Direktlänk till inlägg 29 oktober 2016

TANKAR TILL UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. Del. 7.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 oktober 2016 04:09

#VISHETENS OCH KLOKHETENS INBJUDNING.


HÖR, VISHETEN ROPAR, INSIKTEN LÅTER


HÖRA SIN RÖST#.  Ord. 8:1.


600.   Ego-sinnet :: sår fåfänga i hjärtat.


601.   Ego-språket :: talets fåfänglighet :: liknas

agnar för vinden.


602.   Få-fäng-lig glädje ::: ej varaktig.


603.   Själens inre glädje :: varm-fylld glädje.


604.   Få-fänga ::: agnar för vinden. 


605.   Skrivna upp-muntrande ord ::: hjärtats glädje.


606.   Leende läppars ord ::: hjärtats glädje.


607.   Glädje-fyllda ögon ::: hjärtats glädje.


608.   Lov-fyllda ord ::: hoppets låga.


609.   Brytna löften ::: sorgset hjärta.


610.   Upp-fyllda löften ::: hjärtats glädje.


611.   Natur-sköna kort ::: hjärtats glädje.


612.   Värde-lösa och fåfänga ord ::: agnar

för vinden.


613.   Vis-heten och klok-heten ::: hjärtats glädje.


614.   Ro-fyllt hjärta ::: kärlekens tro och hopp.


615.   Sorgna hjärtan ::: brist på upp-muntrande ord.


616.   Ögonens glädje ::: hjärtats glädje.


617.   Ögonens tack-samhet :::: hjärtats harmoni

och vila.


618.   Full-komligheten ::: saknar fel och brister.


619.   O-fullkomligheter :::: livets fel och brister.


620.   Naturens skönhet och ljuvlighet ::::

hjärtats glädje.


621.   Väl-doftande blommor ::: utstrålar dess

skönhet och ljuvlighet.


622.   Upp-muntrande ord :::: tack-samma ord.


623.   Ha-begärets sorgsenhet ::: hjärtats

be-drövelse.


624.   O-tacksamheten ::: Ha-begärets o-mättnad.


625.   Glädje-fyllda läppar ::: uppmuntrande ord.


626.   Tänk-värda tankar ::: uppmuntrande tankar.


627.   Tänk-värda ord :::: uppmuntrande ord.


628.   Livet i det gråa och mörka vädret ::: längtar efter natur-sköna solens varma strålar.  


629.  I stolt-heten finns inga uppmuntrande ord.


630.  Stoltheten :::: saknar tack-samma ord.


631.  Stolt-heten kräver människor på livs-energi.


632.  Stoltheten krävande ::: ger ingen be-löning.


633.  Stoltheten sårar människo-hjärtan.#VISHETENS OCH KLOKHETENS INBJUDNING.


HÖR, VISHETEN ROPAR, INSIKTEN LÅTER


HÖRA SIN RÖST#.  Ord. 8:1.


634.  Stolthetens o-vänskap ::: energi-krävande.


635.  Stolt-heten vill äga våra hjärtan och sinnen.


636.  Häftig-heten och vreden vill äga våra

tankar Och hjärtan.


637.  Ord-strider : o-sämjan, gnällandet Och knotig-heten ::: använder våra tungor.


638.  Ord-strider, gnällandet, girigheten, ha-begäret

vill använda våra tankar.


639.  Viljan av-gör vår villighet ::: till vad vi vill låna

viljan till. 


640.  Viljan av-gör vår villighet :::: till vad tungan

vill säga.


641.  Viljan av-gör vår villighet :::: till vad lyssnandet vill höra på.


642.  Viljan på-verkar vår livsstil och livsföring.


643.  Viljan på-verkar våra vilje-beslut.


644.  Våra tankar på-verkas av vad vi ser.


645.  Våra tankar på-verkas av vad vi hör.


646.  Våra tankar på-verkas vad med-människor säger.


647.  Våra tankar för-varas i tankevärlden.


648.  Tungan talar ut tankar som för-varats i vår

tanke-värld.


649.  Trötta och slitna tankar ::: saknar förmågan

:::: skilja mellan goda och onda tankar. 


650.  Seendets vilja ::: väljer själv vad den vill se.


651.  Lyssnandets vilja ::: väljer själv vad den vill lyssna på.


652.  Smärt-samt lidande ::: oroar och för-virrar :::

hjärtan och sinnen.


653.  O-säkerheten och o-tryggheten ::: oroar

och förvirrar tankar Och hjärtan.


654.  Med-känslan och med-ömkan :::: själens

harmoni och vila.


655.  För-strödda och tankspridda ord ::::

oroar och för-virrar.


656.  Livet i sakt-modig-hetens närhet ::::

för-ändrar tale och tankesättet.


657.  Saktmodigheten uppskattar människo-värdet.


658.  Penning-begäret för-slavar och trälbinder :::

sig själv i sina egna lagar och paragrafer :::

känner o-mättnad efter begäret.


659.  Hennes lagar och paragrafer ::: verksam under inflytandet av lögnen och falsk-heten.


660.  Tungans tal ::: väljer sin viljas väg att tala.


661.  Tungans tal ::: kraft-fullt tal. 


662.  Få-fäng-lig ära och glädje :::: ej : bestående i sin egen själv-utvalda ära.


#VISHETENS OCH KLOKHETENS INBJUDNING.


#VISHETENS OCH KLOKHETENS INBJUDNING.


HÖR, VISHETEN ROPAR, INSIKTEN LÅTER


HÖRA SIN RÖST#.  Ord. 8:1.


663.  Ödmjuk-heten och enkelheten ::: känner ingen rädsla göra misstag.


664.  Stolt-heten :::: känner rädsla göra miss-tag.


665.  Stolt-heten :::: Övermodet :: tror på sin egna själv-utvalda fullkomlighet. 


666.  Stoltheten :: Övermodet : i sin stolt-het :::

ej villig att se sina egna fel och brister.


668.  STOLTES OCH ÖVERMODIGES LIVSSTILL


OCH  LIVSFÖRING.


1.  Själv-belåten : själv-förnöjd :: själv-kär :::

själv-klok :::: själv-behaglig.


2.  Själv-härlig : själv-tillräck-lig :: egen-rättfärdig :::

själv-upp-skattande :::: själv-för-gudande.


3.  Själv-upp-fylld : själv-dyrkan :: själv-förhärligande ::: själv-överskattning :::: egen-kärlek ::::: egotism.


4.  Jagisk : själv-upptagen :: egen-kär ::: självisk.


5.  Viktig för sig själv : ego-centrisk :: egen-villig :::

egen-sinnig :::: själv-rådig.


6.  Jag-betonad : själv-berusad :: själv-iakttagen. 


669.  SAKTMODIGES LIVSSTIL OCH LIVSFÖRING.


1.  Ödmjuk : fredlig :: god-modig ::: mild :::: foglig :::::

fördrag-sam :::::: icke snar till vrede.


2.  Sakt-modig : sinnes-lugn :: frid-sam ::: fog-lig.


3.  Anspråks-lös : blyg-sam :: för-synt ::: själv-utplånande :::: respekt-full ::::: 

under-given ::::::: under-dånig :::::::: mjuk.  


4.  God-sinnad : god :: snäll ::: be-skedlig :::: hygglig.


5.  Frid-sam : harm-lös :: from-sint ::: människo-vänlig :::: med-lidsam ::::: nådig.


6.  Lydig : ömsint :: ömmande ::: mild :::: älsk-värd.


7.  From-sint : vän-lig :: god-hjärtad ::: god-sint :::: helgon-lik ::::: änglalikt-snäll ::::: guds-hängiven.    


670.   Enhets-tänkandet skapar livs-harmoni

och vila bland eniga människor.


671.   Harmoniskt tal :: enkelt och gemen-samt tal.


672.   Enhets-tänkandet :: enhetstalet ::: eniga

hjärtan :::: enig-hetens förenade styrka.


673.  Splittrad o-enighet :: förvirringens och orons

vänner.

 

674.  Över-modig-heten : dum-dristig-heten ::

o-betänksam-heten ::: huvudlös-heten :::: dårars vänner.


675.  Dårens o-klokhet : vett-villighet :: dum-dristighet ::: idioti :::: kortsynthet ::::: tank-löshet :::::: få-fänglig-het.


676.  Tank-lös-hetens spridda tankar : o-förnuftiga :: huvud-lösa ::: kort-tänkta :::: o-försiktiga.


677.  O-förnuftig livsstil och livsföring : o-förståndig i ord och handling :: o-vis ::: o-klok :::: dår-aktig.


678.  O-försiktig livsstil och livsföring : o-be-tänksam :: tank-lös ::: sorg-lös :::: be-kymmerlös :::::

dum-dristig.
#VISHETENS OCH KLOKHETENS INBJUDNING#.


HÖR, VISHETEN ROPAR, INSIKTEN LÅTER


HÖRA SIN RÖST#.  Ord. 8:1.


679.  Känna med-lidande och medkänsla :::

för sorgsna och be-drövade hjärtan.


680.   Splittrade : oro-liga minnen :: läks i

tystnadens ::: vilans :::: still-hetens atmosfär.


681.  I sanningens enhet :: finns ingen splittring.


682.  I lögnens och falskhetens o-enighet ::

finns splitt-ringen.


683.  Splittringens och o-enighetens falska murar

:: för-störs i sanningens enhet.


684.   Visa med-känsla och medömkan ::

för de små, svaga, fattiga, faders-lösa

be-hövande och sorgsna.


685.   Sorgsna : ned-stämda :: ned-slagna ::: sorg-modiga :::: ved-modiga behöver känna sig ::

älskade : upp-skattade och värdefulla.  


686.  Sårad och be-drövad mänsklighet behöver känna sig ::: upp-skattade : värde-fulla och älskade.


687.  I sakt-modig-heten :: ingen mänsklig storhet.


688.  I sakt-modig-heten ::: ingen vrede och

häftig-het.


689.  Mänsklighetens behov av sin värdig-het.


690.  I vreden och häftig-heten :: finns smärtan

och lidandet.


691.  Sakt-modig-heten känner igen gemenskap

med vreden och häftig-heten.


692.  Djupnsinnigt tale och tankesätt :::: livets

väg-ledning och rådgivning.


693.  Penning-begärets dårskap och dum-dristighet ::: nationens undergång.


694.  Pennings-begärets värde :::: kortsiktigt tänkande ::::: människors värde : lång-siktigt

tänkande.


695.  Penning-begäret : värdesätter :: ej människo-värdet.


696.  För-hastade : tank-lösa :: o-övertänkta beslut ::: o-planerade beslut ::: för-virrar tankar

Och hjärtan.


697.  Planerade beslut :: var-aktiga beslut.


698.  Tystnadens och still-hetens ödmjuka inbjudan ::: till deras närhet.


699.   Tystnaden och still-heten ::: tankars och hjärtats harmoni och vila.   


 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL. 176.   17600.  Saktmodet viker inte för ilskans ondska.   17601a.  Ödmjukheten berikar ödmjukes liv.    17601b.  Kärleken berikar kärleksfulles liv.   17601c.   Glädjen berikar glädjefu...

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 30
31
<<< Oktober 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se