Alla inlägg den 24 februari 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 februari 2017 11:29

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 29.


2900.  Klokt tal : vist tal :: lyssnar på klokheten

och visheten.


2901.  Insiktsfullt tal lyssnar på insikten.


2902.  Ödmjukes tal : ödmjukhetens uppmuntran.


2903.  Saktmodiges tal : saktmodighetens uppmuntran.


2904.  Ödmjukhetens vän : den ödmjuke.


2905.  Fullkomliges tal : fullkomlighetens uppmuntran.


2906.  Fullkomlige vandra på fullkomlighetens vägar.


2907.  Fullkomlighetens vän : den fullkomlige.


2910.  Behärskad tunga : fullkomlig tunga.


2911.  Behärskat seende : fullkomligt seende.


2912.  Behärskat lyssnande : fullkomligt lyssnande.


2913.  Behärskade fotsteg : fullkomlig vandring.


2915.  Manligt övermod utnyttjar kvinnlighetens emotionella rikedomar. 


2916.  Manligt utnyttjande : sårar kvinnans känsloliv.


2917.  Kvinnans emotionella rikedomar : utbjuder sig själv inför manligheten.


2918.  Hennes emotionella rikedomar : längtan efter manligt gensvar :: känna sig uppskattad :

eftertraktad : värdefull i sin kvinnlighet.


2919.  Villig med sin emotionella rikedomar tillfredsställa hans manliga längtan efter sin

mjukhet : finhet :: skönhet.


2920.  Det manligheten saknar : har kvinnligheten.


2921.  Vises och klokes läppar bär på kunskap.


2922.  Saktmodige bemöter : häftigheten :: vreden

med sin mogna saktmodighet.


2923.  Ödmjuke bemöter : stoltheten : högmodet

med sin mogna ödmjukhet.


2924.  Milde bemöter : hård-hjärtligheten med sin

mogna mildhet.


2925.  Ärlige bemöter : o-ärligheten med sin

mogna ärlighet.


2926.  Medkänslan : medömkan : medlidandet

:: ödmjukhetens tjänare.


2927.  Tålmodige : väntans tjänare.


2928.  Förvirringens : orons tunga :: förvirringens

och orons budbärare.


2929.  Vänlighetens uppmuntran : hjärtats glädje.


2930.  Saktmodige ärar saktmodigheten.


2931.  Ärlige ärar ärligheten.


2932.  Ödmjuke ärar ödmjukheten.


2934.  Ståndaktige ärar ståndaktigheten.


2935.  Milde ärar mildheten.


2936.  Fullkomlige ärar fullkomligheten.


2937.  Förnöjsamme ärar förnöjsamheten.


2938.  Övermodig tunga : ser sig själv som  fullkomlig.


2939.  Övermodig tunga talar stortaliga ord :

om sig själv.


2940.   Skrytsam tunga +++ övermodig : stolt

i  sitt  tal.


2941.   Skrytsam : lögnaktig tunga :: ärar sig själv.


2942.   Dominanta mäns beteende sårar

kvinnliga känslo-livet.


2943.   Dominanta kvinnors beteende sårar

manliga känslo-livet.


2944.   Ödmjuka tankar ärar ödmjukheten.


2945.   Saktmodiga tankar ärar saktmodigheten.


2946.   Ärliga tankar ärar ärligheten.


2947.   Tacksamma tankar ärar tacksamheten.


2948.   Insiktigt hjärta ärar insikten.


2949.   Lyssnandets hjärta ärar lyssnandet.


2950.   Fullkomligt hjärta ärar fullkomligheten.


2951.   Ödmjukt hjärta ärar ödmjukheten.


2952.   Saktmodigt hjärta ärar saktmodigheten.


2953.   Älska ärlighets vägar : hjärtats trygghet.


2954.   Älska givmildighetens vägar :

hjärtats trygghet.


2955.   Älska trohetens vägar : hjärtats trygghet.


2956.   Älska fullkomlighetens vägar :

hjärtats  trygghet.


2957.   Älska förnöjsamhetens vägar :

hjärtats trygghet.


2958.   Älskvärdhetens trygghet : hjärtats trygghet.


2959.   Vänlighetens : mjukhetens tunga :

hjärtats trygghet.


2960.   Förnöjsamhetens tunga : hjärtats harmoni.


2961.   Vänlighetens : mjukhetens tankar :

hjärtats läkedom.


2962.   Leendets och mjukhetens läppar :

återspeglar hjärtats trygghet.


2963.   Milda : saktmodiga ögon : sprider värme :

tröst : ömhet.


2964.   Förlåtelsens ögon : sprider värme :

tröst : ömhet.


2965.   Tystnadens : tysthetens ögon ::

sprider hjärtats fullkomlighet.


2966.   Vackra leende läppar : ömhetens ::

ömsinthetens tal.


2967.   Vackra leende läppar sprider vishetens

och klokhetens väldoft.


2968.   Insiktens väldoftande läppar :

sprider skönhet och ljuvlighet.


2969.   Insiktens ärekrona : ärar insikten.


2970.   Insikten inbjuder mänskligheten in i

sin gemenskap.


2972.   Tystnaden : tystheten inbjuder mänskligheten in i sin gemenskap.


2973.   Saktmodigheten : mildheten inbjuder

mänskligheten in i sin gemenskap.


2974.   Vänligheten : mjukheten inbjuder mänskligheten in i sin gemenskap.


2975.   Ödmjukt hjärta : har sin trygghet

och vila i ödmjukheten.


2976.   Tystnadens hjärta : har sin trygghet och vila

i tystheten : tystnaden.


2977.   Förlåtelsens hjärta : har sin trygghet och vila

i förlåtelsen.


2978.   Milda : saktmodiga hjärtat : har sin trygghet

och vila i mildheten och saktmodigheten.


2979.   Vänlighetens : mjukhetens hjärta :

har sin trygghet och vila i vänligheten och mjukheten.


2980.   Militantiskt beteende : saknar medömkan : medkänsla : medlidande för sin nästa. 


2981.   Ego-centriskt samhälle : saknas manlig ödmjukhet.


2982.   Militantiskt beteende : saknar förlåtelse :

förståelse :: för sin nästas o-fullkomligheter.


2983.   Strids-lystenheten : ordstrider :: känner ingen : med-ömkan : med-känsla : med-lidande.   


2984.   Insikten : livets läro-mästare.


2985.   Insikten lärorik : livs-vandring.


2986.   Finns inga ursäkter : eftersom man är villig

: lyssna på o-villigheten.


2987.   O-tacksamheten : bemöts av sin egen

o-tacksamhet.


2988.   Stridslystenheten : ärelystenheten ::

ondskans redskap.


2989.   Olika människo-läror : ( åsikts-tänkande )

: inte människo-vänliga.


2990.   Hjärtats vilja : gör olika vilje-beslut.


2991.   Lyssna : tala i ord och handling.


2992.   Tålamodets belöning : värdesätter

människans tålamod.


2993.   Uthållighetens belöning värdesätter människans uthållighet.


2994.   Ståndaktigheten värdesätter människans ståndaktighet.


2995.   Ödmjukhetens belöning värdesätter människans ödmjukhet.


2996.   Penning-begäret : säger jag är samhällets

problem-lösare.


2997.   Penning-begäret tror sig lösa laglösheten.


2998.   Penning-begäret tror sig vara lösningen

på nationella o-moralen.


2999a.   Ego-kärleken : förkväver kärleken

till sin nästa.


2999b.   Ego-kärleken : tar tid med sig själv

: glömmer sin nästa.
 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 februari 2017 11:28

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  28.


#Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt

      mer värt än silver#.   Ord. 16:14.  


2800.  Övermodet : stoltheten lever i fiendeskap

mot ödmjukheten.


2801.  Häftigheten och vreden lever i fiendeskap mot saktmodigheten.


2802.  Ondskan lever i fiendeskap mot godheten.


2803.  Splittringen : o-ordningen lever i fiendeskap mot enheten och ordningen.


2804.  O-behärskad tunga lever i fiendeskap mot

behärskad tunga.


2805.  Ha-begäret lever i fiendeskap mot förnöjsamheten.


2806.  Hatet lever i fiendeskap mot kärleken.


2807.  Lögnen lever i fiendeskap mot sanningen.


2808.  O-renhetens tunga : lever i fiendeskap mot renhetens tunga.


2809.  Mörkret lever i fiendeskap mot ljuset.


2810.  Hård-hjärtligheten lever i fiendeskap mot

mildheten.


2811.  Karaktärs-lösheten lever i fiendeskap

mot den mogna karaktären.


2812.  Sorgsenheten lever i fiendeskap mot

glädjefyllt och fröjdefyllt hjärta.


2813.  Själviskhetens avguderi : tänker på sig själv


har alltid gjort det :: kommer alltid att göra det.


2814.  Egoismens avguderi : tänker på sig själv.


2815.  Hatets avguderi : tänker på sig själv


har alltid gjort det :: kommer alltid att göra det.


2816.  Hård-hjärtlighetens avguderi : tänker på

sig själv.


2817.  Förtalets : skvalleriets avguderi : tänker på

sig själv har alltid gjort det :: kommer alltid

att göra det.


2818.  Dårskapens : dumdristighetens avguderi
:: tänker på sig själv.


2819.  Lögnens : falskhetens avguderi : tänker på

sig själv har alltid gjort det :: kommer alltid

att göra det.


2820.  Saknas hjärtats längtan efter mildheten :

blir man bestulen på den.


2821.  Saknas hjärtats längtan efter saktmodigheten : blir man bestulen på den.


2822.  Saknas hjärtats längtan efter ödmjukheten :

blir man bestulen på den.


2823.  Ondskan : min o-vän.


2824.  Ondskan fiendeskap mot trösten :

hjälpen : stödet.


2825.  Ödmjukheten

                Kärleken

                      Insikten

Livets stöd : hjälp : tröst.


2826.  Ondskan saknar barmhärtighet : kärlek

: sanning.


2827.  Barmhärtigheten : kärleken : sanningen

: inte innehållslös.


2828.  Vara rädd om tystnaden : tystheten ::

tanke-världens harmoni: sinnesro :

sinnes-vilan. 


2829.  Tysthetens : tystnadens tankar ::

ro-fyllda : harmoniska : vilande.


2830.  Skvalleriet : förtalet : förhärligar ondskan.


2831.  Vreden : häftigheten : förhärligar ondskan.


2832.  O-behärskad tunga : förhärligar ondskan.


2833.  Hjärtats längtan efter saktmodigheten.


2834.  Träda ut ur vetgirigheten och häftigheten.


2835.  Hjärtats längtan efter mildheten.


2836.  Träda ut ur hård-hjärtligheten.


2837.  Hjärtats längtan efter ödmjukheten.


2838.  Träda ut ur stoltheten och övermodet.


2839.  Hjärtats längtan efter rena tungan.


2840.  Träda ut ur o-rena tungan.


2841.  Livet i gemenskap med förtalets : skvalleriets tunga : bestjäler mitt livs

dyrbara tid.


2842.  Livet i gemenskap med vredens : häftighetens livsstil : bestjäler mitt livs dyrbara tid.


2843.  Livet i gemenskap med ordstridighetens : kivets livsstil : bestjäler mitt livs dyrbara tid.


2844.  Livet i gemenskap med hård-hjärtlighetens livsstil : bestjäler mitt livs dyrbara tid.


2845.  Livet i gemenskap med o-tystnadens livsstil : bestjäler mitt livs dyrbara tid.


2846.  Livet i gemenskap med dumdristighetens livsstil : bestjäler mitt livs dyrbara tid.


2847.  Tillåta livet återspeglas av saktmodighetens livsstil och livsföring.


2848.  Tillåta livet återspeglas av mildhetens

livsstil och livsföring.


2850.  Tillåta livet återspeglas av ödmjukhetens

livsstil och livsföring.


2851.  Tillåta livet återspeglas av tystnadens livsstil

och livsföring.


2852.  Tilllåta livet återspeglas av behärskade tungans livsstil och livsföring.


2853.  Tillåta livet återspeglas av förnöjsamhetens

livsstil och livsföring.


2854.  Tillåta livet återspeglas av ärlighetens livsstil och livsföring.


2855.   Ärligheten bevarar och beskyddar livet från

o-ärligheten.


2856.   Saktmodigheten bevarar : beskyddar livet från

vreden och häftigheten.


2857.  Tystnaden och tystheten bevarar : beskyddar livet från o-tystnaden.


2858.  Behärskad tunga bevarar : beskyddar livet från o-behärskad tunga.


2859.  Ödmjukheten : litenheten :: beskyddar livet från egoismens avgud.


2860.  Lögnens vägar långt från mitt hjärta.


2861.  Hatar lögnens vilseledande vägar.


2862.  Vredens : häftighetens vägar långt

från mitt hjärta.


2863.  Bitterhetens : besvikelsens vägar :

långt från mitt hjärta.


2864.  Hatar vredens : häftighetens vilseledande vägar.


2865.  Skvalleriets : förtalets vägar långt från

mitt hjärta.


2866.  Hatar förtalets : skvalleriets vilseledande vägar.


2867.  Övermodets : högmodets vägar långt från

mitt hjärta. 


2868.  Hatar stolthetens : övermodets vilseledande vägar. 


2869.  Låta sig undervisas av den saktmodiges

saktmods lärdom och livs-erfarenhet.


2870.  Låta sig undervisas av den mildes mildas

lärdom och livs-erfarenhet.


2871.  Låta sig undervisas av den ödmjukes

ödmjukhets lärdom och livs-erfarenhet. 


2872.  Låta sig undervisas av den trovärdiges trovärdighets lärdom och livs-erfarenhet.


2873.  Låta sig undervisas av den ärliges ärlighets lärdom  och livs-erfarenhet.


2874.  Låta sig undervisas av den god-hjärtliges

godhets lärdom och livs-erfarenhet.


2875.  Den ödmjuke : ödmjukhetens tjänare.


2876.  Saktmodige : saktmodighetens tjänare.


2877.  Den girige : girighetens tjänare.


2878.  Vetgirige : vredens tjänare.


2879.  Den övermodige : övermodets tjänare.


2880.  Förtalaren : förtalets tjänare.


2881.  Den lögnaktige : lögnens tjänare.


2882.  Ljumhetens beteende : livet i likgiltigheten.


2883.  Likgiltighetens trälar : slavar :: lever livet

i slöhetens livsstil.


2884.  Slöheten : slappheten :: aktivitetens fiende.


2885.  Slöheten : ljumheten :: likgiltigheten +++ 

belöningslös.


2886.  Den lydige : lydnadens tjänare.


2887.  O-lydige : o-lydnadens tjänare.


2888.  O-lydnadens väg : fördärvets och

olyckans väg.


2889.  Lydnadens väg : hjärtats glädje och fröjd.


2890.  Givmilde : givmildhetens tjänare.


2891.  Den givmilde vandrar på givmildighetens

trogna vägar.


2892.  Anspråkslöse : anspråkslöshetens tjänare.


2893.  Den anspråklöse : vandrar på anspråklöshetens vägar.


2895.  Rike : rikedomens tjänare.


2896.  Fattige : fattigdomens tjänare.


2897.  Renhjärtlige : ren-hjärtlighetens tjänare.


2898.  Den ren-hjärtlige vandrar på renhjärtlighetens  trogna vägar.


2899.  Talträngde : o-behärskade tungans tjänare.                                            
          

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 februari 2017 11:28

RIKEDOMENS FAROR OCH FRESTELSER.


Oro för rikedom tär på hälsan, sådana bekymmer

håller sömnen borta.


Men vid oro och bekymmer behöver man sova;

svår sjukdom kan botas av sömn. 


Den rike sliter för att samla pengar, men när han vilar kan han njuta av sin lyx.


Den fattige sliter för ett knappt uppehälle, och när han vilar kommer nöden.


Den som älskar guld kan inte bli rättfärdig,

den som jagar pengar förs på villovägar.


För guldets skull har många hamnat i olycka

och gått sin undergång till mötes. 


En fälla är guldet för dem det har förhäxat, och alla som saknar förstånd blir fångade i den.


Lycklig den rike som visat sig fläckfri och inte

gjort guldet till sin gud.


Säg vem det är, så skall vi prisa honom,

ty han har utfört storverk bland sit folk.


Vem är den fullkomlige som bestått detta prov?


Må han bära huvudet högt.


Vem har avstått från synd när han kunde synda,

för att göra ont när han kunde göra det?


Den mannens lycka blir bestående,

och folkförsamlingen skall prisa hans frikostighet.

  Syraks bok. 31:1-11.Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
<<< Februari 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se