Alla inlägg den 1 februari 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 februari 2015 08:39

SEPTEMBER.
OCH DETTA ÄR DET BUD SOM HAN HAR GETT OSS:

ATT DEN SOM ÄLSKAR GUD OCKSÅ SKALL ÄLSKA

SIN BRODER.

( 1. Joh. 4:21 ).

Den första dagen.

Den fullständiga avlaten, som alla i princip kan erhålla utan de vanliga villkoren, är barmhärtighetens avlat,

som gottgör för en mångfald synder.  ( 1. Petr. 4:8 ).

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:1.

1.  "Bättre fattig och oförvitlig än rik med svekfullt tal".

Fattigdomen är bättre än en rik mans svekfulla tal.

Den andra dagen.

Det finns ingenting som är så rikt på mildhet som att tänka väl om sina medmänniskor.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:2.

2.  "Okunnig iver är ett ont, den som rusar på trampar fel". 

O-kunnighetens iverhet är av ondska.

Den gör o-beslutsamma misstag och fel.

Den tredje dagen.

Jag söker små tilldragelser som ingenting betyder för att glädja min Jesus.  Det kan till exempel vara ett leende eller ett vänligt ord i stället för att tiga eller visa mig ointresserad.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:3.

3.  "Människans dårskap förstör hennes liv, men mot Herren vänds hennes vrede".

Människans brist på insikt och vishet förstör hennes liv.

I sin o-kunnighet vänder hon sin vrede mot sin skapare. 

DEn fjärde dagen.

Nu inser jag att verkligt medkännande kärlek består i att helt enkelt stå ut med medmänniskors små fel och inte bli förvånad över deras svagheter.

Istället blir jag uppbyggd av deras minsta dygder.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:4.

4.  "Välstånd ger allt fler vänner, den fattige mister den vän han har".

Gods och gårdar av överflöd ger allt fler vänner.

Den fattiges fattigdom; gör att mister sin ende vän.

Den femte dagen.

I sin godhetkommer Gud att göra allt jag vill i himlen, därför att jag aldrig följt min egen vilja på jorden.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:5.

5.  "Ett falskt vittne får sitt straff, en menedare går inte fri".

Falskheten och dess vittne får sitt förtjänliga straff.

Lögnaren går aldrig fri från sanningen.

DEn sjätte dagen.

Att dö av kärleken är ett mycket vackert martyrium. 

Det är just det jag vill genomlida.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:6.

6.  "Den mäktige smickras av många, den frikostige har allas vänskap".

Den mäktiges inflytande söks av många.

Den frikostiges givmildhet har en god vänskapskrets.

Den sjunde dagen.

Det är Guds vilja att själarna under sitt jordeliv genom bönen får del av de himmelska gåvorna, så att tacksamhetens kärlek och med en tillgivenhet som vida överträffar den fullkomligaste mänskliga familjs enhet och kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:7.

7.  "Den fattige undviks av sina vänner, till och med hans bröder avskyr honom".

Hans vänner hatar hans fattigdom.

Hans medbröder avskyr hans gemenskap.

Den åttonde dagen.

Ingenting gör kommunitetslivet svårare än skillnader i tillgänglighet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:8.

8.  "Den som vill sitt eget bästa ökar sitt vett, att ta vara på insikt ger lycka".

Den som endast tänker på sitt eget bästa; styrs av stolthetens och övermodets tankar.

Bevara hjärtats insikt; ger lycka för livet.

Den nionde dagen.

Till vårt inre förlorar vi ingenting av den känslighet som vi är födda med, när vi överlämnar oss åt Gud.

Tvärtom blir den allt tydligare och mer gudomlig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:9.

9.  "Ett falskt vittne får sitt straff, en menedare går under".

Falskhetens vittne får sitt förtjänliga straff.

Den lögnaktige går under av sin egen lögnaktighet.

Den tionde dagen.

Det är klart att jag älskar min familj väldigt mycket.

Jag kan inte förstå sådana helgon som inte älskat sina familjer.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:10.

10.  "Överdåd anstår inte dåren, än mindre skall slaven härska över stormän".

Dåren får ej erfara goda dagar.

Slaven i sitt slaviska liv; ej härskar över tidens stormän.

Den elfte dagen.

Den kärlek som dör, som jag önskar mig, är Jesu död på korset. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:11.

11.  "Förstånd gör en man fördragsam, han sätter en ära i att förlåta".

En förståndig människan blir ärad genom att förlåta.

Fördragsamheten och tålamodet gör människan både klok och vis.  All väntan är tålamodets ryggrad.

Den tolfte dagen.

Låt oss arbeta tillsammans för själarnas frälsning.

Livet är som en enda dag, så låt oss använda den för själarnas frälsning och ge dem till Jesus som bevis på vår kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:12.

12.  "Som lejonets rytande är kungens vrede, hans gunst är som dagg över gräset".

Konungens vrede kan liknas vid ett lejons rytande.

Hans nådefullhet och barmhärtighet kan liknas vid daggens fuktsamhet över gräset.

Den trettionde dagen.

Det är en så stor glädje att hjälpa Jesus attfrälsa själar som friköptes med hans blod.  De väntar bara på att vi ska hjälpa dem, så att de i nte fller ner i avgrunden.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:13.

13.  "En dårktig son är sin fars olycka, en hustrus gnat ett evigt takdropp".

O-kunnig son är sin fars fördärv.

En hustrus knotande, klagande och gnällande; kan liknas vid ett ljudligt evigt takdropp.

Den fjortonde dagen.

I detta livet har vi bara korta ögonblick att arbeta til Guds ära. Djävulen vet det och därför gör han vad han kan för att vi ska förspilla tiden på meningslösa ting.

Therese av Lisieux.

Ordspråksbokn. 19:14.

14.  "Gods och guld ärvs från fäderna, men en duglig hustru är en skänk från Herren".

Gods och rikedomar ges utan arbetsmöda ifrån fäderna.

Duglig och flitig hustru kan ses som en emotionell gåva vars rikedomar kommer från Herren.

Den femtonde dagen.

Jag skulle vilja ge min älskade något att dricka.

Det känns som om jag själv brann av törst för själarna och att jag till vilket pris som helst måste försöka rycka syndarna ur de eviga lågorna.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:15.

15.  "Lättja försänker i dvala, maklighet ger tom mage.

Mänsklighetens lättja är en av dödssynderna .

Utövas den blir det mänsklighetens död och undergång.

Makligheten och latheten är välståndets undergång.

Den sextonde dagen.

Fast jag är så ringa kan jag ge Gud allt vad min tillgivenhet förmår.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:16.

16.  "Den som håller buden behåller sitt liv, den som inte ger akt på sin vandel skall dö".

Livet i lydnad mot Guds budord; bevarar vårt liv.

Livet i o-lydnad ger en bristfällig livsstil och livsföring.

Den sjuttionde dagen.

Din kärlek är mitt martyrskap.  Ju mer jag känner att det bränner mitt  innersta, ju mer längtar jag efter dig.

Låt mig få dö av kärlek till dig, Jesus.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:17.

17.  "Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren

och skall få sin lön av honom".

Vara nådefull och barmhärtig mot den fattige är att låna åt Herren.  Vars belöning ges till den frikostige.

Den artonde dagen.

Ett ord eller ett vänligt leende räcker ofta för att lyfta en sorgsen eller sårad själ.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19 :18.

18.  "Fostra din son medan det finns hopp; du vill ju inte att han skall dö".

Fostran och inre formning av ett människo-hjärta; räddar henne från döden.

Den nittionde dagen.

Visst är det Herren som skall döma mig, ja, Jesus.

För att döma till vår fördel, eller för att vi inte ska behöva dömas alls, har han sagt,  "Döm inte så skall ni inte dömas själva". ( Luk. 6:37 ).

Jag önskar att jag alltid ska kunna tänka på andra i självutgivande kärlek.

Therese av Lisieux.
Ordspråksboken. 19:19.
19.  "Den som förgår sig skall ha sitt straff, friar du honom gör du saken värre".

Den tjugonde dagen.

Vi behöver inte vara fredsdomare, men vi måste vara fridens änglar  ( Luk. 12:14).

Therese av Lisieux.
Ordspråksboken. 19:20.

20.  "Lyssna på råd och ta emot fostran,

då blir du vis till sist".

Lyssnande öra har en lyhördhet för rådkloheten och andlig fostran i in de andliga dygderna.

Lyhördheten och rådklokheten ger ett vist människo-hjärta.

Den tjugoförsta dagen.

O, min skyddsängel, lägg din vinge över mig.

O, min vän, lys på min väg, styr mina steg och var ett skydd för mig ---- i dag bara.

Therese av Lisieux.

Ordsprksboken. 19:21.

21.  "Människan gör upp många planer, men det är Herrens vilja som sker".

Männskans egoistiska planerings-förmåga; gör sina egna ut-tänkta livs-planer.

Till sist blir det ändå att Hans Majestätiska vilja; får ske med våra liv.

Den tjugoandra dagen.

O, du min skönaste stjärna, jag är verkligheten lycklig när jag känner att jag är enkel och bräcklig i din närvaro.

Då har mitt hjärta ro.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:22.

22.  "Girighet vanhedrar människan; bättre fattig än falsk".

Girighetens vilja och tankar förstör och förnedrar människo-värdet.

Fattigdomen är bättre än falskheten.

Den tjugotredje dagen.

O, min Gud, även du visste om det, skulle jag ändå ha glädje i mitt lidande och med mina tårar hoppas kunna förhindra eller gottgöra för varje enskild synd mot tron.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:23.

23.  "Gudsfruktan ger människan liv, hon får vila mätt,

skonad från olyckor".

Gudsfruktan; lydnaden att hålla hans budord; gör livet betydelsefullt och meningsfyllt.

Livet fylls då av mättnad och förskoning från från livets-olyckor.

Den tjugofjärde dagen.

Jag kan bara inte bli nedslagen till mods, eftersom jag i allt som sker med mig ser Jesus sträcka ut sin hand i kärlek.

Therese av Lisieux. 

Ordspråksboken. 19:24.

24.  "Den late sticker handen i skålen, men ids inte föra den till munnen".

Förmaningens ord till den late ; se på myrans flitighet hur hon om sommaren samlar in ett bestående förråd för vinterns behov.

Den tjugofemte dagen.

Jag är också tankspridd men så snart jag märker att jag är okoncentrerad, ber jag för dem som dyker upp i tankarna och på så sätt kan de dra nytta av min förströddhet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:25.

25.  "Slå hädaren och den oerfarne tar lärdom,

klandra den kloke och han vinner insikt".

Den o-erfarne tar lärdom och erfarenhet; utav att den gudlöse och hädaren; blir nedslagen.

Den kloke blir insiktfullare i sitt liv av motgångar och lidande.

Den tjugosjätte dagen.

De vackraste andliga ingivelser är ingenting utan gärningar.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:26.

26.  "En skamlös och vanartig son krossar sin far och

driver modern ur huset".

O-fostrad och o-formbar son; faderns stora sorg och moderns

moders-kärlek; finner ingen nytta i sitt eget hus.

Den tjugosjunde dagen.

När jag gör något av medkännande kärlek är det Jesus som agerar ensam genom mig.

Ju mer förenad jag är med honom, ju mer älskar jag alla mina medsystrar.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:27.

27.  "En son som slutar lyssna på förmaningar irrar bort

från den kunskap han fått".

Sonens o-hörsamhet lyssnar inte på föräldrarnas förmaningar.  I o-hörsamheten blir han irrande och förvirrad

ifrån den kunskap han fått.

Den tjugoåttonde dagen.

Att leva av kärleken är min himmel, mitt öde.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:28.

28.  "Ett ontsint vittne smädar rättvisan, ur syndarens

mun strömmar ondska".

Smädelsen och hånfullheten utgår ifrån ett ondskefullt sinnelag.  Ett ordspråk säger: "Det hjärtat är fullt utav, det  talar munnen".

Hjärtats ondskefullhet; använder munnen som sitt redskap.

Tjugonionde dagen.

Kom ihåg, o, min Jesus, att jag gick in i Karmel för att föra själar till ditt himmelska konungarike.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 19:29.

29.  "Straffet väntar hädaren och prygel dårens rygg".

Hädarens gärningar väntar på straff inför Gud den allvetandets ögon.

Dårens o-lydnad i sin o-kunskap; kan liknas vid prygling av dårens rygg.

Den trettonde dagen.

DEN HELIGA THERESES DÖDSDAG DEN 30 SEPTEMBER 1897

( De sista orden ): O, jag skulle inte önska mig att jag lidit mindre".  ( När hon sedan lät blicken falla på sitt krufix ):

O, JAG ÄLSKAR HONOM --- MIN GUD, JAG ÄLSKAR DIG. 

Therese av Lisieux.   
 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se