Alla inlägg den 16 juli 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juli 2015 07:35

2.  Många stora helgon, däribland Teresa, har varit sjuka och

märkta av sjukdom.   Hur tror du det påverkat deras liv?

III  VÄGEN TILL DEN INRE BORGEN.

EN DUBBEL KRIS:  FYSISK KOLLAPS OCH ANDLIGT NEDERLAG.

Inkarnationsklostret är  #Teresas andliga hem#.

Där föds hon på nytt. 

Så började hennes provår:  #då överflödiga och praktfulla kläder lagts av, skall en enkel och ärbar klädnad användas#.

Då detta första året är förbi bli Teresa iklädd Karmels dräkt.

Hon var tugotvå år.   I ytterligare fyra år måste hon uppmärksamt följa

#novismästarinnans tillrättavisningar och förmaningar;  ( #känner igen mig själv ibland mina med bröder och syskon i tron )#.

En sjukdom med blixtsnabb förlopp stötte dolken i Teresa, knäckte hennes ungdom och lämnade henne märkt för resten av livet.

( #År 2000 fick jag en arbetsskada på mitt jobb; vilket förändrade mitt framtida liv;  en daglig smärta i min kropp; trots olika kroppsliga träningspass,

regelbunden kiraktor besök; finns ändå de kroppliga smärtorna kvar.)

Kan indentifiera mig med Teresas lidande.

1.   Som människa; ser jag mig själv; att det funnits människor som före mig har samma erfarenhet och lärdom; utifrån kroppligt lidande och människors obehärskade tungors tal; av skvaller,  förtal och övermodigt tal.

3.      Citat som jag fastnat för:

a)     människans själ är av stor skönhet och värdighet, med rymd
för det gudomliga, skapad till Guds avbild.
b).   Gud har sin boning i människans inre.
c).   det inte endast är möjligt att ömsesidig kommunikation med honom,
utan att Gud också finner behag i människans liv,  ty
#den rättfärdiges själ#  är   "ingenting annat än ett paradis vari han sade
sig finna behag# ( IB I,1, 1 ).   Sid. 93.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juli 2015 07:05

VERKLIG OCH SKENBAR FRAMGÅNG.

Jesus Syraks bok.   11:7-9.

7.    #Klandra inte innan du  har prövat ------ tänk först och döm sedan#.

8.    #Svara inte förrän du har lyssnat -------- avbryt inte när någon talar#.

God bedömnings och urskiljningsförmåga; hjälpen för att skilja mellan

det goda och onda; likt ogräset från vetet.

Tänk först och sedan handla.   Klander och anklagelser kan ge blödande själs-sår. 

Ordspråket säger; Det är bättre med två lyssnande öron än en talande tunga.

Hörsamheten avbryter inte; en annans tal.

9.   #Tvista inte om en sak som inte angår dig, och befatta dig inte med syndarens processer#.

Låt inte din tunga styras tvister och ordstrider.

Gör dig inte delaktig i syndarens övermodiga ord, kiv, tvister och ordstrider.

Jesus Syraks bok. 11:10-14.

10.   #Mitt barn, ge dig inte in på för många företag, med vidlyftiga affärer undgår du inte felsteg.  Hur mycket du än jagar når du aldrig målet,

och du kommer inte undan när du måste fly#.

Mitt barn, var vaksam för framgångens listiga lockelser.

Låt den inte styra ditt hjärta och ditt sinnelag.

Jesus Syraks bok.  3:23.

23.   #Ödsla inte kraft på det som går utöver din uppgift;  det du fått se

är redan mer än människor kan fatta#.

Var trogen i din uppgift du redan har.  Slösa inte din tid på tidstjuvar och energitjuvar; som ingenting ger tillbaks.

Verklig framgång i din uppgift är tillräcklig.

Jesus Syraks bok.  38:24.

24.   #Den lärdes vishet förutsätter riklig fritid; har man litet att sköta,

då kan man bli vis#.

Tillräckligt kroppsarbete; har sitt ursprung i den lärdes vishet.

Har man litet att sköta; blir det tid för att söka vishetens outgrundliga källor.

11.   #Den ene arbetar, sliter och jäktar men får det bara sämre#.

Jäkt, stress och slitsamt arbete; kan liknas vid ett jagande efter vind.

Psalm. 127:1a.

1a.   #Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves#.

En vallfartssång av Salomo; vars insikt visste att Guds Majestäts

vishet i att bygga huset; överträffar byggarnas yrkes-skicklighet.

12.   #Den andre är trög och måste be om hjälp, han är fattig på kraft

och rik på armod.  Men Herren ser honom och ställer till rätta:

han upprättar honom ur hans förnedring#.

Saknar en idoghet och flitighet. Söker Herren i bön; om hjälp och inre styrka.  Han är kraftlös; men Herren ger den trötte ny kraft.

13.   #Och ger honom en aktad ställning, och han vinner mångas beundran#.

Herrens nåd och barmhärtighet; ger honom ett nytt hopp; en aktad ställning

och gott anseende inför människors ögon.

14.   #Lycka och olycka, liv och död, fattigdom och rikedom kommer

från Herren#.

1.  Sam. 2:7.

7.  #Herren gör fattig och han gör rik, han förnedrar och han upphöjer#.

Citat ur Hannas lovsång; profetens Samuels moder.

Treenighetens allsmäktiga vilja; att göra människor fattiga eller rika;

fattigdomen gör människan tacksam och ödmjuk.

Guds Majestät välsignar med välstånd de som i lydnad följer hans budord.

Förnedrar dem; efter deras olydnad.  Upphöjer dem efter deras lydnad.

Jobs bok. 2:9-10.

9.   #Hans hustru sade till honom: #Håller du fortfarande fast vid din

oförvitlighet?  Förbanna Gud och dö#!

10.   #Han svarade henne:  #Du talar som en dåre.

Vi tar emot det goda från Gud, skall vi då inte också ta emot det onda#?

Under allt detta kom inte ett syndigt ord över Jobs läppar#.

Jobs hustrus talar i andlig okunnighet; om Guds trofasthet.

Hon vill att Herrens tjänare Job ska förbanna sin Herre; och själv dö.

Job kallar sin egen hustru för dåre; utifrån hennes eget tal.

Predikan. 7:15.

15.   #På lyckans dag skall du vara lycklig, och på olyckans dag skall

du tänka så: Gud har gjort även denna dag, och människan har

inget att klandra honom för#.

Jesaja. 45:7.

7.   #Jag ger ljus och skapar mörker, jag bringar lycka och skapar ofärd.

Jag, Herren, gör allt detta#.

Jesus Syraks bok.  11:17-19.

17.   #Det Herren ger få de fromma behålla, hans beslut kan aldrig upphävas#.

18.   #En man kan bli rik genom att spara och gnida, men vad är det

för lön han får#?

Girighetens vilja är att spara och gnida ihop rikedomar; åt sig själv.

De fromma som i lydnad efterföljer hans budord; får leva av

hans outsinliga välsignelser.

Ordspråksboken. 23:4.

4.    #Ansträng dig inte för att bli rik, var förståndig nog att avstå#.

Klokt hjärta avstår från att bli rik.

Sökandet efter att bli rik; kan liknas vid en tidstjuv och energitjuv.

19.   #När han säger:  #Jag kan slå mig till ro, nu skall jag njuta av min rikedom# ------ då vet han inte hur lång tid som är kvar innan han måste

lämna allt åt andra och dö#.  

Den rike säger i sin okunnighet; jag vill slå mig till ro och själv-njuta av mitt penningbegär.  Du dåre; du vet inte hur länge du får leva.

Självnjutningen har sitt ursprung i övermodet.

Stoltheten går före undergång.  All jordisk rikedom går till sin undergång;

eftersom den styrs av penningbegäret och stolthetens vilja.

Pennigbegäret är roten till allt ont.  ( 1. Tim. 6:10 ).

Jobs bok.  27:16-19.

Jobs försvarstal på Bildads tredje tal:

16.   #Om han också hopar silver som sand och samlar dyrbara kläder på hög#.

Silvrets värdefulla lockelser; kan samlas; likt havets sandkorn.

Dyrbara kläder och smycken kan bedraga ett hjärta och sinnelag.

17.    #Blir det den rättfärdige som bär dem, den ostrafflige som tar

hand om silvret#.

Han låter syndaren samla ihop det; för det skall tillfalla den rättfärdige.

Guds Majestät belönar den rättfärdige; med syndarens rikedomar.

18.    #Huset han bygger är som ett fågelbo, som den koja en väktare gör#.

19.    #Rik går han till sängs ------ en sista gång: 

när han slår upp sina ögon är allt borta#.

Job beskriver i sin visdom; den rikes liv och framtid.

Psalm.  49:17-20.

En psalm för körledaren;  Av Korachs ättlingar:

17.   #Oroa dig inte när någon blir rik och välståndet växer i hans hus#.

Låt dig inte vilseledas av den rikes rikedom och välstånd.

Låt inte avunden påverka ditt hjärta och sinnelag.

18.   #Ty ingenting får han med sig i döden, hans rikedom följer honom

inte dit ner#.

Hans rikedom som han förtröstade på under sitt jordeliv; bli ingen vän för honom i döden.

19.   #Fast han räknar sig som lycklig i livet och prisas för att det 

gått honom väl#.

Han åtnjuter jordisk lycka i sin rikedom och sitt välstånd.

Han prisas i människors ögon.

20.   #Går han ändå till sina fäder, till dem som aldrig ser ljuset mer#.

Predikaren.  5:12-17.

12.   #Jag har sett något ont och plågsamt under solen:

hopsparad rikedom blir sin ägares olycka#.

13.   #Trots hans tunga arbete går rikedomen förlorad, och får han då

en son har han ingenting att ge honom#.

14.   #Lika naken som han kom till världen går han åter bort:  så som 

han kom,  så skall han gå.  Ingenting får han ta med sig på färden av allt

vad han med möda har förvärvat#.

15.   #Ja, detta är något ont och plågsamt: sådan han kom får han gå

härifrån.   Vad har han för glädje av sin strävan efter vind?#

16.   #Alla hans dagar är mörker och sorg, djupaste missmod,

sjukdom och förbittring#.

Hopsparad rikedom av gods och guld; blir sin ägares olycka.

Ger ingen inre vila och harmoni.  Jagandet efter ett omättat begär efter

penningar i överflöd. Kan liknar vid energi och tidsjuvar; blir bestulen på sitt; dyrbara liv.  Ett jagande efter fåfänglig ära i penningars lockande begär.

Hans livsdagar ger andligt mörker och sorg i hjärta och sinnelag.

Missmodets tankar drabbar den som älskar penningar.

Gods och guld kan inte vara ett tryggt beskydd mot sjukdom och förbittring.

Lukas 12:19-21.

19.   #Sedan kan jag säga till mig själv:  Min vän är du väl försörjd för

många år framåt.  Du kan vila ut.  Ät, drick och roa dig#.

20.   #Men Gud sade till honom:  #Du dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig,

och allt du lagt på hög, vem skall få det?#

21.   #Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik

inför Gud#.

1.   Jag äger en god självförsörjning.

2.   Det räcker till för många år framåt.

3.   Jag kan åtnjuta min egen själv tillfredsställelse.

4.   Jag kan äta i frosseri, dricka mig drucken och roa mig i överflöd.

Hans Majestät ser honom som en dåraktig människa;  Du dåre; jag ska ta ditt liv ifrån dig; och allt det som du förtröstade på.

Beskrivning på rikedomens dårskap; vars begär vilseleder ett

människo-hjärta och sinnelag.

Jesus Syraks bok.  11:20-22.

20.   #Håll fast vid den uppgift du fått, gå upp i den och åldras i din gärning#.

Var trovärdig i din uppgift;  ärlig, ödmjuk och uppriktig i människors ögon.

Låt den bli en livsgärning; in i ditt livs föråldring.

21.   #Beundra inte vad syndaren gör,  utan lita på Herren och håll ut i ditt arbete.  Ty för Herren är det en lätt sak att plötsligt låta den

fattige bli rik#.

Jesus Syraks bok.  9:11.

11.   #Avundas inte en syndare hans framgång --- du vet inte vilket slut

han får#.

Låt inte avundens vilja påverka ditt hjärta och dina tankar mot syndarens

skenbara framgång.

22.   #Genom Herrens välsignelser får den fromme sin lön, och hans

framgång med ens slår ut i blom#.

Herren välsignar den som lydigt efterföljer hans budord.

Hans belöning ger han en verklig framgång i full utblomning; likt en

vacker och väldoftande blomsteräng.

Jesus Syraks bok.   11:23-2.

23.    #Säg inte: #Vad är detför mening med mitt liv ----- vad kan det finnas

för lycka i framtiden#?

24.    #Säg inte:  #Jag har allt ----- vilken olycka kan drabba mig i framtiden#?

25.    #I lyckans stund glöms olyckan bort, och i olyckans stund minns

man inte lyckan#.

Jesus Syraks bok. 18:25.

25.    #Tänk på hungerns tid när du har överflöd, på fattigdom

och brist när du är rik#.

I en tid av överflöd var förnöjsam och tacksam.

26.    #För Herren är det lätt att på livets sista dag ge människan

hennes gärningars lön#.

Ordspråksboken.  24:12.

12.    #Vi visste ingenting#,  säger du, men han som prövar hjärtan ser,

han som vakar över ditt liv vet, och han ger alla deras gärningars lön#.

Guds Majestät prövar i sitt allvetande hjärtan och ser hennes inre tankar.

Hans allmakt vakar över ditt liv; alla blir delaktiga av sina gärningars lön.

27.    #En timmes plågor, och ett liv i lyx är glömt.

Människans slut avslöjar hur hon levat#.

Människans slut avslöjar hennes livsstil, livskvalite och livsföring.

28.    #Kalla ingen lycklig innan han är död; först på barnen

ser du hur en människa varit#.

Barnens fäder och förfäder livsstil, livskvalite och livsföring avslöjas

genom barnen; hur de har levt.

5 Moseboken.  5:9b-10a.

9b.    #Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet

för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när

man försmår mig#.

10a.  #Men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och

håller mina bud#.

Herren Gud Sebaots löfte till sitt egendomsfolk;

Era fäders och förfäders olydnad kommer drabba era barn i tredje

och fjärde släktled.  Hans rådslut har inte förändrats; ty de gäller även nutidens alla släktled.

Men visar sin godhets rikedomar mot de som lyder hans eviga budord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juli 2015 06:25

SANN OCH FALSK ÄRA.  DEL.  2.

Jesus Syraks bok.   11:1-6.

1.   #Vishet ger den ringe en aktad ställning och skaffar honom

en plats bland stormän#.

Vishetens belöning ger den ringe i människors ögon;

aktad ställning och en plats bland stormän.

2.   #Prisa inte en man för hans skönhet, och avsky ingen för hans

utseendes skull#.

Se inte till det yttre; utan till människans inre och fördolda liv.

3.   #Bland vingade varelser tillhör biet de minsta, men vad det ger

är det bästa av allt sött#.

4.   #Stoltsera inte med dina kläder, och förhäv dig inte när du blir

hedrad, ty Herren kan göra mäktiga ting, och vad han gör är fördolt

för människor#.

Ge dig inte alltför mycket tid åt din yttre klädnad.

Var vaksam när du blir hedrad; lyssna inte stolthetens vilja.

Vad Herren gör är fördolt för människors sinnerlighet.

Jesus Syraks bok. 3:18.

18.   #Var ödmjukare ju högre du stiger, så finner du nåd hos Herren#.

Var rädd om ödmjukheten.  Ödmjukheten vägen in i Guds Majestäts nåd.

5.   #Många tyranner har fått stiga ner i stoftet, medan kronan sattes på den siste man väntat sig#.

Ordspråket säger; Högmodet går före fall.  Stoltheten ger undergång.

Tyranners högmod faller till stoft.  Hans krona tillfaller den ringe.

6.   #Mänga härskare har råkat i djupaste vanära, och lysande män har

hamnat i främlingars våld".

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se