminnelse-offrets eviga påminnelse. 


10.  #Var frikostig när du ger till Herrens ära,

snåla inte med de förstlingsoffer du skänker#.


Låt inte girig-heten vanära fri-kostig-heten.

   Skänk frikostigt förstlings-offret.

      

Syraks bok. 38:12.


12.  #Men låt också läkaren göra sitt --- även han

är ju skapad av Herren.

      Låt honom inte lämna dig, ty du behöver honom#.


Ära din läkare guds-avbild.

      Låt hans barmhärtiga händer vidröra dig. 


13.  #Ibland ligger en lycklig utgång i läkarnas händer#.


Läkarnas kärleksfulla händer  ära dem.


14.  #Så ber de ju också om Herrens hjälp att ge

lindring och bot som leder till liv#.


I tacksamhet se läkarnas händer  vara till hjälp.

     Läkarna ber om Herrens hjälp vara sin

nästas behov till tröst  stöd Och hjälp.

  

Syraks bok. 38:15.


15.  #Den som syndar mot sin skapare må hamna

i läkarens händer#.


Läkarnas händer  tillgängliga för alla.


Läkarnas händer  personliga  för alla.


Läkarnas händer  nyttiga  för alla.


Läkarnas händer  älskvärda  för alla.


Syraks bok.  38:16.


16.  #Mitt barn, låt tårarna flöda när någon är död,

stäm upp klagosång över din svåra förlust.

        Visa den döde den heder han har rätt till,

och var inte försumlig med hans begravning#.


Låt sorgens tårar få flöda fritt inför din svåra förlust.

    Saknadens tårar  hedrar den döde

hedra den döde på hans begravning.


Syraks bok. 38:17.


17.  #Låt gråten vara bitter och klagan högljudd;

håll en sorgehögtid som är honom värdig,

        under en dag eller två, för att undgå förtal,

men trösta dig sedan för sorgen#.


Håll en sorge-högtid för den dödes värdighet.

      Låt trösten bli varaktig efter sorge-högtiden.


Syraks bok. 38:18.


18.  #Ty sorg kan leda till död, sorg i hjärtat

bryter din styrka#.


Sorgset hjärta  brustet hjärta  vilket leder till

själslivets tomhet Och fåfänga.


Syraks bok. 30:23.


23.  #Njut av livet, var lätt till sinnes och håll

sorgen på avstånd.

      Att gå och sörja har blivit mångas fördärv

och det gör ingen som helst nytta#.


Känn tacksamhet för livet.

     Låt sinnena värdesätta livets möjligheter.

Bli inte sorgens slav Och träl.

     Sörjande  tankar & hjärtan  mångas fördärv.


Ordspråksboken.  15:13.


13.  #Glatt hjärta ger ljus uppsyn, sorg skapar

modlöshet#.


Glädjefyllt hjärta  ger glädjefyllda ögon.

    Sorgsenheten  mod-lös-hetens vän.


Andra korinterbevet. 7:10.


10.  #En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen

     behöver ångra, medan världens sätt

att sörja leder till död#.


Sorglig längtan efter  tjäna Guds vilja  leder

hjärtat till botgörelse.

       Väldens sorge-sätt leder till död.

 

Syraks bok.  38:19.


19.  #Där olyckan slår bor också sorgen,

ett liv i fattigdom är en förbannelse för hjärtat#.  


I olyckans fotspår följer sorgsen-heten.

    Fattigas liv i fattigdomen  hjärtats för-bannelse. 


Syraks bok. 38:20.


20.  #Låt inte sorgen få makt över ditt hjärta

skjut undan den och tänk på ditt eget slut#.


Låt inte sorgsen-heten bli herre över ditt hjärta.


Syraks bok.  7:36.


36.  #Tänk på livets slut i allt vad du gör,

då kommer du aldrig någonsin att synda#.


Vara aktsam i vad man gör  rannsaka sitt liv

       inför livets slut tillåter inte hjärtat synda.

     

Syraks bok.  38:21.


21.  #Glöm inte detta, ty det finns ingen väg tillbaka; du hjälper inte den döde men skadar

dig själv#.


Skrivna livs-blad kan inte förändras.

     Den döde kan inte förändra sitt livs gärningar.


Vishetens bok. 2:5.


5.  #Vår livstid drar förbi som en skugga,

         och vårt slut är oåterkallerligt:

sigillet sätts på plats och ingen återvänder#.


Vår livs-tid en o-återkallerlig skugg-bild.

      Livets sigill sätts för evigt på plats. Syraks bok.  38:22.


22.  #Tänk på att hans öde även skall bli ditt:

"I går jag, i dag du".


Den dödes öde  kan också bli ditt öde.

    I går jag  i dag du  alla har det gemensamt. 


Syraks bok. bok. 38:23.


23.  #Har den döde fått ro, så låt hans minne vila;

trösta dig över förlusten så snart hans liv

har flytt#.

 

Den dödes ro Och vila  låt den vara.

      Låt hans minnen få vila.

Du, sörjande trösta dig över saknaden efter

den döde.

     


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 maj 2017 04:53

JESUS SYRAKS BOK.  37:27-31.


DEL. 1.


REGLER FÖR HÄLSA, SJUKDOM OCH DÖDSFALL.


27.  #Mitt barn pröva dig fram så länge du lever;

ta reda på vad som är skadligt och avstå från det#.


Närings-rik föda kroppens hälsa.

      Kunskapen nyttig i ätandet.

Avstå från onyttig föda.


¤Syraks bok. 37:28.


28 .  #Ty allting är inte nyttigt för alla, och alla

tilltalas inte av allt#.


All föda inte nyttig för alla.

      All föda inte givande för alla.


Första korinterbrevet 6:12.


12.  #Allt är tillåtet för mig ---- men allt är inte nyttigt .  

Allt är tillåtet för mig ----- men ingenting får makten över mig#.


Vaksam för frosseriets döds-synd o-hälso-sam.

     Akta sig för frosseriets avgud.


¤Syraks bok. 37:29.


29.  #Sukta inte efter allsköns läckerheter och hänge dig inte åt frosseri#.


Frosseriet dödssynd.

      Känn ingen fåfänglig längtan efter allsköns

sötsaker.  


Ordspråksboken. 23:20.


20.  #Bli inte sådan som dricker vin och

frossar på kött#.


Inte vara begiven på vinet.

         Varnad för köttets frosserier.


¤Syraks bok. 37:30.


30.  #Ty överdrivet ätande leder till sjukdom,

och omåttligheten är granne till ohälsan#.


Frosseriet leder till sjukdom.

      O-måttligt ätande vän med o-hälsan.


Syraks bok. 31:16-20.


16.  #Ät som en människa av det som dukats fram,

glufsa inte i dig, så att du väcker motvilja#.


Var aktsam på ätande beteendet.


17.  #Var den förste som slutar, så visar du dig väluppfostrad, och var inte omättlig, så att du

     väcker anstöt#.


Visa din väluppfostran i ditt ätande  annars blir

ditt beteende avskyvärt.


18.  #Och om du sitter i ett sällskap, så ta inte

för dig före de andra#.


Visa respekt inför bordsgästerna.


19.  #Hur nöjd är inte den väluppfostrade med litet!

Han slipper också andnöd när han har gått till

      sängs#.


Vara väluppfostrad låter förnöjsamheten råda.

      Måttlig mättnad sund sömn.


20.  #Sund sömn får den som ätit måttligt; han stiger tidigt upp med tankarna samlade.

          Men en omåttlig människa plågas av

sömnlöshet, illamående och kolik#.


Sund sömn  måttligt ätande.

      Utvilad sömn  trötta &slitna tankar  blir till

samlade vilande tankar.


Frosseriets människa lever i sömn-löshet

illamånde & våld-samma buksmärtor. 


31.  #Omåttlighet har blivit mångas död,

men den försiktige förlänger sitt liv#.


O-måttligheten mångas olycka Och död.

       Måttfulles kloka ätande förlänger hans liv. Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26 27
28
29
30
31
<<< Maj 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se