Alla inlägg den 20 oktober 2012

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 oktober 2012 08:21

                                             En överblick av Jesaja bok.

                               HERRENS TJÄNARES PLÅGOR OCH UPPRÄTTELSE.

      JESAJA BOK. 50:4:

      4. Herren Gud har gett mig en lärljunges tunga, sa att jag kan inge den trötte mod.

          Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärljungars vis.

          "Denna tunga har en inbyggd förmåga att tala med milda, mjuka och uppmuntrande ord till den trötte

          för att inge honom mod i nuläget och inför hans framtid som Kristi lärljunge. 

          Att ha ett talande språk, utav kloka och visa ord, utifrån vår tunga ger en läkedom och en helande 

          atmosfär både för oss själv och vår omgivning.

          Kung Salomon talar om denna vishet och insikt i sina nedskrivna ordspråk". 

          Att ha en förmåga att lyssna på lärljungars vis, kan forma fram en tyglad tunga.

          Kung David säger i Psalm 39:2 och 141:3:

          Psalm. 39:2:

         2.  Jag tänkte: "Jag skall ta mig i akt och inte synda med min tunga, jag skall sätta lås för min mun,

         så länge de gudlösa är inom räckhåll. 

         En av grundorsakerna till att Kung David för fram denna bibliska sanningen, är att de gudlösas tanke

         och talespråk på ett klart sätt visar oss, vad som finns i deras hjärtan. När vi umgås med dessa människor

        säger han, att det kan vara svårt att ha ett samtal med sådana människor, utifrån att jag själv kan bli

        delaktig av ett ofruktsamt tal, som inte bär en bestående frukt, som visa och kloka tungor gör.

        Han förmanar oss, sätt en lås för min mun.  

        EFESIERBREVET. 4:29:

        29.    Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga där det 

         behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på.

         Brevets författare ger oss en klar bekräftelse på betydelsen av inte komma in i ett djupt ofruktbart prat,

         med varandra, som också kung David hade problem med. Att tala till andras inre uppbyggelse, ger en

         bestående välsignelse, för dem som också kan lyssna.

         Människor som har ett problem med en otyglad och fladdrande tunga, har också ett problem med att

         lyssna på sina medmänniskor, som kan vara dem till uppbyggelse där det behövs.  

         Psalm. 141:3:

        3. Herre, sätt en vakt för min mun, en dörrvakt för mina läppar.

        Ett aktuellt citat av Johannes av Korset: "  HÅLL TUNGAN OCH TANKEN I STRAMA TYGLAR OCH VÄND

        ERA VARMA KÄNSLOR TILL GUD.  

        "En ödmjuk, helöverlåten tunga, kan vara i stillheten, med att lyssna på ett förståndigt och vist tal, 

        ur en annans människas visa tunga".

        "Att äga Tålamodet med en tyglad tunga, när man lyssnarpå en fladdrande tungas budskap, är alltid

        ett bra anfallsvapen mot denna tunga".

         "Att äga en ödmjuk och saktmodig tunga är ett effektivt botemedel mot en högmodig och fladdrande

         tunga, som vill tal ut sitt budskap".        

        JESAJA BOK. 50:5:

        5.  När Herren Gud ÖPPNADE MINA ÖRON gjorde jag inte motstånd, drog mig inte undan.

             "Gud är en barmhärtig och nådefull Gud som är villig i sitt hjärta att öppna våra andliga öron,

             att i lydnad med ett helöverlåtet hjärta inte göra något motstånd mot hans vilja".

         Vi kan med en gemensam bön säga som Profeten, "Herre, giv mig en längtan att lyssna på din röst på

         ett lärjunga sätt". 

         Psalm. 40:7-9

         7.   Slaktoffer och matoffer önskar du inte, DU HAR LÄRT MIG ATT LYSSNA.

               Brännoffer och syndoffer begär du inte.

         8.   Därför säger jag: Jag är här.  I bokrullen står vad jag skall göra.

         9.   Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag  har din lag i mitt hjärta.

          "Det har en stor betydelse för oss att ha ett lyssnande och ödmjukt öra och att ha hans lag i våra

          hjärtan, ty därifrån utgår själva livet".

        JOHANNES EVANGELIUM. 14:31:

         31.  Men världen måste få veta att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig.

                "Detta är Jesu egna ord till oss idag: "Hans fullkomliga överlåtelse och lydnad till sin Fader,

               är ett gott vittnesbörd inför världen, om hans kärlek till sin Fader, med att fullborda sitt uppdrag

               under sitt jordeliv, som Fadern befallt honom att utföra".

          FILIPPERBREVET. 2:6-8:

          6.   Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud.

          7.   Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en

                av oss.

                När han till det yttre hade blivit människa.

          8.   Gjorde  han sig ÖDMJUK OCH VAR LYDIG ÄNDA TILL DÖDEN, DÖDEN PÅ ETT KORS.

          JESAJA BOKEN. 50:6:

          6.   Jag lät dem prygla min rygg och slita mig i skägget, jag gömde inte ansiktet när de skymfade mig

                och bespottade mig.

                Profeten talar om vår Herres tjänare lidande inför hans korsfästelse och död, för vår synds skull.

          FÖRHÖRET INFÖR STORA RÅDET:

          MATTEUS. 26:67-68:

          67-68.   Då spottade de honom i ansiktet och slog honom, och några gav honom örfilar.

                       Och sade: "Visa att du är en profet, Messias: vem var det som slog dig?"

          SOLDATERNA HÅNAR JESUS:

          MATTEUS. 27:30-31:

          30-31.    De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet.

                       Och när de hade hånat honom tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder

                       och förde bort honom för att korsfästa honom.    

          MARKUS. 14:65:

          65.   Och några började bespotta på honom, de band för ögonen på honom och slog honom  och sade:

                  "Visa att du är en profet!" Och vakterna gav honom örfilar.

           MARKUS.  15:19-20:

           19-20.    De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä och hyllade honom.

'                        Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans

                         egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom. 

           JESAJA. 50:8-9:

           8-9.        Han som skaffar mig rätt är nära, Vem söker med mig?

                         Låt oss mötas inför rätta. Vem vågar vara min motpart?  Må han stiga fram.'

                         Ja, Herren Gud hjälper mig, vem kan då få mig fälld?

                         De blir som utslitna kläder, malen skall äta upp dem.

                         "Herren är mitt beskydd och min fulla förtröstan, för vem skulle jag frukta!!"

            GUDS FULLKOMLIGA KÄRLEK I KRISTUS JESUS.

            ROMARBREVET. 8:33-39.

            33.         Vem kan anklaga Guds utvalda?  Gud frikänner.

            34.         Vem kan då fälla? Kristus är den har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på

                          Guds högra sida och vädjar för oss.

            35.         Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest , förföljelse eller svält, nakenhet,

                          fara eller svärd?

            36.         Det står ju skrivit: "FÖR DIN SKULL LIDER VI DÖDENS KVAL DAGEN LÅNG, VI HAR RÄKNATS

                          SOM SLAKTFÅR.

            37.         Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek.

            38.         Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något

                          som finns eller något som kommer.

            39.         Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna

                          skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.      

            JESUS KRISTUS SITTER FÖR NÄRVARANDE PÅ MAJESTÄTETS HÖGRA SIDA I DET HIMMELSKA.

            HEBREERBREVET. 1:3.

             3.           Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp

                           allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida

                           i höjden.

             HEBREERBREVET. 8:1.

             1.           Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta: Vi har en ÖVERSTEPRÄST som sitter på

                           Guds högra sida om majestätets tron i himlen. 

             FÖRSTA PETRUS BREVET. 3:22.

              22.        Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och

                           krafter har lagts under under honom.

             ATT VI INFÖR VÄRLDEN BLIR AKTADE SOM LEVANDE SLAKTOFFER.

             ANDRA KORINTRBREVET. 4:10-11.

              10.        Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall

                           bli synligt i min kropp.

              11.        Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv

                           skall bli synligt i min dödliga kropp.

              GALATERBREVET. 6:17.

               17.        I fortsättningen får ingen ställa till besvär för mig, jag bär Jesu märken på min kropp.

               I HONOM HAR VI ALLT OCH DET ÄR NOG, FÖR VÅRA LIV.

               JOHANNES EVANGELIET. 16:33:

               33.         Detta har jag sagt till er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte

                             oroliga, jag har besegrat världen.

                JOHANNES EVANGELIET. 14:27:

                27.        Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn

                             ingen oro och tappa inte modet. 

                             "Vi kan äga frid och vila i våra hjärtan och sinnen, eftersom han har fullbordat, sitt uppdrag,

                             under sitt jordeliv, genom att han blev korstfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket,

                             på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till Himmelen, sittande på

                             Allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

                 Profeten Jesaja talar om DEN KOMMANDE FRIDSFURSTE.

                FRIDSFURSTEN.

                PROFETEN JESAJA BOK. 9:2-7:

                  2.      Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar

                           ljuset fram.

                  3.      Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som

                           man jublar när bytet fördelas.         

                  4.     Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som

                          den dag då Midjan besegrades.

                   5.    Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, för-

                          täras av eld.            

               ANDRA KORINTERBREVET. 2:14-17:

                14.        Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter

                             mig sprida kristuskunskapens doft.

                15.         Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som

                             går förlorade.

                16.         En doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas.

                              Vem förmår något sådant?

                17.         Jag är ju inte som de många som sckackrar med Guds ord, nej, jag förkunnar det

                              oförfalskat, som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst.

                 GUDS KÄRLEK KAN INTE SKILJA OSS FRÅN DÖD ELLER LIV, ÄNGLAR ELLER ANDEFURSTAR.

                 EFESIERBREVET. 1:18-23.

                 18.         Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket

                               rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga.

                 19.         Hur väldig hans styrka är för oss som tror -- samma oerhörda kraft som han med

                               sin makt.

                 20.         Lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin

                              högra sida i himlen.

                 21.         Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden,, över alla namn som

                              finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande.

                 22.         ALLT LADE HAN UNDER HANS FÖTTER, och honom som är huvud över allting gjorde han till

                               huvud för kyrkan.

                 23.         Som är hans kropp, fullheten av  honom som  helt uppfyller allt.                         

          

                 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se