Alla inlägg den 24 december 2014

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2014 22:16

FEBRUARI MÅNAD.

"VI ÄLSKAR DÄRFÖR ATT HAN FÖRST ÄLSKADE OSS".

( 1. Joh. 4:19 ).

Första dagen.

Jag har en så stor önskan att få älska Jesus  --- att älska honom så som han aldrig hittils blivit älskad.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:1.

1.  "Herren avskyr fusk med vågen, rätt vikt behagar honom".

Herren avskyr all-oärlighet; vars bildligt talat kan ses utifrån felvägda vikter på en våg.

Ärligheten är ingiven av treenighetens anda; vars rätt vikt på vågen behagar honom.

Den andra dagen.

HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET, KYNDELSMÄSSODAGEN.

O, vad jag tycker om den saliga Jungfrun. Om jag var präst skulle jag ofta  tala om henne. Hon beskrivs som om det inte var möjligt att närma sig henne, när hon i själva verket borde framhållas som föredöme.

Hon är mer moder än drottning.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:2.

2.  "Övermod har skam i släptåg, vishet finns hos de saktmodiga".

Övermodet har skamfulla efterföljare.

Vishetens ande finns inneboende i de saktmodigas hjärtan.

Tredje dagen.

Om vi faller, är varje kärleksfull handling en gottgörelse.

Jesus får leendet på sina läppar.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:3.

Den ärlige leds av sin redbarhet, den svekfulles falskhet blir hans fall". 

Den ärlige leds av sin ostrafflighet.

Den svekfulles lyssnande till falskheten blir hans syndfylla fall.

Den fjärde dagen.

Ni vet att vår Herre inte ser till hur betdelsefull en handling är, eller till hur svår att genomföra den är, utan till den kärlek ni uttrycker, när ni går till väga.

Vad behöver ni då vara rädda för?

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:4.

4.  "Föga gagnar rikedom på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden".

All världslig rikedom och ära är till ingen nytta på vredens dag, rättfärdigheten räddar från döden.

Femte dagen.

Min längtan och suckar efter att få komma till din vackra himmel. Finge jag bara älska dig ----- mer och mer.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:5.

5.  "Den redbares rättfärdighet jämnar hans väg, den onde faller på sin ondska".

Den o-straffliges rättfärdighet gör hans livs-vandring lätt.

Sjätte dagen.

O, Jesus, du vet att det inte är för belöningens skull som jag står i din tjänst utan helt enkelt bara därför att jag älskar dig och därför att jag vill rädda själar.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:6.

6.  "Den ärlige räddas av sin rättfärdighet, den svekfulle snärjs av sina begär".

Det ärliga hjärtat räddas av sin rättfärdiga livsföring.

Det svekfulla hjärtat blir snärjd av sina begär.

Sjunde dagen.

Jag tror inte att det blir någon dom för dem som överlämnat sig fullständigt till den gudomliga kärleken.

Gud skyndar sig i sin godhet att hellre betala igen för sin egen  kärlek, som han ser brinner i deras hjärtan, och återgälda dem med eviga fröjder. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:7.

7.  "När mannen dör är hoppet ute, av hans kraft är inget mer att vänta".

När den gudlöse dör är allt hopp ute; hans livskraft är uttömd.

Åttonde dagen.

Varför är ni rädda för att överlämna er som offer till den barmhärtiga Kärleken?  Om ni överlämnade er frivilligt till den gudomliga Rättvisan, kunde ni kanske frukta, men  Kärleken har alltid medlidande med er svaghet och kommer att se till er belägenhet med mildhet och förbarmande.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:8.

8.  "Den rättfärdige räddas ur trångmål, den onde drabbas i hans ställe". 

Den rättfärdiges livsföring räddar honom ur olyckor och faror.

Den gudlöses livsföring; har inget varaktigt beskydd mot olyckor och faror. 

Den nionde dagen.

Dra er inte för att tala om för Jesus att ni älskar honom ---- även om ni inte känner att ni älskar honom.

På så sätt tvingar ni honom att hjälpa er.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 10:9.

9.  "Med ord förgör den gudlöse sin broder,

Den rättfärdiges kunskap ger räddning".

Ord från den gudlöses tunga; förgör sin broder.

Den rättfärdiges kunskap har sitt ursprung i insiktens och vishetens outsinliga källor.  

Den tionde dagen.

Du, o, min Gud, vet att denna dag är allt jag har här på jorden för att älska dig.

Threse av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:10.

10.  "De rättfärdigas framgång väcker glädje i staden, när de onda förgås höjs jubelrop".

Vad de rättfärdiga utför av goda gärningar; är till stadens och nationens livsglädje.

När de gudlösas närvaro förgås; höjs jubelrop i staden.

Den elfte dagen.

VÅR FRU AV LOURDES FESTDAG.

Min svaghet får mig inte att darra för en moders rikedomar tillhör också henes barn, och jag är ditt barn, kära moder Maria.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:11.

11.  "De rättrådigas välsignelser bygger upp en stad, när de onda förgås höjs jubelrop".

Apostlafursten Paulus hälsar till de kristna i Efesos; med en inledande lovprisning  ...... han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen".

Ef. 1:3b.

Den bygger upp en stad, ja, också en hel nation.

När de gudlösas närvaro i staden förgås; då känner folket det som en befrielse.

Den tolfte dagen.

Jag längtar inte efter en kärlek som tilltalar förnuftet.

Om den är förnuftig för Jesus, räcker det för mig.   

Therese Lisieux.

Ordspråksboken. 11:12.

12.  "Dåren visar sin broder förakt, en klok man tiger".

Den o-kunniges levnadssätt mot sin broder är föraktfull och hånfull.

Den kloke värdesätter tystnaden.

Den trettonde dagen.

"Du måste försöka sova", sade den syster som vårdade de sjuka till den heliga Therese.  Therese svarade: "Det kan jag inte, syster.   Jag lider för mycket, men då ber jag".

"Vad säger du till Jesus?" frågade systern.

"Jag säger ingenting. Jag älskar honom".

Therese av Lisieux.    

Ordspråksboken. 11:13.
13.  "Den lösmynte röjer en hemlighet, den pålitlige bevarar ett förtroende".

Den fladdrande tungan röjer en hemlighet.

Den pålitliges tunga värdesätter tystnaden.

Tystnadens och återhållsamhetens tunga är en trovärdig  tunga. 

Den fjortonde dagen.

Kärlekens väg är ljuv. Visst kan man falla eller vara otrogen i sina handlingar. Men kärleken förtär snabbt allt som skulle kunna misshaga Jesus, så att det i djupet av vårt hjärta bara råder en ödmjuk frid.  Kärleken förstår att dra fördelar av allt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:14.

14.  "Utan ledarskap går ett rike under, med många rådgivare kan det räddas".

Ett trovärdigt ledarskap är en nations ryggrad.

Insiktsfulla rådgivare kan rädda en hel nation.

Den femtonde dagen.

Den kärlek jag får motta där och den jag får ge ---- bara en etapp mot himlen får mitt hjärta att slå fortare.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:15.

15.  "Att gå i borgen för en främling slutar illa, den som aldrig ger handslag är trygg".

Gå i borgen för en helt o-känd person är en riskabel handling.

Undvika ett handslag i dens hand; ger en trygghet. 

Den sextonde dagen.

Jesus, Jesus, om det är så underbart att vilja älska, hur ska det då inte bli att kunna något sådant fullständigt och njuta av det i all evighet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:16.

16.  "En älsklig kvinna vinner ära, den driftige vinner rikedom".

Det hebreiska ordet "kabod" betyder tyngd, vikt, ära, heder och härlighet.

Em omtyckt och uppskattad kvinnas levnadssätt ger gott vittnesbörd inför människors ögon.

Driftig och flitig kvinna äras och upphöjs i stadens portar.

Den sjuttonde dagen.

O, Jesus, min älskade, till slut har jag funnit min kallelse.

Min kallalse är att älska.  I min moder Kyrkans hjärta ska jag vara kärleken.  

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:17.

17.  "Den godhjärtade gör sig själv gott, den som är hård skadar sig själv".

Det goda hjärta känner en inre tacksamhet i att uppmuntra och värdesätta andras människors värdefullhet.

Den hårdhjärtade känner ingen medlidsamhet mot sin nästa.

Den artonde dagen.

Av kärlek, och inte av fruktan, undviker en själ att frivilligt begå ens det minsta fel.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:18.

18.  "Den onde gör en bedräglig vinst, men redbar sådd ger säker skörd".

Den ondskefulle har ett o-ärligt vinst-intresse för penningar.

Den gudfruktiges sådd i ärlighet ger säker skörd.

Den nittonde dagen.

Min himmel har varit att älska Gud och i min iver  har jag känt att ingenting skulle kunna slita mig från det gudomliga föremål som tagit mig som sin fånge.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:19.

19.  "Att hålla fast vid det rätta ger liv, att jaga efter det onda för till döden.

Livet i tåligheten och ståndaktigheten ger livet ett innehåll.

Jagandet efter fåfänglig ära; gör livet innehållslöst.

Den tjugonde dagen. 

Jesus behöver inte våra gärningar men han behöver vår  kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:20.

20.  "Herren avskyr den som är falsk, den som lever oförvitligt behagar honom".

Herren avskyr falskheten och o-ärligheten.

Den som lever i o-strafflighet behagar honom. 

Den tjugoförsta dagen.

Jag har hört på reträtter, och i andra sammanhang, att en oskyldig själ aldrig älskar Gud så mycket som den själ som ångrar sig.  Hur som helst, jag vill bevisa attdet är fel.

Therese av Lisieux. 

Ordspråksboken. 11:21.

21.  "Den gudlöse undgår aldrig sitt straff, men alla rättfärdiga går fria".

Den o-straffliges livsstil, livskvalite och livsföring finner behag i Hans Majestäts hjärta.

Den tjugoandra dagen.

Alltefter som jag blivit äldre har jag älskat Gud mer och mer och ofta offrat honom hjärtat.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:22.

22.  "Som en guldring i trynet på en gris är skönhet hos en kvinna utan vett.

Kvinnans skönhet, finhet och mjukhet; kan liknas vid en guldring i grisens tryne; när hon saknar ett klokt och vist hjärta.

Den tjugotredje dagen.

Det enda jag nu verkligen vill är att älska Jesus så långt som till dårskap.  Det finns ingenting annat som lockar mig egentligen.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:23.

23.  "Den rättfärdiges önskan leder till lycka, de ondas förhoppningar till ilska".

Den gudfruktiges önskan går i uppfyllelse.

Den ondskefulles förhoppningar grusas till intet; ty hans ilskenhet är honom till skada.

Den tjugofjärde dagen.

För dem som älskar honom, och som efter ett litet felsteg kommer fram till honom och i bön om förlåtelse söker sig till hans famn, svarar Jesus med livlig glädje.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:24.

24.  "Den ene är rundhänt men får bara mer, den andre snålar och har ändå inget".

Den ene är givmild och frikostig; och får känna en tacksamhet och glädje i sitt givande.

Den girige lyssnar på girigheten; och blir fattig på tacksamheten och glädjen.

Tjugofemte dagen.

Min käre frälsare, vila dig på mitt hjärta.

Det tillhör dig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:25.

25.  "En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad".

Givmildhetens hjärta visar en öppen hand mot sin omgivning.

Gilvmildhetens tacksamhet och glädje har sitt ursprung; i att offra något av själv till sin nästa.  

Tjugosjätte dagen.

Ja, vi måste spara allt för Jesu skull med en svartsjuk omtanke.  Det är något så gott att få arbeta bara för honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:26.

26.  "Den som låser in säden förbannas av folket, men välsignad blir den som vill sälja".

Den som är girig och snål prisas inte av folket.

Den som vill sälja sin säd utifrån sitt rika förråd prisas och äras av folket.

Tjugosjunde dagen.

O, brinnande kärlekspil, förtär mig, sluta inte.

Ge mitt  hjärta sår medan jag ännu är kvar i denna värld.

Jesus, i din gudom, gör så att mina drömmar att få dö av kärleken till dig blir till verklighet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:27.

27.  "Den som söker det goda strävar efter bifall, den som vill det onda drabbas själv därav".

Den som söker efter att göra det goda; söker efter människors gensvar.

Den gudlöse drabbas själv av sina onda gärningar. 

Tjugoåttonde dagen.

Jag har förstått att gärningarna, utan kärleken, hur många och hur strålande de än är, ingenting är.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:28.

28.  "Den som förtröstar på rikedom, han faller, men de rättfärdiga grönskar som löven"

Hjärtats tilltro och förtöstan på o-säkra rikedomar; snärjer ett människo-hjärta.

Den gudfruktiges levnadssätt kan liknas vid grönskande löv.

Den tjugonionde dagen.

Det skall inte bli sagt att en kvinna i världen ger mer för sin enbart mänsklige make, än jag gör för min älskade Jesus.  

Ordspråksboken. 11.29

29.  "En försumlig husbonde ställs på bar backe, den dåraktige får slava åt den kloke".

En försumlige och glömske husbonde lever i ett lathetens och o-ordningens liv.

Den o-kunnige; helt ovetande om den klokes insikt och  klokhet; blir till den klokes dräng.


 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2014 08:56

VISHETEN SOM ETT BESKYDD MOT ONDA.

Ordspråksboken. 2:1-4.

1.  "Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina ord inom dig".

2.  "Så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten".

En faders förmaningar till sin son; var mottaglig i ditt hjärta för mina ord och bevara dem inom dig.

Ha, hörbara öron i ditt lyssnande till visheten.

Öppna upp ditt hjärta och sinnelag för insiktens rikedomar.

3.  "Om du ropar på klokheten och kallar på insikten".

4.  "Om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt".

Om du med ett sökande och längtande hjärta ropar på klokhetens outsinliga rikedomar och i ditt hjärta trängtar och kallar på insikten, skall du finna dem.

Låt det vara lika dyrbart för dig; i likhet som du söker efter slivrets dyrbarheter.

Jakobs brev. 1:5.

5.  "Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om".

Aposteln Jakob skriver i sin hälsning till de tolv stammarna i

förskringen; Har ni en bristfällig vishet; låt den bli kunnig inför Hans Majestäts ansikte likt när Kung Salomon utbad om vishet för att leda hela Guds folk. 

Ordspråksboken. 2:5-6.

5.  "Då skall du förstå vad gudsfruktan är och vinna kunskap om Gud".

Visheten öppnar hjärtats innandömen för att förstå vad gudsfruktan är få kunskap till att lära känna honom och hans uppståndelekraft och bli delaktig av hans lidande.

6.  "Ty det är Herren som skänker vishet, från hans mun kommer kunskap och insikt".

Herrens nådfullhet och barmhärtig vill ge dig denna vishet.

Utifrån hans muns anda kommer all andlig kunskap och insikt.

Jobs bok. 28:23-27.

23.  "Men Gud känner vägen till den, han vet var visheten bor".

24.  "Hans blick når till jordens ände, allt under himlen ser han".

25.  "När han bestämde vindens vikt och vattnets mängd och mått".

26.  "När han stadgade en lag för regnet och fastställde åskvädrens bana".

27.  "då såg han visheten och granskade den, lärde känna den och utforskade den".

Hans allvetande kunskap känner till vägen till vishetens outsinliga rikedomar.

Hans allvetande blick når till jordens alla vädersträck.

Han överblick kan ses av hans allvetande.

Inom sig själv bestämde han vindens rätta vikt och vattnets rätta mängd och mått.

I enlighet med hans egna rådslut; stadgade han en lag för regnet och fastställde åskvädrens ordningsamma bana.

När han såg visheten outsinliga kunskap granskade han henne. Lärde känna henne och utforskade hennes outgrungliga rikedomar.

Ordspråksboken. 2:7-8.

7.  "Han har framgång i beredskap åt den redlige, han är den oförvitliges sköld".  

8.  "Han vakar över det rättas vägar och skyddar sina trognas stigar".

Herren ger den rättfärdige framgång i sin livsstil, livskvalite och livsföring.

Han är en ett evigt beskydd för den o-strafflige.

Ordspråksboken.2:9-11

9.  "Då skall du inse vad rättfärdighet, rätt och redbarhet är, det godas alla vägar".

När Herren skänker dig vishet, då får du ett andligt förstånd; för vad rättfärdighet, rätt och ostrafflighet är. 

10.  "Visheten skall fylla ditt hjärta och kunskapen ge dig glädje".

11.  "Klokheten skall värna dig och insikten beskydda dig".

Vishetens ande ska draga in ditt hjärtas innandömen och all dess kunskap kännas ljuvlig och läkande för din själ.

Klokheten och insikten vakar i all ömsinthet över dig.

Ordspråksboken. 2:12-13.

12.  "Hon skall rädda dig från det ondas väg, från dem som förvränger sanningen".

13.  "Som lämnar den rätta vägen och vandra på mörkrets stigar".

Vishetens närvaro räddar dig från ondskefulla vägar och dem som i sin egenvilja förvränger och föraktar sanningen.

De gudlösa överger livets väg och fortsätter sin vandring på mörkrets o-trygga vägar.

Ordspråksboken. 4:19.

19.  "De ondas väg är som mörkret, de vet inte var de kan snava".

De märker inte det som kommer att bli deras fall.

Deras vägar är präglade av mörkrets gärningar.

Ordspråksboken. 2:14-15.

14.  "Som gör det onda med glädje och finner nöje i allt ont och förvänt".

15.  "Som följer slingriga stigar och går på villoväger".

Den gudlöse som förvränger och föraktar sanningen finner sig glädje i att göra det onda.

Han vandrar på slingriga, o-trygga stigar och villovägar.

Ordspråksboken. 2:16.

16.  "Hon skall rädda från den främmande kvinnan, från henne som talar så förföriskt".

Visheten betryggande omsorg och ömsinthet blir din trovärdiga följeslagare mot främmande kvinnors listiga och förföriska livsstil och livsföring.    

Ordspråksboken. 5:3.

3.  "Den främmandes läppar är söta som hunung, lenare än olja hennes tunga".

Den främmandes kvinnans läppars tal kan ses som en falskhetens ljuvlighet och ömsinthet av lockelser och frestelser.

Hennes falska tungas tal av ord; kan ses som oljans lenhet och halhet i hennes falska tunga.

Ordspråksboken. 7:21.

21.  "Hon övertalar honom med sitt prat, och förleder honom med sin lena tunga".

Hennes fladdrande tunga övertalar honom med sitt

o-fruktsamma prat.  Förleder och förför hans hjärta och sinnelag; med sin lena och hala tunga.

Ordspråksboken. 22:14a.

22a.  "Den främmande kvinnans mun är som en djup grop.

Hennes mun kan liknas vid en bottenlös djup grop , av fördärv och förfall från sanningen.

Ordspråksboken. 2:17-19.

17.  "Som har övergett sin ungdomsvän och glömt förbundet med sin Gud".

Den förföriska kvinnan har avfallit från sitt förbund med sin Gud.

18.  "Hennes hus sjunker ned i dödsriket, hennes väg för till skuggornas boning".

19.  "Den som går till henne kommer aldrig åter, han finner aldrig livets vägar".

Hela hennes gästfolk sjunker ned och hamnar i dödsrikets djup.

Hennes vandring för henne till mörkrets och förgängelsens boningar.

De gäster som besöker henne blir delaktiga av hennes gärningar och sin vilsenhet; ej finner livets vägar.

Ordspråksboken. 2:20.

20.  "Håll dig därför till de godas väg och följ de rättrådigas stigar".

21.  "Ty de rättrådiga skall bo i landet, de oförvitliga får stanna där".

Vishetens förmaning att hålla fast vid de godas väg och följa de o-straffligas trygga stigar. 

De rättfärdiga som fruktar sin Gud skall få bo i landet och de som i sina hjärtan och sinnelag är o-straffliga ska få stanna där.

Psalm. 37:11.

11.  "De ödmjuka får äga landet och njuta en o-störd fred".

De ödmjukas hjärtan och sinnelag behagar Hans Majestäts hjärta, vars belöning är att äga och besitta landet och njuta av dess ljuvliga rikedomar.

Psalm. 37:22.

22.  "Ty de som Gud välsignat får äga landet, men de han förbannat får drivas bort".

Ordspråksboken. 2:22.

22.  "Men de onda skall utrotas ur landet, de trolösa ryckas bort därifrån".


 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24 25 26
27
28
29 30 31
<<< December 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se