Alla inlägg den 10 augusti 2013

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 augusti 2013 10:08

Psalm.   119:89-93:  "Herre, för evigt står ditt ord fast i himlen.  I alla tider gäller vad du har sagt.  Du skapade jorden, och den blev till.  Enligt dina lagar består de ännu, allting tjänar dig.   Om inte din lag vore min lust skulle jag förgås i mitt lidande. Dina befallningar skall jag aldrig glömma, du skänker mig liv genom dem". 

För evig tid är Guds ordet fastställt i himlen, av Guds fullkomliga rådslut.

Psalm. 89:3:  "Jag säger: "Din nåd är befäst för evigt, i himlen består din trofasthet".

Jesaja. 40:8:  " Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet".

Gräset torkar och blomman vissnar är en bild på det förgängliga, som inte har ett bestående, evigt värde i sig.

Guds ordet, hans nåd och trofasthet är utav oförgänglighet, och har ett bestående, evigt värde i sig.

Gud skapade himlen, jorden och allt vad därpå är och människan till att vara honom lik.

Hela din skapelse och vad du skapat, betjänar, dig.  Det är dina trofasta lag-bud, jag, finner min tillflykt till.

Detta beskydd gör att jag ej förgås i mitt lidande utav ondskefulla människors ord och gärningar.

Alla dina befallningar, vill jag inte glömma, ty de ger mig ett bestående liv, från nu till evig tid.

Luk. 21:33:   "Himmel och jord skall förgås, men mina ord skall aldrig förgås".

Psalm.  119:94-99:   "Jag är din, rädda mig, ty jag fördjupar mig i dina befallningar.  De gudlösa väntar på att förgöra mig, men jag vill ge akt på dina lagbud.  Jag har sett att allting har ett slut, men dina bud är utan gränser.  Vad jag älskar din lag!  Jag begrundar den dagen lång.  Dina bud gör mig visare än min fiende, de finns alltid hos mig".

Jag säger i mitt hjärtats överlåtelse, jag är din, när jag är din kan du i din nåd och barmhärtighet, rädda mig.

När jag lever utav din nåd och barmhärtighet, kan jag fördjupa mig i dina befallningar. 

De gudlösa som helt förkastar Kristus i sin otro av hädelser, ty deras gudlösa planer mot mig är att förgöra mig.

När de i sina ondskefulla planer vill förgöra mig, kan jag som mitt beskydd mot dem, ge akt på dina lag-bud.

Jag har sett all annan fullkomlighet har sitt slut, dina bud har inga gränser.

Den mänskliga visdomen är begränsad i sig själv, Visheten; Guds visdom är obegränsad i sig själv.

Psalmisten ger uttryck för sin kärlek till Herrens lag, ty han har hans lag både i sin tanke-värld, tal och hjärta hela dagen lång.  Dina bud-ord gör mig visare och klokare än mina fiender, ty de finns i min omgivning.

Psalm. 119:100-104:  "Jag är klokare än de gamla, ty jag följer dina befallningar.   Det ondas väg beträder jag aldrig, jag vill lyda ditt ord.  Jag viker inte från dina lagar, ty de ger mig undervisning.  Vad ditt löfte är ljuvt för min gom, det smakar sötare än honung!  Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar".

När jag i lydnad följer dina befallningar, gör de mig klokare och visare än de gamle.

Att vandra tillsammans med de ondskefulla på deras vägar, gör jag inte, eftersom jag helt vill lyda ditt ord.

Dina lagar ger mig en undervisning om hur jag skall leva mitt liv, Gud till behag i ord och gärning.

Ditt ord ger mig en inre läkedom för tanke-värld, tal och hjärta.

Ditt ord smakar sötare än en honungs-kaka:

Psalm. 19:10-11:  " Herrens ord är rena, de skall alltid bestå.  Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung".

Helga dem i ditt ord, ty ditt ord är sanning, säger oss Kärlekens helige apostel Johannes.

En själv-runnen honung ger oss en inre läkedom och beskydd mot vår tanke-värld, tal och hjärtan.

Herrens rena ord är bild på den själv-runna honungen.

Dina befallningar ger mig ett andligt förstånd. 

Mitt andliga förstånd som har sin ursprungs-källa från Treenighetens fullkomliga visdom, gör att jag hatar alla lögnens vägar.    Lever jag utav treenighetens visdom är det valet inte svårt att göra.

Psalm.  119:105-106:   "Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.  Jag har svurit och hållit min ed att följa dina rättfärdiga lagar".

Ditt ord; Treenighetens fullkomliga ljus av dess härlighet, är en lykta för min fot, ett gudomligt ljus från din himmelska härlighet, i en värld fylld av ett andligt mörker, mörkrets förgängelse, förmörkar människors sinnen, tal och hjärtan.  Jag har inom mig själv svurit en ed, att i evighet i lydnad följa alla dina rättfärdiga lagar.

Psalm.  19:9:  "Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje.  Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus".

Dina lag-bud är goda att följa, ty de ger mig glädje i mitt hjärta, ty därifrån utgår mitt liv.

Herrens befallningar är klara, ty de är sanningen för mitt hjärta.

Herrens befallningar ger mig ett andligt ljus för mina andliga ögon och upplyser mitt andliga förstånd.

Ordspråksboken. 6:23: "Ty budet är en lampa och undervisningen ett ljus, och fostrande tillrättavisning är vägen till livet".

Dina lag-bud är en lampa; ett andligt ljus-sken mot vårt hjärtats mörker, när det andliga ljuset för-bränner bort allt andligt mörker i oss, ty då kan hans gudomliga ljus helt belysa vårt hjärta med sanningens ljus.

Sanningens ljus är undervisande om hur vi ska leva vårt liv i hans fullkomliga närvaro.

Vägen till det verkliga livet, sker när vi i lydnad och hel-överlåtelse, tillåter oss att bli fostrande av olika tillrättavisningar, som leder oss in i hans fullkomlighet. 

Psalm.  119:107-109:  "Svårt har jag plågats, skänk mig liv, Herre, som du har sagt.  Herre, ta emot min sång som ett offer, och lär mig dina stadgar.   Mitt liv är ständigt i fara, men jag glömmer aldrig din lag".

Svårt har jag plågats bland; de gudlösas tal i ord och gärningar, ty de är fräcka, högmodiga och stolta i sina hjärtan. 

Bönen;  Herre, tag villigt emot min sång från ett längtande hjärta som ett välbehagligt offer och lär mig dina stadgar; låt mitt hjärtats andliga förstånd belysa utav din vishets-källa.

Mitt liv jag lever bland de gudlösa som förkastar dig, ty mitt liv är ständigt i fara.

Dina lag-bud är ständigt inför mina ögon, ty de tröstar mig.

Ps. 19:15:   "Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare".

Du är en nådefull och barmhärtig Gud, ty du tar emot mina ord, i din trofasthet hör du mitt hjärtats bön.

Jag vet, du är min eviga klippa av Evighet och min hjälpare.

Psalm:   119:110-112:  "De gudlösa gillrar fällor för mig, men jag villas inte bort från dina befallningar. Dina lagbud är min egendom för alltid, de är mitt hjärtas glädje.  Jag har föresatt mig att följa dina stadgar, alltid, ända till slutet". 

De som förkastar din existens som en allsmäktig och allvetande Gud gillrar fällor för mig, trots att de gör det mot mig, tillåter jag det inte bli för mig över-mäktigt, ty jag förtröstar på dina fulkomliga befallningar. 

De gillrar fällor för mig med sitt hånfulla och orena tal, vars tungor och läppar är orena.

Dina lag-bud är för mig en egendom och en dyrbar skatt i all evighet.  Jag finner mitt hjärtats glädje i dem.

Jag har gjort ett beslut i mitt hjärta att alltid följa dina stadgar i lydnad, intill slutet av mitt jordiska liv.

Psalm.  119:113-116:  "Jag hatar vankelmod men älskar din lag.  Du är mitt skydd och min sköld, jag sätter mitt hopp till ditt ord.  Gå bort från mig, ni som är onda, jag vill hålla min Guds bud.   Stöd mig, som du har lovat, så att jag får leva, låt inte mitt hopp bli sviket".

Jag, hatar vankelmod: de som haltar på båda sidor i sitt liv.  En dag säger man så och en annan dag talar man ett annat språk, alltså man är opålitlig i vad man gör och säger i sitt tal.  Din lag, jag älskar, är trots dessa människor som vi alla ändå möter i livet, vår sanna tillflykt för vårt vardagliga jorde-liv.

Du Herre, är vårt dagliga beskydd mot all ondska, ty du hatar all ondska, men visar dig nådefull och barmhärtig mot din skapelse. Ifrån dig kommer trons sköld, ty det tillhör vårt andliga beskydd mot all ondska.

Efesierbrevet. 6:16:  "Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna".    Varje troende kan och har en god möjlighet att ikläda sig Guds hela vapenutrustning under sitt jorde-liv.   När jag lever i denna andliga vapen-utrustning kan jag vara trygg, ty jag förtröstar helt på ditt ord.

Bönen:  Gå bort från mig, ni som gör onda gärningar, jag vill inte dela min vänskap med er och bli delaktig utav era onda gärningar. Jag, vill med ett lyhört och lydigt hjärta lyssna på ditt ord.

Bönen:  Var ett stöd för mig i livet, ty det har du i din trofasthet lovat:  När ditt Faders-stöd finns i mitt liv, då kan jag leva ett liv efter ditt hjärta.   Du Herre, låter inte mitt mod falla.

Psalm.  31:2:  "Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig!  Du som är trofast, rädda mig.

Bönen av Kung David: är också vår bön.

Vi vet i våra hjärtan att du aldrig sviker oss, eftersom du är en trofast Gud.

Det är din trofasthet som är min själs räddning, ty jag kan vila i den.
Psalm.   119:117-120:  "Styrk mig, så att jag blir räddad och ständigt kan betrakta dina stadgar.  Du förkastar dem som viker av från dina stadgar, deras svek leder till intet.  Jordens alla gudlösa räknar du som slagg, därför älskar jag dina lagbud.   Jag ryser av fruktan för dig, jag räds för dina domar".

Bönen; Av ett längtande hjärta; styrk mig med din nåd och barmhärtighet, då kan jag få nytt mod att begrunda dina fullkomliga stadgar, som ger mig liv och livs-glädje.  De som viker av ifrån dina stadgar i o-trohet, förkastar du. De som du har förkastat, har svikit din nådfullhet och barmhärtighet.   Jordens alla gudlösa som har förkastat dig, räknas som intet i din närvaros helighet.  Om alla är gudlösa, vill jag älska dina lag-bud.

I min fruktan för din heliga närvaro räds jag också för dina domar.

Psalm.  119:121-123:  "Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt, lämna mig inte åt mina förtryckare.  Ge ditt ord som säkerhet för mitt bästa, låt inte de fräcka förtrycka mig.  Jag längtar efter att se din hjälp, den räddning som du har lovat".

Bönen;  Jag vill leva i din fullkomlighet, tillåt inte mig att utlämnas åt mina förtryckare. 

Ditt ord talar om din trofasthet, som är min enda säkerhet för mitt bästa, mot att de högmodiga, stolta och fräcka har en möjlighet till att förtrycka mig.  Se, jag längtar alltid efter din barmhärtiga hjälp, ty den är min enda räddning, som du lovat mig. 

Psalm.  119:124-125:  "Visa kärlek mot din tjänare och lär mig dina stadgar.   Jag är din tjänare, ge mig förstånd, så att jag lär känna dina lag-bud.

Psalm.  116:16:  "Herre, jag är din tjänare, bara din tjänare, din tjänarinnas son, du har lossat mina bojor".

Bönen; Visa din treeniga kärlek mot mig, din tjänare, efter jag har en längtan att lära känna dina stadgar.

Bönen;   Jag är din tjänare; ge mig ett andliga förstånd, låt din ande belysa mina hjärtans ögon och smörj mina andliga ögon med din ögonsalva av din vishet och klokhet.  När din treeniga vishet och klokhet är närvarande i min invärtes människas andliga ögon, då kan jag få lära känna dig och dina lag-bud.

Du har lossat mina bojor av egen-rättfärdighet, ty jag får vara din tjänare och även din tjänarinnas son.

Psalm.   119:126-128:  "Tiden är inne för Herren att handla, man har brutit din lag.   Därför älskar jag dina bud mer än guld, ja, renaste guld.   Därför rättar jag mig efter dina befallningar, jag hatar lögnens alla vägar".

Aposteln Matteus säger oss; att människor kan bryta Guds lagbud.

Matt: 15:6:  "Då behöver han inte visa aktning för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft för era egna reglers skull".

Eftersom människor i sitt liv sätter Guds fullkomliga ord ur kraft, därför vill jag besluta mig för att hel-hjärtat älska ditt ord; i ord och gärning. Ty ditt ord, har för mig ett större värde än renaste guld.

När jag ser fulla värdet av ditt heliga ord, då kan jag hata i mitt hjärta alla lögnens vägar.

Psalm.  119:129-131:  "Underbara är dina lag-bud, därför lyder jag dem.   När dina ord öppnar sig ger de förstånd. Jag lyssnar begärligt, med öppen mun, ty jag längtar efter dina bud".

Dina lag-bud ger mig allt vad jag behöver, ty de fyller alla mina jordiska-behov.

De ger mig uppmuntran, glädje, inre frid, vila, ro, trygghet och ett hopp för all min framtids-tro. 

Ditt fullkomliga ord öppnar sig för mina andliga ögon och förstånd utav din vishet och råd-klokhet.    

Jag kan då lyssna med ett hörsamt och lydaktigt hjärta, eftersom treenigheten har öppnat mitt andliga förstånd med dess andliga ögon, kan jag också av mitt tal med rena läppar och en ren obefläckad tunga, talar om sanningens ord, inför ett samhälle och en nation om din nådefullhet och barmhärtighet.

Psalm.  19:8-11:  "Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt, Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis.   Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje.  Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus.  Herrens ord är rena de skall alltid bestå.  Herens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung".      
 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se