Alla inlägg den 8 september 2013

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 september 2013 08:37

RÄTTFÄRDIGHETEN GER LIV:

Salomos Vishet.  1:1:    "Älska rättfärdigheten, ni som härskar över jorden. 

Tänk på Herren med ett svekfritt sinne, och sök honom med uppriktigt hjärta.

Jesaja. 56:1:   "Så säger Herren: Håll er till det som är rätt och handla rättfärdigt, ty min hjälp kommer snart, min rättfärdighet skall segra".

Ni, konungar av överheten och olika styresmän;  älska rättfärdigheten.  

Sök honom med ett uppriktigt hjärta; ett hjärta av renhet, ett hjärta som inte söker det skapade före skaparen.

Lever ett liv i förening med Gud och hans heliga närvaro.

Ett svek-fullt sinnelag kan inte tänka på Herren och hans lagbud och följa dem i ord och gärning.

Det hebreiska ordet för rättfärdighet är "sedaka" ty det betyder rättfärdig i handling eller gärning.

I lydnad ha sin livskälla på ett rättfärdigt sätt i ord, handlingar och gärningar.  

Apostlafursten Petrus säger i sitt första brev;

1. Petr. 2:22:  "Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun".

Jesaja. 53:9d:  "aldrig tagit en lögn i sin mun".

Svekfulla ord orenar vår tunga och våra läppar; ty Ordet säger oss "att det hjärtat är fullt utav det talar munnen".

Kristus är vår goda förebild; ty han har aldrig tagit en lögn i sin mun. 

Salomos vishet.  1:2-3:  "Ty de som inte utmanar honom finner honom, han visar sig för dem som inte misstro honom.  Svekfull beräkning leder bort från Gud, och hans makt avslöjar de dårar som sätter den på prov".

5. Mos. 4:29:  "Men där skall du söka Herren, din Gud, och du skall finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ".

Ett löfte från treenigheten; sök honom i ditt hjärta och med hela din själ, då finner vi honom.

Svekfullhetens egna beräkningar är ett hinder för oss och leder oss bort från hans heliga närvaro.

Hans allmakt avslöjar dårarnas dårskap, ty den prövar dårarnas hjärtan.

Dårarna har svekfulla hjärtan, ty deras hjärtan är inte Gud till behag.

Ordspråksboken.  8:17:  "Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig skall finna mig".

Den fullkomliga kärleken säger; den som älskar mig, den älskar jag. Den som har en sökande längtan i sitt hjärta, han ska finna mig.

Ett svekfullt hjärta har ingen sökande längtan efter den fullkomliga kärleken.

Profeten Jeremia talar om ett hel-överlåtet hjärta som söker honom.

Jer. 29:13:   "När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig, skall jag låta er finna mig, säger Herren".

Salomons Vishet. 1:4-5:  "Till en ränksmidares själ kommer inte visheten, den vill inte bo i en kropp som har sålt sig åt synden.  Nej, fostrans heliga ande skyr svek och flyr de oförnuftigas beräkning, den visar vad den är när orätt kommer nära". 

Visheten vill inte bo i en människo-kropp där en ränksmidares själ bor. 

En ränk-smidarens själ är full utav ihop-smidda ondskefulla planer, ty en sådan själ har sålt sig åt syndens inflytande och syndens lön är döden.

Döden existerar; ty den har en egen personlighet och vilja, och sam-arbetar med all förgängelse.

Fostrans helige ande sam-arbetar inte med sveket och flyr bort ifrån de oförnuftigas svekfulla planer.

Fostrans helige ande visar oss klart, vad den tänker om svekets ord och gärningar.

Salomons vishet. 7:7:  "Hon är en men förmår allt, hon förblir vad hon är men gör allting nytt.  I släkte efter släkte finner hon rum i heliga själar och frambringar profeter och vänner till Gud".

Salomons vishet ger oss en beskrivning om hennes personlighet och karaktär:

1.    Hon förmår allt.

2.    Hon förblir i vad hon är.

3.    Hon gör allting nytt.

4.    I släkte efter släkte finner hon sin vila i de heligas själar.  

5.    Hon fostrar fram profeter och vänner till Gud.
Jesus Syraks bok. 15:7:  "Män utan förstånd vinner henne aldrig, syndiga människor får aldrig se henne".

Saknar vi ett andligt förstånd, blir vi aldrig delaktiga av hennes goda vishet.

Synden skiljer oss från hennes närvaro; att ha ett lyhört hjärta till hennes maningsrop.

Salomons Vishet.  1:6:  "Ty visheten är en ande som älskar människan, den överser inte med vad hädaren säger.  Gud är vittne till vad som rör sig inom honom, bevakar omutligt hans tankar och hör alla hans ord".

Visheten har en sökande längtan, att få vara inneboende i varje människan, om den får dess tillåtelse till det.

Visheten vill inte dela ett inre rum med hädarens hjärta, ty de har inte samma personlighet och vilja.
Hädaren förringar, föraktar, smädar och förbannar, ty det är hans personlighet och vilja i  ord och gärning.
Gud bevittnar själv; det som rörs inom hädaren; i hans hjärta, tal och tankar.

Profeten Jeremia  ger en klar beskrivning om Guds rannsakning av ett människo-hjärta.
Jer. 17:10:  " Jag , Herren, rannsakar hjärtat och pröva njurarna och lönar var och en för vad han gjort, så som hans gärningar förtjänar".

Hans allvetande kan se och känna djupet av våra hjärtan vad däri finns och har en kännedom om hela vår existens som människor.   Han är rättvis i sina domar, att ge gottgörelse av människors ord och gärningar.

Det vi förtjänar utifrån vårt livs-verk under jorde-livet. 

Salomons Vishet.  1:7-10:  "Ja, Herrens ande uppfyller hela världen, den håller samman allt och uppfattar alla ljud.  Därför kan ingen som talar orättfärdigt gömma sig, han undkommer inte den rannsakande rättvisan.

Den gudlöses planer kommer att granskas, och hans ord skall nå fram till Herren, så att hans brott blir avslöjade.

Ty med helig lidelse lyssnar Herren till allt, inget mumlande knot undgår hans öra".

Hela treenigheten uppfyller hela världen med dess existens, dess allmakt sammanhåller allt och är allvetandet av varje ljud utifrån hela skapelsen. 

Varje människa som lever ett orättfärdigt liv, kan inte gömma sig för treenighetens närvaro och undgår inte hans

rättvisas utrannsakning av varje människas hjärtats innandömen.

Varje gudlös människas ondskefulla planer granskas och hans gudlösa tal, har Herren hört och hans gudlösa brott har blivit avslöjade inför hans heliga ansikte.

Herren lider i sitt kärleks-fulla fadershjärta över de gudlösas ord och gärningar, ty deras tal av klagan och knot; hörs av hans lyssnade öra. 

Jer. 23:23-24:  "Är jag bara Gud på nära håll, säger Herren, och inte Gud långt borta?

Kan ingen gömma sig så väl att inte jag ser honom? säger Herren. Uppfyller inte jag både himmel och jord?  säger Herren".

Vi människor behöver inte ifrågasätta hans eviga existens, av evigheten, ty han är ett med treenigheten.

Han är allestädes närvarande. Ps. 139:1:24; en psalm av kung David.

Sätter vi inte vår fulla tilltro till hans existens; då föder det tvivel i våra hjärtan, tal och tankar.

Salomons Vishet. 12:1:  "Ty din oförgängliga ande finns i allt".

Treenighetens ande finns i allt skapat av Skaparen, ty den är av oförgänglighet.

Jesus Syraks bok:   16:17:  "Säg inte: "Jag är dold för Heren, vem ägnar mig en tanke där uppe i höjden? 

Bland så många människor märks inte jag, vad är väl jag i den omätliga skapelsen"?

Säg inte i ditt hjärta; att inte du känner och ser mig, Herre, ty du är allestädes närvarande med din helighet.

Vem tänker på ett människo-barn; där uppe i höjden? 

Jag som människa; bland andra människor; ses inte av alla; din närvaro känner mig, mitt hjärta, mina tankar och mitt tal.

Psalm. 94:9-11:  "Skulle han som gett er öron inte höra, han som skapat ögat inte se? 

Skulle han som fostrar folken inte straffa, han som undervisar människorna inte veta? 

Herren känner människornas planer, han vet att de är idel tomhet".

Han fostrar folken från deras synder, överträdelser och missgärningar, ty han längtar efter människornas gemenskap. "Ty han sade; i skapelsens-begynnelse "låt oss skapa människan till vår avbild".

Han undervisar dem; för att bli honom lik; mogna in i hans fullhet.

Luk. 6:40:  " Lärljungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare".

Människors planer är idel tomhet;  Innan syndafallet med Adam mänsklighetens fader och Eva mänsklighetens moder; var inte människans planer av idel tomhet.

Jesus Syraks bok.  42:20:  "Ingen tanke undgår honom, inte ett ord förblir hemligt för honom".

Ingen mänsklig tanke undgår honom;  allt mänskligt tal förblir aldrig hemligt för honom.

Salomons Vishet. 1:11:  "Akta er alltså för detta farliga knot; och sluta med lömska smädelser.

Det som sägs i lönndom går inte spårlöst förbi, när munnen ljuger dör själen".  

Var vaksamma, för farlig knot och klagan, som inte ger någoting tillbaks.

Mitt folk, sluta upp med era lömska smädelser!!   

Våra munnar och läppar används som lögnens redskap, lögnen gör så att själen dör.

Salomons Vishet. 1:12-15:  "Locka inte fram döden med ert förvillade liv, och dra inte fördärv över er med era handlingar.  Det är inte Gud som har gjort döden, han glädjer sig inte åt att liv släcks.

Nej, till att leva skapade han allt, och i allt som blir till i världen bor hälsa.  

Det finns inget gift som dräper, och döden har inte sin kungaborg på jorden.
Rättfärdigheten är odödlig".
Ert liv av förvillelse och rotlöshet, då ni inte känner till sanningen; gör att ni lockar fram döden, in i era liv.
Döden har en egen fri vilja och personlighet och är lagd under förgängelsen, där allt levande liv, ej existerar.

Era handlingar öppnar upp för ett liv av fördärv och förgängelse, som saknar ett liv av evigt värde.

Gud har inte skapat döden, utan era synder, överträdelser och missgärningar, är en öppning för döden att komma in i era liv. Mänskligheten fader Adam och mänsklighetens moder Eva , av olydnad; när de bedrogs av ormens listiga lögner, tilläts döden att komma in i hela människo-släktet. 

Gud är ursprunget till allt liv, ty livets-hälsa bor i hela skapelsen.

Rättfärdigheten är odödlig;  orättfärdigheten är dödlig.

Ordspråksboken.  8:36:  "Men den som försmår mig skadar sig själv, de som hatar mig älskar döden".

Visheten talar om sig själv;  du människo-barn som går miste om mig, skadar bara dig själv.

Den som inte vill umgås med mig, han hatar mig; säger Visheten.

Hatar man Visheten, förtröstar man endast på sin egna mänskliga vishet.

Hatar man Visheten, älskar man döden.

Profeten Hesekiel talar om Guds tankar och vilja för den gudlöse.

Hesekiel. 18:23:  " Skulle jag önska den gudlöses död ?  säger Herren Gud.  Skulle jag inte hellre se att han upphörde med sina gärningar och fick leva" ?

Gud är nådefull och barmhärtig även mot den gudlöse, som föraktar i hädelse och hånfulla ord om Guds existens.

Han har en sökande längtan i sitt faders hjärta, att  han upphörde mina onda gärningar och fick leva; ett innehålls-rikt liv med sin faders gemenskap.  

Hes. 33:11:  "Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag önskar inte den gudlöses död.

Jag vill att han upphör med sina gärningar och får leva.   

Vänd om!  Vänd er bort från era onda gärningar.    Israeliter, ni vill väl inte dö"?

Lika verkligt; som jag Herren er Gud lever; önskar jag inte den gudlöses död.

Valet är ert vill ni leva; omvänd er; från era onda gärningar !!

Frågan är; vill ni verkligen dö, och inte få leva, ty livet är en fin gåva.    

Salomos Vishet. 2:23   "Gud skapade människan till odödlighet och gjorde henne till en bild av sitt eget väsen"
Jesus Syraks bok. 38:4:  "Herren har låtit jorden alstra läkemedel, och en klok man förkastar dem inte".
Jesus Syraks bok. 38:8:  "Av dem blandar apotekaren till sin medicin.

Herren upphör aldrig att verka; från honom sprider sig hälsa över jorden".

I skapelsens växter finns ett läke-medel nedlagt av skaparen; en klok och vis människa förkastar inte denna möjligheter, från hälsans ursprung, i det skapade.

Apotekaren blandar till sin medicin med omsorg, av naturens växtliga läkedom till varje människa.

Herren är nådefull och barmhärtighet mot sin skapelse, ty han sprider hälsa till det skapade av skapelsens läkedom.

Salomos Vishet.  1:16:  "Men de gudlöse kallar till sig döden med ord och gärningar.  De trånar efter honom som om han vore deras vän.  De sluter förbund med honom, ty de har förtjänat att bli hans egendom".

Den gudlöses ondskefulla ord och gärningar, kallar till sig döden, som en samarbets-partner.

Döden säger ord och handlingar av lögnen.

Döden och lögnen är goda samarbets-partner. 

Döden och lögnen går inte skilda vägar; än vad sanningen gör mot döden , ty den lyssnar ödmjukheten. 

Den gudlöse som förkastar Kristus och tala hädiska och hånfulla ord, söker dödens-vänskap.

Den gudlöse söker ett förbund med döden och blir dess förbunds-partner.

Den gudlöse som inte vill vända om, han förtjänar att bli dödens egendom.

Jes. 28:15:  "Ni säger:  "Vi har slutit fördrag med döden, et avtal med dödsriket; när stormfloden kommer skall den inte nå oss.  

Vi har gjort lögn till vårt värn, bländverk till vår tillflykt".     

    Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se