Alla inlägg den 26 januari 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 januari 2015 13:10

AUGUSTI MÅNAD.

SALIGA DE SOM ÄR FATTIGA I ANDEN, DEM TILLHÖR HIMMELRIKET.

SALIGA DE ÖDMJUKA, DE SKALL ÄRVA LANDET.

( Matt.5:3,5 ).

Den första dagen.

Den som i denna världen väljer att vara den fattigaste och mest okände för vår Herres kärleks skull kommer i himlen att bli den förste, den ädlaste och rikaste.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:1.

1.  "Särlingen söker sak och går till storms mot all vettigt".

Den egoistiske söker efter att utföra sin egen vilja.

Utfrån sitt handlande; är han stridslysten.

Den andra dagen.

Det räcker om vi vill vara kärlekens byten, men vi måste vilja fortsäta att vara fattiga och svaga.

Det är det som är det svåra.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:2.

2.  "Dåren bryr sig inte om insikt, han vill bara lufta egna åsikter".

Dåren lever i o-kunnighetens mörker.

Söker inte insiktens outgrundliga källor.

Han vill leva utifrån sina egna åsikter och tankar.

Den tredje dagen.

Så länge vi är på denna jord kan vi inte binda oss vid något, inte ens de oförargligaste småsaker, ty de få oss på fall när vi minst anar det.

Therese av Lisieux.

Ordsprksboken. 18:3.

3.  "Ondska för med sig förakt, med skändlighet följer smälek".

Ondskefullhetens sådd; ger en skörd av förakt.

I skändlighetens fotspår följer vanära och smädande. 

Den fjärde dagen.

Den enda plats som inte uppväcker avund är den sista platsen. På denna sista plats kan vi varken vara fåfängliga eller andligt bedrövade.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:4.

4.  "Människors ord är som djupt vatten men vishetens källa  en strömmande bäck".

Sinnerlighetens ord har en begränsad förmåga att påverka sin omgivning.

Vishetens ord utifrån dess outgrundliga källa; kan liknas vid en strömmande bäck av inflytelserika ord.

Dn femte dagen. 

Jag vet att Jesus hllre ser oss på ostadiga benn nattetid på stenig väg än under dagen på blomsterprydd stig,

eftersom blommorna kunde få oss att stanna upp.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:5.

5.  "Illa är att ta parti för en skyldig och vägra en o-skyldig hans rätt".

Lydnad till o-rättvisan är att beskydda den skyldige.

Vara o-rättvisans tjänare är att vägra den o-skyldige hans lagliga rätt.

Den sjätte dagen.

Tro mig --- att skriva fromma bröcker, att författa högtidliga dikter, allt sådant är inte mer värt än den minsta självförnekelse.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:6.

6.  "Dårens ord leder till strid, hans mun tigger stryk".

Dårens o-kunnighet; vars ord leder till ordstrider.

Hans muns ord; sår ondskefulla ord av hat, bitterhet och besvikelser.     

Det som såtts i mänsklighetens hjärta ; ger en bestående skörd.

Den sjunde dagen.

Gud är så god och vi kan ge honom som ett offer att aldrig vilja samla in frukten --- det vill säga, vad vi så länge vi lever kan göra, är att känna en avsmak för lidandet och förödmjukelsen. Då ska vi också se att det vackraste i våra önskningar och goda vilja faller till marken utan åstadkomma någonting.

Therese av Lisieux.

Ordspåksboken. 18:7.   

7.  "Dårens mun blir hans fördärv, hans ord en fälla för honom själv".

Fördärvet och förgängelsen vilar i dårens mun.

Hans ord snärjer hans liv.

Den åttonde dagen.

Bara det som är evigt kan tillfredsställa oss.

Therese av Lisieux.

Orspråksboken. 18:8.

8.  "Baktalarens ord är som läckerheter, de slinker ner i människans inre".

Baktalarens ord är hala som smör; har en förmåga att slinka ned i hjärtats innandömen.

Den nionde dagen.

Jag ber att alltid få söka och finna dig, min Gud.

Jag ber att de skapade varelserna inte ska ha någon betdelse för mig och inte jag för dem.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:9.

9.  "Den som försummar sitt arbete är vandalens like".

Ett ordspråk säger den som arbetar är värd sin lön.

Den som försummar sitt arbete går miste om sin lön.

Den tionde dagen.

Jag vill älska endast Gud och vill inte råka ut för att fästa mig vid skapade varelser, när mitt hjärta nu inser vad Han har i beredskap för dem som älskar Honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:10.

10.  "Ett befäst torn är Herrens namn, den rättfärdige flyr dit och får skydd".

Herrens namn är av evighet; ett tryggt och befäst torn.

Herrens namn är den rättfärdiges själs säkra och trygga tillflykts-ort .

Den elfte dagen.

Jesus har låtit förstå att den enda sanna härligheten är det som varar i evighet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:11.

11.  "Den rikes välstånd är hans fasta borg, en hög mur till hans värn".

Den rikes rikedomar är hans starka stöd och försvar.

En hög försvarsmur hans trygghetskänsla.

Den tolfte dagen.

Ju svagare och eländigare vi är, ju öppnare är vi för denna

omvandlande och förtärande kärleks verkningar  --- när vi älskar Jesus och blir hans kärleks krigsbyten.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:12.

12.  "Hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet är vägen till ära".

Mänsklighetens högmodiga hjärta för henne till evigt fall.

Ödmjukheten är dess motsats; det för henne till evig ära.

Den trettionde dagen.

När jag påminner mig de fel jag begått blir jag ödmjuk och rädd för att av egen styrka ge ett svar, eftersom den är svag somm ett ingenting.

Therese av Lisieux.

Ordspråksbken. 18:13.

13.  "Att svara innan man lyssnat är en dårskap och en skam".

Ett ordspråk säger oss; tänk först och sedan tala.

Hörsamt öra är ett lyssnande öra; av andras tal.

Den okunnige är pratsam med en fladdrande och stressande tunga; i syftet med att framhålla sitt egna jag-behov.  

Den fjortonde dagen.
Låt oss undvika varje form av uppvisning.

Låt oss tycka om att stå längst ner.  Låt oss inte påverkas av något.

Då är vi fattiga i anden och Jesus kommer och söker upp oss.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:14.

14.  "Med mod uthärdar man sjukdom, men missmod, vem uthärdar det?

Modet ger en inre styrka i uthärdandet av sjukdom.

Modlösheten saknar denna inre styrka.

Jesu egna ord säger oss; Var vid gott mod, ty jag har övervunnit världen.

Den femtionde dagen.

Jesus fick mig att förstå att jag bara behagade honom genom min lydnad.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:15.

15. "Den kloke samlar kunskap, den vise lyssnar och lär.

Klokt hjärta känner en hungers-längtan efter att samla kunskap.

Den vise lyssnar och lärs av vishetens lärdom och erfarenheter.

Den sextonde dagen.

Det känns så fint att i mörker och prövningar få tjäna Gud i hans stora godhet, för att vi har bara detta livet att leva i tron.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:16.

16.  "Gåvor öppnar dörrar och ger företräde hos höga herrar".

Givande hjärtan öppnar med-människors-hjärtan.

Gott vittnesbörd inför all överhet; ger givaren företräde.

Den sjuttionde dagen.

Om man inte är någoting, glömmer man då att Jesus är allting? Man behöver bara släppa iväg sin intighet ut i hans oändlighet och bara tänka på att älska honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:17.

17.  "Den som först för sin talan har rätt ---- tills han möter motpartens frågor".

Rätt tal är trovärdigt.  O-rätt tal är ett o-trovärdigt tal.

Den artonde dagen.

Vilket brott jag än hade på mitt samvete, skulle jag inte förlora förtroendet.  Med hjärtat tyngt av sorg skulle jag gå till minn Frälsare och kasta mig i hans armar.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:18.

18.  "Lotten bilägger tvister och skiljer mellan mäktiga män".

Lottkastning stillar tvister och ordstrider.

Den nittionde dagen.

När vi begår ett misstag bode vi inte skylla på fysiska orsaker eller vädret utan bekänna, att detta fall berodde på vår ofullkomlighet men ändå aldrig någonsin misströsta.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:19.

19.  "En kränkt vän är som en befäst stad, tvister är som bommen för en borg".

Tvistigheten är ingen problemlösare.

Tvister och ordstrider sårar mänsklighetens själs-liv.

Kränkt väns goda vänskap är svårare att få tillbaks än en befäst stad.

Den tjugonde dagen.

Det räcker att vi ödmjukar oss och bär ofullkomligheter med tålamod. Sann helighet ligger i detta.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:20.

20.  "Vad munnen talar mättar magen, det som går över läpparna ger mättnad".

Munnens tal styr hela människan; precis som ett litet roder på ett skepp.

Visa och kloka råd; ger god livslust och livsföring.

Den tjugoförsta dagen.

"När jag bara tänker på hur mycket jag behöver förvärva!" har en gudsvigd syster sagt till den heliga Therese. 

"Säg hellre hur mycket du behöver förlora", har Therese svarat, "ty Jesus har åtagit sig att fylla din själ med dygder i samma takt som du blir av med ofullkomligheterna".

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:21.

21.  "Tungan har makt över liv och död, de som kan tygla den får njuta dess frukt".

Tungan utövar sin makt i orden; dess verkan kan leda till död eller liv.

Tyglad + fostrad tunga kan både så och skörda en god fruktsam skörd.

Den tjugoandra dagen.

Låt oss ta vara på det korta ögonblick livet varar.

Låt oss glädja Jesus och låt oss rädda själar åt honom när vi har något att offra.  Låt oss framför allt tycka om att den längsta platse, så långt där nere att världen kann gå med sina fötter på oss utan att vi egentligen tänker på det.

Therese av Lisieux.

Ordspråksokn. 18:22.

22.  "Den som finner en hustru finner lycka, han har vunnit Herrens behag".

Finna en flitig och idog hustru; ger själen lycka.

Dess lycka och glädje vinns från Herrens behag.

Den tjugotredje dagen.

Det är så vår Herre gör. Som givare är han Gud, men han vill att vi ska vara ödmjuka av hjärtat.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:23.

23.  "Den fattige ber bevekande, den rike svarar bryskt".

Den bedjandes tal är blygsamt.

Den rikes tal är fyllt av hårda ord.

Den tjugofjärde dagen.

Jag önskar bara vara så ödmjuk att Jesus kan vila sitt huvud på mitt hjärta och då förstå att han är älskad och förstådd.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:24.

24.  "Vissa vänner skadar varandra, men en verklig vän är mer tillgiven än en bror".

Falska vänner kan skada varandra.

Goda vänner; uppmuntrar varandra; mer än en tillgiven bror. 

Den tjugofemte dagen.

Låt oss i ödmjukhet inordna oss bland de ofullkomliga.

Låt oss göra en uppskattning av oss själva som små själar, som Gud i varje ögonblick måste ge sitt stöd och sin omsorg.

Therese av Lisieux.

Den tjugosjätte dagen.

Jag vet av erfarenhet att den enda lycka som beskärs oss på jorden består i att leva i det fördolda och i fullständig okunnighet om de skapade tingen.

Therese av Lisieux.

Den tjugosjunde dagen.

Jag att ju snabnare man gör framsteg i fullkomligheten, ju mer fjärran från målet betraktar man det egna jaget.

Therese av Lisieux.

Den tjugoåttonde dagen.

DEN HELIGE AUGUSTINUS FESTDAG.

Den helige Augustinus och den heliga Maria Magdalena är älskade därför att de blev förlåtna för mycket  och och därför att de visade stor kärlek själva.

Jag älskar dem också.  Jag älskar deras ånger och framförallt deras djärvhet i kärleken.

Therese av Lisieux.

Den tjugonionde dagen.        

Jag bönfaller dig, min gudomlige Jesus, att sända förödmjukelser min väg varje gång jag försöker framhålla mig själv framför andra.

Therese av Lisieux. 

Den trettionde dagen.

Hans vars rike inte är av denna världen har visat mig, att det enda konungarike vi kan önska oss består i att vilja vara förbisedda och inte hållas för något av värde.

Therese av Lisieux.

Den trettioförsta dagen.

Till och med när kärlekens eld verkar ha slocknat, lägger jag i alla fall små stickor på askan och är säker på att elden tar sig igen.

Therese av Lisieux.

 

  

  


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se