Alla inlägg den 20 december 2014

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2014 16:58

FULLKOMLIGHETENS GRADER.

1.  Begå inte någon synd för allt i världen, ja, begå inte någon förlåtlig synd med vett och vilja eller någon ofullkomlighet, när ni vet att det är en sådan.

2.  Sök alltid vandra i Guds närvaro, antingen denna närvaro är verklig eler ni föreställer er den eller det rör sig om en förenande närvaro, allt i enlighet med de verk ni utför.

3.  Gör ingenting och säg ingenting av vikt, som inte Kristus skulle ha sagt eller gjort, om han hade befunnit sig i de omständigheter, där jag befinner mig, och hade haft den ålder och hälsa som jag har.

4.  Sträva i allting efter Guds större ära och härlighet.

5.  Försumma inte den inre bönen för någon annan sysslas skull, ty det är den som är själens näring.

6.  Försumma inte samvetsrannsakan på grund av era sysslor och gör någon botgöring för varje felsteg.

7.  Känn stor sorg över all förspilld tid och över den tid, som går förbi utan att ni älskar Gud.

8.  Ha Gud som mål i alla ting, både höga och låga, ty på annat sätt kommer ni inte att växa i fullkomlighet och förtjänst.

9.  Underlåt aldrig att bedja, och när ni får erfara torka och svårigheter, framhärda då desto mer i bönen, ty ofta vill Gud se vad som ryms i er själ, och det kommer inte till uttryck när allt går lätt och ledigt.

10.  I himmelen och på jorden alltid det lägsta och den ringaste platsen och ställningen.

11.  Lägg er aldrig i det, som ni inte fått er ålagt och håll inte envist fast vid något, även om ni skulle ha rätt.

Och angående det som man ålägger er, lägg då inte vantarna på allt ( som man brukar säga ), när man bara ger er ett finger.  Somliga misstar sig här, eftersom de menar sig vara förpliktade att göra det som inte alls åligger dem, vilket de skulle förstå bara de begrundade saken lite bättre.

12.  Lägg er inte i andras angelägenheter, vare sig det är något eller dåligt, ty förutom att ni löper fara att synda blir detta orsak till förströelser och ringa andlighet.

13.  Sök alltid bikta er med god kännedom om ert elände samt på ett klart och renhjärtat sätt.

14.  Även om de ting, som er plikt och er ställning förehåller er att göra, är svåra och tråkiga för er, får ni inte förtröttas att utföra dem, ty det skall inte alltid förbli så, och Gud, som prövar själen genom att låta det se ut, som om hans bud är fullt av vedermöda, skall snart låta er få erfara välsignelse och vinning.

15.  Kom alltid ihåg, att allt som händer er, antingen det nu är lyckosamt eller obehagligt, kommer från Gud.

På så sätt skall ni inte bli övermodig i det ena fallet och modlös i det andra.

16.  Kom alltid ihåg, att ni inte kommit hit av något annat skäl än för att bli helig, och låt därför ingenting råda i er själ som inte leder fram till helighet.

17.  Föredra alltid att göra andra nöjda framför er själv, på så sätt kommer ni inte att bli avundsjuk på er nästa eller bli egensinnig.  Detta gäller i de fall, då fullkomligheten kräver det, ty Gud vredgas mycket på dem, som inte föredrar det som behagar honom framför det som är människorna till behag.

SOLI DEO HONOR ET GLORIA  ( Gud allena tillkommer äran och härligheten ).  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2014 15:19

ORDET FÖDS I TYSTNADEN.

Av Maria kan vi lära oss var den sanna glädjen står att finna.

Marias glädje har sitt ursprung i att hon stilla och tyst har lyssnat till Guds ord.

Marias tystnad är ingen tom tystnad. Hennes tystnad är alltid relaterad till Ordet.  Hon är tyst därför att hon lyssnar.

Hur skulle vi kunna lyssna om vi själva talar oavbrutet?

Hur skulle Gud kunna göra sig förstådd om vi gör en massa oväsen?

Johannes av korset skriver: "Ett ord har Fadern talat sitt ord i tystnad, så föder Maria Ordet i tystnad.  Det är otänkbart att hon skulle föda Ordet om hon haft en bullrig själ.

Substantiella ord föds alltid ur tystnaden.

"När djup tystnad behärskade allt och natten hade nått halvvägs i sitt snabba lopp, svingade sig ditt allsmäktiga ord från kungatronen i himlen ned"  ( Vish. 18:14-15 ).

Före bebådelsen lyssnade Maria till Guds ord som förelästes i synagogan.  Efter bebådelsen lyssnar hon på ett helt nytt sätt.  Hon bär ordet inom sig, det Ord som sammanfattar alla Guds ord.  Hur uppmärksamt lyssnar hon inte till honom!

På något sätt var det Marias intensiva lyssnande som tillät Ordet att bli kött i henne.

Något liknande kan ske med oss.  Ordet kan födas även av oss, men bara om vi älskar tystnaden och lyssnar så som Maria.     19 December 2014.

LYSSNA MED ETT RENT HJÄRTA.

Det behövs mycket tålamod och enkelhet och hjärtats renhet för att kunna till Guds ord i hela dess vidd.

21 December  2014.

EVIGHETEN FÖDDES IN I TIDEN.

Sonen är lik Fadern i allt, utom i detta enda att han är den som får allt och Fadern den som ger allt.

Han är Gud på Sonens vis och Fadern är Gud på Faderns vis.

Gud är ingen mononlog. Han är dialog.

Han är gemenskap, vänskap, familj.  Och den  harmoni som råder mellan Fader och Son är så fulländad, sprängfylld av liv att den u tgör en Tredje i gemenskapen.

Anden är kärleksgnistan som ständigt slår över från Fadern till Sonen och från Sonen till Fadern.

24 December 2014. 

ENHET I OLIKHETEN.

Det är inte likheten som skapar enhet, som många tror, utan kärleken. Kärleken till och med växer och utvecklas av olikheten.  Därför tillhör det skapelseordningen att mannen är riktad mot kvinnan och kvinnan mot mannen.

Om det inte fungerar bra i en familj eller gemenskap, säger man så lätt: "Vi är alltför olika."

Men det är inte olikheterna som orskar konflikter, utan bristen på kärlek.  Kärleken förvandlar olikheten till harmoni, inte genom att utjämna eller utsläta den, utan genom att bejaka och respektera den.

Respekt är en av kärlekens finaste egenskaper, respekt för för den andres egenhet och unika personlighet.

Om jag älskar, vill jag att den andre allt mer skall bli sig själv, jag bekräftar honom i det som gör honom olik mig.

December 30 2014.

UTAN JESUS FUNGERAR INGENTING.

"Utan mig kan ni ingenting göra", säger Jesus  ( Joh. 15:5 ).

Han menar; ingenting väsentligt, ingenting som består.

När det gäller yttre och ytliga ting så klarar vi oss ganska bra.  Vi arbetar, äter sover utan att härvid behöva någon särskild hjälp från Gud.

Men när det gäller det som vi skapade för, det som gher allt övrigt dess mening och värde, nämligen kärleken, dår vi maktlösa.

Gud ÄR Kärleken. Så länge vi inte öppnar oss för att fyllas av honom är alla våra försök att älska lönlösa.

Men överallt där verklig kärlek finns, där är han med.

Och ju mottagligare vi är, desto påtagligare blir hans kärlek i oss.

Om vi vill leva ett gott liv, ett liv i kärlek, finns det bara en väg för oss: att allt mer lita på och ta emot Gud, att allt mer låta honom "vara med". 

JANUARI DEN 10. 2015.

LUGN RYTM.

Jäkt är ett slags våld, våld på tiden.  Varje människa har sin naturliga rtm.  Om du vill utvecklas fysiskt, psykiskt och andligt, på ett harmoniskt sätt, är det viktigt att du anpassar dig efter denna rytm.

Naturligtvis hamnar du i bland i situationer då du måste öka tempot.  Men normalt bör du vara följsam mot den egna rytm.  

En jäktad människa ger aldrig sina handlingar tid att mogna.

Därför blir de tomma, substanslösa, och bär inga goda frukter vare sig för den som utför dem eller för andra.

Den jäktades handlingar "kastas ut" med våldsam kraft, medan den som lever enligt sin rytm låter handlingarna lugnt födas fram ur djupet.

En stund av inre bön, kortare eller längre, är den allra bästa formen av paus. Där återfinner du Skaparens egen rytm.

Naturen kan lära dig mycket om respekten för den rätta rytmen.  Hur lungt och fridfullt växer inte säden på fälten,

utann brådska, av inre växtkraft!

Om en planta ville växa fortare än den kraften tillåter skulle den vara jäktad. Men det är aldrig plantan.

Det lönar sig inte att med våld bryta upp en blomknopp.

Det bara förstör blomman.

En levande organism får aldrig forceras.

Sår det också med dig.  Det kan bara bli vad du menad att vara om du följer den takt Gud ger dig.

JANUARI  Den 24 Januari 2015. 

I GUD BLIR DU GOD.

Så snart du kommer till ditt väsena djup finns inga motståndare mer.

Gud har inga fiender, Gud hatar ingen.

Han kan inte hata. Han ÄR kärlek.

I ditt väsens djup har ett varmt, kärleksfullt, o-ändligt barmhärtigt hjärta, Guds eget hjärta.

Om du bor i ditt hjärta blir du god som Gud.

JANUARI  Den 31  Januari  2015.

Mystik: att vara berusad av Gud.

Om en människa somm så fullkomligt tillhör Gud att han kan göra vad han vill i och genom henne säger man att hon är en mystiker.

En mystiker är någon som inte längre lever sitt eget liv.

Gud lever i hennes liv, han har tagit över ledningen.

Paulus har givit en oöverräffad definition på mystik:

"Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig"  ( Gal. 2:20 ).

Utan mystikerna  är det risk att vi betraktar kristendomen som ett kallt och dött skelett av lärosatser och moraliska

uppmaningar.

Mystikerna visar oss att skelettet faktiskt är en levande kropp, att kristendomen är fylld av liv, liv som gör oss lyckliga.

De lär oss genom sitt eget exempel att Gud kan göra en människa berusad av kärlek och glädje.  

FEBRUARI DEN 1 2015.

LYCKLIGT BEROENDE.

Att ge och ta emot av varandra oavbrutet är kärlekens härlighet.

Till en sådan utväxling är vi skapade.  De som inte accepterar sitt beroende av Gud och andra människor, blir en stympad varelse.

Det finns människor somaldrig vill tillåta andra att göra dem en tjänst och som inte kan tåla att stå i tacksamhetsskuld till någon annan.

Sådana människor är djupt olyckliga.

Att inte vilja vara beroende är en vägran att ta emot livet.

Den som inte är beredd till beroende, kan aldrig få det han allra mest behöver, nämligen kärlek.

Han blir slav under sin kamp att vara autonom.

Bara den som vet att han inte lever för sig själv är fri att älska och älskas.

FEBRUARI 6  2015.

LÖS KROPPENS MOTSTÅND

Syndens väsen är olydnad, revolt mot Gud.

Människan vill inte gå den väg som Gud utstakat för henne. 

En skapad varelse som inte villigt låter sig skapas lever i motstånd mot sitt eget väsen, i inre kluvenhet och kramp.

Bönen är den väg som leder bort från synden och revolten.

Där kann du ständigt på nytt, och allt djupare, släppa taget om dig själv. 

Du kan bit för bit gå igenom din kroch lösa u pp det inre motståndet.  Detta motstånd kommer inte bara av oviljan att följa ett eller annat av Guds bud.

Det är snarare en djupt rotad hållning av att vilja vara oberoende och självständig, att vilja dirigera och programmera sitt liv efter eget behag.

Hela din varelse är skapad för att leva i omedelbar lydnad för Gud.  Vägen tillbaka finner du lättast om du lär dig att i ett enhetlig samspel överlämna både själ och kropp till honom.  

FEBRUARI  6  2015.

DIN TOMHET FYLLS AV GUD.

Bönelivet utvecklas vanligen mot en allt djupare tystnad.

Tänkandet och talandet under bönen blir med tiden allt svårare.

Man känner en inre dragning till att bara stilla och tyst var hos Gud, med en "kärleksfull uppmärksamhet", som Johannes av Korset  ( 1542-1591 ) säger.

Gud vill handla inifrån, du kan störa hans verk om du envisas med att själv vara aktiv.

Den inre tystnaden i kristen kontemplativ bön har en medveten inriktning mot Gud och Jesus.

En viss "tomhet" uppstår visserligen på det rationella planet, där resonemang och logistik tankemönster upphör.

Huvudet är tomt.

Men hjärtat är fyllt av närvaro.

Be är att vara tillbaka till den djupa enhet med Gud som människan ursprungligen skapades till.

På den vägen konfronteras du med ditt eget mörker, din otillräcklighet och din bortvändhet från Gud.

Så snart du erbjuder Gud din stillhet är han fullt aktiv för att omforma och nydana dig.

Hans aktivitet är aldrig påträngande och jäktig.

Han drar dig till sig just genom att ömt och kärleksfullt, undan för undan, ta bort det som hindrar föreningen med honom.

Ju mer allt ditt eget tystnar, desto närmare honom är du. 

FEBRUARI 21 2015.

ALLTING TJÄNAR GUD.

Men Gud är djävulen så överlägsen, att alla djävulens lister egentligen vänds mot honom själv:

"Han gräver engrop och gör den djup men faller själv i den grav som han gräver"  ( Ps. 7:16 ).

Ju hårdare djävulen kämpar med Gud, desto större och härligare blir Guds seger över honom.

FEBRUARI  23  2015.

OFFRANDETS SYMFONI.

Hela skapelsen är som en symfoni.  Allting spelar med.

Ingen del är obetydlig, ingen kan undvaras.

Var och en som är villig att "offra" sig själv för att gå in i samspelet med de andra, förskönar skapelsens symfoni. 

Men den som håller sig själv utanför åstadkommer ett irreparabelt brott i helheten.

Du behöver inte ha något stort och märkvärdigt att bidra med.

Det enda som betyder något är att du bidrar med det du har, att du är villig att krypa ut ur individualismens egocentriska skal. 

Att träda in som en del i helheten innebär egoismens död.

Den sanna kärleken till dig själv är att älska det bidrag du kan ge till helheten.

Dinn verkliga lycka finner du om du spelar med i tillvarons symfoni. 

FEBRUARI  24  2015.
GÖM DIG I GUDS GODHET.
Du kan omedelbart , när du varseblir felen, vända dig till Gud, fly in i honomoch gömma dig i hans godhet och renhet.

En bestående seger över allt ont i dig kan du bara vinna om du låter Gud utkämpa striden.

Om du överlåter dig till honom tar han ansvar för din förbättring.

Det handlar om en enkel inre rörelse av tillit och tro där du fäster blicken på honom, på hans godhet, makt och skönhet.

Det är ju bara han som kan förvandla dig till sin rena avbild.

FEBRUARI 26  2015.

GUDS NÄRVARO FÖDER  TYSTNAD.

När Gud vill tala till sitt folk för han ut dem till öknen.

Öknen är tystnadens plats där Gud lättare kan göra sig hörd.

Men Gud talar inte endast i tystnaden.

Det han talar är också tystnadens ord, hans talande föder en djup tystnad.

Det allra vackraste exemplet på den tystnad som Guds närvaro skapar i en människa är Maria, som i sitt hjärta gömmer och begrundar allt det ofattbara som skett henne

( Luk. 2:19, 51 ). 

Så snart Gud börjar verkar i dig skapar han stillhet och tystnad i ditt inre.

Om du är villig och beredd att lägga ditt eget åt sidan, kommer du att erfara denna tystnad.

När du av egna krafter försöker be, kan du lätt åstadkomma en hel del larm inom dig, av fantasier, tankar och föreställningar.

Men när Gud finner en öppen dörr i ditt inre, förstummas detta larm. 

I dem mystiska teologin talas ibland om "ligatur".

Det är ursprungligen medicinsk term som betyder tillknytning av blodkärl.

Överfört på mystikens område betyder "ligatur" att våra inre krafter på något sätt blir bundna av Gud, be blir gripna och tillfångatagna av hans tystnad.

I den mystiska bönen, då Gud verkligen lägger beslag på människan, blir hon liksom tvingad till tystnad i hela sitt väsen.

Den tysta kärleken är det språk so Gud bäst förstår.

Wilfrid Stinessen.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24 25 26
27
28
29 30 31
<<< December 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se