Alla inlägg den 27 juni 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 juni 2015 09:48

EN FAMILJEFARS PLANER.
Jesus Syraks bok.  7:18-19.

18.  #Byt inte bort en vän mot pengar eller en sann broder mot guld från Ofir#.

Trovärdig vän mer värd än gods och rikedomar.

Sann broder vars värde är större än guldets värde från Ofir.

Jesus Syraks bok. 6:15.
15.  #En trogen vän är ett omätligt värde, 

en tillgång som inte kan vägas på våg#.

Vännens trovärdighet; kan inte vägas på en våg.

Vågen talar om vänskapens tyngdfyllda värde.

Vars värde ingen kan ersätta.  

19.  #Överge inte en klok och god hustru, ty hennes

älsklighet är mer värd är guld#.

Klok och god hustru är mer älskvärd än guldets värde.

Ordspråksboken. 31:10.

10.  #Att finna en driftig hustru, vem förunnas det  ----

långt mer än pärlor är hon värd#.

Alla finner inte en driftig och flitig hustru.

Hennes värde större än dyrbara pärlors skönhet.

Jesus Syraks bok.  7:26.

26.  # Har du en hustru efter ditt sinne, så förskjut

henne inte.  Och anförtro dig inte åt den du försmått#.

Hustru efter ditt sinne; hustru efter din manliga genetiska

läggning.

Jesus Syraks bok. 26:1-4.

1.  #Lycklig den som har en god hustru, hans livstid blir dubbelt så lång#.

2.  #En duglig hustru ger sin man glädje, och han njuter

frid i alla sina dagar#.

3.  #En god hustru är en dyrbar gåva; den gåvan

ges åt den gudfruktige#.

4.  #Rik som fattig blir glad till sinnes och har alltid

en ljus uppsyn#.

Välsignelsens rikedomar; ges till dem som delar livet med en god och duglig hustru. 

1.   Hans livstid blir dubbelt så lång.

2.   Mannens hjärte glädje och njutningsbara frid.

3.   Dyrbar gåva; gåvan som uppskattas, älskas och värdesätts.

4.   Fattig och rik man känner hjärtats glädje och sinnes frid;
smaka och leva i de kvinnliga emotinella rikedomarna.

Jesus Syraks bok. 7:20-22.

20.  #Var inte hård mot en slav som arbetar ärligt eller mot en daglönare som gör sitt yttersta#.

5 Mos. 24:14.

14.  #Du skall inte göra orätt mot en fattig och nödlidande daglönare, vare sig han är din landsman eller en invandrare

i någon av städerna i ditt land#.

Behandla en nödlidande och daglönare med rättvisa och barmhärtighet; enligt Mose lag.

Jesus Syraks bok.  33:31.

31.  #Har du bara en slav, så låt honom bli din like,

ty förvärvade honom genom blod.  Har du en slav, behandla

honom som en broder, ty du behöver honom lika mycket

som ditt eget liv#.

Besskrivning hur man skall delge sitt liv med en slav.

1.    Låt honom vara din vän och broder.

2.    Han kan bli ditt stöd och din hjälp.

3.    Var tacksam för honom.

21.  #Älska uppriktigt en förståndig slav och vägra inte

att ge honom friheten#.

1.    Rättvist och barmhärtigt uppskatta hans livs närvaro.

2.    Ge honom den frihet; han behöver.

22.  #Har du kreatur, så sköt dem väl, och behåll dem om

du har nytta av dem#.

Förvalta dina kreatur; med omsorg och omtanke.

Låt dem vara dig till hjälp.

Ordspråksboken. 12:10.

10.  #Den rättfärdige sörjer för sina djur, 

men den ondes omsorg är grymhet#.

Ond människas omsorg lyssnar på grymheten.

Rättfärdiges hjärta tänker på sina djur.

Jesus Syraks bok.  7:23-25.

23.  #Har du barn, så fostra dem, och lär dem att lyda alltifrån ungdomen#.

Fostra dem i lydnad och hörsamhet;

Ifrån sin ungdomstid+uppväxttid; följer det dem fram till ålderns höst.   

Belöna och uppmuntra deras lydnad och hörsamhet.
Ordspråksboken.  23:13.
13.  #Undanhåll inte pojken fostran, agar du honom

slipper han dö#.

Fostran i lydnad och hörsamhet räddar honom från

olyckor och lidande.

24.  #Har du döttrar, så vakar över deras oskuld, och ge

dem inga vänliga blickar#.

Bevaka dina döttrars jungfruliga kyskhet.

Delge den kyskhetens välsignelser.

Bespara dem från dina vänliga blickar; ty de kan vilseleda dem till okyskhetens synder.

Jesus Syraks bok.  22:3-5.

3.   #Ohyfsade barn är en skam för fadern,

och en sådan dotter blir honom till skada#.

4.  #En förståndig dotter gör sin man rik,

men den som är skamlös vållar sin far sorg#.

5.  #Den fräcka skämmer ut både far och man,

och av båda blir hon föraktad#.

Ohyfsade barn lever ett liv i okunnighet.

Föräldrars klokhet och vishet; kan bli barnen till god nytta.

Dotters klokhet, insikt och vishet; till sin mans ära.

Okunnig dotter sin fars sorg.

Övermodig och stolt dotter; sin fars och mans utskämdhet.

Jesus Syraks bok.  26:10.

10.   #Vaka strängt över en självvåldig dotter, annars

utnyttjar hon din släpphänthet#.

KVINNOR GER BEKYMMER.

Jesus Syraks bok. 44:9-11.

9.  #En dotter är sin fars hemliga bekymmer, han blir sömnlös av oro för henne:  medan hon är ung, för att

hon skall bli över, och när hon blivit gift, för att

hon skall bli förskjuten#.

Fars hemliga bekymmer.

1.   Oro av sönmlöshet för hennes ungdomstid.

2.   Ingen man finner behag i hennes kvinnlighet.

3.   Hans gifta dotter; inte skall falla i äktenskapsbrott. 

10.  #Medan hon är ogift skall råka i olycka och bli

med barn i föräldrarhemmet, och när hon är gift,

för att hon skall vara otrogen eller för att äktenskapet

skall bli barnlöst#.

1.   O-gifta dottern råka ut för olyckor och lidande;

blivit gravid+havande; innan hon ingått ett evigt äktenskaps- förbund med en man.  

2.   Gifta dottern blir otrogen mot sin man.

2.   Gifta dotterns ofruktsamhet.

11.  #Vaka strängt över en självvåldig dotter, så att hon

inte drar över dig fiendernas åtlöje, skvaller i staden

och anklagelser bland folket och skämmer ut dig inför

alla människor#.

1.    Självvåldig dotter; självgod och självupptagen dotter;

problem med o-lydnad och o-hörsamhet.

2.   Vill göra sina egna beslut; älskar och uppskattar inte ödmjukheten, tacksamheten och litenheten.

3.   Hennes livsstil och livsföring; ger skvaller och anklagelser bland stadens folk och utskämdhet inför alla människors ögon.

25.  #Gift bort din dotter, så har du fullgjort en stor

uppgift; men ge henne åt en förnuftig man#.

Bortgift dotter; en fars fullgjordad uppgift.

Välj en klok och vis man till hennes trogna livskamrat.

Jesus Syraks bok. 7:26-27.  

26.  #Har du en hustru efter ditt sinne, så förskjut henne inte.  Och anförtro dig inte åt den du försmått#.

Välj inte en hustru som inte behagar dina genetiska

manlighet. Den du känner en genisk åtrå till; förskjut inte henne.

27.  #Ära din far av hela ditt hjärta och glöm aldrig

din mors födslovåndor#.

Barnens ärefyllda hjärta mot en fars; faders-kärlek av omsorg och omtanke.

Moderns moders-kärlek; under sin havandeskaps tid

och hennes födslovåndor utifrån moderskärlekens inre styrka.

Tobits bok.  4:3-4.

3.  #Han kallade alltså på sin son.  När han kom sade

Tobit till honom: #Min pojke!#. -- #Ja, far# svarade han, och och Tobit fortsatte: #Ge mig en hederlig begravning.

Visa din moder aktning och överge henne inte så länge hon lever.  Var henne till lags, och vålla henne inte till sorg genom något som du gör#.

4.  #Mitt barn, kom ihåg alla faror som hon utsatte dig för   

genom att bära dig i sin kropp.

Och när hon dör skall du begrava henne vid min sida i samma grav#.

Visa respekt och aktning mot dina föräldrar.

Uppmuntra din mor genom dina handlingar.

Glöm inte din moders offrande kärlek under hennes havandetskaps tid; innan du föddes.

Jesus Syraks bok.  7:28-30.
28.  #Kom ihåg att du blev till genom dessa båda.

Vad kan du ge dem i gengäld?

Dina föräldrar var Hans Majestäts till hjälp för att ge dig livet. 

29.  #Vörda Herren av hela din själ och visa aktning

för hans präster#.

Känn inte ödmjuk tacksamhet i ditt själsliv.

Visa all respekt av bråddjup tacksamhet; för hans utvalda tjänare av ordet och ekuarstin.

5 Moseboken. 6:5.

5.  #Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft#.

5 Moseboken. 12:19.

19.  #Så länge du lever i ditt land skall du akta dig för att

försumma leviterna#.

Ringakta och föraktar inte prästerna och deras ämbete.

30.  #Älska din skapare av hela din kraft, och lämna inte

hans tjänare utan stöd#.

Älska sin skapare är en familjefars plikt.

Överge inte hans utvalda tjänare; var honom till stöd,

hjälp och tröst. 

Jesus Syraks bok. 7:31-3.

31.  #Frukta herren, ära prästen och ge honom hans

andel enligt de bud du fått: det första av skörden,

skuldoffret, bringan och låret, helgelseoffret och det

första av heliga ting#.

Prästernas förmåner;  #4 Moseboken. 18:11-19#.

32.  #Var också frikostiga mot den fattige, så skall din

välsignelse bli fullkomlig#.

Givmildheten mot den fattige; ges löftet till givarens

välsignelse; bli delaktig av treenighetens fullkomlighet.

Psalm 41:2.

2.  #Lycklig den som tar sig an den svage, honom skall

Herren rädda på olyckans dag#.

Kung Davids livserfarenhet säger att Herren ska vara hans beskyddare; som kärleksfullt har en öppen hand mot

den svage.

Plikter mot de fattiga.  Jesus Syraks bok. 4:1-6.

33.  #Gläd alla med gåvor medan de lever och var givmild även när de är döda#.

Gilvmildhetens godhet beskrivs här i ord och handling.

Tobit.  1:17.
17.  #Jag lät de hungriga få sin mat och de nakna få kläder,

och om jag såg någon av mitt folk ligga döda utanför Nineves

stadsmur begravde jag honom#.

Tobit.  4:17.

17.  #Slösa med det du har av mat och vin vid de rättfärdigas gravar, och låt inte syndarna få det#.

Berättande livserfarenhet och lärdom utifrån Tobits livsföring om givmildhetens godhet mot de hungriga och de nakna i behov av kläder. 

Omsorgen för de obegravda utanför Nineves stadsmur.  

34.  #Vänd inte ryggen åt dem som gråter, utan sörj

med de sörjande#.

Avvisa inte det gråtande och sörjande; känn ett medlidande

i att trösta, hjälpa och stödja.

Romarbrevet. 12:15.

15.  #Gläd er med som gläder sig och gråt med dem

som gråter#.

Apostlafursten Paulus skriver i sin hälsning till de troende

i  Rom; dela er gemenskap med de glädjande och gråtande.

Gemenskapens enhet födjupar samhörigheten med

de behövande och sörjande. 

35.  #Tveka inte att besöka den sjuke, ty för sådant

blir älskad#.

Låt villigheten styra dina fotsteg till den sjukes behov.

Du blir älskad, omtyckt och uppskattad.

Matteus författaren ger en beskrivning: på denna villighet.

Matteus. 25:35f. 

36.  #Tänk på livets slut i allt vad du gör, då kommer

du aldrig någonsin att synda#.

Jesu Syraks bok.  28:6.

6.  #Tänk på livets slut och hata inte mer; minns döden och förgängelsen, håll fast vid buden#.

Låt inte hatiskheten styra dina tankar och ditt hjärta;

intill livets slut.  

Respektera den kroppsliga hyddans död och förgängelse.

Lev i lydnads fasthet mot budorden. 

Ståndaktiga livet håller fast vid den heliges lagstiftade

eviga budord.
 


 

 

 


 

  

 
 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se