Alla inlägg den 18 december 2014

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 december 2014 08:00

DET NYA BUDET: KÄRLEKEN.
1 Joh. 2:1.

1.  "Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda.  Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig".

Jag skriver för att uppmuntra er; att ni inte skall synda.

Skulle ni synda; är vår Herre en förebedjare inför Fadern;

eftersom han var frestad i allt; men dock utan synd. 

Romarbrevet. 8:34.

34.  "Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss".

Eftersom han blivit korsfäst och uppstått från de döda; som den förstfödde och sitter för Guds högra sida; är han vår förebedjare.

Hebreerbrevet. 7:25.

25.  "Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem".

Hebreerbrevet. 9:24.

24.  "Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga.

Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak".

Matteus evangeliets författare säger; bed så ska ni få; sök så skall ni finna hans närvaro.

Treenighetens närvaro räddar mänskligheten för all framtid, ty det är ett löfte oss givet; eftersom har för evigt lever och är vår trogne förebedjare.  

Det heliga tabernaklet var där Guds närvaro uppenbarades.

Det allraheligaste var tabernaklets och sedan templets innersta rum, skilt från "det heliga" genom en förlåt.

Tabernaklet och dess uppenbarelsetält; var gjort av människohand.

Kristus gick in i själva himlen; eftersom han var ett felfritt offer; vår vår skull. 

Han gick in i vårt ställe; som allas förebedjare inför sin Faders ansikte. 

1. Joh. 2:2.

2.  "Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens".

Joh. 1:29.

29.  "Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd".

Guds son; det felfria offerlammet; blev slaktat och upphängt på ett träkors inte bara för våra synders skull utan hela världens.
Johannes Döparen säger i sitt tal; ty han såg Jesus komma gående; "Där är Guds felfria offerlamm som tar bort all världens synd". 

Romarbrevet. 3:25a.

25a.  "Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror".

Kolosserbrevet. 1:20.

20.  "Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen".

De som i sitt hjärta tror; är Kristi blod ett försonings-offer för.

Hans försonings-blod på korset ger mänskligheten frid i sina hjärtan i försonandet med allt skapat genom honom och till honom: för allt skapat på jorden och i himlen.

1. Joh. 2:3.

3.  "Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud". 

Kännedom om hans outsinliga kärlek; gör oss förstående i hans kunskap och lydnad i att följa hans budord.

1. Joh. 2:4.

4.  "Den som säger: "Jag känner honom"men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom".

Tungan talar ett budskap och hjärtat ett annat.

Tungan säger" Jag känner honom"; men i sitt hjärta inte lyder hans budord; han kan liknas vid lögnare.

Vad har lögnen med sanningen att göra.

Matteus evangeliets  författare säger "man kan inte tjäna två herrar, antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre.   

1. Joh. 1:6.

6.  "Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen".

1. Joh. 2:5.

5.  "Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet, Då vet vi att vi är i honom".

Vara som Jungfru Maria gömma och begrunda ordet i sitt hjärta, ty hon bar med sig ordet i sin livsföring.

Hon hade genom sitt handlande nått fram till sanningens fullhet utifrån Guds outsinliga kärlek.

Johannes. 14:21 och 23:

21.  "Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom".

Treenighetens djupa kärleks-gemenskap; ger sitt gensvar till dem som älskar hans budord och lyder dem.

Löftet ges till dem som i lydnad hörsammar hans viljas budord vandrar i dem; jag ska visa mig för honom.

23.  "Jesus svarade, "Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom och stanna hos honom".

Den förblivande gemenskapen kan vara hela livet ut; in i det tillkommande livet.  

1 Joh. 2:6.

6.  "Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde".

Första Petrus brevet. 2:21-23.

21.  "Det är vad ni kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår".

22.  "HAN BEGICK INTE NÅGON SYND, OCH SVEK FANNS INTE I HANS MUN".

24.  "Han svarade inte med skymford när han skymfades.

Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist".

Kristi uthålliga och ståndaktiga lidande för sanningen är en god förebild för vår livsstil, livskvalite och livsföring.

Kristus själv har gått före oss i lidandet av tåligheten, uthålligheten och ståndaktigheten.

I lydnadens vandring av dess trygghetskänsla och gemenskap, kan vi få mod och inre styrka till denna vandring.

Sveket kan finnas i våra munnar utifrån ett svekfullt och ondskefullt hjärta.

Där sveket inte finns där finns saktmodets, mildhetens och godhetens goda frukter; i våra hjärtan, tungor och tankar.

I svekfullheten finns förgängelsens arvssynd.

Han blev skymfad och hånad; men besvarade inte dess handlingar; ty han var saktmodig och mild.

När han i sitt lidande blev hotad och föraktad; ty han hade inget anseende i människors ögon.

Bemötte han dem med treenighetens outsinliga kärlek.

Han överlät korsets lidande; till sin kärleks-fulle fader; som har ett rättvist dömande.  

Första Petrus brevet. 3:18-19.

18.  "Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla.

Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud.

Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden".

19.  "Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse".

Romarbrevet. 1:3.

3.  "Genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda:

Jesus Kristus, vår herre".

Genom Jesu andes helighet blev han insatt som Guds enfödde son i all makt och välde; som frukten av sitt lidande i lydnad inför faderns åsyn.

I hans uppståndelse-liv från de döda; gavs från fadern; denna allmakt och välde.    

1. Joh.2:7-9

7.  "Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni haft från början.  Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra".

8.  "Ändå är det jag skriver ett nytt bud --- det visar både hans och ert liv.  Ty mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan".

9.  "Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret".

Mina kära vänner i Kristus Jesus; jag skriver till er om kärlekens bud; ty det är ett gammalt bud. 

Kärlekens bud; älska din nästa såsom dig själv; endast det ödmjuka och milda hjärtat gör det i tankar, tunga och i sitt hjärta.

Det gamla kärleksbudet förnyas i Kristi lidande och uppståndelse; som återspeglas i både hans och vårt liv.

Det sanna ljuset lyser utifrån hans lidande och uppståndelse.

Människans tunga säger; jag vandrar i hans ljus; men i sitt hjärta hatar sin broder, han lever fortfarande i ett andligt mörker.

1. Joh. 2:24.

24.  "Bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er förblir också ni för alltid bevarade i Sonen och i Fadern".

Mina kära vänner i Kristus Jesus; likt Jungfru Maria bevara allt det ni hört från början i era hjärtan.

Ordets bevarande i era liv; gör ert liv innehållrikt; både för er själva och era med-människor.

Treenigheten är inneboende i era hjärtan; eftersom ordet finns bevarat i era hjärtan och sinnen.

1. Joh. 3:11.
11.  "Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början; att vi skall älska varandra".

Vår inbördes kärlek mot varandra; uppskattar och värdesätter våra med-männskors värde.

Kärleken till varandra; tänka, tal och se sin med-människa; som en Guds avbild.

Romarbrevet. 13:12.

12.  "Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets

rustning".

Lägga oss av mörkrets gärningar som tillhör förgängelsen.

Ta på oss ljusets rustning; livet som ljusets barn; ljuset bär frukt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning.

Ef. 5:9.  Mörkret ger o-fruktbara gärningar.  Ef. 5:11a.

O-fruktbara gärningar kan liknas vid; tungans missbruk,

all slags ondskefullhet, avund och svartsjuka; ja, allt som en är till en andlig mognad.

1. Joh. 3:10.

10.  "Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens: den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin broder".

Likt Kain som slog ihjäl sin broder Abel; eftersom han inte kunde råda över synden; när Gud sa till honom; 

1. Moseboken. 4:2b-7.

2a.  "Abel var herde och Kain brukade  jorden.

3.  "En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda".

4.  "Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord".

Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva".

5.  "Men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred, och sänkte blicken".

6.  "Herren sade till Kain: "Varför är du vred, och varför sänker du blicken?". 

7.  "Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren.

Dig skall den åtrå, men du skall råda över den".

Två genetiska bröder offrade två olika offergåvor inför Herren; Abel offergåva såg Herren med välvilja på.

Kain offergåva såg Herren med o-vilja på.

Abels hjärta var rättfärdigt inför Herren genom sitt felfria offer kunde han råda över syndens vilja och tankar i sin offer-gärning.

När Kain såg att Herren visade sin o-vilja mot hans offergåva; blev han vred; ty han satte sin vilja till att lyda synden; istället för att råda över den.  

Herren förmanade honom till råda över den; ty den ligger vid ditt hjärtats dörr; till dig skall den ha sin åtrå.

Kain du får själv välja; antingen öppnar du ditt hjärtats dörr för den eller inte.

Det hebreiska ordet för åtrå "tesuka" betyder drift, dragning, lust och åtrå.  Kain kände en dragning, en drivande förmåga, lust och åtrå till att lyssna på syndens lockelser och lögner; för att utifrån den öppna sitt hjärtats dörr; till att utföra det i en gärning.

Jak. 1:13-15.

13.  "Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar hen ingen".

14.  "Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs".

15.  "Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död".

1. Joh. 4:20.

20.  "Om någon säger: "Jag älskar Gud" men hatar sin broder, då ljuger han.
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24 25 26
27
28
29 30 31
<<< December 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se