Alla inlägg den 19 juni 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 juni 2015 13:46

PÅLITLIGHET I ORD OCH GÄRNING DEL 1.

Jesus Syraks bok.  5:9.

9.  #Rensa inte säden vid vilken vind som helst, och slå inte in på varje stig du ser ----- så gör syndaren med sitt lösa prat#.

Matteus författaren säger kasta inte dyrbara pärlor för svinen; dårar som lever i o-kunnighet av sanningens fullhet.

Tillåt dig inte vilseledas in på vilken väg som helst; av syndarens ofruktsamma tal.

Psalm. 12:3.

3.  #Alla ljuger för varandra, tala med hala tungor och falska hjärtan#.

En psalm av kung Davids utifrån hans egna lärdom och livserfarenhet; om tungans missbruk.

Lögnaktighetens dominerande vilja över människors tungor.

Vars tal styrs med hala, fladdrande och o-behärskade tungor.

En hal tunga kan säga precis vad som helst.

Den påverkas av falskhetens hjärta.

Jesus Syraks bok.  5:10-11.

10.   #Var fast i din övertygelse och pålitlig i ditt tal#.

11.   #Var genast beredd att lyssna, men tänk dig för

innan du svarar#.

Behärskad tunga är rädd om tystnadens välsignelser.

Troget och trovärdigt hjärta; har ett pålitligt tal.

Ordspråket säger; det är bättre med två lyssnande öron, än en talande tunga.

Ordspråksboken.  15:28.

28.  #Den rättfärdige tänker innan han svara, men ur syndarens mun strömmar ondska#.

Den rättfädiges mun; vars tunga är behärskad till att tala; innan den ger kloka svar.

Syndarens mun; talar det som finns i hans hjärta av ondska.

Jakob.  1:19.

19.  #Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede#.

Aposteln Jakob skriver i sitt hälsnings brev till de tolv stammarna i förskingringen.

Förmanar dem om vreden, talet och lyssnandet .

Det finns en helig vrede mot all ondskefullhet.

Det finns en köttslig vrede; som kommer ifrån den köttsliga människans onda natur.

Klok människa lyssnar först; innan den talar.

Ödmjukt och saktmodigt hjärta tar hänsyn till sina med-männskors tal; innan den själv talar.

Jesus Syraks bok.  5:12-13.

12.   #Har du begrepp om saken, så svara din nästa; om inte, så håll tand för tunga#.

Ordspråksboken. 10:19.

19.  #Den talträngde undgår inte synd, klok den som

tyglar sin tunga#.

Pratmakaren har en syndfull tunga.

Den kloke styr sina läppar och har en behärskad tunga.

Ordspråksboken. 21:23.

23.  #Den som håller tand för sin tunga håller sig

undan bekymmer#.

Behärskad tunga är en bekymmersfri tunga.

13.  #Ära liksom vanära följer av ord, en människas tunga

kan bli hennes fall#.

Ord av ära; är uppmuntrande, vänliga och omtänksamma ord.

Ord av skam, hån, förakt och smälek; på människans tunga blir henne till fall.

Ordspråksboken.13:3

3.  #Den som vaktar sin tunga räddar livet,

den lösmynte råkar i fördärvet#.

Behärskad tunga ett fast beskydd mot alla ondska.

Fladdrande tungor; är pratmakarnas fördärv. 

Ordspråksboken. 18:21.

21.  #Tungan har makt över liv och död,  den som tyglar

den får njuta dess frukt#.

Tungans maktmissbruk === människans och mänsklighetens fördärv.

Behärskad tunga ger riklig välsignelse.

Den ger en njutningsbar frukt av inre livsglädje.

Matteus. 12:37.

37.  #Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas#.

Författaren påminner om ordens verkan och betydelse; när de uttalas.

Felaktiga ord kan trälbinda och förslava våra sinnen

och hjärtan.

Trovärdiga ord ger ett gott vittnesbörd inför människor.

Jesus Syraks bok.  5:14-15.

14.  #Se till att du inte få heta bakdantare: lägg aldrig

försåt med dina ord. 

Ty en tjuv drar skam över sig, och en hård dom får den

som går med skvaller#.

15.  #Fela varken i stort eller smått#.

Skvallersam tunga får sin hårda dom över sig.

Tjuven som stjäler det som inte är hans eget; drar skam

över sitt egna liv.

Bevara tungan ifrån skvalleraktigt och lögnaktigt tal.

Ordspråksboken. 25:7B-8A.
7B-8A.  #Vad du sett med dina ögon skall du inte
genast sprida ut.........

Behärskad tunga talar inte ut allt vad ögat ser.
 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 juni 2015 08:56

DEN RÄTTA TIDEN FÖR BLYGSEL OCH FÖR FRIMODIGHETEN.
DEL.  2.

Jesus Syraks bok.  5:1-2.

1.  #Lita inte på din rikedom, säg inte:  #Jag har allt

jag behöver#.

Det första budordet;  #Du skall inte ha andra gudar jämte mig#. Låt inte rikedomars bedrägliga lockelser snärja ett människo-hjärta. I sitt övermodiga hjärta säger;

#Jag har allt jag behöver#.

2.  #Låt inte din lust och din kraft förleda dig att leva

efter dina egna begär#.

Din egen styrka av egoism kan förleda livet ;i in sina egna sinnerliga begär efter de skapade tingen. 

Första Johennes brev.  2:15-17.

15.  #Älska inte världen och det som finns i världen.

Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom#.

Hjärtats kärlek till det skapade; vilseleder människan och mänskligheten ifrån Faderns kärlek.

16.  #Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen#.

Kroppens begärelser; grekiska ordet #epithymeo#; vars betydelse syftar på rikta sinnet eller hjärtat på, begära och

önska.

Ögonens seende; påverkar tankevärlden, tungan och hjärtat.

Högmodet är skrytsamt; dess ständiga följslagare.

Allt detta kommer inte från treenighetens inre liv.      

17.  #Och världen förgår med sina lockelser, men den som

gör Guds vilja består för evigt#.

Valet är människans egna val.

Antingen väljer man världen lockelser; eller att i lydnad

göra Hans Majestäts fullkomliga vilja.

Jesus Syraks bok.  5:3.

3.  #Säg inte: #Över mig befaller ingen#,

ty Herren skall sannerligen ställa dig till svars#.

Psalm. 12:5.

5.  "Alla som säger: #Vår tunga gör oss starka, vi har ordet i vår makt, vem är Herre över oss?#.

Kung Davids livserfarenhet om dårarnas tungas makt.

Finner sin egoistiska makt i tungans missbruk.

Ordet på vår tunga; när den uttalar sitt syfte; vem är då Herre över vårt liv?

Jesus Syraks bok.  5:4.

4.  #Säg inte: #Jag har syndat, och ingenting hände#,

ty Herren visar tålamod#.

Övermodet säger; ty det frestar Guds tålamod; om jag syndar

bryr sig inte Hans Majestät om mina syndfulla handlingar. 

Predikan. 8:11.

11.  #Eftersom det onda inte får sin dom med ens uppmuntras människor att göra orätt".

TILLFÄLLE TILL OMVÄNDELSE.

Salomos Vishet. 12:2.

2.  #Därför låter du straffet komma steg för steg över dem som felar, du varnar dem genom påminnelser om hur de syndar, för att de skall befria sig från ondskan och tro på dig, Herre#.

Herrens långmodighet gör att straffet kommer steg för steg.

Varnande påminnelse till omvändelse, över deras syndiga handlingar.  Låta sanningens fullhet förvandla deras hjärtan, sinnen och tungor. 

Tron på Treenighetens fullkomlighet.

Jesus Syraks bok. 5:5-6.

5.  #Var inte så säker på förlåtelse att du stapplar synd på synd#.

Var inte självsäker och självgod mot dig själv; på förlåtande nådfullhet och barmhärtighet.

6.  #Och säg inte.  #Hans barmhärtighet är stor, han kommer att förlåta alla mina synder.

#Ty hos honom finns barmhärtighet, men också vrede,

och hans harm viker inte från syndaren#.

Var inte egocentrisk i dig själv inför Hans Majestäts stora barmhärtighet och förlåtande nåd.

Glöm inte hans vrede över syndarens missgärningar och överträdelser.

Jesus Syraks bok. 16.11

11.  #Även om bara en enda förhärdar sig är det ett under om han slipper sitt straff.  Ty hos Herren finns barmhärtighet men också vrede.  Han är en förlåtande härskare men han kan ge vreden fritt lopp#. 

En beskrivning på hur Gud reagerar inför syndens verkligheter; Hans vrede, straffhandlingar, barmhärtighet och förlåtande inför människans ödmjuka bekännelse; bli fri från syndens träldom och slaveri. 

Jesus Syraks bok.  5:7-8.

7.  #Dröj inte med att vända om till Herren, skjut inte upp det dag efter dag.  Ty Herrens vrede slår utan förvarning och i straffets stund är det ute med dig".

Finns inte ett hjärta av omvändelse; drabbas det av Guds heliga vrede. 

8.  #Lita inte till vad du förvärvat med orätt, av det får du ingen hjälp på olyckans dag#.

Ha ingen tilltro till orätta handlingar; ty på olyckans dag; är de dig till ingen hjälp.

Petrus första brev . 3:10.

10.  #Men Herrens dag kommer som en tjuv.  Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlarkropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås#.

Människans egna handlingar och gärningar skall förgås; när Herrens dag kommer utan förvarning;  var redo, mitt folk !!

En beskrivning av olika skeende under denna dag.

Jesaja bok. 55:6.

6.  #Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära#.

Profetens syner om löftet för de som söker hans närvaro.

Hebreiska ordet #kara#  betyder ropa, kalla ( på ), anropa någon om behövlig hjälp.

Hjärtats inre sökande längtan efter treenighetens närvaro.

Välsignad är den som hungrar och törstar efter gudomens inre liv.

Sefanja bok. 1:14.

14.  #Deras silver och guld kan inte rädda dem på Herrens vredes dag.  Hela jorden skall förtäras av hans lidelses eld.

Han skall förinta dem som bor på jorden, i skräck

skall de förgås#Herrens ord kom till Profeten Sefanja om Herrens dag.

Orätt vinning som de förtröstade på silvrets och guldets

o-bestående värde; blev till ett falskt beskydd på Herrens vredes dag.

Hela jorden skall förintas och förtäras av hans lidelses eld. 

 

     Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 juni 2015 07:02

21  JUNI  2015.
DEN GRÄNSLÖSE I BEGRÄNSADE ORD.

Gud är närvarande i sitt ord, där talar han till människorna

på deras eget språk.  Hur är det möjligt att en oändlig, obegränsad Gud uttrycker sig med begränsade ord?

Det mänskliga ordet har tydligen, mot all förväntan, en inre kapacitet att förmedla något av det oändliga.

Denna kapacitet har ordet gemensamt med hela skapelsen.

t matriella kan bli bärare av det gudomliga.

Det visar sig #till det yttersta# i inkarnationen.

Gud blir människa och i denna människa #har h ela den gudomliga fulheten förkroppligats och tagit sin boning#

( Kol. 1:29 ).

Också i sakramenten blir det eviga inkarnerat i det tidsbundna.

Kristi enda offer på Glgata blir närvarande i bröd och vin.

I Vatten eller olja är de Gud själv som kommer nära människan.

Du behöver inte söka bakom eller bortom det matriella för att finna en andlig verklighet. Det finns enn öppenhet i materien som gör det möjligt för den att ta emot och rymma en andlig kraft, att bli kanal för det gudomliga.

Så är bibelns ord helt vanliga, mänskliga ord.

Men dessa ord är samtidigt helt  gudomliga och förmedlar ett gudomligt budskap.

Du kan när som helst träda i påtaglig kontakt med Gud, du kan när som helst höra honom tala till dig.

Du behöver bara öppna din Bibel och läsa. 

Gud talar till dig genom dessa vardagliga, nästan banala ord. 

Hans ord är eviga, det han en gång talat talar han ständigt.

Därför får du en direkt kontakt med honom genom Bibelns ord.    

22  JUNI  2015.

BIBELN: EN KÄRLEKS FÖRKLARING.
Hosea beskriver Israel som en trolös kvinna.
Gud leder henne ut i öknen för att där luttra henne och

visa sinn trofasta kärlek.

#Se,  jag vill locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne#  ( Hos. 2:14 ).

På samma sätt blir den människa som verklgen söker Gud förd  till en inre öken för att renas från allt det som skilt henne från Gud.

Om du vil söka det väsentliga i Bibeln, så sök inget annat än Guds kärlek.  Bibeln kan lära dig att även om Gud tillåter att du lider och har det svårt, så sker det av kärlek.

Guds kärlek finns med i allt, liksom den är med Israels folk under slaveri, ökenvandring,  fångenskap.

Augustinus  ( 354-430 ) säger att hela Bibeln kan sammanfattas i dessa tre ord: Gud är kärlek

( 1 Joh. 4;8 16 ).  På ett annat ställe säger han:

#Jag måste tala till er. Om vad annat kan jag tala än kärleken?  Vi vill tala om kärleken behöver vi inte välja ut en särskild text som ger oss tillfälle att predika om kärleken.

Var vi än öppnar Bibeln, så talar varje sida om kärleken#.

Om du läser Bibeln utan att där söka och upptäcka Guds personliga kärlek till dig, så är det inte Bibeln som Guds ord du läser.

Gud talar bara om kärlek, han har inget annat att säga, han är ju enbart kärlek.

23  JUNI 2015.

KAOS UTAN GUD.

Bibeln ger många exempel på hur förödande det ärför tillvaron, när människan inte låter Gud vara Gud.

Berättelsen om Babels torn är ett sådant exempel:

#Kom, låt oss bygga  .... ett torn, vars spets räcker  upp i himmelen, och så göra oss ett namn#:

( 1 Mos. 11:4 ).

Det himmelshöga tornet är ett uttryck för människans vilja att vara på samma nivå som Gud.

Hon vill inte längre vara beroende av honom.

Hon vill själv göra sig ett namn, hon låter inte Gud råda över sitt liv.  Följden blir kaos.  Människorna kan inte längre kommunicera och förstår inte varandras språk.

Pängen med berättelsen om Babels torn är att visa det fundamentala sambandet mellan våra ömsesidiga relationer och vår relation till Gud.

När vi bryter vår gemenskap med honom, bryts även

vår gemenskap med varandra.

Om Gud inte inte fär sin rätta plats i ditt liv, förlorar du ditt äkta namn, det namn som Gud kallar dig vid.

Du förlorar din indentitet.  Om du inte har din personlighet grundad i den sanna kärleken som kommer från Gud,

kan du inte möta andra på ett äkta sätt.

När människor lever utan Gud blir de allt mer främmande för varandra, och det utvecklas en hel teknik för hur vi skall dölja oss och inte avslöja vårt sanna jag.

Vi blir allt mer inlåsta i vår egen trånga bunker.

För att riktigt kunna kommunicera behöver vi Gud.

När vi vet att vi är älskade av honom, kan vi utan rädsla öppna oss för varandra. 

26 JUNI.

TYSTNAD.

När de skriftlärde och fariseerna kommer med kvinnan som ertappas med äktenskapsbrott och ställe rhenne framför Jesus, böjer han sig ned och ritar på marken med fingret

( Joh.  8:6 ).

Han drar streck på marken.  Han är tyst.

Han diskuterar inte.  Jesus vet att man  inte kommer någon vart med diskussioner.

Om vi ändå kunde lära oss av honom att lite oftare vara tysta i stället för att i det oändliga försöka framföra våra åsikter!

När vi diskuterar och grälar med varandra befinner vi  oss på fel nvå.

Tystnaden har en oerhörd kraft.  Den skapar en atmosfär där det är lätt att nå djupet.  I Tystnaden öppnas nya perspektiv.  

Jesus har inte heller bråttom.  När evangelisten nämner att han ritade på marken, tyder detta på att han gjorde det en lång stund.  Och medan Jesus ritar blir det allt tystare.

Han vill inte bara rädda denna olyckliga kvinna, han vill också rädda fariseerna.

Han omger och liksom beskyddar fariseerna med en djup tystnad som ger dem möjlighetatt reflektera och besinna sig.

Han vill genom sin tystnad hjälpa dem att komma till sig själva. 

Den tystnad som han skapar kring dem gör det möjligt, åtminstone för de minsta förhärdade. att lyssna till en inre röst som de hittills har kvävt.

Genom tystnaden bereder Jesus marken för det han vill säga.  Ord som faller rakt in i tystnaden har en mycket större tyngd.       Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se