Alla inlägg den 17 juli 2013

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2013 07:47

Psalm.  119:20-24:  "Längtan efter dina lagar förtär mig dag och natt.  Du kväser de fräcka, förbannad är den som viker från dina bud.   Lyft av mig vanära och förakt, jag har följt dina lagbud.

Om än furstar sammansvärjer sig mot mig, så begrundar din tjänare dina stadgar.

Jag har min lust i dina lagbud, de är mina rådgivare.

Psalm. 63:2:  "Gud, min Gud, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, som ett

kargt och uttrokat land".

Kung Davids längtan när han var i Juda öknen, är en bild på den andliga öken-vandringen, en längtande törst efter

Guds hela närvaro, som känns djupt i både ande, själslivet och hela kroppen. 

Herren kväser de fräcka; de högmodiga, övermodiga och stolta människor, eftersom de har ett sådant levnadsbeteende, ty dessa är förbannade i hans heliga ögon, när de helt överger hans lagbud.

Gal. 3:10:  "Men över alla dem som litar på laggärningar vilar en förbannelse; det står ju skrivet:

"""Förbannad är var och en som inte håller sig till allt som står skrivet i lagens bok och fullgör det""":

Bönen: Lyft av mig vanära och förakt, ty jag lyder och följer dina lagbud.

Lydnaden och ett hel-överlåtet hjärta, gör människan fri ifrån människors träldoms-ok av vanära och förakt. 

Lydnaden och ett hel-överlåtet hjärta är ett beskydd mot människors ondskefulla tungor av förtal, skvaller och hån-fulla ord.

Om än furstar sammansvärjer och förföljer mig, utan någon anledning, trots detta fruktar jag av hela mitt hjärta, hans fullkomliga ord.

Det hebreiska ordet för furstar är "sar" ty det betyder;  befälhavare, ledare och uppsyningsman.

Människor som har ett dominant inflytande över människor, samhällen och nationer.

Dina lag-bud är alla mina rådgivare.

Det hebreiska ordet för rådgivare är "esa", ty det betyder råd och rådslag:

I Psalm 119:24 står det ordagrant: mitt råds män; alltså mina rådgivare.

Ett lyssnande öra av lydnad till Herrens lag-bud är mina fullkomliga rådgivare, för mitt jorde-liv.

Dessa rådgivare är en hjälp för alla mina livs-viktiga beslut i livet.

Psalm. 119:25-27:  "Jag ligger nedtryckt i stoftet, skänk mig liv, som du har sagt.

Jag berättar hur jag levt och du ger mig svar, lär mig dina stadgar.

Låt mig förstå den väg du befallt, så kan jag begrunda dina under. 

Mitt själs-liv; är en bild på mitt jag;   Det hebreiska ordet för själ är "näpäs", ty det betyder andedräkt, själ, liv och människans personlighet eller "jag".

I skapelsens-begynnelse blåste Gud själv in sin egen livs-ande in i människas; Guds avbild".

Bönen;  Skänk mig liv, som du har lovat, mig!!

Vara nedtryckt i stoftet är att se sin ofullkomlighet av fel och brister; din trofasthet och nåd skänker mig liv.

Mitt liv har inte varit dig till behag; har jag en sökande längtan i mitt hjärta, du ger mig svar.

Bönen; Lär mig dina stadgar och lagbud och upplys mitt hjärtats ögon, till ett andligt förstånd.

Ett andligt förstånd är att lära känna hans fullkomliga vilja, med våra jordiska liv.    

Psalm.  119:28-32:   "Jag är bedrövad och gråter, res mig upp, som du har sagt.

Låt mig aldrig slå in på lögnens väg, ge mig i nåd din lag.   Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag  för ögonen.     Jag håller mig till dina lag-bud, svik mig inte, o Herre.

Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min Insikt".

Bönen; Ty jag är bedrövad och gråter i mitt inre, res mig upp, som du har sagt:   Apostla-fursten Petrus säger till sin Mästare o Herre; ty till vem skulle vi gå, ty du har det eviga livets Ord. När vi har det eviga livets Ord, kan vi få en upprättelse, ifrån våra synder, överträdelser och missgärningar, ty i livets ord finns det förlåtelse som renar oss från synd, överträdelser och missgärningar.

Jes. 1:18:   ""Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de röda som purpur, kan de bli vita som ull""?

Herrens innerliga bön till oss; Guds församling är; Lev i försoning med varandra!!  
Bönen; Bevara mig från lögnens väg; låt mig undervisas av nådens ord från din lag!! 

Sanningens väg vill jag följa i lydnad, som är för mig ett skydd mot lögnen.   Min vandring på Sanningens väg gör att mina andliga och lekamliga ögon, bli fyllda av sanningens ord.

Med ett lydaktigt hjärta håller jag fast vid ditt oförgängliga ord; med en sökande längtan i djupet av mitt hjärta; svik mig inte, o Herre, ty du är en barmhärtig och nådefull Gud i allt vad du säger och gör.

Jag fortsätter livets-vandring på den väg du visat mig, när jag gör det ger du mig gottgörelse tillbaks, att du fyller mig av din gudomliga insikt; att lära känna dig och din uppståndelses-kraft.

Psalm. 119:33-35:  ""Visa mig, Herre, dina stadgars väg och jag skall följa den till slutet.  Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt.   Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje"".

Bönen; Visa mig, Herre, dina stadgars väg, då kan lydigt följa dem i alla mina livs-dagar.

Psalm.  27:11:  "Visa mig, Herre, din väg! Led mig på en jämn stig, jag omges av fiender".

Bönen; Visa mig, Herre, din väg! Led mig på en jämn stig;   När jag omges utav fiender och förföljare, då blir min stig ojämn att vandra på. Ty de hånar, förtalar, kritisera mig; hela dagarna.

Bönen; Ge mig ett andligt förstånd utifrån din egen visdom, att jag i lydnad följa alla dina lag-bud.

Bönen;  Led mig efter dina bud, då kan jag med full glädje i mitt hjärta, gå på den fullkomliga stigen.

Psalm.  119.36-40:  "Vänd min håg till dina lagbud och inte till snöd vinning.  Vänd min blickfrån det meningslösa, skänk mig liv, som du har sagt.   Håll ditt löfte till din tjänare, så kan jag leva i gudsfruktan.   Ta bort vanäran som skrämmer mig, dina lagar är alltid goda.  Jag längtar till dina befallningar, låt din rättrådighet skänka mig liv. Herre, låt mig få del av din kärlek och den räddning du lovat mig".      

Psalm.  141:4:  "Låt mig inte få lust till onda ord och utföra gudlösa handlingar tillsammans med ogärningsmän. Deras läckerheter vill jag inte smaka.
Vänd mitt hjärta till dina lagbud och vittnesbörd, ty jag vill inte förtrösta på egen själv-vilja.

Låt mina läppars ord vara rena inför ditt heliga ansikte, Ty min bön är ,Herre, rena mina läppar, låt ej orena ord utav förtal, skvaller, kristiska-hånfulla ord utgår från min tunga och mun.!!!

Jes. 6:5-7:  "Jag sade;  "Ve mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett  Konungen, Herren Sebaot.    En seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång.  Med  den vidrörde han min mun och sade: "När detta vidrör dina läppar blir  din skuld borttagen och din synd sonad".

Bönen; Låt mina seende ögon vändas ifrån alla världens lockelser till det sinnliga som inte är dig till behag.  

Jag längtar efter ditt liv du vill ge mig, utav de eviga värderna, ty dina lagbud är alltid fyllda av din godhet.

Ty jag har en inre sökande längtan efter dina befallningar, ty din rättfärdighet, ger mig utav din eviga närvaro, Herre.   Din gudomliga kärlek är en utgivande kärlek, ty den kan ge, men får inte alltid kärlek tillbaks.

Bönen; Bevara mig från att uttala onda ord, låt mig vara rädd om tystnaden; tystnaden bevarar mig ifrån att uttala onda ord ur min mun och renar mina läppar.

Psalm.  119:41-44:  "Herre, låt mig få del av din kärlek och den räddning du lovat mig.  Jag kan ge mina smädare svar, ty jag litar på dina ord.    Ryck inte sanningens ord ifrån mig, jag hoppas på dina domslut.

Din lag vill  jag alltid hålla, nu och för evigt".

Bönen; Låt mig bli delaktig av din golgata-kärlek, din egen kärlek utav treenigheten.

Det hebreiska ordet för smädare är "harap" ty det betyder hån, smälek och förakt.

Smädaren har ett högmodigt hjärta, ty han saknar ödmjukheten, i sitt liv.

Hans tal kan vara hånfyllt av onda orda, ty han har orena läppar.  Är jag uppfylld av Guds ord i min inre människa kan jag helt förtrösta på hans ord och ge smädaren svar.

Bönen;  Låt inte sanningens ord ryckas bort från min tanke-värld och hjärta, ty du är en rättvis domare.

Dina lagbud vill jag troget hålla fast vid, i all evighet.

Psalm.  119:45-48:  "I frihet kan jag vandra, ty jag fördjupar mig i dina befallningar.   Jag kungör dina lagbud för kungar och behöver inte blygas.   Jag har min lust i dina bud, ja, jag älskar dem.  Jag sträcker mina händer mot dig och begrundar dina stadgar".

När jag får en djupare insikt och kunskap i ditt fullkomliga ord, jag kan i trygghet och frihet vandra på dina fullkomliga vägar. 

Den helig kärlekens aposteln Johannes säger oss i Joh.8:31-36:

Joh. 8:31-36:   "Till de judar som trodde på honom sade Jesus: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärljungar.   Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria".

De sade: Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi skall bli fria?"  Jesus svarade:  "Sannerligen jag säger er; var och en som syndar är slav under synden.

Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid.  Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria".

När jag vandrar i full frihet och trygghet i hans fotspår , kan jag med ett frimodigt hjärta vittna om dina lagbud inför all överhet som är insatt av dig.

Romarbrevets budskap om överheten, är aktuell för dagens olika nationer, i vår värld.

Rom. 13:1-4:  "Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig.  Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom.  De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning,, och de som gör motstånd drar straff över sig själva.  De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda.  Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda.

Men gör du det onda, känn då fruktan.  Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd, den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda".

En sökande längtan efter Herrens lag, är att ha en full kärlek till treenigheten, att lyssna på den och låta den tränga djupare ned i den inre människan, för att skapa ett nytt liv i oss och vår omgivning.

Sträcka  sina händer mot treenigheten, är att helt över-låta sig till den. Min tankevärld, tungas tal och att ha ett ödmjukt hjärta som alltid söker treenighetens vilja.

Psalm. 119:49-53:  "Minns vad du sagt till din tjänare, du har ju gett mig hopp.  Det tröstar mig i mitt elände att ditt löfte skänker liv.  De fräcka hånar mig grovt, men jag viker inte från din lag.   Jag minns dina urgamla lagar, Herre, de ger mig tröst.  Brinnande vrede fyller mig när de gudlösa överger din lag".

Bönen; Herre, minns du vad du sagt till din tjänare; ty jag vet att du är trofast enligt dina dyrbara löften.

Dina löften är mig livets tröst under min jordiska vandring.

Det hebreiska ordet för tjänare är "abad" ty det betyder tjänare, slav och träl.

Vara tjänare, slav och träl mot min köttsliga vilja, är att villigt göra hans vilja.   Bruka mina lemmar i rättfärdighetens tjänst istället för i orättfärdighetens tjänst.   Att använda sina lemmar i rättfärdighetens tjänst ger liv, men att använda dina lemmar i orättfärdighetens tjänst ger död; valet gör vi själva.

Gud är tröstens Gud genom sin dyrbara löfen till oss; i andra korinterbrevet ges det en förklaring till att han är tröstens Gud som tröstar oss. 

2 Kor. 1:3-5:  "Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud.  Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.  Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanade får vi också riklig tröst genom Kristus".

De fräcka, övermodiga och stolta talar hånfullt mot mig, trots detta bevara jag ditt ord i min tanke-värld, på min tunga och i mitt hjärta.     Dina urgamla lagar, förändras ej ty de står för evigt fast i himlen.

En brinnande helig vrede utifrån mitt hjärta, har jag, när jag ser att de gudlösa överger dina lag-bud.

När jag fruktar för dina lag-bud, jag känner denna heliga vrede i min inre människa.

Den gudlöse förkastar Kristus, ty han har valt att gå sin egen väg, eftersom han har ett högmodigt hjärta.  Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se