Alla inlägg den 5 oktober 2013

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 oktober 2013 10:14

DE RÄTTFÄRDIGAS HOPP.

Salomos Vishet  3:1-4:  "Men de rättfärdigas själar är i Guds hand, och ingen plåga skall nå dem. 

I dåraktiga människors ögon är de döda; deras bortgång kallas olycka och deras hädanfärd förintelse, men de är i frid.  Även om de har straffats, så som människor ser det, har de rikt hopp om odödlighet".

De orättfärdigas själar vilar inte i Guds hand, häri ligger skillnaden mellan den orättfärdige och den rättfärdiges själ. Ingen plåga kan nå den rättfärdiges själ eftersom hans själ ligger i Guds hand.

I de dåraktigas ögon ses de som döda människor, ty deras sinnen och hjärtan är förmörkade av deras synd-överträdelser och missgärningar.

Den andliga verkligen säger att de vilar i frid.  De dåraktigas tänkessätt säger att deras bortgång från jordelivet; kallas för evig olycka och dess resultat blir till förintelse.

I människors ögon ses de bestraffade, men deras hopp är av evighet i gemenskap med treenigheten.

Evighetens värld är odödlig, ty dödens makt saknar här sitt inflytande.

Salomos Vishet.  5:15:  "Men de rättfärdiga lever för evigt. Hos Herren har de sin lön och den Högste sörjer för dem".

Johannes. 10:28-29:  "Jag ger dem evigt liv,  och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand.    Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand".

Hos Herren har den rättfärdige ett evigt liv och ett beskydd av all evighet.  Han får sin eviga försörjning där i evighetens värld.  I Guds fullkomlighet finns inga brister, ty allt är fullkomligt, ty vi vilar i hans beskyddande Faders hand, av Evig Faders kärlek.

Johannes kärlekens apostel säger oss; i ett löfte; jag ger dem ett evigt liv i treenigheten; fadern, sonen och den helige andes hand; där de ska få vila i en evig trygghet av beskydd och vila.

Jesaja. 57:1-2a:   "Den rättfärdige går under, och ingen bryr sig om det, de trogna rycks bort, och ingen märker det.  Ansatt av ondska rycks den rättfärdige bort, men han skall få frid".

De gudlösa bryrs sig inte om den rättfärdige ; ty de saknar en medkänsla och ett medlidande, när de rycks bort och lägger inte märke till det, eftersom deras hjärtan är hårda och iskalla.

Det hebreiska ordet för frid är "sälom" ty det betyder i helt eller oskadat tillstånd, hälsa; ordning, fred, trygghet och säkerhet;  den rättfärdiges liv, ansatt av all ondska rycks bort från världens överträdelser och missgärningar, är utlovad friden i treenigheten.  

Den helige aposteln Johannes skriver i Uppenbarelseboken på ön Patmos;

Upp. 14:13:  "Och jag hörde en röst från himlen som sade; "Skriv; saliga de döda som härefter dör i Herren.  Ja, säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer med dem".  

2 Mack. 7:36:  "Våra bröder som fick utstå en kort pina har nu upplevt förverkligandet av Guds löfte om evigt liv, men du skall få lida det rättvisa straffet för ditt övermod vid Guds dom".

Våra bröder i Kristus fick utstå ett lidande ibland de gudlösa.

Guds dyrbara löfte står för evigt fast om evigt liv i treenighetens närvaro.

Budskapet till den gudlöse är; din gudlöshet och övermodighet gör att du ej undkommer ditt rättvisa straff inför Guds domslut.

Salomons Vishet. 3:5-8: "Efter att ha tuktas något litet skall de få möta stor godhet, ty Gud satte dem på prov och fann att de var honom värdiga.

Som guld i smältugnen prövade han dem, han tog emot dem som en brännoffergåva.

Ty den stund han kommer till dem skall de flamma upp och flyga fram som gnisor i halm.

De skall döma folken och härska över hedningarna, och Herren skall vara deras konung i evighet".

Den Herren agar ( fostrar ) han, ty det görs av hans kärleksfulla hjärta.  Herrens fostran; att människan dör bort från sig egen vilja; vänder sitt hjärta; till Guds kärleksfulla och barmhärtiga hjärta. Vårt hjärta och Faderns hjärta får en djupare gemenskap.  

Ord. 3:11-12:  "Förkasta inte Herrens fostran, min son, känn inte avsky för hans tuktan, ty Herren tuktar den han älskar och agar den son han har kär".

Herrens fostran sker utifrån hans kärleksfulla Faders hjärta; in i hans fullkomlighet, som vi genom mänsklighetens fader och moder förlorade genom olydnadens-handling; i Edens lustgård.

Hebr. 12:5-6:   "Och ni har glömt den uppmaning som riktas till er som till söner:

MIN SON, VAR TACKSAM FÖR HERRENS TUKTAN OCH FÖRLORA INTE MODET NÄR HAN SRAFFAR DIG.

TY DEN HERREN ÄLSKAR; DEN TUKTAR HAN, OCH HAN AGAR VAR SON SOM HAN HAR KÄR".

En kärleksfull Fader ömmar för sina barn, ty han sade till sin treenighet; låt oss skapa människan till vår avbild; oss lika, för att ha gemenskap med varandra.

Förlora inte modet när ni fostras av honom; under er fostringstid; förlora inte modet; ty tålamodet och uthålligheten kan vara er till stor nytta under tiden av er andliga fostran.

Jesus Syraks bok 2:5:  "Ty liksom guld prövas i eld, så prövas Guds utvalda i lidandets ugn".

Lidandets ugn en bild på Herrens tuktan.  Guldet renas i prövningens eld; vilket renar fram det äkta guldets värde.  En god jämförelsebild på Guds folks reningsprocess från sina synder, öveträdelser och missgärningar, som skiljer dem från Guds härlighet.

2 Mack. 6:12-16:  "Jag vill uppmana alla som får denna bok i sin hand att inte bli modfällda av olyckorna utan i stället tänka på att bestraffningen syftar till vårt folks fostran, inte till dess undergång.

Det är ju också tecken på en stor nåd att de som syndar inte får hållas en lång tid utan genast möter sina straff.

När det gäller andra folk väntar Herren tåligt, för att till sist straffa dem då de rågat sina synders mått.

Men med oss har han bestämt att det skall vara annorlunda, för att våra synder inte skall nå den yttersta gränsen innan han utmäter straffet.

Därför tar han aldrig ifrån oss sin barmhärtighet, och även om han tuktar sitt folk med någon olycka överger

han den inte".     

Bli inte modfälla över dessa olika olyckor; som nedtecknats i denna bok, ty de syftar till er folks fostran. 

Gud är barmhärtig och nådefull i sin fostran av sitt egna folk; en andlig fostran ifrån synden, överträdelserna och all missgärning; som utförts av hans olydiga folk.

Hans långmodiga fostran av sitt folk; är inte till deras undergång; utan istället till upprättelse för sitt folks synder mot en helig, allsmäktig och allvetande Gud, ty han kan inte umgås med ett oheligt folk.

Han är tålmodig att vänta ut folket syndamått av svåra öveträdelser och missgärningar.

Salomos Vishet.  3:9:  "De som förlitar sig på honom skall förstå sanningen, och de trogna skall förbli hos honom i kärlek.   Ty hans heliga får nåd och barmhärtighet, och han skall komma till sina utvalda".

Salomos Vishet.  4:15:  "Att hans utvalda får nåd och barmhärtighet och att han kommer till sina heliga".

När vi helt förstår sanningen utifrån treenighetens kunskap, då gör vår trygghet från hans närvaro att vi helt kan förtrösta oss på hans fullkomlighet.

Förbliva i honom ( stanna kvar ) i honom; gör hans trogna; utvalda egendomsfolk som förbliver i hans utgivande Faders kärlek. Hans heliga blir delaktiga av Faders nåd och barmhärtighet; ty han längtar i sitt Faders hjärta; umgås med sin Sons avbild.

Den helige aposteln Johannes säger oss; vi vill komma in i era hjärtan för att delge en djupare gemenskap; med er.

DE GUDLÖSAS STRAFF:

Salomons Vishet. 3:10:  "Men de gudlösa skall straffas för sina villfarelser, dessa som föraktade den rättfärdige och avföll från Herren".

De gudlösas liv är ett liv av villfarelser ifrån sanningen, ty sanningen finns inte i de gudlösas hjärtan.

Villolärare är kringgirrande, vilseledande, förvillande och förföriska människor.

Är vi inte vaksamma mot dessa villolärare; kan vi lockas med av deras villfarelser.

Vaksamheten, andlig nykterhet och klarsynhet kan vara ett bra beskydd mot de gudlösa villfarelser.

De gudlösas förakt mot den rättfärdiga, fördjupar deras avfall från Herrens närvaro.   

Salomons Vishet.  3:11-12:  "Olyckliga de som ringaktar vishet och fostran; deras hopp är fåfängt, deras möda gagnlös, vad de gör är till ingen nytta".

"De får hustrur utan vett och ondskefulla barn. Förbannelse vilar över deras avkomma".
Livet utan den treeniga visdomen och fostran; gör vårt liv meningslöst och hopplöst; saknar all framtidstro i livet.

Meningslösheten och hopplösheten blir vår ständiga medvandrare för livet; vad ger de oss tillbaks, ty de är energi-tjuvar och tidstjuvar. Vårt dyrbara liv; får ett större värde; när vi väljer visheten, klokheten och den andliga fostran.

Vår egna vilja; avgör vårt val; under vårt jordiska liv.

Ordspråksboken. 24:20:  "För den gudlöse finns ingen framtid, den ondes lampa slocknar".

Jesus Syraks Bok. 41:5-7:  "Syndarens barn blir vidriga barn, som vistas i de gudlösas sällskap".

"Syndarens barn går miste om sitt arv, deras avkomma lever i ständig vanära".

En gudlös far får höra klander från barnen, ty de blir vanärade för hans skull".

Ordspråksboken. 13:22: " Den gode lämnar arv åt barn och barnbarn, men syndarens rikedom går till den rättfärdige".

Den gudlöse saknar helt en framtidstro. Livets lampa, för den ondskefulle slocknar för evigt ut.

Syndaren lever i överträdelser och missgärningar; vars livsföring inte behagar Vår Faders hjärta.

Profeten Jesaja säger; "Det är era överträdelser och missgärningar, som är mellan er och min heliga närvaro". 

Jesaja. 59:2.  "Nej, det är era missgärningar, som skilja eder och eder Gud från varandra, och edra synder dölja hans ansikte för eder, så att han icke hör eder". 1917 års översättning.
Syndarens barn; saknar den treeniga visdomen och dess andliga uppfostran i sina hjärtan, som återspeglar deras livsföring ibland sina med-människor.
Skillnaden mellan syndarens och den godes barns arv är att; den gode ger ett arv åt sina barn och barnbarn.

Salomos Vishet.  3:13:  "Salig den ofruktsamma som är obefläckad och aldrig har haft syndigt umgänge; när Gud kommer till själarna får hon sin lön".

Jesaja. 54:1:  "Jubla, du ofruktsamma, som aldrig fått barn, brist ut i jubelrop, du som aldrig har fött!

Den övergivna skall få fler barn än den gifta kvinnan, säger Herren".

Du, ofruktsamma kvinna; som lever av en barnlöshet; du kan nu brista ut i ditt jubelrop, ty barnlöshetens tid är förbi.  "Du, kvinna som känner dig övergiven av din barnlöshet; du skall få fler barn än den gifta kvinnan, säger Vår Fader; Hans Majestät.

Salomos Vishet.  3:14:  "Salig den snöpte som inte har brutit mot lagen eller burit på onda tanker mot Herren: hans trohet skall lönas med en dyrbar gåva, i Herrens tempel skall han få en bättre lott".

Jesaja. 56:4-5:  "Ty så säger Herren: Snöpta som iakttar mina sabbater, som gärna gör min vilja och håller fast vid mitt förbund, de skall i mitt hus, inom mina murar, få ett namn, ett äreminne som är bättre än söner och döttrar.  Ett evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem".

Det trogna människohjärtat mot Kristi hjärta och sinne, har inga ondskefulla tankar om Hans Majestät; Vår Herre. Troheten till Kristus belönas med en dyrbara gåva, ty i hans heliga tempel ska han få bo och där finna trygghet för sin dyrbara själ. 

Herre, vem får gästa ditt tält?  Vem får bo på ditt heliga berg?  Psaltarpsalmen15; talar till oss om denna andliga verklighet; gästa hans tält och få bo på Hans Majestäts heliga berg.

Salomons Vishet. 3:15:  "Ja, dygdens mödor bär ärorik frukt och vishetens planta är fast rotad".

Bönen; "O, min Herre, låt din barmhärtighet och nåd; plantera vishetens oförgängliga planta; djupt in i våra människohjärtan".

När våra dygder som återspeglar vårt liv och livsföring; bär en ärorik frukt; kan vi påverka våra medmänniskors liv och omgivning på ett andligt fruktbärande sätt.

Salomos Vishet.  3:16-19:  "Men äktenskapsbryterskans barn skall inte nå mognad, de som föds ur förbjudet umgänge skall utplånas.  Och även om de lever länge räknas de för intet, och till sist får de en ärelös ålderdom.   Dör de i förtid har de inget hopp och ingen tröst på avgörandes dag; 

ont blir slutet för ett orätfärdigt släkte".

Jesus Syraks bok. 23:24-27: "Den kvinnan skall ställas inför folkförsamlingen, och hennes barn skall drabbas av Herrens dom. Hennes barn finner inget rotfäste, och hennes grenar bär aldrig frukt.  Det minne hon efterlämnar blir förbannat, och hennes skam skall aldrig utplånas.  Och de som lever kvar på jorden skall inse att ingenting är bättre än att frukta Herren och ingenting ljuvligare än att följa hans bud".   

Jesus Syraks bok. 40:15: "De gudlösas avkomma skjuter inte många, för deras orena rötter finns bara hårda klippan".

Äktenskapet är instiftat av Guds själv i enlighet med Hans gudomliga rådslut. Ödmjuka hjärtan lever i lydnad efter hans eviga rådslut. Människan och människosläktet som lever utanför äktenskapets levnadsregler; lever i ett Guds förbjudet umgänge. Deras ålderdom ger ingen välsignelse, ty de dör i förtid; utan någon framtidstro.

Deras avgörandesdag ger dem ingen tröst inför framtiden.  Det onda människosläktets slut blir en skörd av ondska och förgänglighet .

Äktenskapsbryterskan och hennes barn kommer att drabbas av Herrens domar. 

Hennes barn finner ingen trygghet i livet; ty hennes livsföring är fruktlös. Minnet av henne är förbannat och skammen efter hennes jordiska liv; skall aldrig utplånas.

De som lever på jorden och förstår med ett sökande, längtande hjärta att frukta Herren och fly det onda; undviker att bli en äktenskapsbryterska.   Ingenting är behagligare och ljuvligare än att följa hans budord.

Gud är alltid nådefull och barmhärtig mot sin Sons avbild.

Kärlekens apostel Johannes skriver till oss om en äktenskapsbryterska:

Joh. 8:3-11: "De skriftlärde och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. e ställde henne framför honom". Och sade "Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott". "I  lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du"?

DETTA SADE DE FÖR AT SÄTTA HONOM PÅ PROV OCH FÅ NÅGOT ATT ANKLAGA HONOM FÖR.  MEN JESUS BÖJDE SIG NER OCH RITADE PÅ MARKEN MED FINGRET".  "NÄR DE ENVISADES MED SIN FRÅGA SÅG HAN UPP OCH SADE:

DEN SOM AV ER ÄR FRI FRÅN SYND SKALL KASTA FÖRSTA STENEN PÅ HENNE".  "OCH HAN BÖJDE SIG NER IGEN OCH RITADE PÅ MARKEN".  "NÄR DE HÖRDE HANS SVAR GICK DE DÄRIFRÅN EN EFTER EN, DE ÄLDSTE FÖRST, OCH HAN BLEV ENSAM KVAR MED KVINNAN FRAMFÖR SIG".  "JESUS SÅG UPP OCH SADE TILL HENNE: #KVINNA, VART TOG DE VÄGEN?  VAR DET INGEN SOM DÖMDE DIG?#  "HON SVARADE: #NEJ, HERRE#.  "JESUS SADE:"  

#INTE HELLER JAG DÖMER DIG. GÅ NU, OCH SYNDA INTE MER#.     

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se