Alla inlägg den 30 april 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 april 2017 16:20

JESUS SYRAKS BOK. 34:1-20.


DRÖMMENS LÄRDOMAR OCH VERKLIGHETENS.


1.  #Tomma förhoppningar bedrar den oförståndige,

och drömmar hetsar upp den enfaldige#.


Tomhetens förväntningar : vilseleder den dumdristige.

     Dumdristige vän med tomheten :: spridda agnar

för vinden.

     Fantasidrömmar sviker den dumdristige.


2.  #Som att gripa efter skuggor och jaga efter vind är det att fästa sig vid drömmar#.


Fantasidrömmars o-verklighet : jämförs med

försöka fånga sin egen skuggbild.


Fantasidrömmar jämförs med jagandet efter

utspridda agnar fför vinden.


3.  #Drömsynen är en efterhärmning av verkligheten,

den visar bilder i stället för människor#.


Drömsyner förfalska verkligheten.

       Falskhetens lögner visar sina bilder

istället verkliga människor.


4.  #Hur kan något rent komma ur orenhet, hur kan sanning komma ur lögnen#?


Renheten har ingen samhörighet med O-renheten.

     Sanningen har ingen samhörighet med lögnen.


5.  #Spådomar, varsel och drömmar är meningslösa,

skräcken för dem är som en födande kvinnans ångest#.


Spådomens villfarelse : drömsyner belönings-lösa.

      Spådomens rädsla jämförs med födande kvinnas ångest-känslor.


6.  #Om de inte är uppenbarelser från den Högste skall du inte lägga dem på hjärtat#.


Avsaknad av den Högstes uppenbarelse : tillåt inte ditt hjärta bevara dem.


7.  #Ty många har vilseförts av drömmar och ingetts förhoppningar som kommit på skam#.


Fantasidrömmar Och Drömsyner : vilseleder många.

      Förväntningarna blivit belönings-lösa.


8.  #Lagen skall uppfyllas utan bedrägeri, och den

ärliges visdomsord är dess fullbordan#.


Lagen skall upplyffas i lydnad.

     Ärlige svisdoms-ord lagens uppfyllelse.


9.  #Den som har rest omkring känner till mycket,

den erfarne kan tala med sakkunskap#.


Mycket resande ger lärorik lärdom och livs-erfarenhet.

     Den livserfarne bär på nyttig kunskap.


10.  #Den som inte samlat erfarenhet vet litet#.


O-mogen människa :: lever i bristfällig vishet.


11.  #Men den bereste förvärvar allt större insikt#.


Mycket resande :: ger allt större insikt i livet.


12.  #Mycket har jag sett under mina resor,

jag vet mer än som ryms i mina ord#.


Mycket resande :: ögonens intryck ::: vetandes

insikt : ej ryms i mina ord.


13.  #Många gånger har jag svävat i livsfara 

men blivit räddad tack vare detta#.


Vetandets insikt : skyddat mitt liv från olyckor

Och faror.


14.  #De som fruktar Herren skall få leva#.


Gudsfruktan är kunskapens begynnelse,

dåren föraktar vishet och fostran.  Ord. 1:7.


15.  #Ty deras hopp står till honom som kan

rädda dem#.


Kunskapens begynnelse :: gudfruktiges framtidshopp : räddningen från olyckor och faror.


16.  #Den som fruktar Herren är inte rädd för något,

hans mod sviktar aldrig, ty Herren är hans hopp#.


Rädslan en dårskap för den gudfruktige.

      Hans frimodighet belönas.

Den Högste är hans eviga framtids-hopp.


17.  #Lycklig den man som fruktar Herren#.


Välsignad den man som lever i kunskapens begynnelse.


18.  #Vem är det han litar på? Vem är hans stöd?#.


Livet i andliga visdomen Och fostran : ger en

trygg förtröstan.


Stödja : hjälpa :: trösta din nästa : finns i

Gudsfruktan.


19.  #Herrens blick följer dem som älskar honom,

han är en mäktig sköld och ett kraftfullt stöd,

        han skyddar mot hettan och ger skugga i middagssolen och bevarar dem från att snubbla

         och falla#.


Den Högstes allvetande blicker följer hans älskades fotsteg.

    Mäktig försvarare :: trovärdigt stöd.

Hans trogna skydd mot ondskans skadliga hetta.

    Skuggans skydd i middagssolens ondsinta

solstrålar.

    Bevara den gudfruktiges fotsteg.


20.  #Han ger själen glädje och ögonen ljus,

han ger läkedom, liv och välsignelse#.  


    Hans Majestät ger själs-livet daglig livs-glädje.

Upplyser ögonen med insiktens ljus.

        Läkedomen : livet :: välsignelsen : lever i

den ostraffliges och renhjärtliges hjärta och tankar.
Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 april 2017 16:20

JESUS SYRAKS BOK.  33:20-32.


VAR HERRE I EGET HUS.


20.  #Låt ingen bli herre över dig så länge du lever,

vare sig son eller hustru, bror eller vän.

     Låt inte heller någon ta över dina ägodelar -----

du kanske måste ångra dig och tigga

dem tillbaka#.


Låt inte nästans dominantiska beteende vara herre över ditt liv.

     Tillåt inte dina ägodelar lockas ifrån dig.


21.  #Så länge du lever och andas skall du inte ge dig själv i någons händer#.


Tillåt dig inte bli förslavad under din nästas inflytande.


22.  #Ty det är bättre att dina barn tigger av dig

än att du sneglar efter gåvor från dina söner#.


Bättre dina barns tiggande efter dina gåvor :

än du själv tigger från dina söner.


23.  #Behåll ditt oberoende i allt vad du gör, låt inte ditt anseende fläckas#.


Tillåt inte ditt goda ryckte : befläckas i vad du gör.


24.  #Den dag som är den sista av dina levnadsregler, när dödsstunden är inne, skall

du fördela arvet#.


Ditt goda levnadsryckte : vittna om dina sista levnadsregler : när arvet fördelas.  


25.  #Foder, spö och last åt åsnan, åt slaven bröd, tukt och arbete#.


Åsnans levnadssätt : foderföda : spö Och last.


Slavens levnadssätt : brödföda : tuktan Och

arbetsamma händer.


26.  #Sätt tjänaren i arbetet, så slipper du bekymmer; har han inget för händer, vill han ha

sin frihet#.


Tjänarens arbetsvillighet : beskyddar honom ifrån

rastlösheten.

      

27.  #Ok och piska höjer nacken, och en illasinnad slav skall ha prygel och pina#.


Skadelysten slav :: behöver fostras Och tuktas.


28.  #Håll honom i arbete och låt honom inte

lata sig#.


Låt inte Lathetens Och bekvämlighetens träldom

förslava den skadelystne slaven.


29.  #Av sysslolöshet lär man mycket ont#.


Sysslolöshetens träldom : lär ut ondsintheten.


30.  #Låt honom arbeta --- det är vad han är till

för, och lyder han inte, så slå honom i bojor.

       Men går det inte för långt med någon,

och gör ingenting utan rättslig grund#.


Arbetssamma händer botemedlet mot sysslolösheten.

         O-lydnaden : sysslolöshetens vän.


 31.  #Har du bara en slav, så låt honom bli din like,

ty du förvärvade honom genom blod.

        Har du bara en slav, så behandla honom som en broder, ty du behöver honom lika mycket

         som ditt eget liv#.


Är du slavens herre : belöna honom.


32.  #Om du behandlar honom illa så att han

ger sig iväg, vart skall du då gå för att leta rätt

       på honom?#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 april 2017 16:19

JESUS SYRAKS BOK. 33:1-6.


GUDSFRUKTAN, FÖRSIKTIGHET OCH ALLVAR.


DEL 2.


1.  #Den som fruktar Herren möter inget ont --- nej,

gång på gång blir han räddad ur prövningen#.


Gudsfruktan : onskans fiende.

      Gudsfruktan : hjärtats Och tungans Och tankars

skydd mot ondskan.


2.  #En vis man avskyr inte lagen, men hycklaren är som ett skepp i en stormby#.


Vis man föraktar inte Herrens lag:


1.  Känner en lycka i lagen.


2.  Värdesätter lagen.


3.  Känner en respekt för lagens rättvisa.


4.  Utstrålar ett andligt ljus.


5.  Känna kärlek Och trygghet i lagens rättvisa.


6.  Leva i lydnad inför lagen. 


Skenhelig Och skrytsam människa : jämförs med

 skeppets farliga stormvindar på öppet hav.


3.  #Den förståndige litar på lagen, lagen för honom lika pålitlig som ett orakelsvar#.


Klok Och Betänksam människa förtröstar på lagen.

     Lagens trovärdiga ords äkthet.


4.  #Förbered vad du skall säga, så lyssnar man på dig, gör bruk av all din kunskap när du yttrar dig#.


Låt insikten förbereda ditt tal.

      Insiktens ord : ger nytt liv till de lyssnade.


5.  #Dårens hjärta är som hjulet på en vagn,

han tankar löper runt som en axel#.


Dumdristiges hjärta : jämförs med hjulets ljud

på en vagn.


Dårens tankar : jämförs vagnsaxelns rotande ljud.


6.  #En brustig hingst liknar en vasstungad vän:

den gnäggar vem som än rider på den#.


Vass-tungad vän : knotar Och gnäller Och klagar

jämförs med en gnäggande brunstig hingst.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 april 2017 16:19

JESUS SYRAKS BOK.  33:7-19.


MOTSATSER I TILLVARON.


Syraks bok. 33:7.


7.  #Varför är den ena dagen förmer än den andra,

när alla årets dagar får sitt ljus från solen?#


¤Syraks bok. 33:8.


8.  #I sin vishet gjorde Herren skillnad mellan dem

och fastställde olika högtider och fester#.


Första Moseboken. 1:14.


14.  #Gud sade: "På himlavalvet skall ljus bli till,

och de skall skilja dagen från natten och utmärka

      högtider, dagar och år#.  


Gud sade genom sina vishets-ord : Du himlafästen på Dig skall ljuset skapas.

        Himlavalvets ljus ska skilja mellan dagens

Och nattens ljus.

        Himlafästes ljus ska utmärka högtider;

dagar Och år. 

      

Syraks bok. 33:9.


9.  #En del av dem upphöjde och helgade han,

och andra gjorde han till vanliga dagar#.


¤Syraks bok. 33:10.


10.  #Likaså är alla människor komna ur stoftet ----

av jord skapades Adam#.


Adam manliga Gudsavbilden formad ut ur jordens stoftyta.


Första Moseboken. 2:7.


7.  #Då formade Herren Gud människan av jord från

marken och blåste in liv genom hennes näsborrar,

       så att hon blev en levande varelse#.


Människan Guds levande avbild :: formad av jordens stoft.

       Skaparens livsanda inblåste sitt evighets

livs-anda i hennes öppnade näsborrar. 


Syraks bok. 33:11.


11.  #Men sin stora insikt gjorde Herren skillnad

mellan dem och stakade ut olika vägar för dem#.


Herrens insikt gjorde en märkbar skillnad mellan himlafästens olika livs-vägar.


Syraks bok. 33:12.


12.  #En del av dem välsignade och upphöjde han,

en del helgade han och ställde i sin närhet.

       Andra förbannande och förnedrade han

och störtade dem över ända#.


¤Syraks bok. 33:13.


13.  #Liksom krukmakaren har leran i sin hand

och formar den så som han vill,

     så har skaparen människorna i sin hand

och ger dem den lott han beslutar#.


Jesaja. 29:16.


16.  #Ni vänder allting upp och ner!

Är leran jämställd med krukmakaren?

     Skall verket säga om mästaren:

"Han har inte gjort mig"?

     Skall det som formats av lera säga om honom

som formade det:

"Han kan ingenting"?   


Syraks bok. 33:14.


14.  #Mot det onda svarar det goda och mot döden  livet; så svarar den fromme mot syndaren#.


Ondsinthetens beteende mot godheten : lever i fiendskap mot varandra.


Dödens förgängelse :: lever i fiendskap mot

livets o-förgängelse.


Den milde Och god-hjärtlige :: lever i fiendskap

mot syndens träldom Och slaveri.


¤Syraks bok. 33:15.


15.  #Så skall du betrakta alla den Högstes verk:

två och två, det ena svarar mot det andra#.


Den Högstes skapelseverk : betraktas mellan

det goda och onda.


Syraks bok. 42:24-25.


24.  #Allt bildar par, det ena svarar mot det andra,

och inget han har skapat är ofullständigt#.


Fattige Och rike lever sida vid sida.


Vetgirige : häftige Och saktmodige lever sida vid sida.


Ödmjuke Och högmodige lever sida vid sida.


25.  #Det ena förhöjer det andras värde; vem kan se sig mätt på hans härlighet?#.  


Högmodiges karaktärslösa liv formar fram

ödmjukes karatäriska liv.


Ödmjukes goda karaktär : visar hans härlighet.


Syraks bok. 33:16.


16.  #Själv har jag gått in i arbetet som den siste,

lik den som gör efterskörden i vingården#.


Siste vingårdsmannen i vingården : belönas

som den förste.

     Vingårdens efterskörd : samma värde som förskörden.


Syraks bok. 33:17.


17.  #Men genom Herrens välsignelse har jag hunnit ifatt och likt druvplockaren fyllt min vinpress#.


Herrens välsignar flitiga händer.

        Arbetsamma händer jämförs med druvplockarens flitighet.


¤Syraks bok. 33:18.


18.  #Betänk att jag inte har arbetat blott för mig själv utan för alla som söker fostran#.


Vara en god förebild : tillåta sig fostras in i de andliga dygderna inre liv.

        Livet i dygderna : gott vittnesbörd inför

människors ögon.


Syraks bok.  24:34.


34.  #Betänk att jag inte har arbetat blott för

mig själv utan för alla som söker visheten#.


Känna en tacksamhet : formas in i visheten.

     Livet i vishetens närhet :: återspelar hennes

närvaro inför mänsklighetens sökande.  


¤Syraks bok. 33:19.


19.  #Så hör på mig, ni folkets hövdingar ------

ni folkförsamlingens ledare, lyssna!#.


DE MÄKTIGAS ANSVAR.


Salomos vishet 6:1-11.


1.  #Lyssna därför, konungar, och kom till insikt!

Lär av mig, ni som härskar över jordens alla

länder!#


Ni konungar ödmjuka er : lyssna kom till insikt!!

     Låt min lärdom undervisa er ni världs-härskare.

  

2.  #Hör noga på, ni som regerar över människorna, ni som yvs över era många undersåtar#.


Lyssna Och lyd : mina insiktiga förmaningar.

    Förakta inte era undersåtar.


3.  #Det är Herren som har gett er väldet, er makt

kommer från den Högste; han skall pröva

    era gärningar och granska era beslut#. 


Herren har givit er väldet över länder.

      Den högste har givit makten i era händer.

Jag vill pröva era hjärtan i ord Och handling.   


4.  #Ni är tjänare i hans rike men har inte regerat

rättrådigt, inte följt lagen och inte levt efter

     Guds vilja#.


Ni är mina tjänare i mitt rike.

      Ni lever ett o-moraliskt liv Och i o-lydnad mot mot lagen.

     Föraktar min vilja.


5.  #Plötsligt skall han stå där och fylla er med fasa;

domen blir hård över höga herrar#.


Era o-rättfärdiga ord Och handlingar :: kommer jag att vedergälla.


6.  #För den ringe finns förlåtelse och nåd,

men de mäktiga möter makt när de rannsakas#.


Den ödmjuke Och milde : belönas med förlåtelse

nåd Och barmhärtighet.


7.  #Han som är allas härskare tar inte hänsyn till person och viker inte för världslig storhet.

    Hög och låg har han själv skapat, och hans

sörjer för alla på samma sätt#.


Den allsmäktige : har inte anseende till personen.

       Föraktar världsligt högmod och övermod.

Hans nåd Och barmhärtighet sörjer för alla.


8.  # Men en sträng granskning väntar denna världens stora#.


Världens stora härskare :: väntar en sträng räkenskapstid.


9.  #Till er talar jag alltså , envåldhärskare,

för att ni skall lära er vishet och undgå felsteg#.


Envåldshäskare : som fallit i övermodets träldom

det finns bot Och bättring :: lär känna visheten. 


10.  #De som hållit dem heliga lagen i helgd

skall räknas som heliga.

     De som lärt sig den blir försvarade vid domen#.


Lydnaden inför den heliga lagen : belönas med

heligheten.

      Livet i lydnaden Och heligheten : belönas

inför Domen.


11.  #Längta därför efter mina ord och ta begärligt

emot dem; de ger er god fostran#. 


Hjärtats sökande längtan efter : vishetens ord

ger en god fostran.
Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 april 2017 16:19

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 35.


3500.  Lögnaktigt tal sprider oron och förvirringen.


3501.  Dominantiskt beteende : förkväver sin nästas ödmjuka hjärta.


3502.  Vetgirigt beteende :: förkväver sin nästas

saktmodiga hjärta.


3503.  Ondskan känner rädsla inför den goda viljan.


3504.  Vreden och häftigheten känner rädsla inför

saktmodigheten.


3505.  Ödmjukheten : tystnaden ::: goda medtjänare.


3506.  Penning-begäret : saknar med-känsla för mäännisko-värdet.


3507.  Ego-centrerat samhälle : god jordmån för

ego-kära människor.


3508.  Umgås med den man älskar : den blir man lik.


3509.  Ensamheten : övergivenheten :

inga problem-lösare.


3510.  Ensamheten :: övergivenheten : trälbinder

och förslavar.


3511.  Ensamheten ::: övergivenheten :

otacksam : energi och tidstjuv.


3512.  Kärlek belönas med kärleken.


3513.  Saktmodet belönas med saktmod.


3514.  Ödmjukheten belönas me dödmjukheten.


3515.  Ärlighet belönas med ärligheten.


3516.  Godhet belönas med godheten.


3517.  Lära känna ömheten : bli hennes efterföljare.


3518.  Lära känna kärleken : bli hennes

efterföljare.


3519.  Lära känna ödmjukheten :: bli hennes efterföljare.


3520.  Lära känna saktmodigheten :::

bli hennes efterföljare.


3521.  SE : saktmodet som en trogen förebild.


3522.  SE :: insikten som en trogen förebild.


3523.  SE ::: ödmjukheten som en trogen förebild.


3524.  Vara ödmjukhetens efterföljare :

se ödmjukheten som sin läromästare.


3525.  Vara ärlighetens efterföljare ::

se ärligheten som sin läromästare.


3526.  Vara insiktens efterföljare :::

sde insikten som sin läromästare.


3527.  Dominantiskt : stryktsamt beteende ::

ärar sina egna barn : ord och handlingar.  


3528.  Vetgirige tillåter vreden vara herre över

sitt liv.


3529.  Häftige tillåter häftigheten vara herre

över sitt liv.


3530.  Högmodige tillåter högmodet vara herre

över sitt liv.


3531.  Förtalaren tillåter förtalet vara herre

över sitt liv.


3532.  O-tacksamheten :: visar ingen tacksamhet.


3533.  O-tacksamheten : Ha-begäret ::

Penning-begäret : varandras medtjänare.


3534.  Penning-begärets o-tacksamhet ::

känner ingen tillfredsställelse.


3535.  Ha-begärets o-tacksamhet ::: 

känner ingen tillfredsställelse.


3536.  O-tacksamt hjärta :: visar ingen tacksamhet.


3537.  Tacksamt hjärta visar tacksamhet.


3538.  O-tillfredsställelsen saknar all mättnad.


3539.  Omtänksamheten : ömheten ::

värmer människohjärtan.


3540.  Ödmjukt hjärta och tankar skadar ingen.


3541.  Saktmodigt hjärta och tankar skadar ingen.


3542.  Milt hjärta och tankar skadar ingen.


3543.  Felaktiga viljebeslut : förändrar livsstilen

och livsföringen.


3544.  Ödmjukhetens längtan efter ödmjuka hjärtan.


3545.  Ärlighetens längtan efter ärliga hjärtan.


3546.  Saktmodighetens längtan efter

saktmodet hjärta.


3547.  Kontrollerat penning-begär :: förändrat samhällets lagar och paragrafer.


3548.  Kontrollerat penning-begär :: förkväver människans fria vilja.


3549.  Kontrollerat penning-begär :: mänsklighetens träldom och slaveri.


3550.  Kontrollerat penning-begär ::: hjärtesorg,

olycka och fördärv.


3551.  Torra jordens längtan efter fuktigheten.


3552.  Godhetens sinne : hjärtats godhet.


3553.  Saktmodets sinne :: hjärtats saktmod.


3554.  Ärligt sinne : hjärtats ärlighet.


3555.  Ödmjukt sinne : hjärtats ödmjukhet.


3556.  Milt sinne :: hjärtats mildhet


3557.  Saktmodighetens träd : hennes frukter smakar saktmodets karaktär. 

      Äta hennes frukt :: känna hennes skönhet

och ljuvlighet.


3558.  Ödmjukhetens träd: hennes frukter smakar

ödmjukhetens karaktär.

       Äta hennes frukt :: känna hennes skönhet

och ljuvlighet.


3559.  Fattig i ärelystenheten : rik i ödmjukheten.


3560.  Fattig i stortaliga ord :: rik i ödmjuka ord.


3561.  Fattig i egoismen ::: rik i litenheten

och ödmjukheten.


3562.  Rik på ödmjuka ord : bättre än rik på stortaliga ord.


3563.  Rik på vänliga ord :: bättre än o-vänliga ord.


3564.  Rik på saktmodiga ord ::: bättre än vetgiriga ord.


3565.  Rika på milda ord : bättre än hård-hjärtliga ord.


3566.  Flitigheten Och Arbets-villigheten :

bättre än latheten och bekvämligheten.


3567.  Litenheten Och Ödmjukheten bättre än

Övermodet Och Högmodet. 


3568.  Saktmodigheten Och Mildheten bättre än

Vetgirigheten Och Häftigheten.


3569.  Mildheten bättre än Hård-Hjärtligheten.


3570.  Tystnaden Och Tystheten bättre än

O-tystnaden.


3571.  Vänligheten Och Godhjärtligheten bättre

än Elakheten Och Ondsintheten.


3572.  Förståelse och Uppskattning :: Omsorg

om varandra.


3573.  Uppskatta Och uppmuntra varandra.


3574.  Visad Uppskattning Och Uppmuntran :

hjärtats Glädje och Harmoni.


3575.  Kärleks Och Enhets-tänkandet ::

rofyllt för själs-livet.


3576.  Kärleken : skadar ingen.


3577.  Leende läppar skadar ingen.


3578.  Troget hjärta skadar ingen.


3579.  Kärleksfulla tankar skadar ingen.


3580.  Saktmodiga Och Milda ord : skadar ingen.


3581.  Förlåtande ögon : hjärtats inre glädje.


3582.  Förlåtande blickar : värmer hjärtat.


3583.  Förlåtande ord : själens läkedom.


3584.  Saktmodigt hjärta +++ saktmodig tunga

+++ saktmodiga ord.


3585.  Ödmjukt hjärta +++ ödmjuk tunga +++

ödmjuka ord.


3586.  Milt hjärta +++ mild tunga +++ milda ord.


3587.  Lydigt hjärta +++ lydig tunga +++

lydnadens ord.


3588.  Hjärtats tal +++ tungans tal +++ tankars tal.


3589.  Vänliga tankar + ord + handlingar förändrar

hennes livsstil och livsföring.


3590.  Knorrande Och knotande behov av lärdom.


3591.  Förvillade Och Förblindade människors behov av förstånd : Insikten.


3592.  Ära saktmodet : leva i Och genom saktmodigheten.


3593.  Ära ödmjukheten : leva i Och genom ödmjukheten.


3594.  Ära mildheten : leva i Och genom mildheten.


3595.  Ära tacksamheten : leva i Och genom tacksamheten.


3596.  Ära godheten :: leva i Och genom godheten.


3597.  Tomma ord ::: innehållslösa ord.


3598.  Ära tystheten : leva  i Och genom tystnaden.


3599.  Ära högmodet ::: leva i Och genom högmodet.Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 april 2017 16:18

JESUS SYRAKS BOK.  32:1-13.


REGLER FÖR FESTLIGT UMGÄNGE. DEL. 3.


¤Syraks bok. 32:1.


1.  #Har man valt dig till värd, så blir inte högfärdig,

utan var bland de andra som en av dem.

        Sörj först för dem och inta sedan din plats#.


Bli inte högmodig : när andras förtroende ges.

      Visa omsorg och omtänksamhet för de

andras förtroende.


¤Syraks bok. 32:2


2.  #Lägg dig inte till bords förrän du gjort vad du skall, så kan du sedan glädja dig åt deras glädje

        och motta ärekransen för ditt goda värdskap#.


Låt inte egoismen vara din herre.

       Utför dina förpliktelser.

Lydnaden = hjärtats glädje tillsammans med de andra.

Vännernas tacksamhet : ärekransen på ditt huvud.


¤Syraks bok. 32:3.


3.  #Tala, du som är gammal, ty det tillkommer

dig, tala klokt och förståndigt, men stör inte

musiken#.


Gammalt vist tal kan vara lärorikt.


¤Syraks bok. 32:4.


4.  #Prata inte medan man lyssnar till annat,

och lägg inte fram din visdom i otid#.


Tillåt inte pratsamheten bli ärad : låt lyssnandets

visdom gå före.Syraks bok. 20:7.


7.  #En vis människa tiger tills tiden är inne,

men en skrytsam dumbom försitter sitt tillfälle#.


Vis tunga : tänker innan den talar.


Skrytsam tunga ++ dumdristig tunga.

     Skrytsam tunga : omåttlig i sitt tal.


¤Syraks bok. 32:5.


5.  #En sigillsten av rubin i en ring av guld så är

orkesterns spel vid festen#.


Förseglad sten av rubin i en guldrings värde ::

järmförs med orkesterns spel vid festen.


¤Syraks bok. 32:6.


6.  #En sigillsten av smaragd i en infattning av

guld så är sång och spel till ett gott vin#.


Förseglad sten av smaragd : infattad av guldet :

jämförs med :: sång och spel till smakligt vin. 


¤Syraks bok. 32:7.


7.  #Tala, du som är ung, om det är nödvändigt,

och en andra gång bara om du blir tillfrågad#.


Tillåt din tunga tala : när tillfälle ges.


Jobs bok. 32:6-10.


6.  #Elihu från Bus, Barakels son, sade:

Jag är en yngling, ni är gamla män, därför höll jag

      mig i bakgrunden och vågade inte visa

min kunskap#.


Du yngling, förakta inte din ungdom.


7.  #Ty jag tänkte: Åldern skall tala, åren skall lära ut vishet#.


Jag tänkte livs-lärdomen och livserfarenheten :

skulle vara livets ledstjärna : inför min ungdom.


8.  #Men det är ju anden hos människan,

den Väldiges andedräkt, som ger insikt#.


Nu, förstår jag : människans ande : väldiges

andedräkt av insikt.


9.  #Det är inte de som levt längst som är visast,

inte bara de gamla vet vad som är rätt#.


Äldres vishet : inte alltid bättre än ungas vishet.


10.  #Därför säger jag: Hör på mig, också jag vill

visa min kunskap#. 


Lyssna på ungas vishet. 

     Lyssna på de ungas lärdom. 

   

¤Syraks bok. 32:8.


8.  #Fatta dig kort, säg mycket med få ord,

lik en kunnig man som också vet att tiga#.


Insiktsfull : behärskad tunga :: tänker innan

den talar ::: talar den : fåordig i sitt tal.


¤Syraks bok.  32:9.


9.  #Ta dig inte ton bland stormän, och var inte för pratsam i gamla mäns närvaro#.


Låt behärskad tunga tala :: bland stormän.

      Låt ingen talträngd tunga tala i gamla

mäns närvaro. 


Syraks bok. 7:14.


14.  #Var inte pratsam bland gamla män,

och var inte mångordig när du ber#.


Tillåt inte talträngda tungan tala : bland gamla

män.

Var fåordig och rädd om tystnaden :: när du ber. 


¤Syraks bok. 32:10.


10.  #Före åskmullret ljungar blixten, och framför

den försynte går välviljan#.


Ljusa blixtskenet belyser : innan åskmullrandet :

jämförs med den anspråkslöses liv inför välviljan.  


¤Syraks bok. 32:11.


11.  #Bryt upp i tid och stanna inte kvar till sist,

gör inget lättsinnigt utan skynda dig hem#.


Fatta målmedvetna beslut.


Syraks bok. 32:12.


12.  #Där kan du roa dig och följa dina infall;

men synda inte med övermodiga ord#.


Tillåt inte o-behärskad tunga styra dina

övermodiga ord.

      Övermodiga ord :: ondsinta ord.


¤Syraks bok. 32:13.


13.  #Därefter skall du prisa honom som skapat dig

och mättar dig med sina goda gåvor#. 


Behärskade : fåordiga ord belönas ::

med lovprisning din skapare : goda gåvors givare.  
Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 april 2017 16:18

JESUS SYRAKS BOK.  31:22-31. 

REGLER VID FESTLIGT UMGÄNGE.  DEL. 2.


¤Syraks bok. 31:22.


22.  #Hör på mig, mitt barn, och ringakta mig inte;

en gång får du se att mina ord är sanna.

      Sköt allt du gör med skicklighet, så kommer

du aldrig att drabbas av sjukdom#.


Lyssna på mina visa råd : förakta mig inte.

     I livet får du se att mina insiktiga ord är sanna.

Lev i ord och handling : klokt och insiktfullt.

       Bekyddar dig mot sjukdomar.


¤Syraks bok. 31:23.


23.  #En belevad gäst prisas högt av alla och får ett grundmurat rykte för sina maner#.


Väl-uppfostrad gäst äras av folket.

    Hans livsföring : gott vittnesbörd.


¤Syraks bok. 31:24.


24.  #En ohyfsad gäst klandras av hela staden, och ryktet talar bitande om hans dåliga maner#.


O-uppfostrad gäst : kritiseras av hela staden.

     Folkets rykten : sprider hans dåliga uppförande.


¤Syraks bok. 31:25.


25.  #Försök inte spela karl vid bägaren, ty vinet

har fört många i fördärvet#.


Undvik övermodet vid vin-bägaren.

     Vinets sötma har fört många in i olycka

och fördärv.


Odspråksboken. 20:1.


1.  #Vinet en hädare, ölet en gaphals, vettlös

den som raglar av rus#.


Vinet en smädare : ölet en fladdrande tunga.

     Utan vett : den berusade drinkaren.


¤Syraks bok. 31:26.


26.  #Ugnen prövar ståleggens skärpa liksom vinet

hjärtat vid de övermodigas gräl#.


Ugnens hetta : prövar ståleggens kniv-skärpa.

      Jämförs med övermodets grälsjuka i

vinets fotspår. 


¤Syraks bok. 31:27.


27.  #Vin är som livet självt för människan om det dricks i måttliga mängder.

         Vad har man för liv om vines fattas?

Det blev ju skapat till människans glädje#.


Vinets måttfullhet : människans liv i måttliga

mängder. 

Vinet : berusnings-medel i o-måttliga mängder.


¤Syraks bok. 31:28.


28.  #Fröjd i hjärtat och glädje i sinnet ger vin

i rätt tid och i lagom mängd#.


Vinets måttlighet i rätt tid : fröjd i hjärtat ::

glädje i sinnet. 


¤Syraks bok.  31:29.


29.  #Bitterhet i sinnet ger vin som dricks i

övermått medan man hetsar och utmanar varandra#.


Efesierbrevet. 5:18.


18.  #Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande#.


Låt inte vinet bli ett berusningsmedel.

      Vinets berusning : livets fördärv.

Välj andens uppfyllelse.


Vinets o-måttlighet : sinnets bitterhet.

     Vänskapens osämja i vinets o-måttlighet.


¤Syraks bok. 31:30.


30.  #Ruset stegrar dårens vrede tills han förgår sig,

det minskar hans styrka och vållar sår#.


Vin-rusets verkan : dumdristiges vredesutbrott.

       Vredes-utbrottet : vredens träldom och slaveri.

Vin-ruset : själs-livets blödande sår. 


¤Syraks bok. 31:31.


31.  #Klandra inte din kamrat när ni dricker

tillsammans, och föraktar honom inte när han

är upprymd.

         Säg inget kränkande till honom, och besvära

honom inte med penningkrav#.


Kritisera inte : din kamrat i vinets gemenskap.

      Förakta honom inte i hans beteende.

Kräv honom inte på penningar.  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se