Alla inlägg den 25 februari 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2017 13:42

ORD FÖR DAGEN.


MAJ MÅNAD 2017.


Första dagen.


Ödmjuke medveten om bevakandet av tungans dörr.


Andra dagen.


Högmodige kan inte bevaka sin tungas dörr.


Tredje dagen.


Stolte kan inte bevaka sin tungans tal.


Fjärde dagen.


Ödmjuke försvarar inte sig själv.


Femte dagen.


Övermodige försvarar sig själv.


Sjätte dagen.


Högmodige saknar villigheten : vara rädd om

tystnaden.


Sjunde dagen.


Övermodige saknar sökande längtan efter

tystnadens rikedomar.


Åttonde dagen.


Ödmjukes hjärta längtar efter tystnaden.


Nionde dagen.


Ödmjukes hjärta försvarar tystnadens värde.


Tionde dagen.


Trötta : slitna : förvirrade tankar i tankevärlden

:: känner sig sårbarare än utvilade tankar.


Elfte dagen.


Utvilade tankar försvarar sig.


Tolfte dagen.


Utvilade tankar har en god bedömningsförmåga.


Trettionde dagen.


Bedömningsförmågan fungerar som ett sorterings- verk : urskilja goda och onda tankar i tankevärlden.


Fjortonde dagen.


Girighetens hand kan varken ge eller få.


Femtonde dagen.


Givmildhetens hand kan ge och få.


Sextonde dagen.


Latheten : bekvämligheten :: begränsar människans

aktiva vilja.


Sjuttonde dagen.


Ha-begäret påverkar alltid girigheten och penningbegäret.


Artonde dagen.


Förnöjsamheten tacksam för det den har.


Nittionde dagen.


Lyssna på deppigheten och uppgivenheten

undervärderar människo-värdet.


Tjugonde dagen.


Varje dag av vårt liv ger alltid en ny livs-lärdom.


Tjugoförsta dagen.


Tankevälden liknas vid en åker : olika frön sås

av goda och onda frön.


Tjugoandra dagen.


Tiden vårt livs innehåll : ger tid för fröna växa till

i tankevärlden.


Tjugotredje dagen.


Fröna kommer från den massmediala informationen

: i vad vi läser i olika böcker :: vars syfte påverka

sinnena.


Tjugofjärde dagen.


Ödmjukhetens närvaro : mildhet : godhet : glädje

      : tålamod : uthållighet : trovärdighet : vänlighet :

tacksamhet : själv-behärskning trivs inte i laglöshetens närvaro.


Tjugofemte dagen.


I tålamodet och uthålligheten : finns inte vreden :

avundsjukan : övermodet : själv-godheten :

    självupptagenheten : egoismen.


Tjugosjätte dagen.


Tålamodet belönas.


Tjugosjunde dagen.


Uthålligheten belönas.


Tjugoåttonde dagen.


Vist : klokt hjärta bevarar människan från bekymmer och problem.


Tjugonionde dagen.


Planera i god ordning : besparar människan från

bekymmer och problem.


Trettionde dagen.


Se varje dag av sitt liv : som en fin gåva.


Trettioförsta dagen.


Se med tacksamhet på livet : det är en fin gåva.

    


 
 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2017 13:42

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE


DEL. 30.


3000.   Själs-livets smärta och lidande : förhindrar

kvinnlighetens utveckling : få vara kvinna.


3001.   Manlig militantiskt beteende : behandlar henne som dörrmatta : disktrasa.

      Värdesätter : uppskattare inte hennes

emotionella rikedomar.


3002.  Tållit inte sitt hjärta bli bedragen av

äre-lystenheten.


3003.  Tillåt inte sitt hjärta bli bedragen av

strids-lystenheten.


3004.  Ej : ha begär efter ordstrider.


3005.  O-moralens dåraktighet : nationens

olycka och fördärv.


3006.  Snällhetens hjärta : visar omsorg

och omdöme.


3007.  Ståndaktigt hjärta ärar ståndaktigheten.


3008.  Saktmodigt hjärta ärar saktmodighetens rikedomar.


3009.  Förlåtelsens hjärta ärar förlåtelsens rikedomar.


3010.  Tysthetens hjärta ärar tysthetens rikedomar.


3011.  Ärlighetens hjärta ärar ärligheten.


3012.  O-strafflighetens hjärta ärar o-straffligheten.


3013.  Syndfritt hjärta ärar syndfriheten.


3014.  Känna hjärtats fullkomliga iver efter vänligheten.


3015.  Känna hjärtats fullkomliga iver efter

ömheten och ömsintheten.


3016.  Känna hjärtats fullkomliga iver efter

sanningen.


3017.  Känna hjärtats fullkomliga iver efter

kärleken : barmhärtigheten : sanningen.


3018.  Lögnen : villig uttrycka sig genom tungan.


3019.  Lögnaktig tunga : lögnens slav och träl.


3020.  Falskhetens tunga : falskhetens

slav och träl.


3021.  Vredens och häftighetens tunga : vredens

och häftighetens slav och träl.


3022.  Stolthetens tunga : stolthetens träl och slav.


3023.  Hjärtats vilja : gör olika vilje-beslut.


3024.  Uthållighetens belöning : livet

i uthålligheten.


3025.  Ståndaktighetens belöning : livet

i ståndaktigheten.


3026.  Saktmodets leende bättre än vreden

och häftigheten.


3027.  Ödmjukt leende bättre än stoltheten

och övermodet.


3028.  Förnöjsamhetens leende bättre än

ha-begäret och penning-begäret.


3029.  Omdöme : känsla för : blick för

sin nästas behov.


3030.  Vis tunga : svarar i rätt tid.


3031.  Vis tunga : väger tungt på vågen.


3032.  Vis tunga : vishetens språkrör.


3033.  Stoltheten : övermodet :: vilseleder

människo-hjärtat och sinnet. 


3034.  Penning-begäret : ha-begäret vilseleder

människo-hjärtat och sinnet.


3035.  Lyssna inte på förtalets tunga.


3035.  Lyssna inte på skvalleriets tunga.


3036.  Skvalleriets tunga vilseleder

människo-hjärtat och sinne. 


3037.  Förtalets tunga vilseleder människors-hjärtat

och sinnet.


3038.  Lyssna inte på knotandes : gnälleriets :

klagandets tunga.


3039.  Mildhetens tunga : tystnadens : tysthetens vän.


3040.  Ödmjukheten : gnälleriets : knotandets : klagandets o-vän.


3041.  Flitighetens ögon : blickar för sin nästas behov.


3042.  Finfina flitigheten : uppmuntrar.


3043.  Vidröras av barmhärtigheten : förändrar

hjärtat och tankar.


3044.  Sanningens tankar utmanar lögnens tankar.


3045.  Saktmodigheten villig vidröra tungans tal.


3046.  Mildhetens tankar utmanar hård-hjärtligens tankar.


3047.  Saktmodighetens tankar utmanar vredens

och häftighetens tankar.


3048.  Sanningen : lögnens o-vän.


3049.  Lögnens tunga : oren tunga.


3050.  Lögnen väger lätt på vågen.


3051.  Lögnens värde : agnar för vinden.


3052.  Häftigheten och vredens värde : agnar

för vinden.


3053.  Hård-hjärtlighetens värde : agnar för vinden.


3054.  Stoltheten : övermodet vilseleder

människo-hjärtat och sinne.


3055.  Penning-begäret : ha-begäret vilseleder

människo-hjärtat och sinne.


3056.  Lyssnar inte på lögnens tunga.


3057.  Lyssnar inte på förtalets tunga.


3058.  Seendets högmod : högmodets med-hjälpare.


3059.  Skvalleriet och förtalet :: omoget beteende.


3060.  Lögnens beteende : omoget beteende.


3061.  Lögnens beteende : agnar för vinden.


3062.  Skvalleriets : förtalets beteende ::

omoget beteende.


3063.  Högmodets : övermodets beteende ::

agnar för vinden.


3064.  Penning-begäret och ha-begäret :

agnar för vinden.


3065.  Hörsamheten : lydnaden : själslivets

beskyddare.


3066.  O-hörsamheten : o-lydnaden : själs-livets fiender.


3067.  Vaksamheten :


3068.  O-vaksamheten :


3069.  Övermodet : o-lydnaden :: samhällsgrunden

grundad på o-moraliska lagar och paragrafer.


3070.  Ödmjukheten : lydnaden :: samhälls-grunden

grundad på moraliska lagar och paragrafer.


3071a.  Manliga generna : kvinnliga generna ::

känner fin samhörighet och gemenskap med

varandra.


3071b.  Känner omsorg : ömhet : värme : kärlek

om varandra.


3072.  O-troheten : blödande törntagg i själs-livet.  

 

3073.  Troheten : känner smaken av honungskakans ljuvliga sötma.


3074.  Övermodet sin egen avgud.


3075.  Vreden och häftigheten vill vara sin

egen avgud.


3076.  Förtalet : skvalleriet vill vara sin egen avgud.


3077.  Övermodet : stoltheten : ärelysten

i sitt beteende.


3078.  Lögnen : falskheten : ärelysten i sitt beteende.


3079.  Trätgirigheten : kivet : ärelysten i sitt

beteende.


3080.  O-behärskad tunga : ärelysten i sitt beteende.


3081.  Ödmjuke vinner ära.


3082.  Milde : saktmodige vinner ära.


3083.  Förnöjsamme vinner ära.


3084.  Behärskad tunga vinner ära.


3085.  Lögnens erbjudande : lyssna på hans tal

och förslag.


3086.  Lögnens erbjudande förvirrar hjärtan.


3087.  Lögnens erbjudande hjärtats blödande

törnetagg.


3088.  Lögnens erbjudande splittrar vänskapen.


3089.  Sanningen ljuset i mörkret.


3090.  Sanningen sältan i föruttnelsen.


3091.  Sanningen glädjen i sorgen.


3092.  Lögnen hjärtats sorgetåg.


3093.  Mildheten glädjen i sorgen.


3094.  Milda ord ljuset i livets mörker.


3095.  Hård-hjärtligheten hjärtats sorgetåg.


3096.  Vreden och stridslystenheten

hjärtats sorgetåg.


3097.  Ödmjukheten ljuset i mörkret.


3098.  Ödmjuka ord sältan i föruttnelsen.


3099.  O-behärskad tunga hjärtats sorgetåg.  

 


 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2017 13:42

ÄKTENSKAPSBRYTERSKAN.


Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet.


Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och underrvisade.


De skriftlärde och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott.


De ställde henne framför honom och sade:


"Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott.


I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas.


Vad säger du?"


Detta sade de för att sätta honom på prov och och få något att anklaga honom för.


Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken

med fingret.


När de invisas med sin fråga såg han upp

och sade:


"Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne".


Och han böjde sig ned och ritade på marken.


När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med

     kvinnan framför sig.


Jesus såg upp och sade till henne:


"Kvinna, vart tog de vägen?

     Var det ingen som dömde dig?"


Hon svarade:

"Nej, herre".


Jesus sade:


"Inte heller jag dömer dig.  Gå nu, och synda inte mer."  


     SKRIVET FÖR OMKRING 2000 ÅR SEDAN


AV APOSTELN JOHANNES.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
<<< Februari 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se