Alla inlägg den 14 januari 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 januari 2017 07:47

ORD FÖR DAG.   FEBRUARI 2017.


Första dagen.


Dominatisk tunga ::: envis i sitt tal.


Andra dagen.


Egensinnig tunga ::: ego-centrisk tunga.


Tredje dagen.


Envis ::: ego-centrisk tunga villig bryta tystnaden.


Fjärde dagen.


Den  envise framhärdar i sin envishet ::: oavsett hur många som går emot dennes åsikt.


Femte dagen.


Envise förlorar människor ::: och sig själv.


Sjätte dagen.


Vetgirige förlorar människor ::: och sig själv.


Sjunde dagen.


Massmediala informationskällor ::: ej rädd om tystnaden.


Åttonde dagen.


Fullkomlig människa ::: behärskad tunga.


Nionde dagen.


Lyssnandet : ärligheten mot varandra :::

fördjupar vänskapen.


Tionde dagen.


Visa omsorg : omtanke för varandra :: inte tänka på sig själv. 


Elfte dagen.


Inte aktivisera sin ansvarskänsla : lyssnar på egoismens :: passivitetens ::: bekvämlighetens   tilltal.


Tolfte dagen.


Släppa in "OLLE" i grinden : verklighets-bild ::

släppa in oroliga ::: förvirrande tankar i sin tanke-värld.


Trettionde dagen.


Villigheten : samarbetsvillig :: på alla livets-områden.


Fjortonde dagen.


Rädslan för ensamheten : eremitlivet :: respekterar

inte tystnaden.


Femtionde dagen.


Ödmjukt : saktmodigt hjärta : formbart hjärta.


Sextonde dagen.


Penning-begäret skapar : arbetslöshet :: rastlöshet ::: laglöshet.


Sjuttionde dagen.


O-fullkomliga tungor : talar om o-fullkomliga människors :: fel ::: brister :::: svagheter.


Artonde dagen.


Penning-begärets rädsla fattigdomen.


Nittionde dagen.


Penning-begärets slaveri : träldom :: förslavar ::: trälbinder människors hjärtan.


Tjugonde dagen.


Produktions-samhället : undervärderar människo-värdet :: gör henne till en produkt-vara.


Tjugoförsta dagen.


Få innehålls-rika ord ::: har större värde än innehålls-fattiga ord.


Tjugoandra dagen.


Innehålls-fattiga ord ::: tomma ord.


Tjugotredje dagen.


Glömskan : försumligheten :: känner ingen respekt för ordningen.


Tjugofjärde dagen.


Glömskan : oron :: förvirringen ::: skadar själs-livet.


Tjugofemte dagen.


Tystnaden : stillheten :: botemedlet mot glömskan : oron :: förvirringen.


Tjugosjätte dagen.


Ödmjukt hjärta ::: utstrålar ödmjukhet.


Tjugosjunde dagen.


Saktmodigt hjärta ::: utstrålar saktmodighet.


Tjugoåttonde dagen.


Ärligt hjärta ::: utstrålar ärlighet.
  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 januari 2017 07:46

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

DEL. 20.


#Låt en annan prisa dig, inte din egen mun,

en främmande,  inte dina egna läppar#. Ord. 27:2. 


1900.  Ömhetens : ömsinthetens tankar : skadar ingen.


1901.  Trofastheten : sanningen o-dödliga.


1902.  Uttalade svekfulla : lögnaktiga ord ::

dödar själs-livet.


1903.  Visheten : klokheten :: hatar svekfulla hjärtan.


1904.  Sanningen : trofastheten :: avslöjar svekfullheten.


1905.  Svekfulla tankar : planer :: värderingar ::: leder bort från sanningen och trofastheten.


1906.  Svekfri livsstil : livsföring :: fri från svek.


1907.  Svekfulla : stortaliga :: o-lydiga ord :::

våldför sig på lydnaden : ödmjukheten :: saktmodet.


1908.  Svekfritt hjärta : sinne :: skapar harmoni : ro :: vila.


1909.  Högmodets : övermodets :: belöning ::: deras liv återspeglar stolthetens undergång :::

       hjärtats fall :::: i fördärv ::::: elände :::::: olycka.


1910.  Skymfat folk talar : skymfande ord :: förringar ::: förolämpar sanningen ::::  godheten ::::: ärligheten :::::: vänliga ord ::::::: uppmuntrande ord.


1911.  Kloke bär klokhetens ärekrona.


1912.  Saktmodige bär saktmodighetens ärekrona.


1913.  Övermodet skade-belönar : den övermodige.


1914.  Vredigheten skade-belönar : den vetgirige.


1915.  Häftigheten skade-belönar : den häftige.


1916.  Besvara den vetgirige med tystnad ::::

belönas av tystnaden..


1917.  Besvara den häftige med saktmod :::

belönas av saktmodigheten.


1918.  Bitterhetens beteende får underhålla sig själv.


1919.  Bitterheten ::: belönings-lös.


1920.  Bitterhetens tankar villig bedraga :::

människors tankar.


1921.  Bekymmer och oro ::: belönings-lösa.


1922.  Ödmjukheten sadar  inte sig själv.


1923.  Ödmjukhetens liv skadar ingen.


1924.  Förvirring och oro ::: skadar alla levande varelser.


1925.  Övermodet ::: skadar sig själv.


1926.  Övermodets trälar : slavar : skadar sig själva.


1927.  Ödmjukhetens inbjudan : lära känna henne.


1928.  Saktmodighetens inbjudan : lära känna henne.


1929.  Deppigheten : modlösheten :: uppgivenheten ::: livets  o-vänner.


1930.  Stolthetens händer : öppnar sig mot sig själv.


1931.  Tystnadens : stillhetens ord : väger tungt

på vågen. 


1932.  O-tystnadens själv-valda ord : agnars vikt

på vågen.


1933.  Ta inte tid med tidens oro : förvirring ::

låt tystnadens och stillhetens tid ::: få den tid de önskar.


1934.  Insiktens ord : hjärtats fröjd och glädje.


1935.  Sanningen trogen mot sig själv.


1936.  Tystnadens varma vindar : talar in i mitt inre.


1937.  Stillhetens varma vindar : av frihet :: ömhet ::: kärlek :::: talar till mitt inre.


1938.  Vilsegånget hjärta ::: oroligt : förvirrat.


1939.  Barmhärtighets gärningar : se andras behov ::

de smås : fattigas :: hemlösas ::: övergivnas.


1940.  Insiktliga ord : vägleder hjärtan från sinnets

:: hjärtats oro ::: förvirring.


1941.  Massmediala snurrigheten : förvirrar ::

oroar människors hjärtan.


1942.  Onda : o-moraliska tankar : skadar sinnen ::

hjärtan.


1943.  Betjänas av insiktsfulla ord : blir delaktiga av hennes insiktiga ord-förråd.


1944.  Arbetsamma händer ::: flitiga händer.


1945.  Arbetssamma händer ::: gör livet meningsfyllt.


1946.  O-moralen : karaktärs-lös :: laglösheten.


1947.  Få fylla själens mark med goda karaktärer.


1948.  Pryda själens mark : saktmodigheten :: mildheten.


1949.  Själens mark fri från ::: vreden : häftigheten.


1950.  Undvika vredens ::: häftighetens inbjudan :

bli bevarad från deras skade-inbjudan.


1951.  Renhjärtade : skuldlösa :: felfria ::: lever i frihet från vredens och häftighetens skade-inbjudan.


1952.  Ödmjuke : förebild för ödmjukheten.


1953.  Saktmodige : förebild för saktmodigheten.


1954.  Vetgirige : förebild för vreden.


1955.  Häftige : förebild för häftigheten.


1956.  Ödmjuke högsint avstått från övermodet.


1957.  Saktmodige högsint avstått från vreden.


1958.  Ödmjuke älskar ödmjukheten.


1959.  Saktmodige älskar saktmodigheten.


1960.  Saktmodige bevara sitt hjärta från vreden : häftigheten.


1961.  Ödmjuke bevarar sitt hjärta från övermodet.


1962.  Sanningsenlige : bevara sitt hjärta från lögnen.


1963.  Lögnaren älskar ögnen.


1964.  Lögnare högsint avstått från sanningen.


1965.  Falske bevarar sitt hjärta från sanningen.


1966.  Lögnaren : förebild för lögnen :: falskheten.


1967.  Oron : förvirringen :: snurrigheten ::: skadar själs-livet.


1968.  Uppmuntra : trösta :: med milda ::: ömma ord.


1969.  Förhärdad tunga ::: samvets-lös tunga :

gudlös tunga :: fräck tunga ::: kallsinnig tunga ::::

känslo-lös tunga.


1970.  Samvets-lös tunga ::: hjärtlös tunga : hänsynslös tunga.


1971.  Fräck tunga ::: respekt-lös tunga : stor-ordig tunga.


1972.  Kallsinnig tunga ::: likgiltig tunga : o-vänlig tunga :: o-intresserad tunga ::: kylig tunga :::

hårda ord på en hård tunga.


1973.  Känslo-lös tunga ::: o-berörd tunga :

o-barmhärtig tunga :: grym tunga :::  o-öm tunga.


1974.  Grym tunga :::  hård-hjärtad tunga :

o-mild tunga :: sårande tunga ::: utan förbarmande :::: utan med-lidande ::::: o-mänsklig tunga :::::: tyrannisk tunga ::::::: o-känslig tunga.


1975.  Ha-begärets villighet ::: äga människo-hjärtat.


1976.  Penning-begärets villighet : äga

människo-hjärtat.


1977.  Vredens : häftighetens villighet :: äga människo-hjärtat.


1978.   Leva livet i : sann :: innerlig ödmjukhet.


1979.   Leva livet i : sann :: innerlig saktmodighet.


1980.   Leva livet i : sann :: innerlig tjänst-villighet.


1981.   Hjärtats ödmjukhet ::: återspeglar i hennes ord : tal :: handlingar.


1982.   Själv-behärskning ::: odlar upp : goda karaktärs-drag.


1983.   Själv-behärskning : själv-kontroll :: själv-disciplin ::: sinnes-jämvikt.


1984.   Själv-tukt : avhållsamhet.


1985.   Avhållsamhet : kyskhet :: renlevnad :::

måttlighet :::: återhållsamhet ::::: försakelse

:::::: askes.


1986.   Förtalets tunga ::: gör henne till förtalets

träl : slav.


1987.  Oron ::: förvirring : gör sig ingen nytta av tiden.


1988.  Orons ::: förvirringens trötta : slitna tankar.


1989.  Tålamodet ::: tåligheten ::: belönas.


1990.  Oron ::: förvirringen : belönings-lös.


1991.  Orons : förvirringens ord :: fördjupar oron

och förvirringen.


1992.  Lydnadens harmoni : vila :: ro :::

själens harmoni : ro :: vila.


1993.  Tankevärldens harmoni : ro :: vila :::

hjärtats harmoni : vila och ro.


1994.  Girigehet : snålheten :: saknar visheten

::: klokheten.


1995.   Penning-begäret ::: känner kärleken till penningar.


1996.   Betjänandet ::: visar ödmjuka hjärtan.


1997.   All tanke i godhetens närvaro sprider :::

hennes värme och omsorg.


1998.   All tanke i ödmjukhetens närvaro sprider

hennes väldoftande värme : omsorg.


1999.   All tanke i saktmodighetens närvaro sprider

hennes väldoftande värme : omsorg. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 januari 2017 07:46

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL 18.


#Vackra ord ger många vänner#.


Syraks bok. 6:5A.


1800.  Förnöjsamt  tacksamt hjärta varandras vänner.


1801.  Snålheten bedrar visheten.


1802.  Högmodet  stoltheten : går sin egen väg.


1803.  Penningbegäret älskar penningars värde.


1804.  Girig snål överdrivet sparsam  penning-kär  penning-dyrkare  sniken på penningar

        vad ger det Livet.


1805.  Ha-begäret efter penningars värde.


1806.  Känner ingen mättnad på penning-behovet.


1807.  Begäret efter penningar aldrig  tillfredsställd.


1808.  I livet få erfara ödmjukhetens kraftfulla närvaro.


1809.  I livet få erfara saktmodighetens kraftfulla närvaro.


1810.  Med-känslans fina lidande inför andras behov.


1811.  Med-ömkans fina lidande inför andras behov.


1812.  Tungans syfte  ger uttryck för vad hon känner tänker i sitt hjärta och sinne.


1812.  Tungan ett språkrör  förmana uppmuntra hjälpa trösta och ge rådgivning.


1813.  Hetlevrad  temperamentsfull i sitt tal.


1814.  Oron  förvirringen  belöninglös.


1815.  Tålamodet  tåligheten belönas.


1816a.  Tålamodet  tåligheten gör sig nytta

av tiden.


1816b.  Tålamodet  tåligheten  vad nyttiga de är

för Livet.


1816c.  Tålamodet  tåligheten  tillgängliga för Alla.


1817.   Oron : förvirringen :: gör sig ingen nytta

av tiden.


1818.   Oron förvirringen  trötta ut tankar.


1819.   Oron  förvirringen  vad ger det Livet. 


1820.   Sanningen  ståndaktig mot sig själv.


1821.   Leds in i saktmodigheten  bli delaktig av hennes liv.


1822.   Leds in i ödmjukheten bli delaktig av

hennes liv.


1823.   Ödmjukhetens belöning berikar livets värde.


1824.   Saktmodighetens belöning berikar livets värde.


1825.  Dömmande tankar  dömmande ord dömmande tal  om  sina med-människor

         till sina med-människor vad ger det Livet.


1826.   Förhastade ords beslut  sårande ord

     vad ger det till Livet.


1827.   Sårande ord  svåra förlåta  glömma

och älska.


1828.   Ord kan såra egoistiska sår själv-uttänkta

      sårande ord själens sargande ord  blödande ord in i själs-livet  vad ger det till Livet.


1829.  Talande ord  utvalda ord.


1830.  Skrivna ord  utvalda ord.


1831.  Genomtänkta ord  uppmuntrande ord

kraftfulla ord  varaktiga ord.


1831.  Bittert hjärta  talar sårande ord sargande ord

     inför människor  vad ger det till Livet.


1832.   Bittert hjärta svårt att förlåta glömma

      älska känner sig o-önskad.  


1833.   Bitter ledsen  sorgsen smärtsamt

 plågsamt  känner sig o-önskad.


1834.  O-fullkomliga :  gör det de kan göra.


1835.   Övermodiga värdesätter sg själv 

före sin nästas liv.


1836.   Gemenskapen med människors oro 

     o-ordning  slipar uthållighetens ädelstenar.


1837.   Dominantiskt egen-sinnlighet 

saknar ödmjukheten.


1838.   Vänlighetens beteende inför

        människor välkomnas av ödmjuka

tacksamma hjärtan.


1839.   Tacksamhetens beteende inför människor

      välkomnas av förnöjsamma hjärtan.


1840.   Tålamodet bättre än o-tåligheten.


1841.   Saktmodet bättre än vreden och häftigheten.


1842.   Saktmodighetens ansikte lyser klart i ilsknes närhet.


1843.  Vishetens ansikte lyser klart i dårens närhet.


1844.  Visa tacksamhet mot saktmodet.


1845.  Visa tacksamhet mot visheten och klokheten.


1846.  Förnöjsam tunga  ej gnällande  knotande

         klagande.


1847.  Dricka ur tröstens trösterika källa

vars flöde aldrig slutar att sina.


1848.  Skrytsam tunga slipar ödmjukhetens

       litenhetens ädelstenar.


1849.  O-ansvarigheten  latheten  bekvämligheten

saknar handlings-förmågan.


1850.  Själv-kontrollerad tunga  egoismens tunga.


1851.  Själv-försvarlig tunga  tänker på sig själv.


1852.  O-ansvarligheten  snurrigheten

o-ordningens handlingssätt  vad ger det Livet.


1853.  Älska  glömma  förlåta följa 

     älskar sin nästa liv.


1854.  Älskad uppmuntrad  uppskattad

       förlåter en trasig  sårad själ.


1855.  Älskvärdigheten  vänligheten ger oss

livets-värme  livets-ömhet livets-omsorg.


1856.  Älska  glömma  förlåta deras livs-lärdom

      erfarenhet  livets värde.


1857.  Rinnande tårar  söker tröstande hjärtan

     av förståelse  uppmuntran.


1858.  Tröstande hjärtan  värme-fyllda hjärtan.


1859.  Utvilade tankar  tystnadens stillhetens  

      tankar.


1860.  Slitna : trötta tankar :: o-tystnadens tankar.


1861.  Talande insiktsfulla ord : sprider insikten

in i hjärtan.


1862.  Talande trösterika ord : sprider tröstens ord in i hjärtan.


1863.  Insiktiga ord : sprider livets värde in i hjärtan.


1864.  Trösterika ord : sprider livets värde in i hjärtan.


1865.  O-tröstande ord : sprider oro :: förvirring

in i hjärtan.


1866.  Lära känna insiktiga ord : ge kännedom om livets värde.


1867.  Lära känna trösterika ord : ge kännedom om

livets värde.


1868.  Lära känna ömheten : kärleken ge kännedom om hjärtats längtan.


1869.  Insiktiga ord : värdesätter : uppmuntrar ::

uppskattar livet.


1870.  Älskat hjärta av ödmjukheten ::: vandrar i trohet i hennes fotspår.


1871.  Älskat hjärta av saktmod ::: vandrar i trohet

i hennes fotspår.


1872.  Ge tid åt ödmjukheten ::: belönas.


1873.  Saknad ödmjukhet ::: skapar längtan efter henne. 


1874.  Saknad saktmod ::: skapar längtan efter henne.


1875.  Ge tid åt sanningen ::: belönas.


1876.  Saknaden efter trösterika ord ::: skapar längtan efter dem.


1877.  Sanningen ::: har inga o-vänner.


1878.  Ärligheten har inga o-vänner.


1879.  Saktmodet har inga o-vänner.


1880.  Följa ärlighetens röst ::: följa henne i hennes trogna fotspår.


1881.  Följa sakmodets röst ::: följa henne i hennes

trogna fotspår.


1882.  Följa sanningens röst ::: följa henne i hennes fotspår.


1883.  Älska sanningen ::: följa hennes trogna fotspår.


1884.  Älska ärligheten ::: följa hennes trogna fotspår.


1885.  Älska saktmodet ::: följa hennes trogna fotspår.


1886.  Sorgset : tårfyllt :: förtvivlat hjärta :::

tröstas av tröstens rikedomar.


1887.  Vara rädd om tystnadens rikedomar.


1888.  Vara rädd om stillhetens rikedomar.


1889.  Ge tystnaden lite tid ::: tystnaden förändrar tankar och hjärtan.


1890.  Mil efter mil umgås med tystnaden.


1891.  Mil efter mil umgås med stillheten.


1892.  Tystnaden har satt sina fina fotspår :::

i mitt inre.


1893.  Stillheten har satt sina fina fotspår :::

i mitt inre.


1894.  Ge lite tid åt tystnaden ::: den blir vår vän.


1895.  Ge lite tid åt stillheten ::: den blir vår vän.


1896.  O-tystnaden ::: belönings-lös.  


1897.  Tystnaden : stillheten :: värdesätter :

uppskattar :: uppmuntrar livet.


1898.  Aldrig försent : lyssna på tystnaden.


1899.  Tacksamhetens : förnöjsamhetens tankar ::

skadar ingen.


          


    

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se